Is Lucifer het kwaad zelf?

 

Hans de Heij [Nederland]

 

Vraag: wat is dan wel het ‘kwaad’, als Lucifer ‘het kwaad’ al dan niet zelf is?”

 

Hans schreef:

“Lucifer is als eerste bezweken voor de verleiding om Gods orde van de ware liefde te verlaten. Hij werd trots, heerszuchtig, en daarmee negeerde hij zijn gebod: “Je zult-je zult niet” (GJE 2, 224:3), omdat hij werd verleid door zijn eigen vrije wil zich niet aan Gods gebod te houden”.

 

Ik zie het zo. Het kwaad is niet IEMAND, een of ander persoon, of Lucifer. Lucifer werd door God met één opdracht geschapen: “Je zult – Je zult niet”. Maar tegelijk kreeg hij ook de prikkel om deze regel te overtreden. Daarmee schiep God de vrije wil. GJE 4, 102:1; 4, 103:1; 4, 104:5


 

Zo moet ook de prikkel tot het overtreden van het gebod aanwezig zijn; hij is een opwekker van het kenvermogen en van de vrije wil. Hij vervult de ziel met lust en vreugde zolang deze de prikkel heel goed voelt maar er niet aan gehoorzaamt, hem echter steeds juist met die vrije wil bestrijdt die door de prikkel in haar gewekt en van leven werd voorzien, en zo gebruikt de vrije ziel hem dan als middel, maar niet als doel in zichzelf.

 

Omdat Lucifer toegaf aan de verleiding van de heerszucht, omdat hij dacht meer te zijn dan zijn Schepper, is hij een kwade geest geworden en velen met hem, omdat die anderen eveneens Gods orde van de ware liefde hebben verlaten. De teksten die jij aanhaalt in het vorige bulletin, tonen aan dat Lucifer inderdaad gevallen is. En omdat hij zich heeft laten verleiden tot hoogmoed, tot de ‘baas’ willen zijn, tot liegen en bedriegen, is hij uit de orde van de liefde “gevallen”.

 

Het kwaad is haat, nijd, geldzucht, machtswellust, jaloezie, geilheid, wellust, woede, ergeren, irritatie, zielig zijn, slachtoffer voelen, angst, somberheid, depressiviteit, arrogantie, liegen en bedriegen, hebzucht, hebberigheid, wraak nemen, noem maar op. De lijst is nog veel langer!

 

Het gaat erom hoe wij mensen zijn. Hoe is onze hoedanigheid van zijn? Vanuit  welke geest leef ik, leeft iemand? Welke mindset, in moderne woorden, heeft iemand? Is hij steeds op zijn eigen voordeel uit? Dan is hij niet belangeloos. Meer hoeft hij niet van zichzelf te weten. Als hij beseft en weet dat dit gedrag niet volgens Gods orde is, mag hij vervolgens Jezus vragen hem te helpen dit gedrag los te laten. Maar er is oprecht en krachtig zelfonderzoek nodig om te erkennen welke  zwakheden iemand heeft. Het valt niet mee om van jezelf toe te geven dat je geen hekel hebt aan de buurman omdat die altijd zijn TV zo hard heeft aanstaan. De ergernis die dan in je opwelt, dat is dan tegelijk de ruimte die de tegenstander  (Lucifer  of  een  andere  duivel)  gebruikt  om  nog  meer  verkeerde  dingen  te   gaan denken of zelfs doen. Dingen die de ergernis in die mens doen groeien en die wraak acties uitlokken. Zo werken satanische mensen en daar zijn er veel van, zowel in het ‘vlees’, als zonder stoffelijk lichaam. Die proberen ons allemaal te beďnvloeden tot een vergelijkbaar gedrag. Dergelijke satans genieten daar kennelijk van, maar ik begrijp nog steeds niet wat voor plezier zij dáár nou aan beleven!

 

                       


De man op dit bankje kan een kwade geest zijn die naast een goed mens, de vrouw, zit. Zo gezien zitten het ‘kwaad’ en het ‘goede’ naast elkaar en toch oneindig en onoverbrugbaar ver van elkaar af.

 

Zo gezien gaat het – volgens mij - enkel en alleen om de verleiding. Dat is ‘het kwaad.’ Voorbeeld. Degene die zich laat verleiden tot zelfzuchtig gedrag, of iemand die de baas wil zijn (macht), of iemand die steeds op zijn eigen voordeel uit is, of iemand die een wederdienst verlangt of verwacht, die is al niet meer in de ware liefde. Want ware liefde is oprecht onvoorwaardelijk en zuiver onbaatzuchtig. Het vraagt een zeer goede zelfkennis om van je zelf te weten, wanneer je bijvoorbeeld toch op een beloning, of waardering wacht, als je iets voor een ander (de naaste) hebt gedaan. De hebberigheid slaat meteen toe. Dat moet je dan wel van jezelf zien en dit zie ik als zelfonderzoek. Zo`n onderzoek leidt tot zelfkennis en die is hoogst noodzakelijk om Gods orde van de ware liefde daadwerkelijk te leven.

 

Mensen die zich in bezit laten nemen door de geest van macht, treden op dŕt specifieke moment direct uit de orde van de ware liefde. Je kunt ook zeggen: “De Heer in de mens trekt Zich terug”, want een satan heeft die mens op dat moment beďnvloed. Als dergelijke mensen macht willen blijven uitoefenen, worden ze hier op aarde al een duivel. Het zelfde geldt voor alle andere afdwalingen van Gods orde van de liefde. Iemand die toegeeft aan wellust, die daar elke dag mee bezig is, is een wellusteling geworden en zal hard moeten vechten om die gewoonte los te laten. Want een eenmaal ingesleten gewoonte  is  als  een  ijzeren  harnas,  dat  kun  je  niet alleen uittrekken. Daar is de hulp van Jezus heel erg hard bij nodig.

 

Deze redenering geldt voor elke ondeugd. Daarom is zelfkennis en zelfonderzoek van het grootste belang, want iemand die zijn zwakten onderkent, die weet waarmee en hoe de tegenstander, de niet-liefde, dus de duivels om ons heen, hem kan verleiden, die kan zich daar samen met Jezus tegen beschermen. Want dŕt is wel  het geval: Lucifer probeert ieder mens te verleiden tot gedrag dat niet overeenstemt met Gods orde van de liefde. Máár daarmee is Lucifer niet het kwaad zelf.

 

Met andere woorden, hoe meer mensen alle vormen van geweld van zich af werpen, hoe minder geweld er na verloop van tijd op aarde zal zijn. Hoe meer mensen hun lustgevoelens kunnen beheersen, hoe minder wellust er na verloop van tijd op aarde zal zijn. De mensheid is één, wij zijn met elkaar verbonden en beďnvloeden elkaar  met liefdevol gedrag, maar evenzo met kwaadwillig gedrag.

 

Citaat: “De verleiding heeft macht, heeft intelligentie, maar niet zonder de mens, niet zonder Lucifer, niet zonder de behoefte aan die dingen, die het tegenovergestelde zijn van werkelijk leven, van waarheid, van liefde, van God. Het tegenovergestelde is Satan, de verleiding tot het tegenovergestelde is zijn macht, de verlangens tot het tegenovergestelde geeft Satan gelegenheid zijn verleidende macht in te zetten. Als tegenovergestelde kent hij alles van iedereen met grote precisie en heeft de beschikking over een grote intelligentie, niet als persoonlijke wezenlijkheid, maar als tegenovergestelde van werkelijk leven, van God.” Dit stukje tekst komt uit “Hemels Brood nummer 4748”. Zie de website: www.hemelsbrood.nl

 


Ik hoop van harte dat dit meer duidelijkheid geeft. Want wij mensen staan bloot aan alle soorten van verleiding en het is de opdracht voor een ieder van ons, om naar Gods orde van de liefde te gaan leven. Dit is het doel van elk levend wezen op  aarde. Niet liegen, niet stelen, eerlijk zijn, geen geweld uitoefenen, niet doden, want iemand die een ander haat, doodt zijn liefde, de liefde in hem, voor die ander. Ook in ons denken niemand krenken. Want het gaat om woord, gedachte en daad. Elke verkeerde gedachte waaraan wordt toegegeven, is reeds het zaad van de daad.

 

Hiertoe een opmerking van G: neem eens als aanvulling een kijkje bij: http://prophetia.org/index.php?title=Satan – daar vind je nog meer, wat je zou  kunnen interesseren. Misschien kan het door jouw beschrevene hier nog eens worden samengevat in het volgende citaat:

 

‘’Kijk, zo'n chemicus ben Ik! Ik heb de onzuiver geworden kristallen (Lucifer en zijn aanhang) opgelost in het warme water van de liefde en heb die zielen nu weer opnieuw laten uitkristalliseren om ze helder te laten worden. Dat dat gebeurt door het opklimmen door het mineralenrijk en het plantenrijk tot aan de mens, is jullie bekend. Maar omdat de ziel van Lucifer de totale materiële schepping omsluit, moet deze

zich ook in de vorm van een mens uitdrukken. Daarom verenigen zich ook steeds

alle verenigingen van geesten in één persoon, die door de leider van die vereniging wordt uitgedrukt, en vormen datgene wat men zijn sfeer noemt. Iets dergelijks, wat dit duidelijk uitdrukt, bestaat er op het materiële vlak niet, daarom zeg Ik: open het gevoel van jullie ziel‘. [GJE.11_017,26]

 

Dat de geest van satan of lucifer wel een persoon is, blijkt ook uit het volgende citaat: …. ‘Persoonlijk heb ik hem weliswaar nog nooit ontmoet, maar van zijn bevelen heb ik een proefje gehad en daaruit constateer ik dat zijn persoonlijkheid precies  zal lijken op zijn onmenselijke bevelen’. [GJE.02_236,14]

Commentaar: ‘Mooi omschreven en uitgelegd!’ Nog één vraag betreffende dit thema: wil je ons in het kort nog beschrijven, wie dan de oerbron is van al het kwaad in de mens, mogelijkerwijs met bronnen van Jakob Lorber of de Bijbel, enz. ? G.


 

UpToDate 2023-2024