1.    Opmerkingen over de individuele persoon van Lucifer:

  ingezonden door Wilfried Schlätz uit Duitsland

 


3.1.          Emanuel Swedenborg [ES] bestrijdt de existentie van alle oergeschapen engelen (Raphael, Michael, Gabriel, Zuriel) en ook de existentie van Lucifer;

3.2.      ES: "Hemel en hel":

311. In de Christelijke wereld weet men in het geheel niet dat de hemel en de hel van het menselijk geslacht komen, want men gelooft dat de engelen in het begin geschapen werden en dat dit de oorsprong van de hemel was; dat verder de duivel  of Satan een engel van het licht was, die oproerig geworden, met zijn aanhangers uit de hemel werd geworpen en dat dit de oorsprong van de hel was. De engelen verbazen zich zeer dat er zulk een geloof in de Christelijke wereld heerst en nog meer dat er niets omtrent de hemel bekend is, ofschoon dit toch het voornaamste punt van de leer in de kerk is; en omdat zulk een onwetendheid algemeen heerst, verheugen zij er zich in hun hart over, dat het de Heer thans behaagde aan het mensdom vele bijzonderheden betreffende de hemel en de hel te openbaren, en daarbij, zoveel als mogelijk is, de duisternis te verdrijven, die dagelijks toeneemt, omdat de kerk tot haar einde geraakt. Zij wensen daarom dat ik uit hun mond zou verklaren, dat er geen enkele engel in de gehele hemel is die oorspronkelijk als zodanig geschapen werd, en evenmin in de hel enige duivel die als een engel van  het Licht geschapen, later naar beneden werd geworpen; maar dat allen, zowel in de hemel als in de hel, van het menselijk geslacht afkomstig zijn, dat de engelen mensen waren die in de wereld in hemelse liefde en geloof leefden en dat de  duivelen mensen waren die in helse liefde en geloof leefden; en dat de hel als een geheel samen genomen duivel en satan wordt genoemd…

544. Tot nu toe heeft men in de wereld geloofd dat er één duivel is die aan het hoofd van de hellen staat, en dat hij geschapen werd als een engel des lichts, maar later in opstand gekomen zijnde, met zijn bende in de hel geworpen werd. Dit wordt geloofd omdat in het Woord gesproken wordt van de Duivel en van Satan, alsmede van Lucifer [een lichtbrenger] genoemd wordt en omdat het Woord hier te verstaan is volgens de letterlijke zin. Maar zowel door de Duivel als door Satan wordt hel bedoeld; door de Duivel die hel, die achteraf is en waar de aller-slechtsten wonen,  die kwade genieën genoemd worden, en door Satan de hel die vooraan ligt en waar de inwoners niet zo boosaardig zijn; zij worden kwade geesten genoemd. Lucifer beduidt degenen die uit Babel en Babylonië zijn; zij zijn degenen die hun  heerschappij tot in de hemel uitstrekken. Dat er niet één duivel is aan wie de hellen onderworpen zijn, is ook duidelijk uit het feit, dat allen in de hellen, gelijk allen in de hemelen, uit het menselijk geslacht zijn, (zie nr. 311 tot 317)…

3.3.    ES: "Ware christelijke religie":

121. Dat de engelen voor God niet zuiver zijn, blijkt uit de profetische geschriften van het Woord, en ook uit Job; dan blijkt ook daaruit, dat er geen engelen bestaan hebben, die vroeger geen mensen waren.

3.4.        ES heeft alleen met de nieuwe, geworden engelen gesproken, die allen vooraf op de Aarde als mens geleefd hebben. Maar ES heeft niet met oergeschapen oude engelen gesproken zoals bijv. met Raphael en Michael.


3.5.       Ook in de woorden van Jezus via Jakob Lorber [JL] zijn er enige teksten, waarin blijkbaar een oergeschapen persoonlijk gevallen satan wordt afgewezen. Wanneer men dit echter preciezer beschouwt, wordt op deze plaatsen alleen het primitieve duivelbegrip, hoe deze destijds onder de Joden leefde en hoe deze ook voorkwam in de middeleeuwen en in sprookjes nog voorkomt [de duivel in onze grootte met  horens en paardenvoet] nog wordt afgewezen! De individuele grote Lucifer, die tot materie verstarde als grootste ziel, nu de grote materiële scheppingsmens is, dat toont Jezus echter op vele plaatsen:

3.6.    Jezus door JL:

 

[Hemel en Hel – JL-2-301 [6]: Ik zeg: 'Welnu, verneemt dan allen het grote geheim! Deze mens in zijn totale gestalte is de oergeschapen geest, welke de Schrift Lucifer (lichtdrager) noemt. Hij is nog steeds in het volle bezit van zijn grote zelfbewustzijn, maar niet meer in het bezit van zijn oerkracht. Hij is gevangen en geoordeeld in al zijn delen. Slechts één weg staat hem steeds vrij en dat is die naar Mijn Vaderhart. Voor iedere andere weg echter is hij geoordeeld en zo goed als dood en kan geen voet en geen hand ook maar een haarbreed bewegen.

[Hemel en Hel – JL-2-301 [10]: Juist in deze globe, en daarin alleen op het stipje aarde, is nu het hele leven van deze grootste oergeschapen geest gekluisterd. Wil  hij zich daar verdeemoedigen en tot Mij terugkeren, dan zal zijn oerleven weer worden vrijgegeven en deze grote mens zal dan zijn alsof er een totaal vrij leven door heen waait. Maar wil deze oergeest van Mijn schepping in zijn hoogmoedige koppigheid volharden, dan kan deze ordening, zoals ze nu is, ook voor eeuwig blijven bestaan. Of tenminste zo lang, totdat de hele materie zich in een nieuw, eindeloos verveelvoudigd zielen- en geestenleven zal hebben opgelost.

[GJE.04_105,01] (De Heer:) "Kijk, zoals de mensen nu door eigenliefde, zelfzucht, hoogmoed en de daaruit voortvloeiende heerszucht dermate materialistisch worden dat zij zich daarvan gedurende vele duizenden jaren niet volledig zullen kunnen bevrijden, - evenzo waren er eens oorspronkelijk geschapen geesten die ook door de hun gegeven prikkel te egoïstisch, zelfzuchtig, hoogmoedig en uitein- delijk heerszuchtig werden, en het gevolg daarvan was dat zij veranderden in pure materie.

3.7.             Zie ook mijn artikel: ‚Bestaat er een oergeschapen, persoonlijk en gevallen Lucifer?‘ in het tijdschrift ‚DAS WORT‘ 1999/3+4 in www.jakob-lorber.org (link menukolom: "Das Wort")

4.      Volgens mijn berekeningen was de zondvloed in het jaar 2495 v. Chr. Zie mijn artikel: "de oergeschiedenis der mensheid en Egypte‘ in: "DAS WORT" 1991,3+4.

5.     Volgens mijn kennis is er in de totale Geschriften van Jezus geen enkele plaats, waarin Jezus concreet zegt, wanneer volgens onze huidige tijdrekening het exacte geboortejaar van Zijn aardse lichaam was (bijv. in het jaar -7 of -6 of -4 of -1 of 0 of….).   maar   pas   in   het   hiernamaals,   na   het   bereiken   van   de      volledige wedergeboorte, hebben we toegang tot de hemelse archieven", zodat we  dan  precies zullen weten wanneer toen exact onze huidige tijdrekening was van Zijn aardse geboortejaar of wanneer er nu precies het tijdstip van de zondvloed was! Omdat Jezus ons tot vandaag dit nog niet heeft geopenbaard, zo zal het voor ons hoofddoel: de verwezenlijking van het Kindschap van God ook niet belangrijk zijn!

Hartelijkste zegengroeten!

Je Wilfried

Antwoord

 

Beste Wilfried,

Veel dank voor deze grote moeite, die mij erg belangrijk schijnt. Wat punt 4 betreft:  Ik schreef aan Albert: ‚dat mijn berekeningen op grond van de zondvloed plaatsvond in 1656 n. Adam‘, en dat is precies 2495 v. Chr. [1656+2495=4151]. Hierover zijn wij het gelukkig eens.

Betreft punt 5: zowel bij Rudy als bij Oene werd slechts om astronomische redenen overwogen, wanneer Jezus geboren zou kunnen zijn. Jakob Lorber geeft ons hierover wel wat [open] aanwijzingen, precies ook zo, waar Jezus zich in Palestina heeft opgehouden, hoewel hiervan niets meer over te vinden valt, maar op sommige plekken, uit archeologisch geografisch standpunt - nog iets aantoonbaar is. Het antwoord heb ik bij Rudy aangegeven en hiermee heb ik dan ook dit thema afgesloten.

Er zei nog gezegd, hoe indrukwekkend de astronomische berekeningen zijn, en met datgene, wat we van Jakob Lorber weten, daarmee precies overeenstemmen. Eigenlijk heb je gelijk: het belangrijkste doel moet altijd zijn het bereiken van het Kindschap van God. Dit moet steeds worden benadrukt, ieder mens voor zich afzonderlijk. Met punt 3 wil ik mij nog uiteenzetten, omdat zij mij complexer lijkt, dan bij Lorber. Bij Hans de Heij heb ik in dat verband, al het een en ander in zulke samenhangen, geuit. (G).

 

bron: Jakob-Lorber-Bulletin-International, 02-2016, nr.4: www.zelfbeschouwing.info

 

UpToDate 2022

web counter