Een man, die een stem hoort

 

In de vroege ochtend van de 15e maart 1840 hoorde een eenvou­dige Oostenrijkse musicus, Jakob Lorber (1800-1864), in de vroege ochtend een stem, diep in zijn binnenste hartkamer, die hem opdroeg zijn griffel te nemen en te schrijven. De eerste zinnen die hij hoorde luidden: "zo sprak de Heer tot mij en in mij en dat is waar, getrouw en gewis: "wie met Mij spreken wil, die kome tot Mij en Ik zal het antwoord in zijn hart leggen, maar slechts de reinen wier hart vol deemoed is, zullen de klank van Mijn stem vernemen". Lorber gehoorzaamde onmiddellijk en zonder aarzelen deze innerlijke stem, al zal hij op dat moment niet hebben bevroed, dat deze taak 24 jaar zou duren, alvorens de dood hem de pen uit de hand zou nemen. Zo ontstond een gigantisch werk, dat zo diepgaand en veelomvattend is, dat met recht gesproken kan worden van een nieuwe openbaring.

 

Eenmaal in aanraking gekomen met de boeken van Lorber, zal zelfs de meest kritische lezer moeten erkennen, dat in dit gigantische werk niet de eenvoudige musicus uit Stiermarken aan het woord kan zijn. De schat aan gegevens op praktisch elk gebied, de veelzijdige kennis en de diepe wijsheid, gaan ver boven de ontwikkeling van deze bescheiden man uit. Jakob Lorber was geen schrijfmedium. Zijn hand werd niet door middel van automatisch schrift in beweging gezet. Hij schreef bij vol bewustzijn, was dus ook geen trancemedium. Lorber is dus niet de auteur van zijn uitgegeven boeken. De Schepper van alle aarden en hemelen, is de ware AUTEUR van dit omvangrijk werk, ook de schrijver van de Bijbel. Wie de waarachtigheid van dit werk kan aanvaarden, zal ontdek­ken, dat hij te maken heeft met een grote goddelijke openba­ring.

 

Wie was de Bijbelse Adam? Adam betekent de Zoon van erbarming en genade. Hij was gekomen in plaats van de eerste der gevallen geesten (engelen). Hij werd geschapen volgens het getal van de Goddelijke ordening. Adam zou volgens de joodse overlevering op de aarde zijn gecreëerd met de leeftijd van 20 jaar.

 

Op welke wijze werd Adam geschapen?

In het meest bijzondere boek: "de Huishouding van God" blz. 31: vers 7 staat: "En zie nu en begrijp, wat tot nu toe nog door niemand gezien en begrepen werd: de eeuwige liefde nam het getal uit Zich en het getal was de ordening en de eeuwige wet in Haar, waaruit en waarin Zijzelf eeuwig bestond, bestaat en zal bestaan in alle macht en kracht van de heiligheid van God. En zij nam de leem net als de room van de gestremde melk en vormde met de Hand van Haar Kracht volgens het getal van Haar ordening de eerste mens en blies hem door de neusgaten de levensmakende adem in. En de adem werd in hem tot een levende ziel en de ziel vervulde de gehele mens, die nu gemaakt werd volgens het getal van de ordening, waaruit de geesten gevormd waren en waaruit de werelden in de ruimte gemaakt werden en de aarde en alles wat op haar is, en de Maan en de Zon'.

 

Het getal van de ordening

In Lorber wordt steeds gesproken over het getal van de orde­ning. 'En het getal van iedere soort (kruiden, planten, strui­ken, bomen, vissen, vogels en dieren) was gelijk aan het getal van de mens, die uit dit getal gemaakt werd, en het was gelijk aan het getal van de genade van de liefde en was gelijk aan het getal van de toekomstige verlossing en de daaruit ontstane en voortkomende wedergeboorte'.

                                                                                                                            

[Opm. red.: stel je eens voor hoeveel 'geestmensen' er dus wel niet moeten bestaan: geteld en voor ons toch ontelbaar! Het is de mens eigen om zijn dagelijkse hap voeding binnen te krijgen. Niet alleen gewoon voedsel, maar ook intellectueel voed­sel, zoals de krant, de tv, de radio, het internet, kortom de media. Herhaling echter blijkt altijd de beste leermeester te zijn. Dat blijkt zeker ook waar te zijn in de reclamewe­reld. Ons doel is levend geestelijk voedsel aan te reiken, niet van of door onszelf (want wij hebben het zelf ook hard nodig!); We proberen van elk hoofdstuk of thema een verslagje te maken. Op deze wijze kun je er gemakkelijk doorheen bladeren. Daarnaast stellen we de meest actuele vragen voor met antwoorden van de auteur Jakob Lorber of Swedenborg. Wie was deze Aardse schrijfknecht LORBER? Wie was Swedenborg? Wie was Jakob Böhme?]

 

Reïncarnatie?

In de Bijbelse tijd van de discipelen van Jezus waren er alleen sommige onderwijzingen voor zijn leerlingen, zoals ook de volgende uitspraken over reïncarnatie. In het Gr. Joh. Evang. 6:61, 2-8: "weet dan dat ook zielen van andere werelden hier op aarde een lichaam hebben aangenomen, en ook de kinde­ren van de slang op deze Aarde. Zij zijn reeds een keer ge­storven en sommige reeds ettelijke keren, maar hebben voor hun voleinding opnieuw een lichaam aangenomen. Jullie hebben al vaak van een zielsverhuizing gehoord. In het verre Oosten geloven de mensen daar ook tegenwoordig nog met grote stelligheid in. Dat geloof is bij hen echter sterk verontreinigd, want zij geloven dat mensenzielen weer in een dierenlichaam kunnen incarneren en dat is absoluut niet zo. Dat een mensenziel van deze aarde zich uit mineraal- planten- en dierenrijk samenstelt en zich tot een mensenziel ontwik­kelt, dat is jullie grotendeels bekend en ook hoe dat volgens de vaststaande ordening in zijn werk gaat.

 

Maar in teruggaande richting (in een dierenlichaam) gaat geen mensenziel, al is die nog zo onvolmaakt. Alleen in het geeste­lijke middenrijk kan dat schijnbaar gebeuren, met het doel de ziel daardoor te verdeemoedigen, zodat zij zich daardoor mogelij­kerwijs verbetert. Is er tot een bepaalde graad verbetering ingetreden, die echter geen verdere voortgang kan vinden, omdat de ziel onbekwaam is om zich tot een hoger niveau te ontwikkelen, dan kan zo'n ziel overgaan naar de geestelijke sfeer van een ander hemellichaam en daar in een gelukkige toestand allen als schepsel verblijven. Zij kan echter ook als zij dat wil, nog een keer een lichaam op deze aarde aannemen, om lang deze weg zich hogere vermogens te verwerven, waardoor zij dan zelfs een kind van God kan worden. Met dat doel komen ook van andere planeten zielen in het lichaam van de mensen van deze aarde, om zich daarin de talloos vele geestelijke eigenschappen eigen te maken, die nodig zijn om kind van God te kunnen worden.

 

Omdat deze Aarde nu eenmaal zo'n scholingsplaats is, daarom wordt zij ook door Mij met zoveel geduld, toegevendheid en lankmoedigheid behandeld. Wie van jullie dit kan vatten vatte het, maar hij moet het geheimhouden, want het is niet allen gegeven de geheimen van het Godsrijk te begrijpen. Indien je echter toch iemand aantreft, wiens geest hiervoor openstaat, die kunnen jullie langzamerhand het een of andere geheim openbaren, maar het is dan ook alleen voor hem zelf bestemd; want Ik wil dat de mens door de eigen ijver waarmee hij naar Mijn leer handelt, zich dit zelf allemaal zal verwerven. Weet een mens eenmaal wat hem te doen staat om het eeuwige leven en zijn schatten te verkrijgen, dan kan hij daarnaar leven en handelen en in zichzelf Mijn beloften volledig in vervulling zien, horen en voelen gaan.

 

Aan de mens van veel van dergelijke buitengewone geheimen mondeling mee te delen, heeft of helemaal geen of slechts heel weinig nut en waarde; want ten eerste begrijpt hij niet en ten tweede belemmert zoiets onbegrijpelijks hem in zijn geloof. In het Duitse boek Himmelsgaben (Hemelse Gaven) 2/246 van Lorber: "Er leven tegenwoordig mensen reeds voor de zevende keer op deze aarde en het gaat nu deze zevende keer beter met hen. Zij zullen echter nog enkele incarnaties moeten doormaken op een andere planeet in een lichter (fijner) stoffelijk lichaam, voordat zij kunnen worden opgenomen in de zuiver geestelijke sfeer die men het 'onderste paradijs' zou kunnen noemen, van waaruit nog vele trappen leiden naar het werkelijk binnenste hemelrijk, waar de liefde van de Vader, het licht van de Zoon en de kracht van de eeuwige Geest heersen.

 

[Red. Bij Lorber lezen we, dat als een ziel door gebrek aan innerlijke mogelijkheden zich in het geestenrijk niet verder kan ontwikkelen, ze in het geestelijke van een ander hemelli­chaam kan overgaan of ook, als ze dat wil, in het vlees van een aardmens kan reïncarneren om zich beter te ontwikkelen. Reïncarnatie is dus wel mogelijk, maar is niet de gebruikelij­ke gang van zaken. Omdat veel mensen geloven gereïncarneerd te zijn, legt Swedenborg uit, hoe het mogelijk is, dat de mensen zo denken. Swedenborg: 'geesten kunnen namelijk hun eigen herinneringswereld projecteren in het geheugen van op aarde levende mensen. Deze beleven daardoor herinneringsbeelden die vreemd voor hen zijn. Zulke mensen menen ten onrechte, dat ze beelden zagen uit hun vorige levens.]

 

Waarom leven mensen juist op deze Aarde? In het Gr. Joh. Evang.7/217: ‘Als God de mensen allen voor deze Aarde geschapen had, zou het wel een merkwaardige liefhebbe­rij van Zijn kant zijn, om almaar door te scheppen en het dan weer te vernietigen. Maar omdat Hij de mensen voor een hoger en eeuwig leven heeft geschapen en hen slechts zolang op deze Aarde laat bestaan, tot hun vrije wil voldoende op de proef is gesteld of zij in ieder geval de weg door het vlees hebben afgelegd. Is dit een ware een vol leven zijnde 'liefhebberij' van God ten aanzien van Zijn mensen. Hij heeft Zijn mensen zo waarach­tig lief, dat Hij hen op deze jammerlijke wereld slechts zo lang in het lichaam laat leven, als het voor ieder afzonder­lijk strikt noodzakelijk is. Verlaat de eigenlijke mens deze aarde, dan zal hij aan gene zijde zodanig onderwezen en bege­leid worden, dat hij tot een hogere en tot de meest ware levensvoleinding kan komen’.

[Opm.: Het is zeker niet de bedoeling om alle gepubliceerde werken van Lorber en Swedenborg op deze website te plaatsen. In de eerste plaats zou dit een monnikenwerk zijn en bovendien ook onnodig, want alle talrijke boeken van Lorber en Swedenborg zijn vrijwel in het Nederlands verkrijgbaar in elke boek­han­del. Wij zullen dan ook steeds een verwijzing doen naar de bronvermelding, waar je een bepaald boek kunt bestel­len. Op de tweede plaats zou dit gigantische werk op een websi­te onnodig veel kosten met zich meebrengen. Tenslotte zou dit in conflict zijn met de wettelijke auteursrechten van de uitgeverijen. Wat wij met deze website beogen is om iedereen op deze Aarde Nederlandstalig en elektronisch te bereiken met het geestelij­ke manna uit de hemel. Het heeft ons en velen anderen de behoefte en de impuls gegeven om de leer van de enige Schepper van deze aarde en wat er rondom is, uit te dragen.]

 

Uiteraard zijn wij ook erg blij met de nog steeds bestaande kwartaalblaadjes van de Jakob Lorber Stichting, die zich in het bijzonder bezighoud met het publiceren van de allerhoogste en zuiverste leer in dit universum. De ver­spreiding blijft doorgaan, ondanks de tijdnood, maar in combinatie met deze elektronische website, kan dit wellicht tot nog meer vruchtbare werken resulteren. Omdat er aan deze leer toch meer behoefte bestaat en de tijd steeds verder nijpt om deze te verspreiden, is dit uitein­delijk gekomen tot een gloednieuwe religie-website. Reli­gie betekent opnieuw verbinden! We hopen lezers regelmatig een nieuwe bijdrage te kunnen aanbieden.

 

 

UpToDate 2023-2024