De profeet Jakob Lorber hoort een stem

 

De uiterlijke gebeurtenissen in het leven van Jakob Lorber, die op 22 juli 1800 in Kanischa [Oostenrijk] werd geboren en zich als muziekleraar, musicus en componist vestigde te Graz, bleven bescheiden tegenover zijn roeping van God, die hij in zijn veertigste jaar door het innerlijk Woord ontving en waaraan hij vervolgens tot aan het einde van zijn leven in onwankelbare trouw gehoorzaamde.’

 

In de vroege ochtend van de 15e maart 1840 hoorde een eenvou­dige Oostenrijkse musicus, Jakob Lorber (1800-1864), - toen hij in zijn morgengebed was verzonken, hoorde hij een innerlijke stem, die uit zijn hart scheen te komen en hem duidelijk toesprak: ‘sta op, neem je griffel en schrijf! Een stem, diep in zijn binnenste hartkamer, die hem opdroeg zijn griffel te nemen en te schrijven. De eerste zinnen die hij hoorde luidden: "zo sprak de Heer tot mij en in mij en dat is waar, getrouw en gewis: "wie met Mij spreken wil, die kome tot Mij en Ik zal het antwoord in zijn hart leggen, maar slechts de reinen wier hart vol deemoed is, zullen de klank van Mijn stem vernemen".

 

Lorber gehoorzaamde onmiddellijk en zonder aarzelen deze innerlijke stem, al zal hij op dat moment niet hebben bevroed, dat deze taak hem 24 jaar zou duren, alvorens de dood hem de pen uit de hand zou nemen. Er was hem juist een aanstelling als kapelmeester in Triest aangeboden, doch hij wees deze af en volgde zijn roeping door het opschrijven van het in zijn binnenste gedicteerde woord en dat deed hij tot aan zijn dood in 1864. Zijn biograaf en vriend gedurende tientallen jaren Karl Ritter von Leitner bericht daarover: ‘Het gezicht rustig en luisterend, ononderbroken schrijvend, nooit stokkend, nooit zich bezinnend, gleed zijn pen over het papier.

 

Zo ontstond in een tijdsverloop van 24 jaren een uniek gigantisch werk, dat zo diepgaand en veelomvattend is, dat met recht gesproken kan worden van een NIEUWE OPENBARING. [25 banden van ongeveer 500 bladzijden, de kleinere geschriften niet meegerekend]. Eenmaal in aanraking gekomen met de boeken van Lorber, zal zelfs de meest kritische lezer moeten erkennen, dat in dit gigantische werk niet de eenvoudige musicus uit Stiermarken aan het woord kan zijn.

De schat aan gegevens op praktisch elk gebied, de veelzijdige kennis en de diepe wijsheid, gaan ver boven de ontwikkeling van deze bescheiden man uit.

 

Er is voor deze stille, uitermate bescheiden en deemoedige man beslist geen voorbeeld te noemen of we hem nu als mysticus of als ziener beschouwen, dan wel, zoals in zijn tijd het geval was, als een mediamiek genie.

 

Jakob Lorber was geen schrijfmedium. Zijn hand werd niet door middel van automatisch schrift in beweging gezet. Hij schreef bij vol bewustzijn, hij was dus ook geen trancemedium. Lorber is dus niet de auteur van zijn uitgegeven boeken. De Schepper van alle Aarden en Hemelen, is de ware AUTEUR van dit omvangrijk werk, eveneens Dezelfde schrijver van de Bijbel.

 

De mensheid ontving middels hem een werkelijk omvattend antwoord op haar duizenden jaren oude vragen naar het vanwaar, het waarheen en het waarom van het leven. De ontvangen geschriften bieden een geestelijke beschouwing der wereld, die niet alleen de christelijke vernieuwingstendenties, maar ook de wetenschap, ja het hele levensgevoel van de hedendaagse mens verklaren. De weken van Jakob Lorber zijn even tijdloos als actueel. Wie de waarachtigheid van dit werk kan aanvaarden, zal ontdek­ken, dat hij te maken heeft met een grote goddelijke openba­ring.

 

UpToDate 2023-2024