Tekstvak: De ‘naaste toekomst’ is bijna NU
Het gericht van de wereld

‘Men zal zijn als het vuilnis der Aarde. Er zal een hongersnood komen volgens het Woord van God. Laat geen kostbare tijd voorbijgaan. De machten van de ‘grote dieren’ volgens de Openbaringen van Johannes zullen in hun volledige volheid en met alles wat heilig is, oorlog voeren. Er bestaan vele valse profeten, maar de grootste komt nog. Met tekenen en wonderen zal hij de gehele wereld in de war brengen’.

‘Het grootste en machtigste land ter wereld zal door anderen verwoest en overheerst worden. Het geld zal niet veel meer waard worden. Het grote leger [Armee-China] zal het volk als vee markeren en ze in bezit nemen als haar toebehorend. Men treft geen waardigheid of respect aan. De mensen worden gedwongen wat ze niet willen. De Heer heeft een zevenduizend jaarplan voor de mensheid opgesteld en dit plan staat gelijk met de zeven dagen van de week. Want iedere dag is identiek aan duizend jaar’.

 

Bovenstaande tekst is lang geleden eens voorzegd door een aantal ‘zieners’. Ook de navolgende teksten. Over de Islam zou de Heer het volgende gezegd hebben. Ik kon deze bron niet achterhalen, maar heb daarvan nog brokstukken ter beschikking:

 

‘Ik heb een verlangen naar de Islam, zegt de Heer, en zelfs zij zullen zich tot Mij wenden. Ze zijn uit het zaad van Abraham, en Ik ben ze niet vergeten, en zij zullen zich tot Mij richten. Elke knie zal zich buigen en iedere mond zal getuigen, dat Ik de Heer ben. Want Mijn Geest zal ook hun harten beroeren en ze zullen wenen, weeklagen en treuren. Hoe zeer hebben ze Mij vervolgd! Zegt de Heer, en vervolgde Mijn dienaar Paulus Mij ook niet? En zoals Ik Paulus heb vergeven, zo zal Ik ook de Islam vergeven, indien Ik ze aanraken zal en alle verwondingen van hun harten zal genezen met alle pijn, die zij geleden hebben.

Besef, o Islam, dat het boek van de profeet Obadja alleen jullie aangaat en voor jullie bedoeld is; en dat het voor deze tijd geldt, maar niet zomaar een of ander verleden of een verre toekomst, het is voor nu en in de nabije toekomst, zegt de Heer. De dag van de Heer is spoedig nabij, en het gericht en de toorn zal over al jullie naties gehouden worden; want wat jullie hebben gedaan, zo zal het ook met jullie vergaan. Jullie krijgen een koekje van eigen deeg. Ik zal van Mij uit niet zonder meer alles accepteren, maar jullie geloofsgetuigenissen zullen worden veranderd, en jullie harten zullen zich tot Mij wenden, want jullie zullen Mijn aanwezigheid gewaar worden en vrede, liefde en vreugde vinden. Allen echter, die Mijn geest terugwijzen, zullen zonder dit alles zijn en vallen en niemand zal ze meer kunnen redden, zegt de Heer.

O Islam! Je kinderen hebben het misbruik geduld, komt tot Mij, zodat Ik dat genezen kan. In de tijd, die komen zal, zal Ik jullie Heer zijn en Verlosser, en jullie zullen onder Mij een heilig volk zijn, en jullie zullen Mij prijzen en nog eeuwige vreugde hebben. Amen.  [Bron: profetie Amerika‘s val]

 

 


 Tekstvak: De Bijbel is compleet, maar wordt echter nog nauwelijks gelezen. Daarin staat heel duidelijk, dat de Heer steeds profeten – en zelfs kriskras door de geschiedenis heen - gebruikt heeft, om aan Zijn boodschap  deelachtig te worden.

Huish. v. God-1-25:1: En zie, toen verdween Abel, en Atheope at voor de eerste keer in zijn leven geheel opgewekt en blij van de vruchten en deed precies zoals hem bevolen was.

Huish. v. God-1-25:2: En zo bevolkten dan zijn laatste nakomelingen alle eilanden in de wateren tot op de dag van vandaag en na de grootste verdelging van het slangenbroedsel door de vloedstromen [zondvloed] uit de hemel, ook de grote werelddelen die jullie tegenwoordig ‘Afrika’, ‘Amerika’, en ‘Australië’ noemen. En zijn stam is niet gedood door de vloedstromen en is tot op heden nog dezelfde, om te getuigen van de toenmalige en hedendaagse gruweldaden van Mijn en Henochs kinderen.

Huish. v. God-1-25:3: En ziet, zo leeft deze Atheope nog, natuurlijk en geestelijk, tot op dit moment als een niet aflatende waarnemer van jullie doen en laten, verborgen op een klein eilandje, dat geen sterveling ooit zal vinden in het midden van het grote water!...  [Opmerking: Atheope = KAJIN!]

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, augustus 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

 

De laatste tijd

   Matth. 24:15-31

 

De Heer dicteert Jakob Lorber [1850]: ‘Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), 16 dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 17 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, 18 en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. 19 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 20 Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. 21 Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. 22 En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de Messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. 24 Want er zullen valse Messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27 Want zoals  een  bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28 Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de Zon verduisterd worden en de Maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op Aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uit einde van de hemelkoepel tot het andere.

 

Matth.24, 15-28: Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op -laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in


de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

 

Dit woord is het laatste evangelie, dat Ik aan u wil verklaren. Het behandelt de laatste tijd van het Jodendom, evenals de laatste toestanden van de mensheid en tenslotte zelfs de laatste gebeurtenissen aan het einde van de zichtbare wereld, die dan zal overgaan in andere vormen op hogere trappen van ontwikkeling en wederom een nieuwe kringloop zal beginnen.

 

Eens voorspelde Ik Mijn discipelen de ondergang van de tempel in Jeruzalem, de eerste akte van het einde van de Joden als volk. Zij hadden destijds als zodanig hun rol uitgespeeld en waren het verder niet waard om verbonden met elkaar op deze aardbodem een rijk te vormen, nadat zij het  grootste rijk, dat ooit is gegeven, Mijn eeuwige geestelijke rijk wilden vernietigen. Zoals zij van het begin af aan uitverkoren waren, door hun godsdienst en hun profeten dat volk te zijn, in wiens midden Ik Mijn komst op uw Aarde kon bewerkstelligen, zo ondeugdelijk toonden zij zich later deze leer van Mij aan te nemen en verder te verspreiden.

Slechts aan Mijn discipelen en enkele uitverkorenen van dit volk was het gegeven het licht der waarheid te erkennen. De overigen versmaadden het en prefereerden de duisternis en het vasthouden aan de dode letter, een eigenschap die zij, ofschoon zij verspreid onder alle volkeren moeten leven, heden ten dage nog niet afgelegd hebben.

 

De geschiedenis vertelt u duidelijk, dat alles wat Ik voorspelde werkelijk uitgekomen is, en wel korte tijd na Mijn heengaan in Mijn rijk. Zo eindigde met de tempel, die geestelijk weliswaar reeds lang verwoest was, ook de geschiedenis van het volk, dat Ik uit velen had uitgekozen om drager en uitbreider van Mijn eeuwige waarheid te worden.

 

Ik voorspelde Mijn discipelen ook, hoe in het vervolg Mijn religie, Mijn leer in strijd met  het Jodendom langzamerhand zal toenemen en steeds voorwaarts schrijdend ook haar vereerders zal doen vermeerderen, terwijl het Jodendom met zijn cultus tot op de huidige dag in plaats van vooruit te gaan, stil is blijven staan en de aanhangers vandaag nog hun Messias verwachten met dezelfde wereldlijke ideeën als meer dan duizend jaar geleden. De onjuistheid van hun voorstellingen probeerde Ik hen reeds toentertijd duidelijk te maken; maar aan de halsstarrigheid van de Joden had Ik de grootste tegenstander.

 

Alles in Mijn schepping schrijdt voorwaarts. Alles verandert en vervolmaakt zich in de verandering. Alleen de Joden wilden geen vernieuwing, geen verandering en dus moesten zij hun huidige lot aan zichzelf toeschrijven, terwijl zij als de minsten op Aarde alleen de Mammon huldigen en door alle volken veracht zijn. Zo straft zich, wie naar het materiële en niet naar het geestelijke streeft; want Mijn rijk, ofschoon het zichtbaar materie schijnt te zijn, is toch alleen maar geest en geen materie.

 

Wat de Joden ten tijde van de verwoesting van Jeruzalem overkwam, dat zal zich ook als einde van de nu levende mensheid herhalen; want de gruwelen van oorlog en verwoesting zullen weer optreden, alleen in andere vormen. En zoals in die tijd slechts de weinigen, die in Mij geloofden of een beter lot hadden, of al was het wel hard het gemakkelijker konden dragen, omdat zij in geloof en  in vertrouwen op Mij niet wankelden, zo zal het ook in die tijd zijn, die aan Mijn wederkomst voorafgaat. Ook dan zullen trouw en geloof op Aarde verdwenen zijn, daar de mensheid of tenminste het grootste deel van de mensen, de materie, de wereld en haar genot aanhangen, zoals u het nu reeds overal kunt constateren.

 

Zo moet de zuivering en loutering van het geestelijke rijk der zielen geschieden, zoals Ik het in het evangelie van de vijgenboom vertelde. Wanneer zijn bladeren beginnen te groeien en stevig worden, dan is dat het begin van de zomer, het begin van de periode van ontwikkeling en vruchtvorming, dat


ons geestelijk aan de scheidings- en proeftijd herinnerd, waarin rekenschap gevraagd zal worden over het aan de mensen toevertrouwde geestelijke goed.

De natuurrampen, de ongelukken en ziekten, die aan deze tijd voorafgaan zijn de laatste pogingen om nog te redden wat er te redden valt, opdat niet iedereen in het slijk van het egoïsme verstikt. Alleen door ongeluk en wrange tegenslagen zal het trotse mensenhart murw worden.

 

De waarheid moet zich net als de werkelijkheid naakt tonen, opdat geen illusie haar verschoont. Alleen zo werkt zij genezend. En wanneer de materiële wereld zich in haar eigenlijke gewaad van vergankelijkheid en bedrog toont, wanneer zij de mens met hoon terugstoot en hem, die haar wilde liefkozen, met verachting de rug toekeert, dan pas - helaas meestal te laat - begint het geestelijke zijn invloed uit te oefenen, dan pas ontwaken betere gedachten en zuiverder gevoelens. Zo moet Ik als liefhebbende Vader de mens leiden, opdat hij de juiste waarde van de dingen leert kennen en Hem vindt, die de onafgebroken rust is.

 

Dat tegen deze zich toenemende pogingen om de mens in het nauw te drijven met alle mogelijke middelen gewerkt wordt, dat spot, wraak en vervolging de gelovigen treffen, dat valse, maar ook ware profeten het volk proberen te onderwijzen, dat tenslotte bij de meesten een volledige verwarring van begrippen zal optreden - dat spreekt vanzelf. Al Mijn vermaningen zullen, evenals voor de zondvloed, bij velen vruchteloos blijven en slechts weinigen zullen zich bekeren. Wanneer de gebeurtenissen elkaar echter snel zullen opvolgen, dan zal toch het merendeel geestelijk gered worden en zij zullen Mij danken, dat Ik hen door zulke strenge middelen aan het algemene verderf heb onttrokken.

 

Wanneer al deze ongelukkige gebeurtenissen over de mensheid zullen losbreken, zoals eens bij de Joden de verwoesting van de tempel en Jeruzalem - wie is daar dan schuldig aan? Ben Ik een wraakzuchtige God, die het bloed en de ellende van zo vele duizenden wil? Of zijn zij het niet veelmeer zelf, die alles naar hun zin zouden willen buigen en zelfs de grote wetten van de materiële - en de geestelijke wereld omver zouden willen stoten, indien het maar mogelijk zou zijn?!

 

Zie, Ik laat het hier opschrijven, opdat de hele wereld het moge weten! Zoals Ik eens het verval van het joodse volk voorspelde, en dat ook werkelijk gebeurde, zo hebt u hier in 53 predikingen genoeg vermaningen en voorspellingen, waarin Ik u duidelijk heb gezegd wat komen zal, hoe en wanneer het moet geschieden, om Mijn verdwaalde kinderen op de rechte weg te brengen. Reeds in die tijd zei Ik tegen Mijn discipelen: "Het evangelie van het rijk Gods zal verkondigd worden in de hele wereld!", en dit evangelie is dit werk, dat Ik u hier als teken van Mijn liefde en genade toevertrouw.

 

De tijd van gruwel en verwoesting is meer geestelijk dan materieel te verstaan; want wat in het evangelie staat, zoals bijvoorbeeld: "Wie op het dak is, ga niet naar beneden!" enz., dit alles wil zeggen: Laat het wereldlijke varen en houdt u aan het onvergankelijke geestelijke! Daar is het anker, dat uw levensschip in de stormen van materieel ongeluk en geestelijke nood kan vasthouden! Zonder dit anker vindt u geen rust, geen vrede!


 

Verzamelt u daarom rondom Mij en houdt u vast aan Mij en Mijn leer! Want er staat geschreven: "Hemel en Aarde zullen vergaan!" Ja, Hemel en Aarde zullen vergaan, zij zullen zich in andere elementen oplossen, en uit hen zullen andere vormen en andere werelden voortkomen. De hele schepping zal hetzelfde proces doormaken, dat ook het joodse volk, dat met zijn tradities en met zijn religie de basis van Mijn leer was, moest doormaken.

 

Ik heb bij de schepping in alles, ook in het geringste atoom, Mijn geest gelegd om de materie geschikt te maken zich tot iets groters en hogers te ontwikkelen. Evenzo was het joodse volk het geschikte element waarin Ik Mijn komst op Aarde kon bewerkstelligen en - net als in de gehele zichtbare schepping - Mijn groot geesteswerk kon voleindigen. Echter, zoals het joodse volk na zijn opdracht ophield een volk te zijn, en zoals de mensheid na haar loutering zal ophouden drager van alle egoïstische eigenschappen te zijn, omdat er voor iets beters plaats gemaakt moet worden, evenzo zal de hele schepping, die tot nu toe nog de basis van Mijn liefde tot alle geschapen wezens is, eens moeten ophouden de uitdrukking van Mijn goddelijke gedachten te zijn.

 

Wanneer de wezens van de schepping, rijp voor de vergeestelijking op het punt aangekomen zullen zijn, waar ook de fijnste materie nog als grof moet voorkomen, dan is deze met zovele wonderen en schoonheden uitgeruste wereld een te grove drager voor het zuiver geestelijke, en de hele schepping moet dan als woonoord in overeenstemming met haar bewoners worden ingericht, waarvoor haar oplossing nodig is. Tegen deze tijd zal de Mensenzoon in alle heerlijkheid verschijnen zoals Ik eens  zei - omdat ook de geschapen wezens in een geestelijke gemoedstoestand zullen verkeren, om deze glans en deze heerlijkheid te kunnen verdragen. Dan zullen de hoogste geesten en engelen de uitverkorenen verzamelen uit alle vier windstreken, van het ene uiterste van de hemel tot het andere.

 

Ja, zo zal het nog vaak gebeuren, steeds op hogere trappen en verbonden met grotere zaligheden. Ik kan Mij aan Mijn geesten steeds alleen maar zo laten zien, zoals zij Mij kunnen begrijpen. Daar Ik echter oneindig ben, zijn ook de opvattingen van Mij oneindig, en Mijn rijk zou niet oneindig zijn, wanneer geen constante stijging van de geestelijke potenties mogelijk was.

 

In die tijd voorzegde Ik Mijn discipelen dit alles in beelden, niet alleen opdat zij het zouden weten, maar opdat daarmee bewezen werd, dat Mijn woorden nooit vergankelijk zijn en steeds waar zullen blijven!

Geloof maar niet, dat Ik alleen voor u op de wereld kwam, dat Ik alles duldde vanwege de kleine


Aarde en haar bewoners, neen, Mijn daden zijn daden van oneindigheid! Ook de Bijbel, waarin voor een deel Mijn woorden geschreven staan, die Ik gedurende Mijn aardse jaren sprak, is niet voor u alleen, zij behoort de hele schepping toe.

 

En wanneer miljoenen werelden tot nu toe nog niets van Mijn bestaan weten, dan zal toch de tijd komen, waar ook deze woorden van God tot hen doordringen en door hen begrepen worden overeenkomstig hun geestelijke vorming. Dan zal bij de geestelijk volmaakt wedergeborenen de harde schors van letters en de woordelijke opvatting verdwijnen, en zal de zuivere en diepe zin van de woorden Gods, de woorden van een liefhebbende Vader, duidelijk en helder schijnend voor de hele schepping begrijpelijk zijn en allen toeroepen: "Heb elkaar lief, O, heb allen elkander lief!" Want uit liefde heb Ik de wereld geschapen, uit liefde heb Ik de grootste daad van deemoed op uw Aarde volbracht, uit liefde heb Ik de mensheid gelouterd door kwellingen en lijden, opdat Mijn woorden, die Ik eens sprak en in dit evangelie verklaarde, steeds waar blijven! Zij hebben geen ander doel, dan Mijn kinderen werkelijk tot dat te maken, dat velen slechts in naam waren.

 

Zo zal na de gruwel der verwoesting, zoals na onweer, regen en storm, voor iedereen de genadezon weer in haar volle glans schijnen! Wanneer de geestelijke lucht van alle slechte giftige stoffen gezuiverd zal zijn, dan bereidt zich alles tot een nieuw en werkzaam leven voor, zoals de verfriste aarde na een onweersbui. Amen. [Predikingen 53]

 

- bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, september 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

Wereldeinde?

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

De zeven dochters van Jonaël stellen MIJ vragen over heel wat zaken, zoals wat er binnenkort met de wereld, met Jeruzalem en met Rome zal gebeuren. Daar ga Ik heel serieus op in, en Ik beschrijf hun, hoe binnen niet al te lange tijd de geheime vorst der wereld terechtgesteld zal worden en niet lang daarna zijn hele aanhang. Daarbij heb Ik het ook over het einde der wereld en een wereldomvattend oordeel zoals in de tijd van Noach, en ze vragen Mij in opperste verbazing, wanneer en op welke manier dat gebeuren zal.

 

Ik zeg tegen hen: 'Beste dochters! Zoals het in Noach's tijd was, zo zal het ook dan zijn; de liefde zal verkoelen en helemaal verkillen, het geloof aan een uit de hemel aan de mensen geopenbaarde zuivere levensleer, en het geloof in: God, zal veranderen in een duister en doods bijgeloof vol leugens en bedrog. De machthebbers zullen de mensen weer als dieren voor zich laten werken en ze zullen ze koelbloedig en gewetenloos laten afmaken als ze niet zonder enige tegenspraak doen wat de pralerige machthebbers willen! De machtigen zullen de armen door allerlei lasten kwellen en ze zullen iedere vrije geest met alle middelen vervolgen en onderdrukken, en daardoor zal er een ellende over de mensen komen, zoals er op Aarde nog nooit een is geweest!

 

Maar terwille van de vele uitverkorenen, die zich onder de armen zullen bevinden, zal deze tijd niet zo lang duren; want anders zouden zelfs de uitverkorenen verloren kunnen gaan ! Vanaf nu gerekend tot aan die tijd zullen er duizend en niet nog eens duizend jaar voorbijgaan! Dan zal Ik dezelfde engelen, die Je nu hier ziet, met grote bazuinen tussen de arme mensen sturen! Deze zullen de geestelijk dode mensen als het ware uit de graven van hun nacht opwekken; en als een vuurzuil, die van het ene einde der wereld naar het andere rolt, zo zullen deze vele miljoenen ontwaakte mensen zich over alle wereldmachten heen storten, en niemand zal hen kunnen weer­staan! Dan zal de Aarde weer een paradijs worden en Ik zal voortdurend Mijn kinderen op de goede weg leiden.

 

Maar vanaf die tijd gerekend na een verloop van duizend jaar wordt de vorst van de nacht éénmaal voor een zeer korte tijd van zeven jaar en enige maanden en dagen in het tijdelijke vrij ter wille van zichzelf; voor een totale val of voor een mogelijke terugkeer. [opmerking: in ca. 3022 n. Chr. ?] Gebeurt het eerste, dan zal het inwendige van de Aarde veranderd worden in een eeuwige kerker; maar de buitenkant zal een paradijs blijven. In het tweede geval zou de Aarde echter veranderd worden in een hemel, en de vleselijke­ en de zielendood zou voor altijd verdwijnen! -Hoe en of het zal gebeuren?! - Dat mag zelfs de eerste engel in de hemel niet van te voren weten; dat weet alleen de Vader. Wat Ik jullie nu echter geopenbaard heb, dat mag je aan niemand vertellen voordat je over een paar aardse jaren gehoord zult hebben, dat Ik boven de Aarde verhoogd ben!' GJ1-72 [1-6]

 

bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, februari 2017 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

Het gericht over de Aarde

                Een grote reiniging op komst!

 

ALS er een derde Wereldoorlog zal beginnen, dan zou dat op een wijze gaan [volgens meerdere betrouwbare bekende helderzienden!], die niemand had zien aankomen en die dus zal komen van een onverwachte kant. De oorlog zou verlopen over meerdere continenten, via Amerika, Japan, Australië en alle rijke landen. En beëindigd met een kleine waterbom? Er zouden dan miljoenen mensen sterven. Aan het einde van dit gebeuren zou ook de lucht dan dusdanig verontreinigd zijn, dat de mens moeilijk kan ademhalen. Het water zou nauwelijks drinkbaar zijn en op Aarde kan er niet veel meer gekweekt worden. De overigen uit de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de armere landen.

 

De Bijbel over deze profetieën zegt in: Matt. 24:8 “Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.” Het ware levende christendom sterft en kerken zullen leeglopen. 2 Thess 2:3b “tenzij dat eerst de afval gekomen zij”. [Dan zal er een 'geluks- of liefdesevangelie' ontstaan, een grootse aanvulling!]

Matt. 24:5: “Velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.” Er is een normvervaging en geweld: Matt. 24:12 “de ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden, en zo zal de liefde van velen verkillen.”

 

Er zullen zoveel immigranten komen dat mensen het hier vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. De immigratie: Matt. 24:10 “En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkaar overleveren, en elkaar haten.”

 

1Thess 1:10 “En Zijn Zoon uit de hemelen is te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn.” [Lorber spreekt over een letterlijke verbranding van de Aarde: Openb. 8:7 is m.i. geestelijk te interpreteren! Zie hiertoe ook de Apocalyps van Swedenborg in meerdere boekdelen!]

 

Opb.12:7: En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de Aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.

Opb.8:8: En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hebben, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.

Opb. 8:10: En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren. En de naam van de ster wordt genaamd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.

Opb. 8:12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der Zon werd geslagen, en het derde deel der Maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel ervan zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten; en van de nacht eveneens.

 

Jesaja - Hoofdstuk 24

 

Het toekomstige gericht van God over de Aarde

1.    Zie, de HEER ontledigt en verwoest de Aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners.

2.    Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser.

3.    De Aarde wordt volkomen ontledigt en geheel leeggeroofd, want de HEER heeft dit woord gesproken.

 

4.     De Aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. 5 Want de Aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 6 Daarom verslindt een vloek de Aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der Aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.

7 De most treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart zuchten. 8 De vrolijke tamboerijnen zwijgen, het rumoer der uitgelatenen heeft opgehouden, de vrolijke citer zwijgt. 9 Men drinkt geen wijn meer onder gezang; de bedwelmende drank is bitter voor wie hem drinken. 10 Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk huis, zodat men er niet kan binnentreden. 11 Gejammer over de wijn in de straten! Alle vreugde is ondergegaan, de vrolijkheid der Aarde is verdwenen. 12 Wat rest in de stad, is verwoesting, en de poort is tot puin verbrijzeld. 13 Want zó zal het zijn op de Aarde onder de volken: als bij het afslaan van de olijven, als bij de nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is.

 

14 Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des HEREN juicht men van de zee af. 15 Eert daarom de HEER in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de HEER, de God van Israël. 16 Van de zoom der Aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige.

Maar ik zeg: Verloren, verloren ben ik, wee mij! Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen verraderlijk.

17 Schrik en kuil en strik over u, bewoners der Aarde! 18 En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der Aarde beven. 19 De Aarde barst geheel open, de Aarde schudt hevig, de Aarde wankelt vervaarlijk; 20 de Aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.

 

21 En te dien dage zal het geschieden, dat de HEER bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der Aarde op de aardbodem. 22 En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. 23 Dan zal de blanke Maan schaamrood worden, en de gloeiende Zon zal zich schamen, want de HEER der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.

 

bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, februari 2017 – maandelijks gratis tijdschrift

 

Tekstvak: De ster in het oosten - Het gericht van deze wereld

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,01] Schrijf alleen, schrijf; want Ik weet al, wat je wilt! - Lees na in het boek „Daniel“, het 3e hoofdstuk, 14e tot 20e vers! – Daar zul je reeds vinden, wat het Rijk der Aarde betreft, dat tegenwoordig bijna helemaal doof is geworden voor de stemmen der armen, en de naar het lichaam en geest bijna stervende hongerige broeders!

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,02] Ik zeg je echter nu zonder „Daniel“: Het land in de zee zal ondergaan en de trotse koningin der golven zal worden verstrooid als kaf, ook als ze zich nooit zal openstellen voor de tranen der weeklagenden! – Kijk naar Amerika! Daar is het al begonnen met de „tellende dag! – Hier echter is het al aangebroken!

[Hemelse Gaven.02 _42.07.30,03] De nood zal eerst de volkeren leren, dat de Aarde een gemeenschappelijk goed is van alle mensen, niet echter slechts voor diegenen die een laaghartig satanswoekeraar is, die zich datzelfde door gevormde kletspraat en nu helemaal al door besmeurde aller-armzaligst papierknipsel hebben bemachtigd. –

Het is al zondermeer een schande, dat de mensen voor de poorten [deuren] van hun huizen ze met sloten en grendels bevestigen, zodat ze niet beroofd kunnen worden door hen, waarmee de hel al bestraat is! Vervloekt echter zei, wie daar in hels eigenbelang aan zijn vermeende grond de grenzen trekt! Waarlijk, waarlijk! Ik de Heer van het leven en van de dood, zeg je: ‘wie altijd zo zelfzuchtig en karig is tegen zijn broeder, die zal Ik eens aan de grenzen en aan de grensstenen laten knagen, zolang deze Zon van elke wereldheelal zal doen oplichten! Iemand met een versteend hart zal dit worden voorgespiegeld! Wanneer door zijn tranen hem dit week maakt, eerst dan zal hij bij Mij een zwak erbarmen vinden!

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,04] Heb jij maar geduld! Want dit zijn slechts zachte vermanende beginselen van datgene, wat daar zal komen over de rijke en grote kinderen van de Satan! – Zie, dat gericht zit hen al tot aan de nek!


[Hemelse Gaven.02_42.07.30,05] Waarlijk, dit geslacht moet zijn (mensen-)naam verliezen! Het gedrocht wil Ik tot krokodillen en draken in de poelen van de eeuwige dood omvormen! En de hel van de verste afgronden moet aan hen een talloze groei krijgen! Waarlijk zeg Ik je: van deze natielanden ontvangen dagelijks tienduizend aan gene zijde het welverdiende loon nu al; maar het moet al beter worden!...

[GJE.10_029,06] Maar in Amerika zal die geschiedenis niet al te lang meer duren. In Zuid Amerika, waar het Babylon nog veel erger vertegenwoordigd is dan waar ook nu op Aarde, zal weldra een groot strafgericht losgelaten worden; want het Babylon moet overal in een nieuw Jeruzalem omgevormd worden, en de zwijnen van de heidense Gadarenen moeten in het graf van hun nacht ten onder gaan.

[GJE.10_029,07] Ik denk dat Ik je als een merkteken voor deze tijd nu meer dan genoeg heb gezegd, en iedereen die ook maar enigszins kan tellen, zal gemakkelijk inzien hoe de zaken er voor staan en waarom ze er zo voor staan  en binnenkort hun beslag moeten krijgen.

[GJE.10_029,08] Naar het jaar, de dag en het uur moet je Mij dus niet vragen, omdat al die dingen al voor ieder zichtbaar zijn en iedereen het zeer nabije einde van de nacht toch vast en zeker moet zien aankomen, als hij aan de horizon de helder door de zon verlichte wolkjes ziet.

[GJE.10_029,09] Laat de mensen die op een of andere wijze macht bezitten maar eens proberen om in het voorjaar het gras en alle kruiden, struiken en bomen te verbieden om opnieuw uit te groeien, nieuwe scheuten te maken, groen te worden en te bloeien en dat allemaal proberen te verhinderen, de wind te bevelen en de vrije bliksem de weg voor te schrijven, dan zullen ze er weldra van overtuigd raken hoe groot hun machteloosheid als gevolg van hun onnozel- heid is.

[GJE.10_029,10] Wat Ik eenmaal zeg en wil gebeurt even vast en zeker als de zon iedere ochtend moet opgaan en 's avonds moet ondergaan. Meer hoef Ik je eigenlijk niet te zeggen, hoewel Ik nog een vraag met betrekking tot Frankrijk in je gemoed zie, die erover gaat hoe dit rijk, dat nu in aards opzicht zeer machtig is, zich zal gedragen in relatie tot de huidige, algemene stroming van licht. Ik  zeg je: tegen Mijn wil zal het moeilijk en onmogelijk in kunnen gaan!

 

Tekstvak: Note: Amerika is een deel van het moderne huis Israël. De zegeningen en vloeken van Deut. 28 zijn nog steeds van kracht. De tien stammen trokken later noordwestelijk verder over Europa tot de Britse eilanden en vandaar zo naar Amerika. Feitelijk werd Amerika evenzo veroverd als Israel in de tijd van Jozua. Ze zijn bloedverwanten met de fysieke natie Israël. De regering van de Verenigde Staten heeft namelijk de fysieke natie betaald en het land Israël sinds 1948 in het leven gehouden. De ene broeder houdt de andere broeder in het leven ofschoon ze dat niet geweten hebben. Dit is datzelfde volk, dat uit het land Egypte werd geleid…

Amerika wordt vergeleken met Ezechiël 38 en 39 en China met Gog en Magog, inclusief Mongolië. Jesaja 5:8 waarschuwt ervoor, dat enkelen op kosten van velen het


gehele land bezitten. Openbaring 13 in de Bijbel spreekt over de twee beesten. Een politiek systeem met werelddictatoren en een onjuist religiesysteem. De  Wereldbanken zijn allen failliet.

Een ineenstorting van beurzen zal niet lang op zich laten wachten. En dat wel 100 keer erger dan die van 1929! De Heer zal terugkomen en – zoals Hij eens in de tempel te Jeruzalem de stoelen en de tafels der geldwisselaars omgooide en met een zweep door de tempelruimte sloeg, zo zal de Heer in het groot dit op de gehele Aarde doen…

Openbaring 16:12: En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang van de zon komen.

De Eufraat vormt met haar lengte van 2165 kilometer een barrière voor legers uit het oosten. . China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel mogelijk opkomen als een formidabele eindtijdmacht. China, de “Grote Draak” zal de opmars leiden naar het heilige Land. Volgens de Bijbel zal het leger van China en aanhang twee honderd miljoen soldaten tellen. Het legendarische “gele gevaar” waar men al jaren over spreekt, zal een afschuwelijke realiteit worden. Openbaring 9:16 zegt dat wanneer dit enorm grote leger begint te marcheren, dit dan ook één derde van de wereldbevolking het leven zal kosten. China bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten, waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. Johannes beschrijft de koppen der paarden van dit leger als leeuwenkoppen, terwijl vuur, rook  en zwavel uit hun bek komt. De beschrijvingen lijken te verwijzen naar een atoomoorlog…???

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLUgEXI9RYI

 

bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, augustus 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

 

www.zelfbeschouwing.info