JOHANNES op PATMOS en Swedenborg

 

De evangelist Johannes op Patmos zag visioenen. Hij zag in beelden of symbolen wat er toekomstig zou gebeuren. Swedenborg zag deze dingen allemaal in WERKELIJKHEID. Hij trad uit zijn lichaam en bevond zich vaak in de geestelijke sferen, waarin deze dingen, wat Johannes op Patmos zag, zich ook daar afspeelde. Het kerkleven leeft namelijk voort in het hiernamaals. Swedenborg kon getuigenis afleggen van vervulde profetische beelden, zoals die van Daniël, Jeremia, Jesaja en Ezechiël.

 

                        Afbeelding kan het volgende bevatten: water

 

In het vierdelig boekwerk: ‘De Apocalyps ontvouwd’, verklaart Swedenborg elk beeld, van wat hij zag en dat gelijk opgaat met wat Johannes, de visionair en schrijver, gedicteerd werd en zag. De Apocalyps is niet langer meer een verzegeld boek.

De Amerikaanse schrijfster ‘Helen Keller´ [1880-1968]  wees op de parallellen van Johannes op Patmos en Swedenborg. Het Bijbelboek OPENBARINGEN ligt helemaal open en de boodschappen die wij daarin lezen, geven de volle glans over de WEDERKOMST van de Heer.

In hoofdstuk 12 van de Johannes-Openbaring lezen we in 12:6 over 1260 dagen. Hierbij zijn een aantal dingen opvallend. Volgens Swedenborg zou het gaan over de afloop van een kerkperiode [d.w.z. een geloofsperiode] dat 1260 dagen zou duren. Delen we 1260 door 360, dan is dat 3,5. Waarom wordt in dit hoofdstuk speciaal een ‘tijdstip’ genoemd, terwijl Swedenborg hamert op een einde van een geloofsperiode?

De hoofdstukken 12 en 13 beschrijven onze tijd van geloofsverval. Een paar dingen van Swedenborg´s uitleg:

 

De vrouw is de NIEUWE KERK

De vrucht die zij baarde is haar LEER

De rechtvaardigmaking door het geloof de DRAAK

Een groot teken werd gezien aan de hemel: de ONTHULLING VAN HET WOORD

De bestrijding van het Woord, dat is een vrouw (de nieuwe kerk) omgeven met zon en maan onder haar voeten (haar NIEUWE LEER)

 

Op deze wijze verklaarde Swedenborg in 1759 de ‘Apocalyps ontvouwd’ elk woord en Bijbeltekst tot in het kleinste detail.

De theologen zouden uit de bibliotheek van Swedenborg grote lering kunnen trekken, evenals die van de Nieuwe Openbaringen, ontvangen door Jakob Lorber [vanaf 1840].

 

Een tijd, tijden en een halve tijd heeft bij Swedenborg dezelfde betekenis als bij de 1260 dagen, die terugvertaald ons brengen naar de DRIE EN EEN HALF JAAR.

 

                        Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, buiten en water

 

In het bulletin van november 2016, nr.13 schreef Gerd Gutemann ons:Wanneer kunnen we rekenen op de eindtijd en diens hoofdgebeurtenissen?’


Aanwijzingen uit oude en nieuwe goddelijke Openbaringen

 
‘Voor welke eindtijdgebeurtenissen openbaarde Jezus preciezere tijdsaanduidingen?

In het 2e leerjaar 30 n. Chr. zei Jezus: "Jullie kunnen echter alles voor waar aannemen, dat er namelijk rond alle twee duizend jaren op Aarde er zich een grote verandering zal voordoen. En zo zal van nu af aan het ook gerekend worden´.

 

In de eerste twee jaren van Zijn leertijd, dus in de jaren 29 en 30. n.Chr., maakte Jezus gewag (door J. Lorber ontvangen), in welke periode de volgende gebeurtenissen zouden beginnen:


1. speciale eindtijdkenmerken;

2. 3e wereldoorlog ('een volk zal tegen het andere optrekken´);

3. einde van de militaire macht van de Islam bij de veldslag om Israël;

    gelijktijdig einde van een grote oorlog;

4. 'vijand uit de lucht' (natuurcatastrofe uit de kosmos);

5. de heerschappij van de antichrist gedurende 7 jaren;

6. periode van grote tegenspoed (christenvervolgingen);

7. persoonlijke wederkomst van Jezus;

8. wegvoering van de gelovigen;

9. einde van de ‚valse stoel van Petrus’ (Vaticaan van Rome);

10.'laatste gericht' over alle goddelozen door menselijk veroorzaakte

    verbranding van de aardoppervlakte;

11.vernieuwing van de aarde, het beginnende vrederijk.

                                 (bron:  www.j-lorber.de)

 

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/117018361_4080490812021056_8941281792473069699_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=_TYzNuDz6RgAX_2R3_T&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=07cb4edfe6777cc0ab5818ce949355de&oe=5F5A9FA7

De stopzetting van de aflopende en door Jezus uitsluitend genoemde gebeurtenissen van de eindtijd, zal zich voordoen van nu af aan nog duizend en niet nog eens weer duizend jaren‘, dus 'niet de volle' 2.000 jaren, na 'bijna 2.000 jaren'. Let wel: 'na ongeveer niet volle 2000 jaren' (geprofeteerd in de jaren 29-32 n. Chr.

 

Omdat de voorspellingen van Jezus (via Lorber) uit de leerjaren 29-32 n. Chr. afkomstig zijn, en omdat de wederkomst van Jezus, de wegvoering van de laatste gelovigen, de ondergang van de valse stoel van Petrus, van de Islam en van alle goddelozen door het vuur-eindgericht op dezelfde dag zullen plaatsvinden, zullen deze samenhangende gebeurtenissen op zijn laatst tussen 2030 of 2031 plaatsvinden. (Gerd Gutemann hanteert hier 2024-2025).

 

Gezien de huidige ontwikkelingen die zich weliswaar snel opstapelen, zal de wereld in de komende jaren zeker nog heel wat voor de kiezen krijgen. Het wereldse gerichtproces zal zeker plaatsvinden. Overigens lijkt dit proces al begonnen te zijn in 2023, waarvan de eerste weeën zich in 2020 aandienden.

 

Over de heerschappijduur en het einde van de antichrist geven Bijbelse en nieuwere aanwijzingen daarover nog meer opheldering.De antichrist zal ca. 7 jaar heersen. (Dan.8:13 e.v.)


Tijdens de laatste drie en een half jaar zal door hem en zijn aanhangers een intensieve vervolging plaatsvinden onder de christenen en aan een ieder, die aan God gelooft. (Dan.7:25, Dan.8:13, Dan.12:11, Openb.13:05)

 

Drie volle jaren zullen voorbijgaan, tot de gezamenlijke christenheid de geloofsproef heeft doorstaan, om vervolgens in zichzelf versterkt te zijn, maar de wereld geheel en al verworpen te hebben...

 

In deze drie jaren zou zich een scheiding kunnen voordoen!

De wereld met haar aanhangers (antichristenen) zal proberen, het volledig losscheuren van het Godsgeloof vol te houden.

De gelovigen proberen steeds meer zich vaster aaneen te sluiten en zich inniger dan ooit aan hun Heiland en Verlosser over te geven.


Maar het einde van het antichristendom en zijn aanhangers zal door het vuur-eindgericht volgen. (Dan.7:26).

 

De homepage van Gerd Gutemann hanteert met betrekking tot bovenstaande een citaat uit Bertha Dudde, terwijl JAKOB Lorber op meerdere plaatsten in zijn veelvoudige werken via de Heer daarop ook meerdere malen uitvoerig ingaat.

 

BD 5606:

´Ik beëindig het wrede spel van Mijn tegenstrever... Wanneer hij denkt gewonnen te hebben, zal Ik komen op de wolken en richten het levende en het dode... Ik zal de Mijnen halen (door wegvoering), het vernietigingswerk (verbranding van de gehele aardeoppervlakte) uitvoeren aan de aarde en al haar bewoners. De nood zal van tevoren groot zijn, doch Mijn liefde zal jullie redden, en Mijn macht zal diegene in de ketting leggen, die tegen Mij is, omdat zijn tijd vervuld is’.


De tijdberekening van het komende grote strafgericht door de ‚vijand uit de lucht‘ (catastrofe uit de kosmos) weten we niet, maar uit bovenstaande blijkt wel, dat dit alles voor 2032 zich zal voltrekken. De Nieuwe Openbaringen van Jezus via Lorber wijzen daarop, dat de wederkomst van Jezus vooraf zal gaan met een allergrootst en scherpst gericht. Dit strafgericht zal door de ‚vijand uit de lucht‘ gebeuren. Een uit de kosmos komend hemellichaam zal een enorme natuurcatastrofe veroorzaken.
Dit wordt duidelijk uit de volgende berichtgeving:

 

                       https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/117306281_4085113211558816_8847032535284421817_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=vPIsWFLi2hgAX_ZJyyv&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=a440ada096494fedf4f99c51a34febf7&oe=5F5E2A63

 

Dit naderbij komend natuurschouwspel zal buitengewone tumult onder de mensen teweegbrengen, en de angst zal niet onterecht zijn. Zulke vreemde verschijnselen zullen de ster begeleiden, want hij komt steeds dichter bij de Aarde, en een gezamenlijke botsing lijkt onvermijdelijk naar de berekeningen van diegene, die zijn verschijnen ontdekten, en zijn verloop nagaan.

 

Bertha Dudde wordt nog eenmaal aangehaald: ´Maar Ik heb dit al lang van tevoren vooruit gezegd, dat ‚Ik jullie een vijand uit de lucht stuur, en dat een natuurcatastrofe met de grootste omvang jullie mensen nog te wachten staat, die het laatste einde.... d.w.z. de totale omvorming van de aardeoppervlakte... vooraf zal gaan en veel talloze slachtoffers kosten zal´. (BD 7423) Deze uitleg van Gerd Gutemann kan men ook nalezen in ons bulletin nr.13

  

(Het is nog niet duidelijk of de totale omvorming van de gehele aardeoppervlakte de mensheid binnenkort staat te wachten of dat dit eerst over circa 1.000 jaar zal geschieden)

 

Wat we wel uit de literatuur van Jakob Lorber weten is:

 

´Er is reeds een ster in het oosten die het pad van Orion zal verbreken, en het vuur van de grote hond zal hen allen verteren; en Ik zal sterren in grote menigte van de hemel naar de aarde slingeren, opdat de goddelozen allen vergaan, en opdat Mijn licht op alle plaatsen schijnt.

Maar dit is zo veel dat zij ernstig in zichzelf moeten gaan, zichzelf geheel en al erkennen en dan trouw en waarachtig hun gevonden zwakheden in hun hart aan Mij voorleggen. Ik zal de vuiligheid uit hun harten wissen en ze vullen met het vuur van Mijn goddelijke vaderlijke liefde. En zo gereinigd zullen zij zich dan aan de priester tonen door en in de biecht; en dan zal Ik komen en het feestmaal van vreugde met hen houden bij het altaar. [HG 1.1.12,13]

 

(Opmerking: ster of sterren betekenen hier de geloofswaarheden, die de mensen zullen richten. En dat kan enorm confronterend of ´verterend´ zijn. De meervoudsvorm is uitermate nog veel meer confronterend!)

´En tegen het einde van de tijd van deze aardse bevolking -en dus niet van deze aarde -zal het precies zo gaan: De mensen zullen in die tijd weliswaar geen bergen tot hun -diepste fundamenten afgraven, zoals de goud en edelstenen zoekende Hanochieten dat gedaan hebben, ook zullen zij geen Romeinen meer tegen zich in het harnas kunnen jagen; maar zij zullen door allerlei machines, door de kracht van het vuur aangedreven, beginnen om via ongelooflijk diepe schachten en gaten in het binnenste van de aarde te dringen, waardoor zeer brandbare gassen in grote massa's naar de oppervlakte van de aarde zullen komen. En als de atmosfeer te veel met zulke gassen verzadigd zal zijn, zullen deze vrijwel rondom de hele aarde ontvlammen en alles tot as verbranden. Slechts weinig mensen zullen daarbij in leven blijven. Maar die over zullen blijven, zullen dan ook echte mensen zijn. Die zullen dan werkelijk een geheel vernieuwde aarde bewonen, en jullie en velen die na jullie komen en in Mijn naam gewekt worden, zullen hun leraars en leiders zijn´.

 

´Pas dan zal Mijn rijk geheel over deze aarde verbreid zijn, en de mensen van de zon zullen met Mijn kinderen van deze vernieuwde aarde een volledig gelijkberechtigde gemeenschap vormen en opgroeien in de liefde van Mijn ware kinderen´. (GJE-6-207-12)

Als we de analogie van de 1260 dagen nog een keer bekijken, dat te vergelijken is met 3 ½ jaar, en we vanaf medio 2023 rekenen, dan vervolgens met 1260 dagen doortellen, zou eind 2026 de eerste 3 ½ jaar achter de rug zijn.

 

Volgens de Nieuwe Openbaringen en de heilige Schrift zullen de VERVOLGINGEN van SATAN [die mogelijk al losgelaten is!] in totaal 7 jaar duren. Het einde hiervan zou nog eens 3 ½ duren. (uiterlijk 2030) Want Jezus zei immers: ´Er zullen nog geen 2.000 jaren voorbij zijn!!

 

Dat zullen ZEVEN LANGE jaren worden. In Openb.12:6 wordt niet zomaar de vrouw DE NIEUWE KERK genoemd: ‘en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats heeft, bereid door God, opdat zij haar aldaar voeden duizend twee honderd zestig dagen’. (1000 + 260 = 12.6.0)

 

Volgens Swedenborg [546] zullen het eerst weinige mensen zijn, maar het zullen er steeds meer worden, totdat zij groeit in haar eigen statuut. De woestijn is een plek, waar het nog woest is, dat nog ‘vruchtbaar’ gemaakt moet worden.

 

Het is onvoorstelbaar, een plaats waar je NIEMAND verwacht. Swedenborg en Lorber bedoelen dat deze ´woestijn´ vruchtbaar gemaakt moet worden en dat de woestijn een locatie is waar je in de sfeer van ‘gelijkgezinden van de Nieuwe Kerk’ elkaar kunt ontmoeten en met elkaar het NIEUWE WOORD van Jezus uitwisselen. Nogmaals, de analogie van de woestijn is, dat het vruchtbare dan vanzelf ontstaat.

 

Er is een verband met 12:6 en de 1260 dagen. Het Hebreeuwse woord voor ‘paard’ is SOES met de getalswaarde 60-6-60 = 126. Volgens Swedenborg en Jakob Lorber staat het paard symbool voor intellect of VERSTAND.

 

Ons woord ´systeem´ is ervan afgeleid: Soes = SYS en ´Teem´ = TOOM. Een paard moet je in ´toom´ houden. Daarbij hoort nu eenmaal een ´systeem´, dat coördineert. Anders werkt het niet.

 

                                   Manege Barelhof - Manège |  RouteYou

 

In hoofdstuk 12 van Openbaringen lijkt het alsof de periode van de zeven jaren al is aangebroken en het volgende hoofdstuk in de Openbaringen zou dit kunnen beamen.

In vers 18 [6+6+6) wordt gesproken over 666: ‘Hier is de wijsheid; die INZICHT heeft, die berekene het getal van het BEEST. Het getal van een mens, en zijn getal is zes honderd zes en zestig.

 

Bepaalde Bijbelse hoofdstukken zijn speciaal genummerd, bijvoorbeeld Psalm 119, waarin alle 22 Hebreeuwse lettertekens zijn verwerkt. Om de 8 verzen volgt er een Hebreeuwse letter, beginnend met de ALEPH.

 

119:1: Aleph

119:9: Beth

119:17: Gimel

119:25: Daleth

119:33: Heh 

119:41: Wav (=V)

119:49: Zajin

119:57: Cheth

119:65: Teth

119: 73: Jod

119: 81: Kaph

119:89: Lamed

119:97: Mem

119:105: Nun

119:113: Samech

119:121: Ajin

119: 129: (Peh)

119:137: (Tsadee)

119:145: (Qoph)

119:153: (Resh)

119:161: (Shin)

119:169: (Taw)

 

Dientengevolge moet deze psalm 22 x 8 = 176 verzen hebben! In het 126e vers staat dan: ´Het wordt nu tijd dat de Heer ingrijpt, want Zijn wet is verbroken!´

 

 

Psalm 119:8: Uw geboden zal ik onderhouden;

Psalm 119:176:...want ik zal Uw geboden niet vergeten.

 

Zo kun je 12-6 zinbeeldig ook op je hoofd plaatsen als een klok, waarbij het dan 18.00 uur is en je als het ware een scheiding ziet tussen de twee hersenhelften. Enerzijds de gevoelskant, anderzijds het rationele. In deze eindtijdperiode zul je het hoofd ‘koel’ moeten houden en je verstand ´verstandig´ gebruiken.

 

Het hele Hebreeuwse alfabet wordt door David als het ware in bedekte taal uitgelegd, bijvoorbeeld bij de Hebreeuwse letter P, beginnend met vers 129, enz. waar David bijvoorbeeld spreekt over de getuigenissen en woorden van de Heer.  (Mond in het Hebreeuws betekent PEH, - dat spreekt, de mond opent -, etc.) De lezer zal zulke analogieën toch wel gemakkelijk kunnen volgen.

 

Wie de boeken van Swedenborg wil lezen, doet zich eraan tegoed zijn woordenlijst te downloaden, waarbij vrijwel elk thema in een register wordt genoemd met de betekenis.

Swedenborg spreekt een taal, die op het eerste zicht moeilijk lijkt, want hij valt meerdere malen in herhaling, alsof hij zeggen wil: ´dan kun je de leerstof beter tot je nemen´.

 

Het is zo belangrijk van wat hij gezien en geschreven heeft. Zijn literatuur, naast die van Jakob Lorber, is bij uitstek geschikt als naslagwerk voor alle theologen en priesters en zij, die zich ermee verbonden voelen.

 

Opdat deze ondoorgrondelijke wijsheden van de Schepper in de Bijbel nog meer bij de mens mag inwerken en dat hij daarbij veel licht ontvangt, dat hem/haar ´belicht´ en ´verlicht´. Zo moge het zijn.

 

UpToDate 2024-2025