Kleine bezwaren tegen het Jezuswerk via JL

                                                

door Wilfried Schlätz [Dld]

                                                 [Redactioneel ingekort]

 

Waarom moet de kennis uit het Werk van Jezus via JL verder gaan, dan als datgene van de theologen? Omdat het werk via JL nu eenmaal niet uit het subjectieve hoofdverstand van JL komt, maar letterlijk direct van de echte Jezus afstamt! Om die reden gaat het weten in overeenstemming met het Jezuswerk via JL eindeloos verder, dan al het weten van het kopverstand van alle theologen en alle wetenschappers!

Het Werk via JL is geen wetenschap in tegenstelling tot de wetenschappelijke theologie. Het Werk van Jezus via JL is geen wetenschap van het rationele, maar een directe Openbaring van de echte Jezus. Het theologische hersenverstand zegt bijv. met Rudolf Bultmann: "De wonderen van het Nieuwe Testament zijn als wonderen uitgeput!". Want het theologische verstand zegt verder: "Alles wat mensen niet kunnen doen, dat kon ook Jezus niet doen, want Jezus was slechts mens". In werkelijkheid bezat Jezus alle macht en kracht in de hemel en op de Aarde (Matth. 28,18), omdat in Hem de totale volheid van de Godheid in eigen persoon woont (Kol. 2,9). Daarom kon Jezus vanzelfsprekend alle wonderen uitvoeren, die in het NT door Hem zijn gedaan: Hij kon met Zijn almacht op het water lopen en vooral de protonen, neutronen en elektronen van de zuurstof uit de lucht in iedere naar eigen goeddunken andere elementen kon rangschikken en daaruit andere molecule samenstellen…

 

De theologen zijn helemaal niet op de hoogte van het Jezuswerk! Waarom zijn de Jezus Geschriften via JL bij de klassieke theologie niet bekend? De theologen leren tot vandaag de Openbaringen van Jezus via JL in hun studie niet kennen, hoewel het in het werk van Hutten: "zieners, piekeraars, enthousiasten’ sinds vele jaren is behandeld geweest.

 

Intussen bestaan er meerdere dokterswerken over de Openbaringen aan JL. Op het internet existeren meerdere homepages daarover, zowel goedkeurende als ook afwijzende en tegensprekende. Tot nu toe werd de Nieuwe Openbaringen, gegeven aan Jakob Lorber [JL] volledig doodgezwegen. Hoe bekender het Jezus-Werk via JL gegeven zal worden, des te meer zal het ook bestreden worden. Maar juist daardoor zal het bij de mensen steeds meer bekend worden, zodat de gedachtewisseling tussen de Openbaringen van Jezus via JL met alle theologen en met alle wetenschappen eerst dan volledig zal ontbranden.

 

Het Vaticaan bezit al lang de complete Nieuwe Openbaringen, gedicteerd aan Jakob Lorber, maar wijst deze echter geheel af en heeft het op de toenmalige lijst van de verboden boeken geplaatst. Vandaag zegt het Vaticaan daarover, dat JL een valse profeet is, omdat Jezus via JL meerdere malen zegt, dat Petrus nooit in Rome is geweest, maar in Bagdad de martelaarsdood heeft geleden. Wanneer echter nu de echte Jezus via JL het nadrukkelijk openbaart, dat Petrus nooit in Rome is geweest, maar in Bagdad de martelaarsdood heeft ondergaan, dan was Petrus dus nooit de eerste Paus en heeft hij ook nooit het Pausdom gesticht! Het Vaticaan moest zich zelf dus wel prijsgeven, als zij het Jezuswerk via JL zou erkennen, met name de echte Jezus de verloren brief van de apostel Paulus ook aan de Laodiceërs via JL het christendom heeft teruggeschonken, waarin Paulus op scherpste wijze elk ceremonieel kerkdom afkeurt.

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Salone-sistino.jpg

toegang tot de geheime bibliotheek in het Vaticaan te Rome

 

De Nieuwe Openbaringen via JL is Zijn nieuw en puur weergegeven leer uit de Hemelen. In de komende eeuwen zullen alle christelijke theologen uit de tijd van Jezus tot en met heden met het oog daarop gecontroleerd worden, of ze met de oorspronkelijke leer van Jezus, zoals ze de mensheid door de echte Jezus weer via JL is geschonken, daarmee in overeenstemming zijn of niet.

 

Tot nu hebben de weinige vrienden van de Nieuwe Openbaringen via JL zich niet als vereniging of als een nieuwe kerk georganiseerd. De meesten zijn en blijven lid van de christelijke kerk, waarin ze vanaf het begin waren opgenomen. [geboortekerk] Sommige hedendaagse vrienden van de NO [Nieuwe Openbaringen] via JL hebben een lang gezoek achter zich, zochten in andere religies hun heil of waren lid van een christelijke sekte, tot ze eindelijk in de NO het doel van hun jarenlange gezoek hervonden.

 

Vanwege de volgende woorden van de echte Jezus via JL zijn sommigen weer naar hun geboortekerk teruggegaan: Wanneer de vrienden van de NO via JL op een dag zullen aanvangen, om een of meerdere formele Lorber-kerken te stichten, dan handelen ze precies zo tegen de wil in van de echte Jezus zoaks de vroegere christenen, toen ze begonnen om kerken en sekten te stichten! In Duitsland bestaat er weliswaar een Lorber-gezelschap zoals een Jakob-Lorber-bevorderingswerk, maar met slechts heel weinig leden, om schenkingen van algemeen nut te kunnen coördineren.

 

Waarom is een NO van Jezus via JL nodig? Wij hebben toch de Bijbel, die compleet is. Als er slechts een enige kerk bestond,

 

We hebben de Bijbel toch, en die is helemaal compleet. Als er nu één enige christelijke kerk bestond, die op de enige Bijbelexegese berust, en die exact met de oorspronkelijke leer van Jezus overeenstemt, dan was er geen nieuwe Openbaring van Jezus nodig. Maar er bestaat naast de Rooms-katholieke kerk nog een Grieks-orthodoxe en Russisch-orthodoxe kerk, een Anglicaanse kerk en vele protestantse en vrije kerken evenals talrijke christelijke sekten: Jehova’s getuigen, Mormonen, Adventisten, Nieuwsapostolische, Christian Sciences met honderden soorten van theologie en Bijbelverklaringen zoals theologisch gekleurde Bijbelvertalingen, en die zich allen wederzijds bestrijden!

 

Welke zoekende moet in deze door elkaar gaande dingen nog de oorspronkelijke leer van Jezus vinden? Bij deze christelijke chaos was het dringend noodzakelijk, dat de echte Jezus via JL Zijn oorspronkelijke leer nieuw en puur weer heeft geopenbaard!

 

Maar aan het slot van de Bijbel staat toch: [Openbaring van Johannes 22:18] ‚ Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.’

 

                                               Peter Paul Rubens: De apostel Johannes

 

Met de Bijbel is dus de Openbaring van God definitief afgesloten. Omdat JL alleen al erg veel tot de Bijbel heeft toegevoegd, zo zullen hij en zijn aanhangers al deze plagen treffen! Wie dus aan de Nieuwe Openbaringswerken – aan Jakob Lorber gegeven – gelooft, die zal zoals ook JL, zelf eeuwig door God verdoemd worden.

 

Omdat de hedendaagse Bijbel eerst in de derde eeuw na Chr. Is samengesteld door een kerkconcilie uit wel 60 aparte kleine boeken door een conciliebesluit, zo betrekt zich deze waarschuwing over het toevoegen niet op de eerst veel latere samengestelde Bijbel, die we vandaag compleet kennen, maar slechts speciaal op de Openbaring van Johannes, want in die tijd bestond de hedendaagse Bijbel helemaal nog niet, wel slechts de aparte delen van de hedendaagse Bijbel. Alleen wie dus speciaal iets toevoegt aan het Bijbelboek van Johannes [Openbaringen] of daar iets van wegneemt, die dreigen de in de genoemde Openbaringen van Johannes de beschilderde plagen! 

 

Bovendien zegt de Evangelist en de lievelingsleerling Johannes aan het slot van zijn Bijbelse kleine Johannes-Evangelie, dat Jezus nog veel meer heeft gesproken [en gedaan], dan in het NT is opgeschreven, en dat echter de toenmalige mensheid [tot vandaag!] de Bijbelboeken niet begrijpen zouden… Nu echter na 2000 jaren is de mensheid rijp geworden, om al deze boeken over de vele anderen gesprekken en daden van Jezus, die dan nog te schrijven waren, te bevatten en te begrijpen!  Daarom heeft de echte Jezus via JL in het hoofdwerk: ‚Het Grote Evangelie van Johannes‘ precies alles datgene geopenbaard, wat Hij in Zijn drie leerjaren alles heeft gesproken en gedaan [en weliswaar in een nauwkeurige chronologische volgorde], omdat de mensheid deze nieuwe en zuiver weergegeven leer uit de Hemelen bij de hedendaagse christelijke chaos van kerken, sekten en de zich strijdende theologen dringend nodig heeft! De echte Jezus openbaart Zich via JL, dat God vanuit Zichzelf nooit en te nimmer een van Zijn kinderen verdoemt of zelfs voor eeuwig verdoemt, want God, dus Jezus, is de oneindige Liefde Zelf. Daarom kan de mens, als hij vrijwillig volgens de principes van de hel [zelfzucht, hoogmoed en heerszucht] leven wil, zich alleen zelf zo lang verdoemen, zolang hij niet vrijwillig volgens de principes van de hemelen [liefde tot Jezus en tot de naaste, zoals ware deemoed]. 

 

Waarom kiest God een zogenaamde "schrijfknecht" JL, die aan de mensheid voor een groot deel onbekend zal blijven? Tot nu werd het echte Jezuswerk via JL doodgezwegen. Nadat het intussen door de media en door het internet bekender is geworden, zal het meer en meer bestreden en daardoor nog meer bekender worden. Wanneer echter de gevolgen de door ons zelf veroorzaakte milieuverandering steeds sterker worden en het tot een wereldwijde vermindering aan voedingsmiddelen komen zal, zullen de mensen dan wereldwijd van zelf in hun nood volgens de Nieuwe Openbaringen via JL aangrijpen, dat immers door de huidige media en vooral door het internet al vandaag de gehele mensheid tot beschikking staat. De echte Jezus heeft via JL een wereldwijde verbreiding van Zijn Werken via JL voorzegd:

 

Jezus via JL in GEJ.09_094,02-8]:  ‘Bij Mijn tweede wederkomst zal Ik niet weer ergens als een kind uit een vrouw geboren worden; want dit lichaam blijft verheerlijkt, zoals Ik als geest in eeuwigheid en derhalve heb Ik nooit meer een tweede lichaam nodig zoals jij dat bedoelde’.

 

De bewering, dat nog nooit iemand uit de geestelijke wereld is teruggekomen, is onjuist. Ontelbare bijna-dood-ervaringen van zielen, die hun lichaam reeds verlaten hadden en aan gene zijde met familieleden en met Jezus Zelf samengekomen waren en toen weer naar hun aardse lichaam via reanimatie waren teruggekeerd, dat bestaat; maar ze worden door hun twijfelende verstand met alle middelen verloochend en bestreden. Vooral Jezus Zelf is na Zijn opstanding in een materieel hulplichaam van gene zijde teruggekeerd en allen van de leerlingen zichtbaar lijfelijk en tastbaar persoonlijk verschenen, wat echter het twijfelende verstand niet wil geloven! Daarom komt alles aan op de twijfelende verstandhouding, hoe het ook de volgende woorden van de echte Jezus is geschied…

 

bron: Jakob-Lorber-Bulletin-International, 02-2018, nr. 28: www.zelfbeschouwing.info

UpToDate 2022

 

web counter