ISRAEL en de PALESTIJNEN

 

Is IsraŽl en zijn bewoners in de loop der jaren veranderd? De inval van Hamas op 7 oktober is in scŤne gezet door IsraŽl, niet door Hamas zelf. (Geinteresseerden kunnen het complete uitgewerkte script daarover gratis toegezonden krijgen!). Dehuidige IsraŽli's zijn geen joden, maar zionisten. (Khasars). Alleen de weinige orthodoxe joden zijn de Hebreeuwse joden, en zij willen geen IsraŽlitische staat! Is er democratie in IsraŽl? Net zo weinig als in Europa of de VS. Is het huidige IsraŽl Gods volk? Deze status bestaat al tweeduizend jaar niet meer. Dat gold alleen in de tijd van het Oude Verbond! Ten tijde van Jezus in Palestina waren er niet veel meer echte joden (Hebreeers), maar de stad HEBRON is er nog van afgeleid.

 

De Palestijnen werden verdreven! Al in 1948 en veel eerder. Ze moesten hun land verlaten, ze werden beroofd van hun thuisland. En stel je nu eens voor dat de buren jouw tuin wegpikken of jou het huis uitdrijven om er zelf in te gaan wonen. Zou je dan ook niet in opstand komen? Je zou toch wel in actie komen?! Kun je daarom je voorstellen waarom het Palestijnse volk in opstand komt? We hebben het niet zozeer over het bestuur van Hamas zelf, maar over de mensen, het echte volk van de Palestijnen.

 

Velen keuren het terugvechten van de Palestijnen met Israel af. Is dat wel reeel?†† Wat heeft IsraŽl gedaan voor de ontheemden om de Palestijnen een nieuwe plek of land te geven om te wonen? Niets, helemaal niets. Steeds meer joden gaan expres naast de Palestijnen wonen, zodat de ruimte van hen steeds kleiner wordt.

 

Tegen IsraŽl zijn is geen antisemitisme, want het zijn helemaal geen Semieten! Je kunt dus tegen IsraŽl zijn, maar wel vůůr de (echte) joden! De (echte) joden volgen de Torah, de Zionisten (de Kasaren) echter volgen de Talmoed. De joden zijn in het jaar 70 over de hele wereld verspreid en hebben daarna nooit een 'eigen' Staat gesticht. Het IsraŽl van vandaag wordt in werkelijkheid het īNieuw Khazariaī genoemd.

 

Jezus Jehovah Zebaoth zei op 28 april 1847 onder andere: '... Zij (de joden) wachten nog steeds op een Messias die hen op een dag terug zou leiden naar hun oude beloofde land, en van hen een grote en machtige natie zou maken; maar deze Messias zal nooit komen, en zij zullen blijven wat ze zijn tot het einde der tijden; daarom, wat gemakkelijk te begrijpen is, spelen zij een uiterst nederige rol in het geestelijke rijk en zijn zij de aandacht niet waard. .... ''

 

De feitelijke oorsprong van het huidige Israel ligt in Oost-Europa bij het Turkse volk van de Khasaren, wiens heerser de joodse religie in zijn land introduceerde. Deze joden worden ook Ashkenazi genoemd. Velen van hen kwamen pas in latere eeuwen naar de Duitstalige gebieden. Het land IsraŽl bestaat niet meer op deze aarde sinds 70 na Christus. Het werd volledig platgewalst en verwoest door de Romeinen en alle leden van het joodse volk werden met de wind verstrooit. De huidige zogenaamde Staat IsraŽl is eigenlijk de īNieuwe Khazariaī. Zij hebben hetland Palestina eenvoudig bezet, inclusief haar bewoners.

 

Mochten er Lorberlezers zijn die hiervan schrikken of dit niet willen lezen, dan luidt het advies. Doe alsjeblieft zelf ook onderzoek. De Heer heeft ons in de twaalf uren heel uitvoerig uitgelegd, waarom zulke dingen gebeuren. Geen enkel mens kan dit ontkennen. Zelfs in de periode van Hanoch zien we de listige politieke strategie. We dienen wakker te blijven en onze ogen hiervoor niet te sluiten. In het woord politiek ligt verborgen, maar duidelijk leesbaar het woord POLITIE. In plaats van bescherming, krijgen we te maken met gecontroleerd worden. (in de politiek, wel te verstaan!)

 

In de Bijbel staat dat IsraŽl Gods oogappel is. Het is Gods volk, staat er.Waarom is Hamas IsraŽlbinnengevallen? De volgende teksten uit Jakob Lorber kunnen in dit verband opheldering geven. Ongeveer 2.000 jaar geleden gebeurde op kleinere schaal in het zuidelijk deel van Gaza precies hetzelfde: īVan de kust van Palestina waren namelijk heel wat ouders weggevlucht uit angst voor Hero≠des, de kindermoordenaar, en zij vertelden aanstonds welke gru≠weldaden Herodes in en om Bethlehem en in heel Zuid-Pales≠tina, nota bene met behulp van Romeinse soldaten, verrichtte!ī īWant ooit leidde Hij de kinderen van IsraŽl vanuit Egypte naar het beloofde land Palestina, dat toen nog Kanašn heette(JJ-1-47:9, 1-45:6)

 

Wat is er van de echte joden,van de echte IsraŽliŽrs nog van overgebleven? Ten tijde van Jezus in Palestina waren er niet zo heel veel echte trouwe gelovige joden, maar nog zeer magertjes. Hoeveel te meer is er in 2023-2024 daar nog van overgebleven? Jezus zei: īMaar tel nu eens hoeveel joden er zijn die zich niet door de mammon van deze wereld hebben laten verleiden en verlokken! In alle steden van Galilea, Judea, Palestina, Kanašn en Samaria en nog andere landstreken zullen jullie er nog geen honderd aantreffen die van oudsher de waarheid volgens Mozes en de profeten in hun hart en in hun daden hebben nagevolgd en bewaard. Alleen in deze tijd heeft door Mijn onderricht een groter aantal zich weer opnieuw naar de oude waarheid gekeerd, en wel voornamelijk uit de klasse der armen. [GEJ.09_193,14]

De engel Rafael zei: īHet land Kanašn is gegeven aan de kinderen van Jehova, en goden zullen daarin wonen.' En dus zijn jullie nu in het land van de goden, en daar hebben jullie te maken met goden en niet met louter wereldse mensen, net zoals jullie. Maar als je iets van de goden wilt krijgen, moet je het ze eerst heel serieus kunnen vragen, anders zullen de goden hun mond houden en je geen onderricht en geen advies geven. - Begrijp je me?ī (bijvoorbeeld Melchizedek bij de aartsvader Abraham!)(GJE7-41:2)

īAls het al afschuwelijk en schandelijk is dat een mens ťťn, twee of drie van zijn broeders bedriegt, hoeveel afschuwelijker moet het dan in de ogen van God zijn als mensen zichzelf met alle geweld weten te kronen en te zalven, om vervolgens onder die kroning en zalving hele naties te bedriegen voor hun eigen genotzuchtige voordeel op alle denkbare manieren, hetzij door de zogenaamde wijsheid van de Staat, hetzij, als dat niet zou lukken, door wreed openlijk geweld!ī [GZ.02_092,04]

īOveral verbiedt Hij uitdrukkelijk alleen deze activiteit, maar hier al het verlangen, omdat het gevaar dat daaruit voortvloeit voor de geest te groot is. Het trekt de geest volledig weg van God en keert hem volledig naar de hel. Je kunt dit zien aan het feit dat iedere andere zondaar wroeging voelt na een zondige daad, terwijl de rijke speculant zich verheugt en triomfeert over een gelukkig geslaagde speculatie.ī [GS.02_092,15]

De volgende tekst noemt de woeker de afgrond van de geopende hel voor zulke mensen. īDit is de echte triomf van de hel, en daarom probeert de vorst van de hel de mensen bij voorkeur op alle mogelijke manieren te vervullen met liefde voor de rijkdom van de wereld, omdat hij goed weet dat ze voor de Heer het meest verfoeilijk zijn als ze met deze liefde vervuld zijn en dat Hij daarom het minste medelijden met hen heeft!ī [GS.02_092,16]

undefined

 

Openbaringen, het laatste boek van de Bijbel is veelzeggend over zowel het huidige materiŽle gebeuren als het geestelijk gebeuren.

Zie, Ik geef [u enigen] uit de synagoge des satans, degenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zij liegen;Ö (Openb.3:9)

En de grote draak is geworpen, [namelijk] de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, [zeg Ik], geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. (Openb.12:9)

 

En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn handÖ (Openb.14:9)

 

Alle sympathisanten van de Rothschilds (een geheime duistere orde, waaronder ook de vrijmetselaars) doen mee aan mensenoffers, kinderoffers (kindermisbruik zoals pedofilie) en kannibalisme. Ten tijde van het Kindje Jezus was dit niet onbekend. (Jeugd van Jezus, hfdst.69)

 

Een Griek zei in het bijzijn van Jezus: "Wat het geloof voorschrijft moet iemand doen, als hij voor zichzelf geen wijzere tegenargumenten heeft. Maar vanaf nu moet jullie geloof zich meer ontwikkelen, dan zullen jullie inzien dat de verheven goden zeker geen mensenoffers uit onze handen verlangen, omdat zij zelf talloze middelen in handen hebben om naar believen honderdduizenden mensen van deze aarde weg te nemen." [GEJ.03_083,04]

In GEJ.02_089,10 is er nog eenmaal sprake van satanisme. De toenmalige joden werd beloofd een hemels Kanaan te zullen krijgen als hun leefwijze er ook naar zou zijn. (Hebr.11:16). Jezus heeft vaak beklemtoond: īMijn koninkrijk is niet op een geografische locatieī. (Joh.18:36) God is niet geÔnteresseerd in een militaire natie die oorlog voert en mensen dood.

 

Judas vatte het letterlijk op en verwachtte een groot Jeruzalem met Jezus als alleenheerser, als grootste wereldleider. Maar hij vergistte zich deerlijk. Hij zocht het buiten zichzelf: macht en aanzien bij Jezus. Hij wilde niet transformeren, maar Jezus sprak niet van een aards rijk, maar over een hemels rijk.

 

Er is veel misverstand over om een jood of een IsraŽliet te zijn, of een nakomeling van Abraham. Abraham was een zuiver oprecht mens. Hij was niet sluw en hij deed niet mee aan occulte praktijken. Hij bleef zijn Schepper trouw. De Heer zei daarom tegen hem: īJij zult een vader zijn van alle mensen in de gehele geschiedenis. Er zal een groot volk uit jou voortkomen en zij zullen uit alle volkeren ter wereld komen en dit zal IsraŽlhetenī.

 

†††††††††††† Benjamin Netanyahu laat hier de nieuwe Israelische kaart zien, dit was voor 7 oktober

 

IsraŽlbetekent īmens van God, prins van Godī. (Royal child of God). Een koninklijk kind van de Schepper. Maar de afstammelingen van Adam verlieten hun Schepper en keerden terug naar het duistere kwaad. Zij gingen terug naar het vereren van demonen en mensen, kinderoffers.

 

In het Bijbelboek Galaten 3:16 wordt gesproken over het geestelijke zaad. Mensen met een zuiver hart, maar omringd door het kwaad, betreden Zijn voetstappen. Jesaja en Paulus maakten duidelijk dat slechts een zeer klein gedeelte van het oude IsraŽl het werkelijke IsraŽl was. īEn Jesaja roept over IsraŽl : Al ware het getal der kinderen IsraŽls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden wordenī. (Rom.9:27)

 

Het waren 2.000 jaar geleden de joden die Jezus verwierpen, want eertijds wilden zij een militair politiek koninkrijk. Zij wilden de Romeinen verslaan en een militaire natie stichten die over de hele wereld zou heersen. Zij interpreteerden de Schrift op een zeer aardse manier.

 

De doctrine van het Zionisme gaat terug naar de tijd van het oude Jeruzalem. Zij hebben Jezus vermoord en enkele apostelen afgeslacht. IsraŽl is erg verdeeld in haar geloofsstroming, velen van hen zijn atheÔstisch. Golda MeÔr, de vierde premier van IsraŽl, identificeerde zich cultureel gezien sterk met het Jodendom, maar was verder een uitgesproken atheÔst. Een van haar bekende uitspraken waarmee ze dat benoemde luidde: īIk geloof in het joodse volk, en het joodse volk gelooft in God.ī

 

Het IsraŽl van nu is niet meer het echte IsraŽl. Volgens Jakob Lorber zullen alle joden over de gehele wereld verspreid blijven. [GEJ.10_197,04] Het gebruik van de Davidsster en de naam IsraŽlmaakt je nog geen IsraŽl. Het is een eeuwigdurend conflict geweest tussen de twee bevolkingsgroepen: de IsraŽliŽrs en de Palestijnen. Maar dat is niet wat er nu echt aan de hand is.

 

Het zijn de verborgen elites die op de achtergrond dit conflict expres hebben veroorzaakt, zodat zij financieel er op vooruit gaan. Het gaat hier om ongekend veel geld, oorlog als verdienmodel. Het is een oorlog tussen de Deep State en de hele mensheid. Zowel aan de kant van IsraŽl als aan de kant van de Palestijnen zijn daarvan nu vele slachtoffers.

 

In het navolgende zegt de Heer: Ik zeg: "ÖTot grote beschaming van vele joden, die Gods woord en Gods geboden hebben en waarvan het gehele hart toch vol leugen en vol bedrog, vol twist, toorn, echtbreuk en allerlei hoererij is. Daarom zal het ook gebeuren dat, zoals DaniŽl getuigt, het aan David beloofde rijk van de Joden wordt afgenomen en aan de heidenen gegeven zal worden, en dat de nakomelingen van de zoon van Hagar zullen heersen over de nakomelingen van Isašk, hoewel in deze tijd (2.000 jaar geleden!) al het heil voor de gehele wereld afkomstig is van de stam van Juda.Ē (GJE2-107:10)

 

 

Abraham zei op de berg der verheerlijking tegen Jezus: īO Heer Jehova Zebaoth, zo weinig reden heb ik om mij over mijn nakomelingen te verheugen! Waarlijk, de nakomelingen van Hagar zijn in hun handelwijze veel beter dan de nakomelingen van Sara!ī [GEJ.07_162,04]

Noach zei tegen zijn twee zonen: "Lof zij God, Hij breidt het geslacht van Sem uit! Laat Kanašn zijn dienaar blijven! Zo spreidde God ook Jafeth uit en liet hem in de tenten van Sem wonen; maar laat Kanašn zijn dienaar blijven!" [HGt.03_363,12]

īMaar toen Nimrod zeer machtig werd voor de mensen, en toch zeer vroom was, dat hij de doder Gods werd genoemd, dacht Ham, die nog lang goed leefde: "Wie zullen de kinderen Gods zijn dan de kinderen van Chu, en Kanašn zal hen dienen?ī [HGt.03_365,03]

īMaar wat is er groter in de wereld dan een usurperende staatsmacht, die, van goddelijke zijde bezien, nooit volgens de goddelijke raad handelt, maar alleen volgens haar wereldse staatswijsheid, die bestaat uit politiek en diplomatie, de volkeren onderwerpt en haar macht gebruikt voor haar eigen pompeuze uitbuiting en consumptief welzijn [GS.02_092,07]

De volgende tekst noemt woeker voor zulke mensen de afgrond van de geopende hel. īDit is de ware triomf van de hel, en de vorst van de hel streeft er dan ook naar om mensen bij voorkeur op alle mogelijke manieren te vervullen met liefde voor de rijkdom van de wereld, omdat hij heel goed weet dat ze voor de Heer het meest verfoeilijk zijn als ze met deze liefde vervuld zijn en dat Hij daarom het minste medelijden met hen heeft!ī [GS.02_0,16]

De Heer zal volgens de beschrijving van Lorber NIET terugkomen in het land van IsraŽl , die nu duister heidens is geworden. Wel in landen, die Hem nog dienen, zoals ergens in Amerika. IsraŽl zal in de naaste toekomst weer opgelost worden in voor de tweede keer met alle winden verstrooid.

īHet derde beest, dat op een "lam" lijkt en ook "twee horens" heeft, is de algemene industrie die het waterdier zeer steunt en uiteindelijk zelfs verafgoodt. En met zijn twee horens tegen de (hoofd)geboden van de liefde afgaat! Kijk maar naar Amerika en Engeland. Hoezeer dit derde beest echter precies zo'n industrie is, kun je bijvoorbeeld zien aan de wrede mishandeling van kinderen in de Engelse en Amerikaanse fabrieken, omdat ze vaak van vijf uur 's ochtends tot meer dan negen uur 's avonds moeten werken, constant staand, bijna halfnaakt, en dit vaak al vanaf hun achtste jaar. Ze krijgen geen enkele instructie - behalve die van hun industriŽle slavenbestaan! O, als jullie de aard van de industrie met Mij en door Mij zouden zien, dan zouden jullie zeggen: "O Vader, dit is de draak zelf!ī [HiG.01_41.05.07,07-09]

Bijna de gehele aardebewoners aanbidden het tweede, gewonde beest volledig. Koningen, prinsen en andere (industriŽle) stichters en uitvinders worden overal aanbeden? Er worden overal ter wereld monumenten voor hen opgericht. Hoe barbaars is het om mensen te laten geloven dat Ik zelfs door gruwelen aanbeden mag worden! (Maar dit duurt maar heel kort!) [HiG.01_41.05.07,10]

 

īZie het bedrog van de bewoners van de aarde! Het beeld van het beest met de zwaardwond van alle politieke gerechtigheid is nu volledig tot leven gekomen! De mensen werden gedwongen dit beeld met hun bloed op te wekken! En nu is het versierd en spreekt en beveelt, doodt en wordt aanbeden door alle wormen en likkebaarden, die daarom "geleerden" en "journalisten" worden genoemd, en nog steeds door een aantal bromvliegen, die overal iets van moeten hebben om daarmee iets te verdienen, zonder te werkenī. [HiG.01_41.05.07,11] īMaar als iemand dit beest niet durft te aanbidden, zal hij snel beseffen hoeveel het in wereldse termen voor hem heeft gedaan!ī [HiG.01_41.05.07,12]

 

īMaar dit is de "geest" (of het "leven") in het beeld van het beest, dat eigenliefde en hebzucht de hoogste piek hebben bereikt in alle wereldse groten, dat is het volledige getal 666, waarbij eigenliefde gelijk is aan 600, de gestolen bliksem gelijk is aan 60 (d.w.z. het goddelijke gebod wordt tienvoudig toegepast voor eigenbelang!) en naastenliefde ten slotte slechts gelijk is aan 6 (d.w.z. de meest volmaakte slavernij geldt)! - In plaats van voor 1 honderd te geven, eist men voor 1 honderd!)

Is het niet de zucht naar macht, hetzij door macht, hetzij door verstand? - Zeg eens of een mens iets kan doen zonder dit merkteken? Wat is de mens zonder dit merkteken voor de mens? [HiG.01_41.05.07,14]

Richteren 1:18-19. ďEn Juda nam Gaza met de hele stad in: ďEn Juda nam Gaza in met zijn grondgebied Ö Nu was Jahweh met Juda, en zij namen het heuvelland in bezit.Ē

īJesaja zei. īEn nu zegt de HEER, Die Mij Zich van [moeders] buik af tot een Knecht geformeerd heeft, dat Ik Jakob tot Hem terugbrengen zou; maar IsraŽlzal zich niet verzamelen laten; nochtans zal Ik verheerlijkt worden in de ogen des HEREN, en Mijn God zal Mijn Sterkte zijn.ī Verder zei de Heer via Jesaja: īHet is te gering, dat Gij Mij een Knecht zou zijn, om op te richten de stammen van Jakob, en om weer te brengen de bewaarden in IsraŽl; Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.ī(Jes.49:5,6)

 

IsraŽl, o IsraŽl, wees toch vredelievend tegenover alle mensen op de wereld, ook jegens jullie buren en in het bijzonder tegenover de Palestijnen, want ook zij zijn jullie broeders en zustersÖ.

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† .*.*.*.*.*.*††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††

De Filistea

Twee strijdende partijen van een coalitie, die in 1948 en 1967 ook al samen tegen IsraŽl streden, maar nog niet compleet vernietigd werden zoals later in diezelfde Psalm voorzegd wordt. Het zijn directe buren van IsraŽl, waar EzechiŽl 38 juist spreekt over de secundaire buren Turkije, Iran, LibiŽ, Sudan en Rusland.

Wat we nu echter zien, is dat met name Gaza gebrand is op de vernietiging van IsraŽl, en ook Hezbollah in Libanon misbruik probeert te maken van de chaotische situatie. De P en de F zijn in het Hebreeuws dezelfde letter, maar worden door een stip onderscheiden. Hoewel de huidige Palestijnen etnisch lang niet altijd terug te voeren zijn op de oorspronkelijke Filistijnen, zijn de namen wel verwant.

"Wee de zorgelozen in Sion, en de onbezorgden op de berg van Samaria, de beroemdsten van de  voornaamste van de volken, en tot wie het huis van IsraŽl komt.  Trek naar Kalne en kijk er rond; ga vandaar naar het grote Hamath, en daal af naar Gath van de Filistijnen. Zijn ze beter dan deze koninkrijken? Is hun gebied groter dan uw gebied?  U, die de  onheilsdag  ver van u afhoudt, maar de zetel van het geweld [Hamas] naderbij brengt.Ē īGaat over naar Kalne, en ziet toe; en gaat van daar naar Hamath, de grote [stad], en trekt af naar Gath der Filistijnen; of zij beter zijn dan deze koninkrijken, of hun landpale groter dan uw landpale?ī (Amos 6:1-3) (Hamath wordt uitgesproken als Hamas!Hamas betekent īgeweldī of īde doodī)

Hamas is mede dankzij IsraŽl ooit opgericht om de PLO destijds vleugellam te maken. Dat is blijkbaar nogal uit de hand gelopen Besef goed dat dit IsraŽl nog niet het wedergeboren IsraŽl is waar aan het einde van EzechiŽl 37 over gesproken wordt.

Afbeelding

"Daarom heb Ik ook gezegd: Ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijden zijn, en hun goden zullen u tot een valstrik zijn." (Richt.2:3)

We weten in elk geval dat IsraŽl in de tijd van Jozua de volken niet verjoeg of vernietigde, zoals God hen opdroeg, waardoor ze hen nog steeds als "prikkels in hun zij" zijn. In die zin is het anno 2023 zeker te duiden. Veel van de gebieden die in Richteren 1 genoemd worden, zijn bijzonder genoeg nog steeds gebieden waar veel "Palestijnen" wonen.

Wat veel mensen echter niet weten is dat het Hebreeuwse woord Hamas letterlijk 'geweld' en 'valse getuigenis' betekent. Wat het nog interessanter maakt is dat het woord Hamas in de Bijbel enkel gebruikt wordt wanneer het gaat om geweld tegen het Joodse volk. Het Arabische leenwoord van het Hebreeuwse woord Hamas betekent ook moed of moedig zijn, waardoor het veilig lijkt te stellen dat het de betekenis van het Arabisch leenwoord moet zijn geweest waarom de groepering Hamas voor deze naam gekozen heeft. Aan het begin van het eerste boek van de Bijbel, maakt de HEER het heel duidelijk dat het lot van degene die geweld hanteert de dood betekent.

Het woord Hamas komt ook voor in de Psalmen. De Psalmisten smeken om genade en bevrijding uit de handen van mannen van de Hamas. De vijanden van Gods volk worden in Psalmen omschreven als 'mensen wreedheid briessen' (Psalm 27:12). De woningen van Hamas worden 'de donkere plekken van de aarde genoemd'. (Psalm 74:20).

Twee passages uit de Bijbel verwijzen misschien naar de tegenwoordige Israel-oorlog. (Obadja 10 en Joel 3:19). Deze verzen spreken specifiek over het geweld door Edom, een andere naam voor Esau, de voorvader van de Arabieren, op Jacob en Juda, voorvaderen van het Joodse volk.

Afbeelding

 

"Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten: de tenten van Edom en de IsmaŽlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Palestina met de bewoners van Tyrus." (Ps. 83:6-8,)

Afgaande op wat Obadje zegt zal 'vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden'. JoŽl zegt dat 'Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de JudeeŽrs: in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten'.

UpToDate 2024-2025