Enorme prijsstijgingen van levensmiddelen en grote inflatie van het geld

            https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcT06Qw4AmrvZSW0iiu26IJbXjvxodb2fIlqsJa3G4z2WBbCjvmQ%26s&sp=1640895148T4937a0a3540a843d97f9b16ef9c84edc038483c6b164e581b9b89406e3e37b0f

Volgens het boek ‘de Geestelijke Zon’ van Jakob Lorber staat de mensheid enorme ‘gerichten’ te wachten, zoals hongersnood, pest en verwoestende vuren. ‘Waar het vuur komt, daar zal het alles verteren en zelfs de hardste stenen zullen smelten als waterdruppels op gloeiend ijzer. Ook grote watervloeden, aangevuld met allerlei ongedierte storten in de diepte van de oude aarde en verdrinken erin. Een grote vurige draak stort gebonden en aan banden gelegd in de eindeloze diepte van een onophoudelijke kolkende zee van vuur.’ [Geestelijke zon, deel 1 hfdst16:18]

Maar de Heer zegt ook in datzelfde hoofdstuk: ‘Kijk, een oude, donkere tijd grijpt zich vast in een nieuwe, heldere. Daarom gaan de dingen niet voorbij, maar er zal ons slechts "een nieuwe tijd" gegeven worden. - En zoals in de eerste tijd een periode van ondergang was, een tijd van de nacht, zo zal deze komende tijd een tijd worden van opgang ​​en een tijd van de dag!’ [Geestelijke Zon, deel 1 - hfdst 16:16]

Ook in het boek ‘Hemelse Geschenken’, deel 2 zegt de Heer op 16 mei 1847 tegen Lorber: ‘Kijk, te allen tijde in de wereld was en zal het zo blijven dat materiële middelen van bestaan ​​altijd gelijke tred houden met het geestelijke. - De Israëlieten werden vaak afgestraft met slechte groei [misoogst], hoge prijzen, hongersnood en pest, toen hun hart en geest Mij in de steek lieten en zich tot andere goden wendden. In de tegenwoordige afgodische landen heersen voortdurend meer of minder nood en pest, allerlei plagen en ontberingen. Waarom dan? -  Vanwege de afwezigheid van Mijn Geest!’

‘Zolang in het verschillend sectisch christelijke Europa de mensen in het algemeen zich meer om Mij bekommerden en naar Mijn geest streefden, zolang waren er engelen in grote menigte onder de mensen. Dit was niet alleen een zegen voor de mensen, maar ook voor de aarde, zodat ze steeds overvloedige oogsten opleverden. Maar deze oogsten brachten de mensen op pure industriële gedachten - en de gedachten aan Mij waren verzonken!’

‘In plaats van de echt geestelijke geschriften, die men van de kant van Rome alsook van de kant van de lage staatspolitiek steeds meer, ja letterlijk als zijnde ketters is gaan verbieden, heeft men de wereld nu overladen met legio zin- en inhoudsloze kranten en andere geschriften. Men hangt weer relikwieën op en verordent weer bedevaarten, sticht weer orders en meer van dergelijke gruwelijkheden. Er is daardoor voor de geest een grote hongersnood ingetreden vanwege de voorafgegane, steeds groter wordende prijsstijging van de geestelijke voedingsmiddelen. De engelen hebben zich weer meer van de aardbodem teruggetrokken, omdat de steeds groter wordende duisternis van de aarde hen totaal niet meer bevalt en de steeds grotere hoererij van de mensen, vooral van de roomsen, hen al helemaal niet aantrekt. Dus daarom is het immers ook goed te begrijpen dat de aardbodem door het steeds meer ontbreken van hemelse arbeiders ook in dezelfde verhouding magere oogsten van een of andere vruchtensoort moet opleveren.’

De Heer heeft in 1846 de aardappeloogst voor iets meer dan de helft geslagen in bijna geheel Europa. Want zegt de Heer, ook voor deze tijd: ‘Wat zal er dan gebeuren wanneer Ik behalve de aardappelen ook het graan, de maïs en de gerst zou willen slaan en zeer waarschijnlijk ook zal slaan als de mensheid in zijn duisternis, hoererij, ontucht en allerlei industriële ijver voortgaat en Mij nog meer vergeet?! Dan pas zullen jullie over groot geweeklaag en grote armoede en diepe ellende lezen en horen, zodat de haren jullie te berge zullen rijzen.’

                               https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcTyhWOl4KMgxkPyWAt_pKi1OGKLPcq_j2zTug3ayWmeGJD9E9aA%26s&sp=1640895259T03a4d6435098f131d4ed2835274f629f200176f6ffd69b1f510526f8f87fd48d

‘Ik wilde de cholera al naar Europa laten komen. Maar het ‘berouwde’ Mij; want Ik ontdekte echt veel weldoeners bij zo menig volk. – Maar tegelijk ontdekte Ik ook een nog grotere menigte woekeraars, rechtstreeks komend uit de hel, die in een volkomen mate in hen is. Deze duivels in nog menselijke larven moeten Mijn tuchtroede voelen naar de mate van hun misdrijven. Daarom zullen allerlei kwalen de aarde nu volgens de ordening besluipen. Totdat dit gebroed verdelgd is en het op de aarde lichter wordt, zal Ik de aardbodem niet zegenen, behalve alleen plaatselijk, waar mensen wonen die Mij waarachtig in hun hart dragen en geloven dat Ik bij hen ben en hen ook met weinig brood goed kan onderhouden en voeden.’

                                  https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcSlj1QNcWcSl9ZV7XE4KyoXndqXM8vVpsadqELNFuzlfBXA2MOr%26s&sp=1640896369Tf25a6c097d9c695a935d0115bec8837a042fc3068f3c1f54e5a884472fd4d169

In een ander deel zegt de Heer op 25-4-1864 tegen Lorber, dat de ware aanhangers van Christus niets te vrezen hebben:  ‘Want ze zullen in alles veelvuldig gesterkt worden, waardoor dan ook voor de andere nog minder gelovigen een licht zal opgaan, wat ze niet meer zullen kunnen doven. En Ik, de Heer, die dit door de mond van Johannes tegen jullie had gesproken, zal de aarde op alle plaatsen en punten met allerlei gerichten en calamiteiten, zoals door geweldige oorlogen, door grote duurte en hongersnood, door allerlei pestilenties onder mensen en dieren, door grote aardbevingen en andere aardse stormen, door grote overstromingen en ook door vuur bezoeken. Maar de Mijnen zal Ik in de liefde bewaren, en ze zullen aan niets gebrek te lijden hebben’.

‘Maar wie nu Mij zal proberen te vervolgen in Mijn tweede komst, hoe en waar dan ook, dan zal Ik  weten hoe Ik hem van deze aarde weg zal halen.’

‘Alleen als onder de wordende mensen dermate grove vergrijpen tegen de ordening beginnen te ontstaan, dat de ten doel gestelde, absolute levensvrijheid daardoor ernstig in gevaar zou komen, moeten we weliswaar hier en daar kleine, maar slechts uiterlijke schrik teweegbrengende gerichten laten optreden, zoals oorlogen, dure tijden, honger en pest. Maar elk van deze strafgerichten mag nooit meer dan hoogstens een tiende van de mensen treffen, omdat het bij een sterkere verzwaring van de straf maar al te gemakkelijk de uitwerking van een echt dodelijk gericht zou krijgen. [Hemel en hel, deel 1, hfdst.95:10]

                                 https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcSXR4mG6qPybB-3ZTtNVbYgthMYBGzuqSQ-7DHu5UqHYmHqGBSL%26s&sp=1640895887Taa8dba9e11445ba410453e32bf24d47955f19f382b55bd0610ac1695af1a37aa

In een ander deel van de NO zegt Jezus: ‘Maar niemand denkt eraan dat al het lijden, alle ziekten, alle oorlogen, alle dure tijden, honger en pest alleen maar ontstaan omdat de mensen in plaats van alles naar Gods orde voor hun ziel en hun geest,  slechts alles voor hun lichaam doen!’ [GJE3-12:6]

 

Vervolgens: ‘Maar al snel na die tijd zal het er voor het leven van de mensen heel slecht uit gaan zien. De aarde zal onvruchtbaarder worden, grote duurte, oorlog en hongersnood zal ontstaan en het licht van het geloof in de eeuwige waarheid zal op vele plaatsen verflauwen en het vuur van de liefde zal uitdoven en bekoelen en dan zal het laatste vuurgericht over de aarde komen!’ [GJE3-33:4]

 

In deel 6 van de GJE zegt Jezus: ‘Van nu af aan zullen bijna 2000 jaar lang talloos vele zieners en profeten worden opgewekt, omdat ook een nog groter aantal valse profeten en zelfs zeer hoogmoedige, heerszuchtige en alle liefde missende, valse Christussen zullen opstaan. Maar ook de gerichten zullen steeds doorgaan, en er zal zelden een heerser zijn die niet met zijn volk vanwege de duisternis een streng gericht zal moeten ondergaan.’ [GJE6-150:14]

 

‘Tegen het eind van de genoemde tijd zal Ik steeds grotere profeten opwekken, en met hen zullen ook de gerichten zich vermeerderen en uitgebreider worden. Er zullen ook zware aardbevingen komen en ver­woestende stormen, grote prijsstijgingen, oorlogen, hongersnood, epide­mieën en nog veel ander kwaad, en, zoals Ik al voorheen al gezegd heb, er zal geen geloof­ behalve bij heel weinigen -onder de mensen zijn, die in het ijs van hun menselijke hoogmoed helemaal zullen verkillen, en het ene volk zal tegen het andere optrekken.’ [GJE6-150:15]

 

‘De mensen zullen ook gewaarschuwd worden door zieners en bijzondere tekenen aan de hemel, waaraan zich echter alleen Mijn geringe aantal volgelingen zal storen, terwijl de wereldse mensen dat allemaal slechts voor zeldzame, natuurlijke fenomenen zullen houden en dat aan iedereen die nog in Mij gelooft, zullen willen wijsmaken. Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze aarde.’

 

‘Ik zeg jullie dit nu van tevoren, om te voorkomen dat jullie gaan denken dat na Mij alles net zo volmaakt zal worden als in Mijn hemelen. Ja, weinigen zullen wel aan Mijn engelen gelijk zijn, -maar velen nog veel erger dan de mensen nu in onze tijd.’ [GJE6-150:14-18, zie ook Mtth.24]

 

‘Wie niet zal doen wat de grote hoer van Babel wil, zal het heel moeilijk krijgen. Al deze dingen moeten eerst gebeuren, ongeveer zevenhonderd jaar voor het gericht, zodat achteraf niemand kan zeggen dat hij niet voldoende gewaarschuwd was. Maar vanaf nu zullen er nog geen volle twee duizend jaar voorbijgaan tot het grote gericht op aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een duidelijk jongste, maar tevens ook laatste gericht op deze aarde zijn.’ [GJE6-174:6,7]

‘Ikzelf, als oergoddelijk persoon, zal echter niemand richten, maar dat zal Mijn woord doen dat Ik tot jullie gesproken heb.’ [GJE6-174:12]

 

De Heer: ‘Dat vuur zal grote en algemene nood, ellende en droefenis zijn, van een grotere omvang dan de aarde ooit heeft gezien. Het geloof zal uitdoven en de liefde verkillen, en alle arme geslachten zullen klagen en verkwijnen, maar toch zullen de groten en machtigen en de koningen van deze wereld de smekenden niet helpen, vanwege hun te grote hoogmoed en daardoor ook vanwege een te grote hardheid van hun hart!’  [GJE8-185:2]

 

‘Zo zal ook het ene volk tegen het andere opstaan en het met vuurwapens te lijf gaan. Daardoor zullen de heersers in grote, niet af te lossen schulden raken en hun onderdanen kwellen met onmogelijk hoge belastingen. Daardoor zullen er buitensporige duurte, hongersnood, vele kwaadaardige en besmettelijke ziekten en epidemieën onder de mensen, de dieren, en zelfs de planten ontstaan! Ook zullen er hevige stormen op het vasteland en op zee zijn, en aardbevingen, en de zee zal op vele plaatsen buiten haar oevers treden, en dan zullen de mensen in grote vrees en angst geraken vanwege de dingen die dan over de aarde zullen komen!’ [GJE8-185:3,4]

 

Dat zal allemaal toegelaten worden om de mensen af te keren van hun hoogmoed en hun zelfzucht en hun grote traagheid. De groten en degenen die zich machtig wanen zullen met verveling getuchtigd worden en zullen daardoor genoodzaakt zijn in actie te komen, om van die kwelling bevrijd te raken. En kijk, dat is het éérste soort vuur, waardoor de mensen voor Mijn wederkomst gelouterd zullen worden.’ [GJE8-185:5,6]

 

Verder zegt de Heer tenslotte: ‘Kijk, van dergelijke Herodessen zijn er nu heel veel op de wereld; en zij zorgen voor de nood en alle ellende onder de mensen en veroorzaken door hun nooit te bevredigen hebzucht, duurte en hongersnood onder de mensen; maar daarvoor zullen zij aan gene zijde hun loon krijgen, waarover zij zich werkelijk niet zullen verheugen. Want waarlijk, waarlijk, eerder zal een kameel door het oog van een naald gaan, dan dat een dergelijke Herodes het hemelrijk binnengaat! ‘ [GJE 8-190:11]