Bestaat    Inkarnatie    echt?

Wat betekent incarnatie eigenlijk? Komt de mens nog eenmaal terug op deze Aarde, of is het dan definitief voorbij met zijn leven op deze Aarde? Om hierover een degelijk antwoord te krijgen zullen we wat moeten spitten in de ‘vleselijke materie’.

Dus wat betekent reïncarnatie feitelijk? Een terugkeer in het vleeslichaam? Als we dit woord in drie delen opsplitsen, krijgen we drie lettergrepen:

 

RE = opnieuw

KARNA = vlees of lichaam [identiek aan KARMA]

Tia als achtervoegsel betekent 'INGAAN’

 

Het Hebreeuwse woord voor incarnatie is GiLGaL [Hebr. getalsmatige waarde 66 uit 3-30-3-30].  (3+3= 6 en 30+30 = 60]

 

KARNItins ontbreken vaak in het bloed van vegetariërs. Gilgal betekent eigenlijk: 'daal diep in de stof af'. Het wordt ook wel tweemaal als de 6e letter v.h. Hebr. alfab. Aangehaald, het cijfer-letter-teken ‘WW’ van ‘pas op!’ of ‘wee u, wee u!’. - Het leven is als een cirkel van 6 x 60 [360] graden, als één ronde.

 

Als we het voorbeeld navolgen, wat betreft de Bijbelse tekst in Johannes 16:33, dan worden we daarin getroost en gesterkt, ondanks alle mogelijke benarde omstandigheden Want ook de Heer is ons voorgegaan in het ‘vlees’...  “In de wereld zul je leed hebben, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen [met wonden!] ...“ 

 

De ziel schept als het ware haar eigen lichaam [tijdens de zwangerschap van de moeder] en dat lichaam is dus een ware kopie van de ziel. De ziel zelf is weliswaar [ontstaan] geschapen uit geestelijke substanties, maar wel [meestal] via de weg van de materie. [GJE1-214:10,11]

 

Als de ziel – eenmaal als mens op de Aarde geleefd te hebben – geleefd in de zin zonder God met toorn en wraak, dan heeft zij zich al een plek in de hel bereid – en dat is een ware tweede dood van de ziel, van waaruit ze moeilijk gered kan worden. [GJE6-65:5].

Het ziet er voor de ziel dan erg treurig uit aan gene zijde en het kan [volgens de beschrijving van Jakob Lorber] wel miljarden aardse jaren duren, om daaruit – weliswaar met kwellende methoden door de helse geesten – te komen tot enige verbetering. Een dag op Aarde is meer waard dan 100 jaar in de helse sfeer, als we rekenen volgens de aardse tijd. [GJE6:65:6]

 

De leer van de incarnatie wordt nooit aangetoond of onderwezen in de Heilige Schrift. We hoeven maar één keer te sterven.

22 De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan.

23 Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan.

24 Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water;

25 Aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was Ik geboren.

26 Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld.

27 Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;

28 Toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen Hij de fonteinen des afgronds vastmaakte;

29 Toen Hij der zee haar perk zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; toen Hij de grondvesten der aarde stelde;

30 Toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende;

31 Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen.

32 Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want welgelukzalig zijn zij, die Mijn wegen bewaren.  [Spreuken 8:22-32]

 

Alles - inclusief de mens - is door de waarheid gemaakt. Wie de waarheid doet, zal de waarheid begrijpen. De Schepper geeft elke persoon talenten - zelfs bijzondere talenten.

 

Als de mens weer naar de aarde mocht terugkeren, dan zou de Bijbel ons duidelijk hebben geïnformeerd. Er is echter wel een mogelijkheid – om met de hulp van engelen vanuit het hiernamaals - [maar zelden op deze aarde] opnieuw geboren te worden….

Er zijn veel geestelijke sferen waarin mensen hun ontwikkelingsstadia [scholingen] kunnen voortzetten, zoals de aarde ook een examenschool is. Als de ziel al de gewoonte heeft om het kwade of slechte lief te hebben, dan neemt hij een aantal van deze vormen aan vanuit de lagere sferen en zal hij ook van binnen en met zijn gezichtsvermogen er zo gaan uitzien: namelijk als een dierlijk wezen.

Mensen kunnen hun vorige bestaan ​​op aarde niet herinneren omdat ze een samenstelling hebben van verschillende mineralen, planten en dieren, en uiteindelijk van drie intelligente hogere dieren. God heeft ons voorzien van middelen om ons te helpen bij onze eigen keuzes te maken.

 

De ziel verlaat het dode lichaam pas na de tweede dag van zijn dood. Aangezien de ziel al het geestelijke bestaan ​​in zich heeft, zal ze zich onmiddellijk in haar eigen wereldsfeer bevinden, d.w.z. in de wereld vanuit zijn vergelijkbare geestelijke sfeer.

 

Op andere zonnewerelden, waar mensen ook zo leven, bestaan naar men zegt ook wel fysieke  incarnaties. Omdat in GJE1-213:1 de Heer spreekt met de Stoïcijnse Philopold: ‘Kijk, dit is al het twintigste lichaam waarop je fysiek leeft; Je totale vleselijke leeftijd in jaren van deze aarde is in zo'n groot aantal, dat het aantal van het fijnste zand in alle oceanen, de aarde, ver overtreft.’

 

[Opmerking: dat betekent dat er vóór de schepping van deze aarde al veel materiële werelden waren die onmetelijk oud zijn in vergelijking met de allerlaatste geschapen aarde in het universum: de aarde.

 

Nog een opmerking: er zijn zielen van boven en beneden [d.w.z. van de aarde - Philopold was een ziel van boven en hoefde daarom niet via de aarde de ronde te maken in de wereld van mineralen, planten en dieren en dit in tegenstelling tot de zielen die van beneden komen, die deze ronde wel moeten maken! - Zo ook Lazarus uit Bethanië en Robert Blum, die zielen van boven waren!]

 

In het volgende hoofdstuk van GJE1-214 vinden en lezen we de meest verbazingwekkende woorden die er zijn over de incarnaties van Philopold [die destijds in zijn vorige leven MURAHEL heette]. Zijn innerlijke oog werd geopend en na een tijdje kwam hij weer bij zichzelf en vroeg zich af waarom de mens op aarde geen geheugen van zijn vorig bestaan heeft.

 

Omdat hij - Philopold-Murahel van een andere ster kwam - en niet het materiële pad van minerale planten en dieren hoefde te doorlopen, moest hij een nieuw schepsel worden en het KINDSCHAP VAN GOD verwerven. [GJE1-214:9]

 

Volgens Jakob Lorber leven er niet meer dan 10.000 zonbewoners op onze aarde die de weg door de stof [de aarde] niet nodig hebben. [GJE1-215:5]. De te gematerialiseerde ziel lost volledig op in materiële dingen en wordt dierlijk en dierlijker en als hij dan weer een 'nieuwe ziel' wil worden, moet hij eerst duizenden miljoenen jaren de ronde doen in de materie via mineralen, planten en dieren en als er weer eens een kans komt om op deze aarde een volgende incarnatie aan te gaan is dat mogelijk of via een andere aarde of hemellichaam…

 

‘Deze pure wereldse­ en vleselijke mensen zien er uiterlijk weliswaar vaak heel mooi en aantrekkelijk uit, vooral het vrouwelijk geslacht, hetgeen heel begrijpelijk is door de steeds grotere eenwording van hun ziel met het vlees. Maar zulke mensen worden daardoor ook zwak en heel ontvankelijk voor alle slechte, fysieke indrukken. Hun lichamen worden gemakkelijk ziek en het geringste contact met een besmettelijke ziekte is dodelijk voor hen, terwijl mensen die een vrije ziel en daarin een vrije geest hebben, alle vergiften van de aarde over zich heen kunnen laten komen zonder ook maar de geringste schade te lijden. Want een vrije ziel en daarin een vrije geest hebben kracht en middelen in overvloed om iedere zwakke vijand krachtdadig te bestrijden, terwijl een ziel die in alle levensuitingen aan haar vervloekte lichaam zit vastgeketend, op een aan handen en voeten gebonden reus lijkt die zich zelfs niet tegen een lastige vlieg teweer kan stellen en moet dulden dat een zwakke dwerg hem heel op z'n gemak, maar des te pijnlijker, met een mes het hoofd van de romp scheidt.’

 

Wereldse mensen, vooral vrouwen, zijn vaak erg mooi en weelderig van uiterlijk; de gemakkelijk te begrijpen reden ligt in de steeds grotere eenwording van de ziel met haar vlees. Deze worden gemakkelijk ziek. Een gezonde ziel kan alle gifstoffen op aarde over zich heen laten komen. [GJE3-11:6]

 

Er zijn zelfs scholen waar mensen veel belang aan hechten, zoals sport, gymnastiek en yoga, en zij maken uiteindelijk het lichaam zacht met allerlei zalven en oliën. [GJE3-12:3] Men hecht te veel waarde aan het lichaam en doet niets van Gods orde. [GJE3-12:6].

 

Jezus genas veel zieke mensen in Palestina en hoe was dat voor HEM mogelijk? HIJ zegt er zelf over:

[De Heer:] ‘Ik ben een genezer. Hoe kan Ik dat, vragen de dode en daarom geheel blinde mensen zich af. En Ik zeg jullie dat Ik van geen mens het lichaam genees, maar als een ziel nog niet te sterk met haar lichaam is vermengd, maak Ik slechts de ziel vrij en Ik wek, voor zover mogelijk, de in de ziel begraven geest. Deze versterkt meteen de vrij geworden ziel en die kan dan gemakkelijk alle gebreken van het lichaam in een oogwenk weer in de normale orde terugbrengen. Dat noemt men dan een wonderbaarlijke genezing, terwijl het toch de gewoonste en natuurlijkste, lichamelijke genezing ter wereld is! Wat iemand heeft, kan hij ook geven; wat hij echter niet heeft, kan hij ook niet geven! [GJE3-12:8,9]

 

‘Iedere ziel moet zich ooit zelf tot ontwikkeling brengen: hier gemakkelijk, of in het hiernamaals moeilijk, daarvoor zijn haar de middelen ingeplant. Verzuimt zij het hier, omdat zij zich te veel door de wereld en haar verlokkende schatten heeft laten verleiden, dan zal zij het in het hiernamaals moeten doen.’ [onder zeer zware akelige omstandigheden!!!] [GJE4-238:10]

 

‘Van de tienduizend miljoen [geesten uit de hel] de ongelukkigen in het hiernamaals, wie het tienduizend keer erger hebben dan een arme en vervolgde bedelaar op aarde, daarvan is er niemand die opnieuw wil incarneren. In GJE5-188 lezen we over zielen van andere wereldlichamen, hoe moeilijk zij het vinden om op onze aarde te incarneren.

 

Na een cyclus van vele tijden op deze aarde of op een ander hemellichaam, is er een hernieuwde incarnatietest die verloren zielen te doorlopen hebben zonder ook te weten dat ze ooit al een incarnatietest eerder ondergaan hadden.’ [GJE5-232:2] - Slechte zielen komen in het hiernamaals bij hun eigen soort terecht. [vers 4].

 

Het wordt zeker wel toegestaan, als een helse geest in de hel – die zich na lange tijden bevrijd van haar gezelschap met hulp van engelen in een beter gezelschap kan komen of opnieuw incarneren op een totaal ander werelddeel als baby bij arme ouders en opgevoed wordt als een eerlijke en flinke werker, religieus is en als hij tenslotte sterft bij de goede zielen samenkomt en tenslotte wordt zijn geest uit God gewekt, dat zijn geestelijke eigendom als tweede ik is. [GJE5-232:11]

 

Ja, hoe God zorgt voor de nog zo donkere ziel tot het ware leven en licht. [GJE5-232:12]. Ook al moet dat aeonen van aardse jaren duren!

De mens – als afstammeling van Adam – de eerste [gevallen oergeest!] moest via de weg van de materie ook weer een zuivere ziel worden. [GJE6-53:6]

 

Als de ziel eenmaal rijp geworden is, verlaat ze het lichaam voor altijd. [GJE6: 53: 11]. Het lichaam wordt dan verteerd. Wat dan substantieel aan hem overgebleven is en ook van de ziel is, dat wordt ook teruggegeven aan de ziel.

Zeer materiële ingestelde mensen gaan na hun dood in het geestelijke rijk naar de maan en moeten daar duizenden jaren leven als geestelijke wezens in zeer slechte armoedige en zeer primitieve harde omstandigheden. [GJE6-157: 18:]

 

Geestelijke wezens leven ook hier op deze aarde, maar we zien ze niet omdat ons innerlijke oog voor hen gesloten is. GJE6-157:18: 'Dus na vele lange eindeloze perioden worden zulke materiële mensen meer en meer zuiverder en kunnen ze uiteindelijk genieten van een grote gelukzaligheid: maar ze kunnen nooit komen waar een van de geringste van Gods kinderen daar komen zal.’ [in de derde hemel]

De maanbewoners moeten daar hun incarnatie accepteren, omdat de incarnatie op de andere wereldhemellichamen doorgaans vluchtiger en gemakkelijker is. [Aarde 1-34:11]. Maar er zijn ook zwervende geesten die van de ene planeet naar de andere komen.

In het Grote Evangelie van Johannes en ook in de Huishouding van God wordt op sommige plaatsen beschreven dat er slechts af en toe een reïncarnatie mogelijk is, maar in zeldzame gevallen. GJE1-2:1: 'De geest van de profeet Elias woonde in Johannes, en hij was dezelfde engelengeest die Lucifer in het vroege begin [van de geestelijk wereld] overwon.

 

Maria van Jozef leefde ooit in de tijd van Adam onder de naam PURA [HGT2-112: 23] - 'O Adam, Adam! Kijk goed naar dit meisje en het is zuiver in zijn hart als de Zon van de Middag.

Oh, hier betekent het woord PUR 'puur' of 'rein'. En URA betekent 'tijdloos' [van uur = LICHT. Uur wordt geschreven als het hebr. woord: WOR.

 

Pura kwam dus uit de hoogste hemel van God ['Zon van de middag!') En zij werd in haar kindheid meer dan drieduizend jaar later door de engelen in de tempel van Jeruzalem opgevoed en gevoed als MARIA [van Jozef].

Adam wilde aan het einde van zijn zeer lange aardse leven nu toch eens eindelijk sterven en bad de Heer daarover: Tegen Adam zei de Heer: ‘Je ziel met je geest uit Mij wil Ik van je lichaam verlossen en ze leiden naar de juiste plaats. Ik zal je een engel sturen en van je lichaam verlossen. Je lichaam zal weer deel worden van de aarde, zodat de slang [Lucifer] haar deel wordt. [HGT3-115:10-14]

Tegen PURA zei de Heer: ‘je zult geen man-vrouw worden: 'In plaats van tot de tijd der tijden, omdat je vervuld zult worden met alle kracht van de liefde van mijn oneindige geest! Amen. [HGT2-122: 25] ‘'Dan eerst, tot in de tijd der [grote] tijden, zul je dan vervuld worden met alle kracht van de liefde van mijn oneindige Geest! Amen. [HGT2-122: 25] – [Dat is als draag- en pleegmoeder van Jezus]

Pura heeft nooit een man gehad. [HGT2-140:9] – Degene die zich over haar ontfermde was de oervader JARED. [HGT 2-140:13]. De latere Engel Gabriel met Maria in de tempel.

 

De Heer zei tegen de pleegvader Jared van Pura [de latere Maria]: ‘'Ze mag een man niet benaderen voordat Ik het je niet nadrukkelijk ga vertellen! [HGT2-142:9]

 

In HGT 3-11:11 benadrukt de Heer, dat Pura in de tijd der tijden niet ‘verwekt’ meer zal worden. Er is nergens in de Hemel en op Aarde zo’n prachtige mooie vrouw als jij!’

In het volgende verse van ditzelfde hoofdstuk staat: ‘'Hij was jouw getuige [Pura]; dit gevolg! Zijn naam is Gabriel ...

In vers 15 wordt Pura weer teruggebracht naar de hemel met een vergeestelijkt lichaam. Zij is dus niet gestorven. In JJ-1-114:3 is de latere Maria in de tempel van Jeruzalem in gesprek met de engel Zuriel.

 

De incarnatie van Johannes de Doper wordt gezien als de aartsengel Michael, samen met Zuriel en Uriel.

Maria von Josef was vroeger [in de periode van Adam]. Pura; dit was rond 3700 voor Christus. Geboren in het 551ste jaar vanaf de tijd van Adams schepping], evenals Sehel, die de oerengel Michael was, en later de profeet Elia en Johannes de Doper.

Van Elias werd gezegd: aan het einde van de tijden van deze aarde zul je nog wel eenmaal opnieuw in het vlees [lichaam] naar de mensen van de aarde worden gestuurd, maar niet meer met verborgen innerlijke geestelijke schouwing, maar des te meer en zelfs nog helderder, want de beide vroegere keren onder de naam 'Sehel' en de latere 'Elias', en broeder Moises zal je echter in de geest [be]geleiden. [GJE5-235:9]

 

Jared, de latere engel Gabriël leefde op aarde 962 jaar. Deze Jared nam PURA in zijn huis als haar eigen dochter. Pura was een wees. De zoon van Jared of Jered was Henoch; deze stierf niet, maar werd weggenomen en werd opgenomen in de hoogste hemel als de engel Raphael.

 

De geest van Abraham woonde in Jozef van Maria. Zacharias in de tempel was de incarnatie van Mozes. MARIA werd geestelijk ontvangen door Anna [haar moeder, die onvruchtbaar was] en  zonder toedoen van Zacharias, die al een hoge leeftijd hadden. [HGT2-112-23].

 

PURA was dus aards gezien, vaderloos en moederloos en heeft over de gehele wereld geen naaste verwanten. [HGT2-140:9]

Jered mocht de pleegvader van Pura worden en werd door de Heer daarover geïnstrueerd. [Opmerking: Pura had dus geen ouders, was plotseling op aarde en waarschijnlijk werd ze later, net als Henoch, weer opgenomen in de hoogste hemel. Jared zou later dus de aartsengel Gabriël zijn die een aantal keren aan Maria  verscheen om haar het goede nieuws te brengen]

 

Er bestaat enerzijds een ‘incarnatie’ en anderzijds een ‘reïncarnatie’- twee verschillende en toch met identieke bewoordingen, maar verschil in de inhoudelijke betekenis.  De thema’s in de Bijbel geven ons grote uitzonderingen te verstaan. In de Gr. Joh. Ev. 6-61:2-8 Jezus zegt: 'Weet nu dan, dat ook zielen uit andere werelden hier op aarde een lichaam hebben, maar eveneens ook kinderen van de slang. [Lucifer].

 

De Bijbel is niet helemaal compleet. Het 6e en 7e boek van de geschiedenis van Mozes en ook nog eens de oorspronkelijke evangeliën van Mattheüs en Marcus hebben ooit bestaan. Deze boeken worden [verborgen] bewaard in het Grote Tartarije, [dat is  [Centraal-Azië] en nog andere gebieden op de aarde, en zullen ooit weer teruggevonden worden.

 

Elke menselijke ziel heeft veel bestanddeeltjes [specifieke atoomdeeltjes] van hun  vader. De ziel was in de conceptie verdeeld en maakt zijn eigen individuele nieuwe ziel met zijn eigen persoonlijkheid. Dit is een proces! En met hulp van engelen, die door God zijn gezonden. De aarde is dus een plaats voor scholing voor alle zielen. Maar als de ziel het te bont op deze aarde heeft gemaakt en erin is gebleven, kan het door anderen in het rijk der geesten worden gezien als een wezen met een dierlijk uiterlijk. Dat sommige mensen weer opnieuw op deze aarde geboren, ja, dat bestaat wel, maar is  niet gebruikelijk…

 

Hemelse gaven 2-246 laat het volgende bericht over dit thema achter: 'In deze tijd leven al mensen voor de zevende keer en ze doen het nu voor de zevende keer veel beter. Zij zullen nog een paar incarnaties moeten doormaken op een andere planeet in een lichter stoffelijk lichaam voordat zij opgenomen kunnen worden in een zuivere geestelijke sfeer, die men het 'onderste paradijs' zou kunnen noemen, en van waaruit nog vele trappen naar het echte innerlijke hemelrijk leiden.

 

Reïncarnatie is weliswaar mogelijk, maar niet de gebruikelijke procedure. Op de vraag: hoe komt het dan, dat ik dat droomde en die en die heb gezien in het vorige leven? Daarop zegt Swedenborg: 'Omdat veel mensen geloven dat ze geïncarneerd zijn, kan een overleden mens zijn eigen wereld van herinneringen als geest overbrengen of projecteren in het geheugen van een ander mens die op aarde leeft. De mens ervaart dan herinneringen die hem vreemd zijn. Dergelijke mensen zagen zonder ongerechtvaardigd beelden van hun vorige leven.'

 

[Opmerking: je kunt nooit een ander bestaan ​​hebben gehad om andere redenen, omdat de locaties destijds nog niet bestonden dan diegene die wij nu slechts kunnen waarnemen. Hoe vaak wordt er nu met veel verbeeldingskracht en zelfbedrog aangegeven dat men zijn eigen vorige leven heeft gezien?]

 

De mensen op de planeet Uranus - de Uranuskinderen - worden door Lorber beschreven als koppige mensen. Ook zij mogen volgens GJE3-237: 6-8 incarneren op aarde.

 

[Opmerking: Robert Blum leefde van 10-11-1807 tot 09-11-1848 en werd neergeschoten; hij was een van die zielen. Zijn aardse geschiedenis wordt in detail beschreven 'van de Hel naar de Hemel' in twee delen onder Robert Blum, deel 1 en 2]

Ook in GJE5-232 vinden we een reïncarnatieverhaal van een heerszuchtige, hooghartige heerser die na zijn dood lange tijd in de hel moest doorbrengen. Uiteindelijk keerde hij terug naar de aarde om in een nieuw leven te worden gestuurd met zeer eenvoudige omstandigheden in alle deemoedigheid ... Van de honderd zielen op aarde zijn er zeker een of twee sterke geesten van boven.

De aarde is in het grote universum een hogeschool, zoals elk wereldlichaam dat is. Zoals dat op elke school het geval is dat een bepaalde klas een of twee keer kan worden herhaald, zo geldt dat ook voor het leven op aarde. Het is niet de gebruikelijke manier, maar een noodmaatregel vanwege het gebrek aan bekwaamheid of bereidheid van de leerling. Dit bestaat ook bij een noodgedwongen incarnatie, en uitzonderingen niet uitgesloten ... [bijv. hogere engelengeesten mogen als mensen terugkeren naar de aarde met een speciale missie]

Geen enkele student herhaalt honderd keer dezelfde klas. Na de tweede keer zou de leraar zeker zeggen: 'Het heeft geen zin, de leerling moet naar een speciale school!'.

 

Op deze aard en wijze doet ook onze hemelse Vader het zo en Hij stuurt de onrijpe leerlingen van de aarde, vaak al na de eerste incarnatie, naar andere werelden, waar zij het kindschap van God niet meer zo snel kunnen bereiken, en in het ergste geval dat helemaal niet meer kunnen bereiken, maar wel een geestelijke groei.

 

In het Grote Evangelie 2-140:1-2 laat Jezus de 12-jarige Jarah ervaren hoe de zielen van onvolwassen mensen kunnen incarneren op een andere planeetzon. Al deze onvolwassen mensen komen meestal naar de zon waar jij [Jarah] nu naar kijkt en worden op de uitgestrekte scholen onderwezen in alle dingen die het leven beïnvloeden. Dus de kinderen die vroeg stierven worden geïnstrueerd en opgevoed in de centrale gordel van onze zon, echter meer in het geestelijke deel van de zon. De onvolwassen zielen krijgen weer een lichaam in de zon waar je naar kijkt, maar zonder geboorte. Deze wordt dan geestelijk met de ziel zelf en kan overgaan in de pure geest.

 

Uiteindelijk moet de mens zijn eigen karma overwinnen [Matth.5:26]. Hij kan er pas vanaf komen als alle taken zijn volbracht. Er kan slechts veel vergeven worden door de genade van God. Onder leiding van de Heer moet de mens nog een aantal dingen goedmaken. Een student, die kennis en ervaring welke hij in het volgende schooljaar heeft opgedaan, niet wil toepassen of beoefenen, zal ook niet veel vooruitgang boeken.

 

Jakob Lorber spreekt niet zozeer over het aflossen van schuld, maar eerder over zuivering en volkomenheid. We moeten persoonlijk onze [karmische] schulden aan anderen wel aflossen en waar mogelijk om vergeving vragen. De Heer heeft echter al ‘betaald’ voor de Luciferiaanse val met al zijn engelen [de latere demonen] op Golgotha ​​aan het kruis. Hij kwam voor ons ...

 

UpToDate 2023-2024