HOMOSEKSUALITEIT  [SLOT]

Een goede Oostenrijkse vriend schreef mij zijn mening, toen ik hem een aantal jaren geleden naar zijn standpunt over homoseksualiteit vroeg, in de context van Jakob Lorber! Hij antwoordde: ‘Commentaar van Jakob Lorber over homo’s, kan ik mij niet herinneren, maar verklaringen van de Bijbel moeten volstaan!’. ‘Een man moet niet met een andere man  slapen zoals hij met een vrouw zou doen!’. Zo duidelijk als wat. Punt  uit!

 

Homo’s schieten als paddenstoelen uit de grond. Onze erg domme maatschappij bevordert en verdedigt in alles wat pervers is, het tolereert en verklaart, het steunt en verdedigt alles vanwege de ‘tolerantie’. God is out, ons verstand is voldoende en bepaald!

 

Ieder zoals hij wil, ieder zoals hij kan, zo vaak hij wil en kan, met wie hij wil en kan, zolang hij kan en mag – wat gaat dat anderen aan? Een normaal huwelijk is spoedig een uitloopmodel, Sodom en het oude Griekenland keren tot ons terug. Dat is onze pleziermaatschappij en de blinde kerken en de nog meer blinde Staatsbestuurders zijn niet bij machte dit op een gezonde wijze bij te sturen. Ik bedoel de verleiding van de Satan is vooral bij zulke mannen succesrijk, die kinderlijk zacht, overvriendelijk, intelligent onzeker gemaakt zijn, God niet vinden, de kracht bij andere mannen zoeken, in hun gevoelswereld eenzaam zijn – echter verantwoording schuwen, confrontatie met het vrouwelijke geslacht schuwen, met zichzelf medelijden hebben en geen duidelijke voorstelling hebben van het doel van dit leven.

 

Ze lijken gedreven te zijn vanuit hun eigen leegheid en door de weinig gecontroleerde tijdgeest van de homoseksualiteit ook ontmoedigd en bevestigd. Aanvullend komt hier nog  bij, dat uit het geestenrijk nare geesten met voorliefde zich ophangen aan zulke mensen en hen beïnvloeden! Om het door de Nieuwe Openbaring te laten verklaren zou ik met stelligheid zeggen: Homo’s zijn onbewust door vleesgeesten bezeten en vreemd beïnvloed resp. gedreven en aan hun invloed onderworpen. Jezus sprak zo nu en dan zelfs over sommige zieken, bijv. van een doofstomme, dat hij bezeten was. Des te meer is dit bij  homo’s het geval, want het uiterlijke van de wereld is toch een afdruk van de innerlijke wereld’. Tot zover dit bericht.

 

Willen we teruggaan naar de essentie van ‘het man en vrouw zijn’, dan worden we automatisch herinnerd aan het verhaal over de schepping van de mens Adam. Uit deze oermens werd zijn vrouwelijke deel gescheiden. [Adam was zowel mannelijk als vrouwelijk!] Toen hij voor Eva stond, zijn eigen vrouwelijk deel, behaagde dit hem. Bij een latere verwekking tussen Adam en Eva ontsproten de zonen Abel en Kajin, en later ook dochters; [Gen.5:4] deze waren nog niet gehuwd. Met Adam en zijn eigen ‘boezemfamilie’ begon het deel der tweeheid als ‘man’ en ‘vrouw’.

 De kinderen van het eerste mensenpaar kregen ieder afzonderlijk zoals de vader en de moeder - een mannelijk en vrouwelijk karakter. [Daarom staat er in de Bijbel: man en vrouw zoeken elkaar op en vormen één eenheid], zoals in een huwelijk, maar als wezen zijn het twee personen [individuen]. Engelen in de hemel zijn mannelijke en vrouwelijke wezens, maar in gehuwde toestand zijn ze één wezen! [als man en vrouw als één geheel!] Elk persoonlijk mannelijk en vrouwelijk deel in hen bewandelt een eigen individuele weg in afstemming op elkaar. Beide individuen weten precies van elkaar, wat ze aan het doen zijn. Het mannelijke kan niet zonder het vrouwelijke functioneren. Ze zijn een ‘hemels team!’ De oermens Adam was vóór de splitsing dus nog een mannelijk en vrouwelijk wezen in zijn geheel!

 

Het vrouwelijke is pas later uit de mens Adam genomen, of anders gezegd: ‘de vrouw is pas later uit de man genomen’. Dit is het basisprincipe van een huwelijk tussen twee geliefden. De vrouw werd tot [h]echtgenote gevormd volgens Genesis. Zij werd geschapen uit de rib van de man. Been van mijn been en vlees van mijn vlees. In het Hebreeuws betekent ‘man’ Ish, en ‘vrouw’ Ishah, waaruit later het volk Is[h]raël ontstond als ‘de lichtmens uit God!’ [Ish=mens ra=zon en el=God]


Er zijn in het boek van Leviticus algemene verwijzingen naar twee hoofdstukken, die in het Oude Testament verbodsbepalingen bevatten tegen homoseksualiteit.

Swedenborg heeft in al zijn uitgebreide geschriften nooit een duidelijke veroordeling over homoseksualiteit beschreven; maar zijn visie op het huwelijk bieden wel enig licht op homoseksuele relaties. [Swedenborg - Hemelse Verborgenheden 2322]

 

De inwendige zin van "Sodom" [Hebr.: “Sod’’ = geheim, verborgen en ‘Hebr. ‘Dom’= bloed] – betekent [verborgen] kwaad, dat uit eigen [bloed]liefde voortkomt, en dat o.a. ‘bloedschennis’ is.

 

De inwoners van Sodom gaven het opperste egoïsme en arrogantie aan; zij domineerden en vernederden anderen d.m.v. hun intentie en poogden een groepsverkrachting te ontluiken met de twee engelen, die Lot bezochten. Richteren 19 lijkt te maken hebben met heteroseksualiteit.


382 .In Genesis 19 riepen een aantal mannen naar Lot, die in de deuropening stond: ‘waar zijn die twee mannen bij jou thuis, breng ze naar ons toe, zodat wij hen bekennen!’

Alle overspelen (waarvan vele soorten in Leviticus 18 worden opgesomd zoals in 18:6-30), betekenen de verschillende soorten vervalsingen van het goede en de waarheden. Swedenborg schrijft in zijn dagboek [tijdschrift] o.a. ‘over onzedelijke meisjes’ in het gedeelte van ‘spirituele ervaringen’. ‘De daar beschreven meisjes wilden niets te maken hebben met mannen.onderling hadden zij steeds zonder mannen gewoond.

 

In het verloop van dit verhaal gaan ze op zoek naar een plek waar ze alleen samen kunnen zijn en waar geen mensen komen. (blijkbaar waren ze niet op de hoogte, dat ze werden gadegeslagen); ze waren het erover eens, dat ze met hun zeer onzedelijke activiteiten konden beginnen’.

 

Hij [Swedenborg] schrijft verder, ‘dat 'hun obsceniteiten’ aan hem niet werden getoond, met uitzondering van een vrouw, als man gekleed, die zich verblijdde met de abominabele obscene praktijken. Zij raakten bevangen aan een extreem maar verkeerd genot. Hieruit is duidelijk, dat zulke onzedelijke activiteiten onder een grote vrouwengroep gaande was.

 

Swedenborg zou elke vorm van groepsseks, zowel heteroseksueel, homoseksueel of biseksueel ten zeerste veroordelen. Hij is er heel duidelijk over, dat ware liefde in het huwelijk alleen tussen twee mensen kan optreden, en niet met meerdere partners. Swedenborg verklaart, dat het huwelijk slechts kan bestaan tussen een man en een vrouw.

Swedenborg in 367: Het huwelijk in de hemel is de verbinding van twee in één gemoed. Het gemoed bestaat uit twee gebieden [delen], het ene verstand en het andere de wil genaamd. Wanneer deze twee delen één geheel [uit]maken, worden zij een gemoed genoemd. De man vormt dan het deel, dat verstand wordt genoemd, en de vrouw het deel, dat   men   de  wil   noemt.   [.]   Hieruit   is   het   duidelijk,   dat   de   echtelijke   liefde   haar oorsprong heeft in de samenvoeging van twee tot één gemoed. Dit wordt in de hemel  het tezamen wonen genoemd, en men zegt, dat zij niet twee maar één zijn, en zo worden twee echtgenoten in de hemel niet twee maar één engel genoemd.

 


                   

 

Swedenborg  in  369.bij  de  man is  het  verstand en  bij  de vrouw is  de  wil  overheersend  en zoals nu die overheersing is, zo is ook de persoon. In de hemelse huwelijken is echter geen overheersing, want zo de wil van de vrouw is, zo is die ook van de man, en [zo]  het verstand van de man, [zo] is dat ook van de vrouw, omdat de één graag wil en graag denkt zoals de ander, dus onderling en wederkerig; vandaar hun verbinding tot één. Deze verbinding is een werkelijke verbinding, want de wil van de vrouw gaat over in het verstand van de man, en het verstand van de man gaat over in de wil van de vrouw, en wel  in  het  bijzonder  wanneer  zij  in  elkaars  gelaat  zien;  .in  de  hemelen  bestaat  een gemeenschap van gedachten en neigingen, in het bijzonder bij man en vrouw, omdat deze elkander liefhebben.

.Hebt  gij  niet  gelezen,  dat  Hij,  die  ze  in  het  begin  gemaakt  heeft,  ze  gemaakt  heeft  [als] man en vrouw, en gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen één vlees zijn. Zo zijn zij nu niet meer twee maar één vlees. Wat God samengevoegd heeft, dat zal de mens niet scheiden. Allen vatten dit woord niet, maar wie het gegeven is. (Mattheüs 19:4-6, 11; Markus 10:6, 9; Genesis 2:24)

Hier wordt het hemelse huwelijk beschreven, waarin de engelen zijn. De mens zal niet scheiden wat God heeft samengevoegd: het goede moet niet van het ware gescheiden worden!374.      Swedenborg hoorde een engel in de hemel reageren over echtbreuk: ‘Hij zei dat hij zich verbaasde bij de gedachte, dat in de kerk meer dan daarbuiten echtbreuken werden begaan en toegestemd. Het genot daarvan is op zichzelf niets anders ‘in geestelijke zin’ [ook in de geestelijke wereld] dan het genot van de liefde voor valsheid te verbinden met het kwade: en dat genot is uit de hel, omdat dit tegenovergesteld is aan het liefdegenot van de hemel!

375.       


 

376.    Wat vals is en wat kwaad is, bemint elkaar eveneens, maar die liefde verandert later in een hel.

Ook met name uit Leviticus 20:13 moeten we concluderen, dat homoseksuele handelingen in de Bijbel veroordeeld worden. In Romeinen 1:18-32 wordt een totaal verloederde samenleving getekend, waarin de homoseksuele uitspattingen en heteroseksuelen zich overgeven, gepaard gaan met allerlei vormen van onrecht. In 1 Timotheüs 1:9-10 - (Lucas 10:35, 33.) lezen we o.a. over ontuchtplegers en knapenschenders.

 

Weet u niet, dat wie onrecht doet, geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergist u  niet.  Ontuchtplegers..Schandknapen  noch  knapenschenders...,  zij  zullen  geen  deel hebben aan het koninkrijk van God. 1 Korintiërs 6:9-10.

 

Net zoals zijn voorvader David, deed Asa, wat goed was in de ogen van de HEER. Hij joeg de mannen, die tempelprostitutie bedreven, het land uit en verwijderde  alle godenbeelden, die zijn voorouders gemaakt hadden. [1 Koningen 15:11-12]. Geen enkele Israëlitische jongen mag als schandknaap bij de tempel zitten.

 Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; ze worden ze ervoor gestraft omdat ze van God zijn afgedwaald. (...) [Deuteronomium 23:18] - En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten, dat mensen die dergelijke dingen doen, de dood verdienen, zij dit alles toch doen. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen dat ook doen. [Romeinen 1:26-27, 32] - [Lev. 18:22, Lev. 20:13-26].

 

God heeft de mens als  man  en  vrouw  geschapen  en  dat  alleen  deze  beide  binnen  het huwelijk seksuele gemeenschap met elkaar mogen hebben ("tot één vlees worden" of tot één lichaam zijn"), bijvoorbeeld Genesis 2:24, Mattheüs 19:(4-6) of Efeziërs 5:31.

 

In het Joodse wetboek Leviticus wordt het de mannen verboden met andere mannen "het bed te delen" (over vrouwen wordt niet gesproken). Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk. [Leviticus 18:22] - Wie met een man het bed deelt zoals met een vrouw, die begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.[Leviticus 20:13]

 

Zowel Leviticus 18:22 en 20:13 beschrijven, dat het "gruwelijk" is en daarom verboden; Het verbindt als gevolg hieraan de doodstraf voor beide mannen. Homoseksualiteit is onder deze Bijbelteksten in een lange lijst van godslasterlijke en seksuele doodzonden opgenomen, waaronder ook overspel, incest, seks tijdens de menstruatie of dierenseks.

 


Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dat is een gruwel. [Leviticus 18:22 en 20:13-26]. Daarom heeft hen God overgegeven tot  oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. (Rom. 1:26,27] – Vers 26: [Aanwijzing: lesbische eigenschappen!]


Toen God de mensen schiep, was het zijn bedoeling dat de mens alleen binnen een huwelijk seks zouden hebben [na de geestelijke zondeval!] (Genesis 1:27, 28; Leviticus 18:22 en Spreuken 5:18, 19). De Bijbel veroordeelt alle seks buiten een huwelijk tussen man en  vrouw, of het nu gaat om homoseksueel of heteroseksueel gedrag (1 Korintiërs 6:18). Vliedt de hoererij; die hoererij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam.

 

Romeinen 1: 24: Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden van hun harten, om hun lichamen onder elkaar te onteren [opm. homoseksualiteit!]. Dwaalt niet gij hoereerders. noch zij die bij mannen liggen, .. zullen het koninkrijk van God niet beërven. [1 Korinthe 6:9-10]. Hebreeuwse woord voor 'liggen' is miskab en betekent 'plaats waar je ligt, zoals bed'. In het Grieks koite.

 

De hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, daar valt al het homoseksueel gedrag onder. De vertalers hebben het woord beperkt tot homoseksueel pedofiel gedrag. Een knapenschender is een volwassen man die zich vergrijpt aan een knaap. In knapenschender zit ook de idee van verkrachting, van machtsmisbruik, schenden. Je aan 'iemand vergrijpen’.

Nu wordt het begrijpelijk waarom de Heer het land Kanäan uitroeide, alvorens dit door de Israëlieten in bezit genomen kon worden. Het land moest eerst ‘gereinigd’ worden van de seksuele gruwelen, die  daar  bedreven  werden.’Opdat  het  land  u  niet  uitspuwe,  wanneer gij het verontreinigt, zoals het uitgespuwd heeft het volk, dat voor u was..(Leviticus 18:24 t/m 19:2)

 

God had tegen Abraham gezegd: "Het vierde geslacht (van je nakomelingen) zal hierheen (dat is naar het land Kanaän) terugkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol." (Genesis 15:16) God heeft de Amorieten niet zomaar laten vernietigen door Israël. Hij heeft gewacht totdat hun maatschappij totaal verdorven was. De vernietiging van de volken van Kanaän was het oordeel op een totaal verworden maatschappij. Het land dat vanwege de gruwelen, die ze bedreven, de inwoners uitspuwt (28).

 

In het onderwijs van de apostelen wordt homoseksueel gedrag rechtsreeks veroordeeld, ook bij travestie. [Zie verder  Romeinen  1:26,27  en  1  Kor.  6:9,10  en  1  Tim.  1:10.]  -  "Of  weet gij niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? De sleutelwoorden in verband met het onderwerp homoseksualiteit zijn o.a.: 'schandjongens' en 'knapenschenders'.

 

Volgens het woordenboek betekent schandjongen "een jongen, die zich leent voor seksueel verkeer met mannen". Synoniem woord is schandknaap. Een knapenschender is iemand, die zich seksueel vergrijpt aan een mannelijke jeugdige. Een knapenleeftijd is de leeftijd van 10- 15 jaar.

 

De context in 1 Kor. 9-11 toont aan dat de opvatting, dat met het Griekse woord ‘malakoi’, de passieve partner in een homoseksuele relatie wordt bedoeld. Paulus waarschuwt in 1 Kor. 6 tegen homoseksueel gedrag. De seksuele drang, de seksuele lust, is op zich natuurlijk. Deze drang is door God bij de schepping in de mensen gelegd en is daarom wezenlijk goed. Die drang moet wel beheerst en gekanaliseerd worden door het huwelijk (1 Kor. 7).

 

In Rom. 1:26,27 gaat het om een verkeerde gerichte seksualiteit. Om seksuele drang, die zich niet richt op het andere geslacht, maar op het eigen geslacht. [homo betekent ‘het  gelijke met gelijke!]


 

UpToDate 2023-2024