Tekstvak: HOMOSEKSUALITEIT

Het thema homoseksualiteit gezien vanuit Jakob Lorber enSwedenborg en in samenhang met de Bijbel, die daar erg duidelijk over is...De Heer: ‘Kijk, de pure gedachten in het hoofd over dingen, die nog de donkere toekomst voor je geest bedekken, is juist dan nu zo uit te leggen, alsof de man een levendige vrucht wil verwekken, zoals hij bij een vrouw kan doen, wat tegelijk ook de grootste zondige vorm van hoererij zou zijn!’ [Huishouding van God-03_031,13] [Opmerking: hiertoe leze men de voorgaande en de opeenvolgende teksten, om de context niet uit het oog te verliezen!]

 

Jakob Lorber beschrijft o.a. een citaat over de vroegere jeugd van Zorel, die zich meerdere malen had bezondigd op het gebied van de seksualiteit:

Jij, Zorel, was in dat opzicht ook niet helemaal zuiver, want reeds als knaap was  je behept met allerlei onzuiverheid en een ergerlijk voorbeeld voor je medejongeren’. […] [GJE.04_080,18]

Maar ondanks dat alles merk Ik toch, dat er in jou nog veel lichamelijke wellust aanwezig is.

Ik maak je daar speciaal opmerkzaam op en raad je aan je op dit punt zeer in acht te nemen; want zodra je een wat beter leven zult leiden, zal je vlees, dat nog veel gaten vertoont en nog lang niet van zijn voosheid is genezen, zich beginnen te roeren en dan zal het je veel moeite kunnen kosten om het tot rust te brengen en uiteindelijk de daarin aanwezige oude voosheid volledig te genezen. Hoed je daarom voor alle onmatigheid; want in de on- en overmatigheid rust het zaad van de vleselijke wellust! Wees dus in alles matig en laat je nooit, zowel met het eten als met het drinken, tot onmatigheid verleiden, omdat je je vlees anders moeilijk zult kunnen beheersen!

[GJE.04_080,19]

 

Opmerking: een homo beschreef in een religieus Nederlands boek iets over homoseksualiteit en verdedigde deze met o.a. de volgende bekende Bijbelse passage, die in dat verband te lezen is in 2 Sam. 1:26, waar David in zijn klaagzang houd over zijn boezemvriend Jonathan:  Jouw liefde was mij wonderbaarlijker  dan de liefde van vrouwen’. Zijn commentaar: ‘Men kan de passage ook anders interpreteren, >namelijk jou lief te hebben was mij wonderbaarlijker dan vrouwen lief te hebben<?’...

De Bijbel geeft op veel plaatsen aan, waarom homoseksualiteit niet is toegestaan. Deut. 22:5: ‘Een vrouw zal geen mannenkleding dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is den Here, uw God, een gruwel’. In deze tijd is dat echter een gewone zaak geworden. Travestieten verkleden zich als een vrouw [en andersom] of ondergaan  een  geslachtsverandering. Een thema, dat valt onder homoseksualiteit of lesbisch zijn.

[Deut.22:5]

 

Tekstvak: vervolg hoofdthema: homoseksualiteit door Wilfried Schlätz [DLD]

 

1.        Onze ziel = onze dagelijkse-ik moet op deze Aarde, d.w.z. een proef van wilsvrijheid op deze wereld afleggen, om tot de volledige gelijksoortigheid van God te


komen, doordat ze ook in alle wereldprikkelende zaken [seksuele drijfveer] het tot  een volledig zelfverloochende grote vaardigheid heeft gebracht:

2.  Jezus door Jakob Lorber(JL):

[GJE.10_017,07] […] maar aan de ziel van de mens is een vrije wil gegeven en de wet is aan haar geopenbaard, opdat ze die in zich opneemt en haar wil daarnaar richt, ernaar leeft en handelt, om zo de volledige gelijkenis met God te bereiken, hetgeen haar bestemming is.

[GJE.10_017,08] Aan de ziel is echter in deze wereld, die tot haar ontwikkeling dient, slechts een zeer klein deel uit de wet van de goddelijke orde toevertrouwd om in acht te nemen; als ze in dat kleine deel getrouw is, zal ze ook over grote dingen gesteld worden - maar niet voordat ze in het toepassen van het kleine, haar geopenbaarde deel van de wet van de orde zo'n grote vaardigheid heeft verkregen, dat die haar volledig eigen en als het ware aangeboren is. Want anders kan ze in zichzelf immers ook niet tot het innerlijke bewustzijn van haar vrije zelfstandigheid komen en derhalve ook niet werkelijk waarnemen wat de goddelijke wil allemaal in haar en door haar in staat is te doen.

[GJE.10_017,09] […] Als je een grote vaardigheid hebt bereikt om de goddelijke wil op te volgen, die je hier volkomen hebt leren kennen, en ook om jezelf volkomen te verloochenen in alle dingen van de wereld die jou bekoren, dan zul je in jezelf ook gewaar worden wat  voor macht jouw ziel heeft verkregen.

[GJE.10_017,11] […] want Hij [Jezus] weet altijd heel duidelijk hoever een ziel het in haar innerlijke levensvoleinding heeft gebracht. Maar laat de ziel zichzelf onderzoeken, in hoeverre ze gevorderd is in alle zelfverloochening wat de bekoorlijkheden van deze wereld betreft,  in hoeverre ze geheel en al één is geworden met de verkozen en metterdaad opgevolgde wil van God en of ze nog een knoeier is of misschien al een meester -en dan zal God de Heer niet aarzelen om de macht van Zijn wil in haar kenbaar te maken.

3.       Oorspronkelijk moest er op deze Aarde überhaupt geen dierlijke verwekking bestaan maar zoals op Saturnus een volledige seksvrije verwekking:

4.  Jezus door JL:

[Sa.01_038,13] Hoe geschiedt dan daar [op de planeet Saturnus] de verwekking? – Maar hoe had dit ook op de Aarde kunnen gebeuren, als de mens niet van Mij, nog voordat Ik hem had gezegend, naar beneden was gevallen door de enige liefde en door de vaste wil.


[Sa.01_038,14] Als de man op Saturnus dus een verwekking wil voornemen, dan stelt hij zich met zijn toevertrouwde vrouw de oudste voor [de Saturnusman heeft nooit meer dan één vrouw]. De oudste zegent hen dan in de naam van de Grote geest. Daarop vallen de man en de vrouw op de aarde neer en vragen innig de Grote Geest om de verwekking van een levende vrucht.

[Sa.01_038,15] Is zulks geschiedt, dan neemt de man de vrouw op zijn arm, drukt haar aan zijn hart en geeft dezelfde een kus op het voorhoofd, een op de mond en een op de borst. Daarop legt hij zijn rechter hand over haar lichaam en fixeert deze met zijn wil. Dat is ook alles met de verwekking, terwijl zowel de man als ook de vrouw een oprecht hemels puur genot smaken, die hen verrukt en gedurende lange tijd overblij maakt.

5.        Nadat ADAM en EVA van God waren afgevallen, doordat zij een eerste ongezegende dierlijke verwekking tegen de wil van God hadden uitgevoerd, doordat een onrijpe natuurziel (Kain = Cahin) geïncarneerd raakte, was er op deze Aarde nog slechts de dierlijke verwekking mogelijk:

6.  Jezus door JL:

[GJE.03_066,02] Als nu een man en een vrouw in hart en ziel aan elkaar verwant zijn, moeten zij ook een huwelijk aangaan en volgens de natuurlijke orde alleen maar dan tot de geslachtsdaad overgaan als zij in goede harmonie een levende vrucht willen verwekken. Alles wat meer beoogt dan dat, is tegen de orde van God en de natuur en daarom een kwaad, en een zonde die bijna zo slecht is als die van Sodom en Gomorra!

7.    Omdat noch twee mannen voor zich alleen noch twee vrouwen voor zich alleen noch een afzonderlijk mens voor zich alleen een nieuwe mens kan [kunnen] verwekken, dan is iedere andere seksuele bezigheid, behalve de in het cijfer: (6) gedefinieerde geslachtsdaad van een man met een vrouw voor het enige doel van de verwekking van een nieuw mens in strijd met de ordening van God en de natuur en zomede een kwaad en een zonde, die niet veel meer beter is dan de stomme in Sodom en Gomorrha!

8.  Jezus door JL:

[GJE.04_230,01] (DE HEER:) "Maar wat betreft ingetogenheid van lichaam en van leven en ware maagdelijke kuisheid, is er op Aarde geen volk dat deze deugd meer in ere houdt dan juist deze zwarten, en waaraan de zonde van de hoererij, de ontucht en de onkuisheid   minder


eigen is dan juist ook deze Moren.

 

[GJE.04_230,02] Ook dat is echter iets van het grootste levensbelang, want als de blanken deze zonde zouden mijden en alleen maar geslachtelijke gemeenschap zouden hebben wanneer dat nodig is voor het verwekken van een vrucht in het lichaam van een deugdzame vrouw, dan zeg Ik jullie: Er zou er niet één onder jullie zijn, die niet op z'n minst helderziende zou zijn! Maar nu, bij jullie huidige zeden, verkwist zowel de man als de vrouw de beste krachten door vaak dagelijks de alleredelste en de meest aan de ziel verwante levenssappen te verspillen, waardoor zij nooit een voorraad hebben waaruit tenslotte een steeds intensiever licht in hun ziel zou kunnen ontstaan!

9.  Jezus door JL:

[GJE.08_041,06] Een man echter die niet getrouwd is met een vrouw, maar alleen met bijslaapsters zijn geile leven leidt, is net zo slecht en dikwijls nog slechter dan menig zwakke echtbreker, want hij schaadt niet alleen zijn eigen ziel, maar ook de zielen van zijn  wellustige  bijslaapsters. Zulke mensen bereiden zichzelf reeds in deze wereld een boos en bitter lot en een nog slechter en bitterder lot aan gene zijde, want ze hebben door hun leefwijze bijna alle etherische levensstof van de ziel verspild!

[GJE.08_041,07] Wie volgens Mijn leer een spoedige en volledige wedergeboorte in de geest van zijn ziel verlangt, dient een zo kuis mogelijk leven te leiden en zich niet te laten bekoren en verleiden door het vlees van jonge en volwassen vrouwen; want dit trekt het leven van de ziel naar buiten en verhindert daardoor ten zeerste het ontwaken van de geest in de ziel, zonder welke echter geen volledige wedergeboorte van de ziel in haar geest voorstelbaar of mogelijk is!

[GJE.08_041,08] Een goed, met verstand, wijsheid en zelfverloochening gepaard gaand huwelijk belemmert de geestelijke wedergeboorte niet, maar geilheid en wellust maken die onmogelijk. Mijd die dan ook meer dan de pest!

10.        Dit geldt voor alle gehuwde paren, ook wat betreft alle homoseksuele paren! Willen homoseksuele paren de psychische en geestelijke wedergeboorte bereiken, dan moeten ze ook de geilheid en de wellust nog meer vermijden als de pest! Omdat ze geen kinderen kunnen produceren, moesten zij in dagelijkse zelfverloochening ernaar  streven,  om  absoluut  kuis   en  seksvrij  te   leven,  om  in  alle       wereldse


wellustprikkels (geslachtsdrang) het tot een volkomen grote vaardigheid volgens cijfer: (1) te brengen!

11.       Wanneer in een aards huwelijk of in een leven van een homogemeenschap in psychisch opzicht de ene partner de andere te zeer lief heeft, d.w.z. meer dan hij Jezus liefheeft, dan maakt hij de zijn geliefde partner tot een afgod en is de Heer niet meer waard:

12.     Jezus bij Matthéüs:

10,37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig;

10,38 En die zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.

 

13.     Jezus bij Lukas:

14,26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

14,27 En wie zijn kruis niet draagt en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.

 

14.  Jezus door JL:

[RB.02_157,12 = Hemel en Hel] 'De pure liefde voor de vrouw is  eigenliefde!, want wie zich door de liefde voor de vrouw zo ver laat meeslepen, dat hem daarnaast de naastenliefde en de daaruit voort- komende liefde tot God tot last wordt, bemind zichzelf in de persoon van de vrouw! Laat je daarom niet buitensporig meeslepen door het bekoorlijke uiterlijk van een vrouw, anders ga je ten onder in de  zwakheid van de vrouw, terwijl toch de vrouw zich aan jouw kracht moet optrekken tot één wezen met jou en in jou! Zoals jij echter van een bepaalde eigenschap van jouw eigen wezen houdt, hou zo ook van de vrouw, opdat zij één mag worden met jou! Maar heb God lief boven alles, opdat je in zo'n machtige liefde voor eeuwig opnieuw geboren mag worden tot een waarachtige vrije burger van Gods zuiverste hemel en jouw vrouw als één wezen met jou!'

15.       Een samenleven van twee mannen of twee vrouwen is in de ordening van God alleen mogelijk, als ze leven als goede vrienden en goede vriendinnen zonder enige geslachtsdaad, waarbij elk voor zich dan Jezus over alles meer liefhebben en de partner als zijn naaste beschouwt, zoals hij van zichzelf moest houden!

 

UpToDate 2023-2024