Homeopathie,  een geschenk van God

 

Wordt Hahnemann in de Jakob-Lorber-Geschriften [in de nieuwe onthullingen] genoemd? Maar zijn naam komt in het geheel niet voor in het totale werk (De CD van de Lorber-Uitgeverij).

 

Hahnemann [de stamvader van de homeopathie] wordt echter wel genoemd in het boekwerkje "Geneeskracht uit de Zon" [berichtgeving van Mayerhofer] en later opnieuw gepresenteerd door Maja Daum.

 

In dit boekje wordt een tekst uit Jakob Lorber geciteerd, ‘Genezing en Gezondheid’, op de bladzijden 103 – 109 [in de Duits uitgave!] – ook een  berichtgeving door Mayerhofer.

 

Jezus: "Te midden van dit materiële verval, - als het zo zou doorgaan – dan zou dit leiden tot een volledig uitsterven van het menselijk ras; daarom kreeg Ik medelijden met de mensheid en verlichtte individuele mannen (Hahnemann, geboren 1755, stierf 1843, - Meßmer, geboren 1734, stierf 1815, - Priesnitz, Schroth enz. [Opm.: ook Kent en Hering]), die een andere genezingsmethode opzetten, dat geen invloed heeft op het fysieke organisme van de mens, maar op zijn zielsmatig vlak en dus geschikt is voor een hogere potentie om de zielskracht, het materiële lichaam en de balans weer in zijn organisme te herstellen. (Jakob Lorber, "Genezing en Gezondheid", pagina 104)

 

Waar vinden we homeopathie in de Bijbel?

In één van de oudste nummers van het JLB [mei 2016] treffen we een artikel aan over homeopathie:  ‘toen het volk het gouden beeld aanbad in de woestijn, liet Mozes het volk van het gesmolten goud drinken, nadat dit goud over het water was verstrooid’; dit kan zeker als een vorm van homeopathie worden beschouwd.’  Exodus 32:20: ‘En hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur, en vermaalde het totdat het klein werd, en strooide het op het water…’

 

De dans om het gouden kalf: "Toen Mozes het kamp naderde en het gouden kalf en de dansende mensen zag, ontstak hij in toorn, en wierp de tafelen [waarop de 10 geboden stonden] uit zijn hand en brak ze onder aan de berg en hij nam het kalf, dat zij gemaakt hadden, en liet het smelten in het vuur, en vermaalde het tot poeder, en verstrooide het op het water, en deed het de kinderen van Israël drinken.' (Exodus 32).

 

Alles was we zien zijn uitwerkingen [gevolgen] van oorzaken en deze liggen in het geestelijke en zijn voor ons nog onzichtbaar. In de Bijbel treffen we deze denkwijze ook aan, bijv. In de brief van Jakobus:…Als de begeerte bevrucht is, baart zij de zonde…‘ (Jak 1,15).

Dus ook hier eerst het geestelijke: een gedachte, waaruit vervolgens een handeling komt. De oorzaak ligt in het geestelijke, en de [uit]werking  manifesteert zich dan in het natuurlijke of in de externe wereld. Nog meer algemener gezegd vinden wij deze gedachte ook in het eerste vers van het Johannes-Evangelie terug: ‚In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God…..’ Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder Deze is geen ding geworden,  wat gemaakt is.’ (Joh 1,1.3)

Zoals Mozes in de woestijn de koperen slang ‘verhoogde’, zo  moet de Mensenzoon ook worden ‘verhoogd’, zodat iedereen,  die in Hem geloven, het eeuwige leven hebben. (Joh. 3,14.15).

 

Mozes bedoelde [voorspelde] hiermee, dat Hij [de Heer Jezus] later aan het kruis moest hangen, zoals de bronzen slang op de paal, om voor iedereen een geneesmiddel tot het ware leven te worden.

 

Hier hebben we alle kenmerken van een geneeskuur: het eeuwige leven voor de mensheid en het geneesmiddel is Jezus aan de paal [het kruis]. De beschouwing [overpeinzing] van dit ‘heelmiddel’,  daarop komt het aan!  Want hier wordt niet meer de toorn van God tegenover de zonde geplaatst, maar hier wordt volgens de regels van het gelijksoortige [overeenkomstig] ‘genezen’. Volgens de oudtestamentische wet is een aan het kruis opgehangen persoon een vervloekt iemand.  (Deuteronomium 21:23). Hier hebben we alle kenmerken van een echte kuur: het doel van de kuur, de genezing = = het eeuwig leven voor de mens; en het geneesmiddel = Jezus aan het kruis.

Dit feit, dat de Zoon van God aan ons gelijkend moest worden, om ons te redden, daarover getuigt het gehele Nieuwe Testament en er is altijd weer een aanleiding tot verwondering en lof. «

 

Er wordt dus een "vervloekte" ingezet om de ‘vervloekten’ te redden. De apostel Paulus grijpt deze gedachte nog een paar keer aan. In Gal. 3:13 schrijft hij: 'Christus redde ons van de vloek van de wet omdat Hij voor ons een vloek werd, omdat er 3geschreven staat: ‘Vervloekt is iedereen die aan het hout hangt’. Hier wordt niet meer de toorn van God tegen de zonde nog langer gebruikt, maar wordt er volgens de regels van het gelijksoortige het ‘genezingsproces’ op gang gebracht. Volgens de oudtestamentische wet is een aan het kruis opgehangen persoon een verdoemd iemand. (Deuteronomium 21:23). Er wordt dus een ‘vervloekte’ ingeschakeld om de vervloekten te redden.

 

Ook in 2 Cor. 5:21 schrijft Paulus: 'God heeft Diegene, die geen zonde kende, voor ons tot zonde gemaakt, zodat we de gerechtigheid van God in Hem zouden worden. De Zoon van God moest dus aan ons gelijksoortig zijn, om ons te redden.

 

Jakob Lorber via de Heer: ‘Wat heeft de ziel nog nodig na het sterven?!’ ‘Elke ziel komt na de dood eerst in het gezelschap van engel[en] en hierbij moet haar ‘slechte gezelschap’, [dat hem omgaf] onmiddellijk wijken’. Opm.: Bij het sterven komt de ziel in een Engelgezelschap. Maar de mensenziel blijft daar niet steeds. Ze wordt door dezen in zo'n toestand verplaatst, waar het voor haar mogelijk is zich aan te vullen, of beter gezegd, ze wordt op zo' n plaats [of situatie] gebracht waar ze door een bepaalde vrije bezigheid de specifica, die ze tot haar completering nodig heeft, omdat ze deze op de wereld verkwistte, weer terug kan krijgen. [Opm. is dit niet zeer wonderbaarlijk, dat ons deze kans wordt gegeven?!!! Wat de mens – zijn ziel – tijdens het aardse leven heeft verkwist, hij alsnog als laatste ‘redmiddel’ aan gene zijde [in het geestelijke Rijk] de ontbrekende zielspecifica [fluďdum zielsdeeltjes!] weer kan aanvullen, wat natuurlijk ook veel tijd gaat kosten. Dit is ook datgene, wat homeopathie bewerkt.] [bron:Aarde en Maan, hfdst. 59:17]

 

In het boek Aarde en Maan – waar bovenstaande citaat staat beschreven - vinden we een belangrijke tekst over de specifieke zielendeeltjes, die compleet moeten zijn, wil men gezond blijven. 

In Hemelse Geschenken 1.41.01.30.10 geeft de Heer aan: ‘dat het de weg is van de zogenaamde homeopathie, welke bij de ergste euvel zeker op de eerste plaats haar dienst verleent’. In vers 15: ‘probeer de homeopathie van de geest!’ Inderdaad: homeopathie geeft de ziel in-form-atie.

 

Wat zegt de Heer hier verder over: ‘Als iemand de ervaring wil opdoen of bij hem een verborgen overgeërfde of een eigen verworven euvel bestaat, dan mag hij juist vasten en bij zulk een dieet zo nu en dan een spaarzaam medicijn, natuurlijk in passende aard, tot zich te nemen, dan zullen weldra alle euvels zich melden. Dit is de weg van de zogenaamde homeopathie, die bij de eerste kwalen de voorkeur heeft. Dat wil zeggen: vooral geestelijk vasten’. [HIG2.43.04.16.09 = Hemelse Geschenken [onthouding van slechte geestelijke gewoontes en daarbij gezond en matig eten, gedurende een kleine week!]

 

Verder in Lorber: ‘Er bestaan ook situaties, dat de mens op een ‘wereldse wijze’ homeopathisch behandeld kan worden, namelijk door de wereld zelf!’ [HG.02.43.04.16.09] – De Heer: ‘Natuurlijk is op alle fronten homeopathie de voorkeur te geven, dan elke allopathie. Want door de homeopathie wordt dus onmiddellijk het verwante geestelijke in de ziel zelf toegevoegd. Zo wordt uiteindelijk de ziel dan arts van haar eigen lichaam. Maar bij de allopathie wordt het lichaam gedwongen tevoren arts te worden over zijn ziel’. [HS 1-001-13 = de geneeskracht van het Zonlicht]

 

‘Dat kan heel confronterend zijn en in de uiterste nood van het lichaam kan deze met terugwerkende kracht zich bemoeien over het herstel van haar lichaam, wat echter toch de ongeschikte weg is, tot het weer bereiken van haar volle gezondheid. [14]

Daarom, zo zegt de Heer: ‘Is dan de tweede soort van homeopathie de voorkeur te geven, die met het verschil van de eerste, omdat…. [17] [Opmerking: dat zijn de zonkorrels! Deze woorden hebben betrekking op de beginfase van de homeopathie van die tijd in de periode van Hahnemann 1855 – wel te verstaan – toen stond de homeopathie nog in haar kinderschoenen. Inmiddels zij we bijna tweehonderd jaar verder en heeft de homeopathie haar ontwikkeling in zeer goede banen geleid en kan men intussen spreken van een ’gerijpte homeopathie’, dat vele symptomen evenaart op het vlak van de innerlijke mens.]

 

De Heer spreekt over ‘de geneeskracht van Zonnestralen!’ Daaraan kan geen enkel mens voorbijgaan. Maar zonder gebed en dieet werken beide systemen niet in opperste maat’. De Heer accentueert de levenswijze van de mens, die wel door de afstammelingen van Adam en Noach strikt werden gehanteerd. ‘De tegenwoordige levenswijze bestaat uit kunstmatige spijzen, waardoor de ziel niet de juiste specifieke levensdelen ontvangt, die broodnodig zijn’.

 

We moeten volgens de Heer de aanwijzingen precies opvolgen en pas dan is het mogelijk, dat elke ziekte – ongeacht de geaardheid – zeker te genezen zijn. ‘Zelfs uiterlijke beschadigingen van het lichaam kunnen bij een juist gebruik geheeld worden!’

[HS.01_004,05] Thema geneeskracht van het zonlicht: ‘Wat de Zonkorrels of Zonglobuli betreft: ‘Het dieet moet minstens 3-7 dagen ervoor in acht genomen zoals dat bij de gebruikelijke homeopathie [van Hahnemann] het geval is’. Natuurlijk zonder koffie. Koffie doodt veel van de zielsmatige specifica. Behoed je zorgvuldig van zulke drank! In zekere zin is dat nog erger dan opium; het remt’.

 

De Heer in GJE1-91:20: ‘Ieder, die Mij serieus zoekt, kan en moet het vinden! De zieke ‘schapen’ en ‘ezels’ aan de voederbak zullen een geneesmiddel krijgen, waar ze zeker vraatzuchtig naar zullen worden, namelijk voeding uit de hemelen: maar dan zullen ze in de reconvalescentiesfeer erg lang op een zeer homeopathische wijze gespijzigd worden!’...

 

Maar als iemand weten wil of er ook in hem een heimelijk stil, geërfd, chronisch of zelfs een verworven kwalijke aandoening bestaat, dan mag hij slechts op de juiste wijze vasten en bij zo’n dieet zo nu en dan een spaarzaam medicijn innemen.  Uiteraard op een overeenkomstige wijze, en dan zullen zich spoedig de overgeërfde kwaden onder de zenuwen melden, en in de ledematen de chronische, en in de darmen het zelf verworven euvel. En dit is de weg van de zogenaamde homeopathie, die bij de eerste kwalijke soort ook de voorkeur heeft.*

 

[HiG.01_41.01.30,10] [* - vooral geestelijk vasten, d.w.z. onthouding van slechte geestelijke gewoontes en hierbij gezond en matig eten gedurende 7 dagen! – dit wordt ook in de volgende tekst bevestigt!]

Maar als je deze woorden niet wilt geloven, probeer dan de "homeopathie van de geest", en je zult jezelf al snel overtuigen dat Ik, de eeuwige waarheid, trouw ben in elk woord van Mij ... [HiG.01_41.01.30,15]

 

Daarom moet deze mens [blijkbaar destijds een vriend van Jakob Lorber!] vooralsnog niet zomaar worden geadviseerd en geholpen, zoals hij zelf meent te denken, maar hij zal door Mij homeopathisch worden genezen, namelijk door de wereld zelf! [HiG.02_43.04.16,09] [Opmerking: Aan de andere kant – aan gene zijde, bestaan er ook – in geestelijke zin - dezelfde geestelijke met dezelfde geestelijke analoge situaties – maar op deze Aarde:  materie met materie. [= allopathie!] 

 

.... In heel veel opzichten [heeft] een juiste homeopathie zeer de voorkeur boven elke vorm van allopathie. Omdat door homeopathie het geestelijke, dat gerelateerd is aan de ziel en daarmee geestelijk verwant is, en dus direct aan de ziel wordt toegevoegd; maar de ziel zelf, ook als zij maar iets in haar gebrek heeft geabsorbeerd of tenminste van buitenaf is verzwakt, dan wordt zij arts van haar eigen lichaam. [HS.01_001,13] - [Niet-materiële mensen worden veel sneller geholpen met niet-stoffelijke remedies, zoals bijv. door homeopathie, zonkorrels of door de dauw van bloesems, die nog de essenties bevatten van hun eigen geestelijke levenskracht.]

 

Bij de allopathie echter wordt het lichaam gedwongen tevoren een arts van haar ziel te worden. En als deze in het gunstigste geval door de grote ellende van het lichaam gezond is geworden, dan eerst kan zij zich terugwerkend bezighouden met het herstel van het lichaam. Dit is zeker de meest ongeschikte weg om weer volledig lichamelijk gezond te worden, wat ieder uit de langdurige slopende reconvalescentie van het lichaam -en ook van de ziel ­gemakkelijk kan inzien. [HS.01_001,14]  [* materiële Heelkunde]

 

Zoals gezegd is dus de homeopathie een juiste geneesmethode; maar Iet wel, er bestaan twee soorten homeopathie, namelijk: [15] De eerste is in haar succes onzeker, omdat een nog zo’n talentvolle arts niet steeds kan zien, waar en in welke delen van de ziel verzwakt zijn. Hij kan daardoor dan ook het juiste zielspecificum niet toepassen. Een in de geest wedergeboren arts kan dat echter wel; maar voor een nog niet volledig of meestal geheel niet wederge­boren arts is zo iets moeilijk of geheel niet mogelijk al is hij verstandelijk ook nog zo bekwaam. [16] - [De geneeskracht van het Zonlicht]

 

[Een speciale (de door Hahnemann gegrondveste) waarvan het resultaat uiteraard meer onzeker is].

[Noot van de redactie]: dit werd rond 1855 beschreven en op dat moment stond de homeopathie werkelijk nog in de kinderschoenen! - en dus is het duidelijk dat deze genezingsmethode destijds erg onzeker was! – en we hebben het over 165 jaar geleden, omdat homeopathie nog in ontwikkeling stond !!!!]]. – [de ziel wordt bij deze geneesmethode gedwongen om de regie weer over het fysieke lijden terug te krijgen!]

 

Om deze reden verdient de tweede vorm van homeopathie, die Ik, slechts om hem van de eerste te onderscheiden de algemene noem, de volledige aandacht, want door haar geen arts kan falen, als hij maar enigszins bekwaam is. [Red. Opmerking: zoals vele malen benadrukt, zijn we 1 ˝ eeuw  verder in de homeopathische ontwikkeling [met grote vooruitgang!]. En we beschouwen zontherapie nog steeds als de gemakkelijkste geneeswijze – maar alleen onder de voorwaarde door veel te bidden en te vasten !!! - naast klassieke homeopathie]

 

En juist deze soort homeopathie is het die Ik jullie al eerder [op 16 juli 1851] heb aangekondigd en die handelt over de genees­kracht van de zonnestralen.

Van jullie kant komt nu heel natuurlijk de vraag: Hoe kunnen wij zoiets uitvoeren? Eén manier heb Ik jullie al in het begin getoond. Deze manier is of zou meer dan voldoende zijn, als de mensen van deze tijd die levenswijze zouden volgen, die door de vroegere mensen trouw in acht werd genomen. [Red.: De oude patriarchen zoals Adam, Abraham, Jacob, enz., die de leefregels getrouw naleefden]

Voor de tegenwoordige levenswijze zou de manier van de vroegere mens om van het zonlicht gebruik te maken, te zwak zijn. Want door die levenswijze worden door allerlei verfijnde spijzen eerder delen aan de ziel onttrokken dan aan haar toegevoegd en degene die haar nog gegeven worden zijn doorgaans slecht te noemen.

 

Om die reden wil Ik jullie verschillende manieren bekend maken, zoals ook het daartoe vereiste dieet. Wanneer dit tezamen met de aangewezen zonlichtgeneesmiddelen precies wordt opge­volgd -echter wel te verstaan: zeer precies! -dan kunnen jullie daarmee elke ziekte, van welke aard zij ook is en wat voor naam zij ook heeft, zeker genezen.

Hierbij valt nog op te merken, dat bij die ziekten die gewoonlijk ontstaan door te veel bloed, een voorafgaand dieet beslist noodza­kelijk is, en zelfs zo streng gehouden moet worden als het in de beste homeopathie is voorgeschreven.

 

Homeopathie kijkt naar de innerlijke persoon en observeert alle veranderingen op geestelijk, mentaal en emotioneel niveau. »Want onze tegenspoed, die maar tijdelijk en licht is, schept een eeuwig en over alle maten heen een zwaarwegende heerlijkheid, wij, die niet schouwen op het zichtbare, maar op het onzichtbare.

 

Dat is waarom we niet moe worden, maar ook als onze uiterlijke mens bederft, dan wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want wat zichtbaar is, dat is tijdelijk, maar wat onzichtbaar is, is eeuwig! «(2 Kor. 4: 16-18).

 

Swedenborg spreekt ook in Homo Maximus (pagina 124 e.v.) over het ontgiften  van binnenuit. Toen ze dachten dat de giffen in de binnenste delen van het hoofd en de hersenen zouden doordringen, zouden ze daar door de secretiekanalen worden verwijderd en uiteindelijk tegen de buitenste delen van de huid worden afgevoerd. En daarna kon je zien hoe ze in een groeve vol losgemaakt vuil werden gegooid.

 

Ik [Swedenborg] leerde, dat dergelijke geesten met de vuile kuiltjes op de buitenste huiddelen overeenkomen, waar de schurft is, en dus ook overeenkomen met de schurft zelf. «(= dat is genezing van binnenuit!)

 

Allopathische behandelingen voorkomen dat deze helse geesten van binnenuit worden verdreven. Bij de ziekte van Alzheimer kan bijv. de geest niet langer samenwerken met het natuurlijke! Deze persoon heeft alle vermogen om iets te begrijpen, volledig verloren (namelijk zelfkennis en Godkennis). Alleen de fysieke behoeften kunnen wel bevredigd worden!

 

Hahnemann ging ervan uit dat een homeopathische kuurremedie alleen dan succesvol was, als er aan het einde van de behandeling een uitslag verscheen - zelfs ook bij patiënten die eerder nog nooit een uitslag hadden gehad! Het betreft hier het ‘afvoeren van helse bendes’. 

 

Het homeopathische principe

In geval van brandwonden is de algemene (allopathische) behandeling hier ter sprake om het aangetaste deel onmiddellijk onder koud water te houden. Deze behandeling heeft weliswaar het voordeel, dat door de verbrandingshock op dat moment geen pijn voelbaar is, maar zodra de koeling stopt, treedt er een zeer hevige brandpijn op en kan de genezing nogal lang op zich laten wachten.

Daarentegen staat de homeopathische behandeling: bij verbrandingen wordt het aangedane deel direct met identieke hitte zoals heet water of verwarmde alcohol (zoals Hahnemann aanbeveelt) behandeld. De pijn wordt aanvankelijk eerst erger, maar neemt dan na een korte tijd weer af en meestal zijn er ook geen brandwonden.

 

Ervaren koks hebben deze natuurwet altijd zeer goed gekend: In geval van verbrandingen en brandwonden wordt het getroffen deel herhaaldelijk naar de eveneens hete vuurplek geleid; de pijn neemt snel af en er ontstaan dus geen brandende blaren.

  

De beroemde arts, Dr. James Tyler Kent, die alle boeken van Swedenborg las,  [en ook een aanhanger van de beroemde homeopathische arts Hahnemann was] zei eens: “In het universum heeft alles zijn eigen atmosfeer. Elk menselijk wezen bezit zijn atmosfeer of zijn aura. Dit gegeven ontleende hij niet alleen uit de boeken van Swedenborg, maar hij had sowieso al een bepaalde affiniteit met de Swedenborgse werken. Deze gedachtewijze komen we ook tegen bij Jakob Lorber. De arts Kent blijkt tot nu toe één van de invloedrijkste homeopathische artsen te zijn geweest.

 

Hij zegt: »Het verband tussen de wil en de geest vormt de werkelijke mens». Daarom moet de arts alleen maar de innerlijke mens in orde brengen, dat wil zeggen: De wil en het denken met elkaar te verbinden.  Hahnemann stelde vast: "de geest is de sleutel tot de mens"

Wil men daarover meer weten, dan leze men ‚Emanuel Swedenborg und die Homöopathie‘ [Duitstalig – en uitvoerig beschreven door Thomas Noack] – en zeer aan te bevelen.

Vele Swedenborgianen waren al bekend met de homeopathie, hoewel ze eerst nog niet op de hoogte waren van de werken van Emanuel Swedenborg.

 

Hahnemann had wel een geloof, een diep geloof in God, en men kan hierover zeggen, dat zijn praktische onderzoeken en prestaties juist  om  religieuze redenen  gemotiveerd waren. De liefde voor mensen was van hem voelbaar, een bereidheid om te helpen. Toch maakte hij denigrerende opmerkingen over de Heer. [Net als PAULUS [deze vervolgde alleen de christenen - maar God zag zijn blindheid],  en ROBERT BLUM [deze was een atheďst op Aarde, maar hij was toch een goed persoon]

Hahnemann schreef: 'dat hij zich door God geďnspireerd voelde'. Swedenborg was in zijn tijd niet bekend met de homeopathie omdat hij lange tijd voor Hahnemann werd geboren.

 

En evenzo God "Zijn Zon laat schijnen over de goeden en kwaden," zijn de wetten van Zijn schepping voor iedereen toegankelijk deze te verkennen. De hele leer  van Swedenborg is grotendeels gebaseerd op het principe van analoge overeenstemmingen en we vinden dit principe van analogie ook weer terug in Numeri 21:6-9.

 

Zodra Ik weer op de Aarde zal komen, zal Ik een grondig onderzoek instellen; en niemand zal Ik aannemen, die met wat voor verontschul­digingen dan ook bij Mij aankomt! Want iedereen, die serieus zoekt, kan en moet het vinden! De zieke schapen en ezels aan de voerbak zullen een geneesmiddel krijgen, waarna ze zeker honger krijgen naar het voer uit de hemel; maar dan zullen ze als herstellenden heel lang homeopathisch gevoerd worden! En dan nu weer terug naar het Evangelie!' GJE1-91:20

 

UpToDate 2023-2024