Een herinneringsoproep voor deze tijd

                  ontvangen op 22. februari 1880  - {ontnomen uit ‚de feesttuin‘]

 

Liefhebbende kinderen! Het gebed dat Ik Mijn discipelen Zelf leerde opdat ook Mijn latere opvolgers het zouden ontvangen, begint met de woorden: ONZE VADER! Deze woorden zouden onmiddellijk Mijn wezen moeten aanduiden, zodat iedereen, die wil bidden – beseft, dat hij nu met zijn God spreekt, die tegelijkertijd ook zijn vader is. Ik wil namelijk niet, dat de mens zich door de aanspreektitel aangespoord voelt om in Mij, de machtige Schepper of Rechter te zien, maar  de Vader.

 

God is | Daisha de Wijs

 

Alle verzoeken van de ‘onze Vader’-gebeden, bevatten vertrouwen tot Mij en Mijn kinderen kunnen Mij daarom alles wat ze willen, wat ze wensen, en wat hen ontbreekt, Mij voorleggen. Wie Mij als de hemelse Vader aanroept, die moet Mij als Dezelfde herkend hebben, en wel op zo’n manier, dat hij daarom dus met vertrouwen kan vragen:

 

"Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede!" Met deze woorden is het grootste verlangen naar Mij en de toestand van het innerlijke uitgedrukt, of de relatie tussen Mij als Vader en de mens als kind aangeduid, zoals het hoort; omdat het laat zien hoe Ik, als heilige Vader, nog steeds voor alles zorg, naar de zwakheden van Mijn kinderen luister, hen vergeef en ze bescherm tegen het kwaad als ze naar Mij toe komen. Maar de kinderen moeten hun fouten ook toegeven; waarom in de verzoeken daarop a1ttent gemaakt wordt.

 

Als jullie nu een verlangen in je hart hebben om te bidden en met Mij te praten,  bidt dan het Onze Vader, zoals het bij jullie als algemeen gebed wordt bestempeld, hoewel de meeste mensen helaas er zo al van doordrenkt zijn, dat ze liever de voorkeur eraan geven om met veel geld een ​​gebedsformule te kopen van een aangeprezen wijze leraar en daarbij zich inbeelden meer te zijn dan anderen, die - zoals ze zeggen – slechts blijven stilstaan bij het Onze Vader.

 

Hoe weinig mensen zijn er vandaag nog die de hoogste waarde hechten aan Mijn Zelf gegeven gebed, en die de geest toegang verleent door serieus zelfonderzoek te doen bij het uitspreken van deze woorden. Daarom zien jullie overal de tekenen van de tijd - goddeloosheid en minachting voor Mijn wezen en verblinding, zelfs ook bij die mensen, voor wie hun zonden al aan het licht zijn gekomen.

 

Ook bij deze mensen heeft het Onze Vader niet langer zijn goddelijke waarde; ze roepen Mij vaak om genade, totdat hun stem schor is, omdat ze denken dat Ik een onverbiddelijke rechter ben, en aan het einde van zulke gebeden haasten sommigen zich op te hangen aan het Onze Vader om het te laten opzeggen, daar dit zo'n aangeleerd gebruik is.

 

Waar zijn Mijn kinderen, die met vrienden naar Mij toe komen, hun hele wezen aan Mij voordragen en inzien, dat ze zonder Mijn vaderlijke liefde ze daartoe geen recht  zouden hebben! Naar deze kinderen zoek Ik nu en stel hun de vraag: ‘Hebben jullie het Onze Vader wel serieus gebeden en jullie zelf daarbij onderzocht? Gezegend zijn degenen, aan wie de geest kan getuigen dat het al is gebeurd, aan wie ik Mijn koninkrijk wil openen en alle andere verzoeken wil inwilligen, zoals Ik het beloofde in Mattheüs 11. Amen! 

 

UpToDate 2023-2024