WE HEBBEN DE HEL ONTDEKT!

                            Merkwaardige gebeurtenissen

 

In 1989 werd in Siberië een diepe boring gedaan in de Aarde op 16 kilometer diepte onder leiding van Sovjet Russische en buitenlandse geleerden. Speciaal uit Noorwegen kwamen deskundigen met het doel om een systeem uit te vinden om het land voortijdig te kunnen waarschuwen tegen het gevaar van dreigende aardbevingen. Het project bestond daarin op de bodem een boorbuis met een speciale microfoon te voorzien en met een bandopname geluiden te registreren. Door een beginnende grondverschuiving van de continentale lagen registreert het bepaalde geluiden, wat het begin betekent van een aankomende aardbeving. 

 

Dit bericht werd toentertijd gepubliceerd in een Noorweegs- en Fins dagblad. Amerika nam dit bericht over in het tijdschrift: ’het wekelijkse wereldnieuws’ met de volgende citaten: De Finse dagkrant Ammenusastia publiceerde de bewering van een Sovjet Russische geoloog dr. Dimitri Azzacov, die verklaarde: ’Als communist geloof ik niet aan een hemel en evenmin aan de Bijbel. Als wetenschapper geloof ik nu werkelijk dat er een hel bestaat. Het is onnodig te zeggen hoezeer wij verbijsterd waren door een gruwelijke ontdekking. We weten wat we gezien en gehoord hebben.’

 

We zijn absoluut ervan overtuigd, dat wij de bodemlaag van een helse sfeer doorboord hebben. Gekomen op een diepte van 16 kilometer en een temperatuur van 100 graad Celsius begon de boorzuil opeens te draaien op hoogste toerental. Dit is een teken, dat de boormachine in een luchtledige ruimte was aangekomen, in de holte van een aardkost. De thermometer gaf op de korstbodem een temperatuur aan van 1100 graden Celsius. Toen wij de boorzuil terughaalden naar boven, ontweek een gaswolk uit de booropening. We konden nauwelijks onze ogen geloven… een wezen, uitgerust met haken en ogen vol met boosaardigheid, komt te voorschijn en huilt als een wild dier, voordat het verdween.

 

           Gerelateerde afbeelding

Een deel van onze technici en werkmensen maakten dat ze weg kwamen. Miljoenen mensenstemmen krijste hun pijnen uit. De speciale microfoon werd in de booropening achtergelaten. Dit was het feitelijke doel van ons project. In plaats van de geluiden van bewegende aardlagen op te speuren, hoorden wij stemmen van pijnen. Met de gedachte dat het hier ging om een defect van ons technisch materiaal, werd na een grondige verificatie onze ergste vermoeden bewaarheid. Het was niet één stem, maar miljoenen mensenstemmen, die wij gehoord en geregistreerd hebben op een magneetband. Daarop hebben wij ons werk stilgelegd en de opening afgedekt. Het is duidelijk dat wij iets buitengewoons ontdekt hebben en merkwaardige dingen gezien en gehoord hebben.’

 

Een lid van het wetenschappelijk team, seismoloog Bjarne Nummendal, zegt: ’de ontdekking van menselijke stemmen en ook die van duivelse wezens, hebben in het Russisch luid gekrijst: “ik heb je in mijn macht!“ Het heeft de Sovjetse lieden zo ontsteld, dat het Kremlin ons met de dood hebben bedreigd als wij daarover zouden praten. Aan de buitenlanders hebben zij een aanzienlijk som geld in dollars gegeven om hun zo het stilzwijgen af te kopen Russische vrachtwagenchauffeurs gaf men drugs om zo hun geheugen te wissen over deze feiten“.

 

Jakob Lorber schrijft dat de diepte van de hel zich onder onze Aarde bevindt [als aangewezen plaats van Lucifer en ook als geestelijke helse sfeer!]. Zestien kilometer heeft het getal 16 als 1die ENE tegenover de ZESHEID, de anti-God. De Bijbel beschrijft in het boek Openbaringen 9:2: ‘en de diepste bodem werd geopend’. Volgens Lorber is de hel echter een toestand en is haar geestelijke plaats onder der Aarde (de derde en laatste helsfeer). Op de Aarde (een tweede geestelijke helsfeer) en boven de Aarde (eerste helsfeer). Geestelijk gezien bevindt de hel of de hemel zich in de mens. Want men kan zich hels of hemels gedragen.

 

Jakob Lorber schrijft dat de diepste hel zich onder onze Aarde bevindt. 16  kilometers heeft een analoge overeeneenkomst: de tegenstander [6] staat tegenover God. [1]  De Bijbel schrijft in het boek Openbaringen 9:2: ‘En de diepste grondbodem werd geopend’. 

Er bestaan ook klopgeestverschijningen, dat zijn lagere geesten, die zich laten horen in sommige huizen. Bijvoorbeeld het horen van stemmen en bezetenheid. De satan is diep gekluisterd in de Aarde en hij voelt een zekere pijn en dit kan geuit worden aan degenen, die hiervoor gevoelig zijn en niet voldoende zijn afgeschermd. In het noorden van Nederland [in de provincie Groningen] is jarenlang gasboringen gedaan met alle gevolgen, en dit werd ernstig onderschat door de Overheid.

 

De geestelijke Zon 2-118 beschrijft: “de hel is geen plek waar men kan aankomen. Ze is echter slechts een toestand waarin een vrij geschapen wezen zichzelf brengt door zijn geaardheid en gedrag. Wie echter ook enigszins kan denken, die zal ook al kunnen begrijpen, dat ieder mens slechts zolang aan de hel toebehoort, zolang hij naar de principes van de hel handelt zoals hoogmoed, eigenliefde en zelfzucht. Deze drie weerspreken toch de hemelse principes zoals deemoed, liefde tot God en tot zijn naaste. Hoe gemakkelijk is het om deze van elkaar te onderscheiden. Wie voor zich zelf wil weten of hij tot de hemel hoort, die onderzoekt gewetensvol zijn innerlijk leven.

                                           https://cruxavespesunicablog.files.wordpress.com/2018/07/heaven-hell.jpg?w=1024&h=640

 

De wetten der Hel

Jezus: ‘In de hel zijn beslist de strengste wetten nodig, met daaraan verbonden de pijnlijkste straffen; maar in Mijn Rijk, dat de hemel is, heeft men geen behoefte aan een wet en nog minder aan een straf! Ik ben niet gekomen, om jullie door de harde straffen van de wetten der hel op te voeden, maar alleen om jullie door liefde, zachtmoedigheid en waarheid voor de hemel klaar te maken. Als Ik jullie nu door Mijn nieuwe leer uit de hemel bevrijd van de wet en als Ik jullie de nieuwe weg door het hart naar het ware eeuwige vrije leven wijs, waarom wil je dan toch nog steeds veroordeeld en verdoemd onder de wet leven, en waarom bedenk je dan niet, dat het beter is lichamelijk duizendmaal te sterven in de vrijheid der liefde, dan één dag te leven onder de dood van wet?! bron: GJE1‑75:3,4

Maar als je al ergens bang voor bent, vrees dan eerder Hem Die ook Heer over jullie zielen is en Die deze kan veroordelen tot de hel, wanneer Hij wil - Matth, 10:28

 

De Mensenzoon zal Zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit Zijn rijk alle aanstootgevende dingen en alle mensen, die onrecht bedrijven (Matth.13:41) en oog noch oor en nog minder hart hebben voor de nood, waar gehuil en tandengeknars zal zijn. (Matth.13:42) Deze brandende oven bevindt zich in het eigen hart van de kinderen van het kwade - en bestaat uit hoogmoed, zelfzucht, heerszucht, hardvochtigheid, onverschilligheid ten opzichte van Gods woord, gierigheid, nijd, afgunst, leugen, bedrog, ontrouw, ontucht en hoererij, echtbreuk, vals getuigenis, kwaadsprekerij en alles wat tegen het gebod der naastenliefde indruist!

Want zoals uit het hart van de rechtvaardigen de hemel in alle heerlijkheid zal opbloeien, zo zal bij de onrechtvaardigen datgene uit hun hart zijn volle wasdom bereiken, wat zich daarin bevindt; een slecht zaad zal nooit goede vrucht opleveren! GJE1-197 (13-15) - Een hard hart zal geen zachte vrucht geven, en een ontrouw hart zal zich nooit kunnen beheersen, en de toorn zal het vuur zijn, dat nooit uit zal doven! Wees voor dat alles dus op je hoede en wordt in alles rechtvaardig volgens de wet der liefde!'

 

UpToDate 2024-2025