Bestaat de hel?

Bewegende roltrappen trappen, hel hemel teken Stockfoto - 25334352

In de christelijke verkondiging is de hel behoorlijk uit de mode geraakt. Jezus waarschuwde in Zijn prediking voor de hel, en in het Lorberwerk wordt het bestaan van de hel verder ook bevestigd. Ja, met kwellingen en vuur en alles erop en eraan, omdat de ziel in staat is om pijn te voelen, zelfs meer dan in het aardse leven. Geen leuke boodschap, maar wel waar. Het is echter geruststellend dat de hel zelf alleen maar eeuwig is - de gevangene hoeft daar alleen maar zolang te blijven tot hij uit zichzelf daar zijn wezen verbetert.  

De Bijbel hierover:Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde’. [Psalm 63:10]

HEER! Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in den kuil niet ben nedergedaald’. [Psalm 30:4]

Jozef vroeg de Heer: ‘Maar dat ik bij mijn vaderen mag liggen; hierom zult gij mij uit Egypte voeren, en mij in hun graf begraven. En Hij zei: Ik zal doen naar uw woord!’ Gen. 47:30

De existentie van het dodenrijk is tijdelijk, zoals blijkt uit de scherpe scheiding tussen het rijk van de dood en de hel.

Jakob Lorber beschrijft in de GJE.05_071,08 dat dit dus ook de gehele Aarde is en kortom alles wat je   met je materiële zintuigen kunt waarnemen, dit een ware sheoula [hel] is. De ziel zou een geest moeten worden, en zolang zij dit niet is, heeft ze die weg te gaan. Gaat zij de weg naar de ‘avond’, dan loopt zij haar dood tegemoet.

In de Nieuwe Openbaringen wordt hierover veel geschreven: ‘In die zin is ook de hele aarde en kortom alles wat je met je materiële zintuigen ook maar kunt waarnemen, een ware 'SHE OUL A '. Dit betekent voor de ziel, die een geest is of liever gezegd moet worden, de dood; want wie is opgehouden datgene te zijn wat hij was, is ook als datgene wat hij was, volledig dood.

Een ziel is dan na het afvallen van het vlees ook dood als zij om de zojuist genoemde redenen alles, wat haar van een menselijk wezen eigen was, bijna totaal heeft verloren, en er hoogstens een dierskelet van haar overgebleven is. Er zullen weer voor jou ondenkbare tijden moeten verstrijken eer zo'n ziel, die geheel in materie is opgegaan, een mensachtig wezen wordt, en hoe lang zal het duren, tot uit zo'n ziel weer een volledig mens groeit! [GEJ5-71:8,9]

De Heer verder: ‚Ik heb je nu hopelijk helder en duidelijk genoeg verklaard, wat eigenlijk Satan überhaupt betekent en wat de hel is en de eigenlijke eeuwige dood…’GEJ5-71-17

IK zeg: 'Luister dan! 'SHE', of 'SHEI' of ook 'SHEA' betekent: 'hij dorst'; 'OUL' of ook 'VOUL': 'de in zichzelf verlaten mens', men zou kunnen zeggen: dierlijke mens' [Os] ; en dan' A': 'naar de consistentie van datgene, wat de innerlijke wijsheid en kennis uitmaakt'.

Dat men onder de letter A zoiets moet verstaan, laat de vorm zien van de oude Egyptische piramiden, die een nabootsing op grote schaal zijn van de hersenpiramiden, en die de bestemming hadden om de mensen als wijsheidsscholen te dienen, waarvan de naam en de inrichting van binnen vandaag de dag nog getuigenis afleggen. Want 'PIRA Ml DAl' betekent immers 'Geef mij wijsheid!' En de inrichting van binnen was ook zo dat de mens hierin, helemaal van de buitenwereld afgesloten, zijn innerlijk moest beginnen te beschouwen en zijn innerlijk levenslicht moest vinden. ­Daarom was het in de lange inwendige gangen van zo'n piramide ook altijd aardedonker en oerduister, en het werd niet eerder licht, voordat de mens met zijn innerlijk levenslicht alles begon te verlichten. [GEJ.05_072,02,3]

Dit is voor jou wel een beetje vreemd om te horen, maar toch is het allemaal zo! Want als in het gemoed van een mens het innerlijk oog geopend wordt, bestaat er voor hem op aarde geen nacht en geen duisternis meer. Een als het ware tastbaar bewijs hiervoor leveren alle zeer sensitieve en in extase verkerende mensen. Deze zien met volkomen gesloten ogen heel veel meer dan duizend anderen met de allerbeste, gezondste en scherpste ogen; want zij kijken door de meest vaste en ondoorzichtige materie heen en kunnen gemakkelijk door de hele aarde heen kijken, en zelfs de sterren zijn niet zo ver weg dat de in extase verkerende (magneti­sche) mensen ze niet geheel en al zouden kunnen doorzien. [GEJ.05_072,04]

Maar hoe mensen in de zalige toestand van extase kunnen komen -en dat tenslotte wanneer en hoe vaak ze maar willen -, dat werd hun nu juist in de piramiden geleerd en werd vooral zeer intensief beoefend. Omdat de piramiden daarvoor dienden, gaf men ze ook de zeer juiste en veelzeggende naam SHE OUL A. De oude Hebreeërs kortten het af tot SHEOL " de Grieken tot SCHOLE, de Romeinen tot SCHOLA en de Perzen en Indiërs tot SCHEHOL. [GEJ.05_072,05,6]

En omdat de oude wijzen, door hetgeen zij in geestvervoering zagen, heel goed wisten in wat voor betreurenswaardige toestand zeer materiële zielen, die de wereld en zichzelf bovenmatig liefhebben, aan gene zijde na het afvallen van het lichaam geraken, noemden zij deze betreurenswaardige toestand ook SHE OUL A, hel!

Dat een dergelijke toestand, in vergelijking met die van een ware wijze die leeft binnen Gods orde, met het begrip 'dood' werd aangeduid, komt zeker met de waarheid overeen. En omdat dat eeuwig en noodzakelijker­wijs een steeds eendere en blijvende eigenschap is van alles wat 'wereld' en 'materie' heet, zal het ook duidelijk zijn waarom men zoiets de 'eeuwige dood' heeft genoemd! [GEJ.05_072,07,8]

Zolang dan een ziel hier of aan gene zijde in zo'n toestand verkeert, bevindt ze zich natuurlijk ook in een toestand van eeuwige dood, en om zich daarvan los te maken is beslist een uiterst moeilijke levensopgave! Menige ziel kan er wel zo'n lange tijd voor nodig hebben als de levensduur van een wereld tot ze uit zichzelf weer zover komt dat ze iets is!' [GEJ.05_072,09]

De Heer tot Helena: ‚Wil hij [de mens] beslist in de hel, dan geniet hij die in al zijn volheid.  Hij die zelf iets slechts wil, zal nooit onrecht worden aangedaan. Wie in de hel wil volharden, die blijve daar! Ik zal niemand tegen zijn wil in de haren uit zijn hoofd trekken. Als hem die gebeurtenis dan toch een keer te ruw wordt, dan zal hij er zijn eigen uitweg vinden. Maar als de hel hem gelukkig maakt, en als hij de eeuwige nacht liever boven het rustgevende licht verkiest, dan kiest hij toch datgene wat hem plezier geeft! [Bisschop Martinus, deel 2-164:11]

https://previews.123rf.com/images/jorgenmac/jorgenmac1504/jorgenmac150400012/39335988-grote-illustratie-van-retro-stijl-zakenman-met-een-selectie-van-bedrijf-moraal-gerelateerde-opties-m.jpg

 

De hel bestaat echt – ik was daar!:   

https://www.youtube.com/watch?v=eDd03MKns9w  [Duits verslag met ondertiteling]

 

 

WE HEBBEN DE HEL ONTDEKT!

                            Merkwaardige gebeurtenissen

In 1989 werd in Siberië een diepe boring gedaan in de Aarde op 16 kilometer diepte onder leiding van Sovjet Russische en buitenlandse geleerden. Speciaal uit Noorwegen kwamen deskundigen met het doel om een systeem uit te vinden om het land voortijdig te kunnen waarschuwen tegen het gevaar van dreigende aardbevingen. Het project bestond daarin op de bodem een boorbuis met een speciale microfoon te voorzien en met een bandopname geluiden te registreren. Door een beginnende grondverschuiving van de continentale lagen registreert het bepaalde geluiden, wat het begin betekent van een aankomende aardbeving. 

Dit bericht werd toentertijd gepubliceerd in een Noorweegs- en Fins dagblad. Amerika nam dit bericht over in het tijdschrift: ’het wekelijkse wereldnieuws’ met de volgende citaten: De Finse dagkrant Ammenusastia publiceerde de bewering van een Sovjet Russische geoloog dr. Dimitri Azzacov, die verklaarde: ’Als communist geloof ik niet aan een hemel en evenmin aan de Bijbel. Als wetenschapper geloof ik nu werkelijk dat er een hel bestaat. Het is onnodig te zeggen hoezeer wij verbijsterd waren door een gruwelijke ontdekking. We weten wat we gezien en gehoord hebben.’

We zijn absoluut ervan overtuigd, dat wij de bodemlaag van een helse sfeer doorboord hebben. Gekomen op een diepte van 16 kilometer en een temperatuur van 100 graad Celsius begon de boorzuil opeens te draaien op hoogste toerental. Dit is een teken, dat de boormachine in een luchtledige ruimte was aangekomen, in de holte van een aardkost. De thermometer gaf op de korstbodem een temperatuur aan van 1100 graden Celsius. Toen wij de boorzuil terughaalden naar boven, ontweek een gaswolk uit de booropening. We konden nauwelijks onze ogen geloven… een wezen, uitgerust met haken en ogen vol met boosaardigheid, komt te voorschijn en huilt als een wild dier, voordat het verdween.

           Gerelateerde afbeelding

Een deel van onze technici en werkmensen maakten dat ze weg kwamen. Miljoenen mensenstemmen krijste hun pijnen uit. De speciale microfoon werd in de booropening achtergelaten. Dit was het feitelijke doel van ons project. In plaats van de geluiden van bewegende aardlagen op te speuren, hoorden wij stemmen van pijnen. Met de gedachte dat het hier ging om een defect van ons technisch materiaal, werd na een grondige verificatie onze ergste vermoeden bewaarheid. Het was niet één stem, maar miljoenen mensenstemmen, die wij gehoord en geregistreerd hebben op een magneetband. Daarop hebben wij ons werk stilgelegd en de opening afgedekt. Het is duidelijk dat wij iets buitengewoons ontdekt hebben en merkwaardige dingen gezien en gehoord hebben.’ –

Een lid van het wetenschappelijk team, seismoloog Bjarne Nummendal, zegt: ’de ontdekking van menselijke stemmen en ook die van duivelse wezens, hebben in het Russisch luid gekrijst: “ik heb je in mijn macht!“ Het heeft de Sovjetse lieden zo ontsteld, dat het Kremlin ons met de dood hebben bedreigd als wij daarover zouden praten. Aan de buitenlanders hebben zij een aanzienlijk som geld in dollars gegeven om hun zo het stilzwijgen af te kopen Russische vrachtwagenchauffeurs gaf men drugs om zo hun geheugen te wissen over deze feiten“.

Jakob Lorber schrijft dat de diepte van de hel zich onder onze Aarde bevindt [als aangewezen plaats van Lucifer en ook als geestelijke helse sfeer!]. Zestien kilometer heeft het getal 16 als 1die ENE tegenover de ZESHEID, de anti-God. De Bijbel beschrijft in het boek Openbaringen 9:2: ‘en de diepste bodem werd geopend’. Volgens Lorber is de hel echter een toestand en is haar geestelijke plaats onder der Aarde (de derde en laatste helsfeer). Op de Aarde (een tweede geestelijke helsfeer) en boven de Aarde (eerste helsfeer). Geestelijk gezien bevindt de hel of de hemel zich in de mens. Want men kan zich hels of hemels gedragen.

Jakob Lorber schrijft dat de diepste hel zich onder onze Aarde bevindt. 16  kilometers heeft een analoge overeeneenkomst: de tegenstander [6] staat tegenover God. [1]  De Bijbel schrijft in het boek Openbaringen 9:2: ‘En de diepste grondbodem werd geopend’.  

Er bestaan ook klopgeestverschijningen, dat zijn lagere geesten, die zich laten horen in sommige huizen. Bijvoorbeeld het horen van stemmen en bezetenheid. De satan is diep gekluisterd in de Aarde en hij voelt een zekere pijn en dit kan geuit worden aan degenen, die hiervoor gevoelig zijn en niet voldoende zijn afgeschermd. In het noorden van Nederland [in de provincie Groningen] is jarenlang gasboringen gedaan met alle gevolgen, en dit werd ernstig onderschat door de Overheid.

De geestelijke Zon 2-118 beschrijft: “de hel is geen plek waar men kan aankomen. Ze is echter slechts een toestand waarin een vrij geschapen wezen zichzelf brengt door zijn geaardheid en gedrag. Wie echter ook enigszins kan denken, die zal ook al kunnen begrijpen, dat ieder mens slechts zolang aan de hel toebehoort, zolang hij naar de principes van de hel handelt zoals hoogmoed, eigenliefde en zelfzucht. Deze drie weerspreken toch de hemelse principes zoals deemoed, liefde tot God en tot zijn naaste. Hoe gemakkelijk is het om deze van elkaar te onderscheiden. Wie voor zich zelf wil weten of hij tot de hemel hoort, die onderzoekt gewetensvol zijn innerlijk leven.

                                           https://cruxavespesunicablog.files.wordpress.com/2018/07/heaven-hell.jpg?w=1024&h=640

 

De wetten der Hel

Jezus: ‘In de hel zijn beslist de strengste wetten nodig, met daaraan verbonden de pijnlijkste straffen; maar in Mijn Rijk, dat de hemel is, heeft men geen behoefte aan een wet en nog minder aan een straf! Ik ben niet gekomen, om jullie door de harde straffen van de wetten der hel op te voeden, maar alleen om jullie door liefde, zachtmoedigheid en waarheid voor de hemel klaar te maken. Als Ik jullie nu door Mijn nieuwe leer uit de hemel bevrijd van de wet en als Ik jullie de nieuwe weg door het hart naar het ware eeuwige vrije leven wijs, waarom wil je dan toch nog steeds veroordeeld en verdoemd onder de wet leven, en waarom bedenk je dan niet, dat het beter is lichamelijk duizendmaal te sterven in de vrijheid der liefde, dan één dag te leven onder de dood van wet?! bron: GJE1‑75:3,4

Maar als je al ergens bang voor bent, vrees dan eerder Hem Die ook Heer over jullie zielen is en Die deze kan veroordelen tot de hel, wanneer Hij wil - Matth, 10:28

De Mensenzoon zal Zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit Zijn rijk alle aanstootgevende dingen en alle mensen, die onrecht bedrijven (Matth.13:41) en oog noch oor en nog minder hart hebben voor de nood, waar gehuil en tandengeknars zal zijn. (Matth.13:42) Deze brandende oven bevindt zich in het eigen hart van de kinderen van het kwade - en bestaat uit hoogmoed, zelfzucht, heerszucht, hardvochtigheid, onverschilligheid ten opzichte van Gods woord, gierigheid, nijd, afgunst, leugen, bedrog, ontrouw, ontucht en hoererij, echtbreuk, vals getuigenis, kwaadsprekerij en alles wat tegen het gebod der naastenliefde indruist!

Want zoals uit het hart van de rechtvaardigen de hemel in alle heerlijkheid zal opbloeien, zo zal bij de onrechtvaardigen datgene uit hun hart zijn volle wasdom bereiken, wat zich daarin bevindt; een slecht zaad zal nooit goede vrucht opleveren! GJE1-197 (13-15) - Een hard hart zal geen zachte vrucht geven, en een ontrouw hart zal zich nooit kunnen beheersen, en de toorn zal het vuur zijn, dat nooit uit zal doven! Wees voor dat alles dus op je hoede en wordt in alles rechtvaardig volgens de wet der liefde!'

 www.zelfbeschouwing.info