Hebreeuws: hemelse taalbeschouwing

[GEJ.07_032,04] … God gaf door Mozes dit gebod, evenals een aantal andere [geboden], volgens de woordelijke [Hebreeuwse teksten] die steeds alleen maar aan het mannelijk geslacht [werd gegeven] en maar zelden werd hierbij aan de vrouw gedacht…

[GEJ.07_032,09] Alleen om die reden gaf God volgens de (Hebreeuwse) tekst deze basiswet schijnbaar alleen maar aan de man, zoals Hij aan het hoofd van de mens de voornaamste zintuigen gaf en door middel van die zintuigen het verstand in de hersenen. Zoals God eerst alleen tegen het verstand van de mens spreekt, zo spreekt Hij ook tegen de man, die voortaan het hoofd van de vrouw is zoals de vrouw in zekere zin het lichaam van de man. Als nu het hoofd van een mens verlicht en heel wijs is, zal dan niet ook in gelijke mate zijn hele lichaam mede wijs zijn?

[GEJ.07_049,04] Boven de stad hoog in de lucht stond, als in robijnen en smaragden letters, een oud Hebreeuwse tekst,

[voorbeeld oud-Hebreeuws]:                     בְּרֵאשִׁית

waarvan de woorden als volgt luidden: “Dit is de nieuwe stad van God, het nieuwe Jeruzalem, dat eens uit de hemelen zal neerdalen naar de mensen die rein van hart en van goede wil zullen zijn: daarin zullen zij eeuwig met God wonen en Zijn naam loven en prijzen. Deze tekst, evenals het hele verschijnsel was echter alleen maar zichtbaar voor degenen die bij Mij op de berg waren, en verder voor niemand in het hele land. [opm. dit sprak Jezus tegen Zijn leerlingen 2000 jaar geleden!]

[GEJ.10_190,20] …[een heiden sprak met Jezus]: ‘Maar ik was nog meer verrast, toen ik boven en onder de tweede zon heel duidelijk geschreven woorden waarnam, die ik echter niet kon lezen, omdat ze met Hebreeuwse letters waren geschreven, en derhalve de betekenis ervan nog minder kon begrijpen. [verklaring van de 10 Hebreeuwse letters in de ‚Huishouding van God‘, deel 1, 3e hoofdstuk, vers 12 naar hun geestelijke betekenis.

[GEJ.05_072,03] Dat men onder de letter A zoiets moet verstaan, laat de vorm zien van de oude Egyptische piramiden, die een nabootsing op grote schaal zijn van de hersenpiramiden, en die de bestemming hadden om de mensen als wijsheidsscholen te dienen, waarvan de naam en de inrichting van binnen vandaag de dag nog getuigenis afleggen. Want 'PIRA Ml DAl' betekent immers 'Geef mij wijsheid!' En de inrichting van binnen was ook zo dat de mens hierin, helemaal van de buitenwereld afgesloten, zijn innerlijk moest beginnen te beschouwen en zijn innerlijk levenslicht moest vinden. ­Daarom was het in de lange inwendige gangen van zo'n piramide ook altijd aardedonker en oerduister, en het werd niet eerder licht, voordat de mens met zijn innerlijk levenslicht alles begon te verlichten….

 

Swedenborg zag Hebreeuwse letters in de hemel en hun betekenissen

Hebreeuwse letters en hun overeenstemmingen

Eens werd tot mij [Emanuel Swedenborg] uit de hemel een klein blad papier neergelaten, en met Hebreeuwse letters beschreven, maar geschreven zoals bij de Ouden, bij wie deze letters gebogen waren met omhoogstekende horentjes [red. alle letters zijn verweven met de letter Jod]. De engelen die bij mij waren zeiden, dat zij de volledige betekenissen wisten uit de letters zelf, en dat zij dit voornamelijk wisten uit de buigingen der lijnen en de tekens op de letters.

 

Zij verklaarden wat deze elk afzonderlijk waren, en wat zij in samenstelling betekenden, en dat de letter H הָ, die werd toegevoegd aan de namen van Abram en Sara, het oneindige of het eeuwige betekende. Zij verklaarden voor mij ook de zin van het woord in Psalm 32:2, uit de [Hebreeuwse] letters of de syllaben alleen, namelijk dat hun betekenis in het kort samengevat deze is: ‘dat de Heer ook barmhartig is ten opzichte van hen die het kwade doen’.

 

Zij deelden mij mede, dat het schrift in de derde hemel uit gebogen en op verschillende wijze uit gekromde letters bestaat, waarvan elk een bepaald nut heeft. De klinkers staan daar voor een toon, die overeenstemt met de aandoening. In de hemel kunnen zij de letters i en e niet uitspreken, maar in plaats daarvan wel de u en de ui.

 

Bij hen zijn de klinkers a, o en oe in gebruik, omdat zij een volle klank geven. Verder spreken zij de medeklinkers niet luid maar zacht uit, en dat dit de reden is waarom sommige Hebreeuwse letters van binnen een puntje of puntjes hebben en dat dit de reden was, omdat zij daar in waarheden zijn, en het ware het scherpe toelaten, maar dit is niet in het goede van de engelen in de derde hemel.

 

Zij zeiden ook, dat zij het Woord bij zich hadden, geschreven in gebogen letters met aangeduide horentjes en tekens. Hieruit bleek wat de woorden van Jezus betekenen: ‘Niet een jota noch een horentje zal van de wet voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen zijn geschied.’ Mattheüs 5:18, en ‘het is gemakkelijker, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één teken van de wet valt.’ Lukas 16:17  [bron:  Ware Christelijke Godsdienst, 279- Swedenborg]

a Aleph, 1e letter -  B  Bêth, 2e letter,  G Gimmel, 3e letter, etc.  zoals:

           

 

Red. Commentaar:

Het Hebreeuws hangt a.h.w. onderaan een regel en komt uit de geestelijke wereld, daalt af naar beneden, naar de materie, het lichaam of de Aarde tot de mensheid.

bybia' _________<_________<__________<_______ bybia'

                                                                bybia' ABIB

 

Wij schrijven van links [hartkant=geestkant!] naar rechts [lichaamkant=materie]. De Joden of de Israëliërs schrijven echter van rechts naar links, en brengen hun taal zinbeeldig weer terug naar de oorsprong.

                                                      ------------------à  -----------------------à---------------------------à

Elke Hebreeuwse letter bevat een Jod, dat een hersen- en hartvorm in zich meedraagt. Zomede handelen [Jod = hand] en denken wij via het hart! Wie begrijpt hier geen jota van? Het Hebreeuws wordt ook vaak gezongen en de melodie komt uit de geest. De stemming bepaalt de stem…

 

www.zelfbeschouwing.info