De gulden snede

Mozes was zich dergelijke wetenschappen bewust; hij leerde overigens ook in Egypte en zijn door God geïnspireerde profetische uitlatingen, die hij in het 6e en 7e deel van Genesis beschreven heeft, maar door de Farizeeërs achterwege werd gelaten, om het volk liever

‚dom’ te houden, dan hen op de hoogte te houden van de bijzondere samenhangen en zij hebben het volk dus ‘monddood’ gemaakt. Daarmee hadden zij [de Farizeeërs] alleen die kennis voor zich alleen. Gelukkig had de Heer dit voorzien en via Jakob Lorber heeft Hij de twee achterwege gelaten boeken van Mozes weer laten beschrijven in het Grote Johannes Evangelie 1-11.


Elke vorm van wetenschap mag toegepast worden, maar de voorwaarde is, dat wij de dingen niet mogen mythologiseren en er een menselijke waarde aan toekennen, die niet uit God  zijn. De ‘mythologie’ is bijv. bij Jakob Lorber alleen maar uit een menselijk afkomstig bestaande fantasiegedachte.

Zoals al een keer beschreven in het vorige bulletin, begint elke hebreeuwse letter met een ‘jod-teken’. [dus als een komma!] - zo hier bijvoorbeeld het hebreeuwse woord voor  Mozes: משה

En dit heel kleine teken – het allerkleinste nederigste teken [de deemoed!!!] in het alfabet heeft enerzijds als getallenwaarde de 10, omdat het de 10e letter is. – en deze 10, die ook weer alles omvat, heeft anderzijds de waarde 14, omdat de JoD [de hand] uit de letter J=10 en D=4 [samen 14] bestaat. De letter O kent men niet in de hebreeuwse taal en heeft dus ook geen waarde. Het letterteken Jod zien we dus hiernaast: י - Het hebreeuwse alfbet bestaat uit 22 schrifttekens. De Heer Zelf is ook naar onze kleinste planeet naar moeder Aarde of Gea in ons zonnensysteem gekomen en uit het geslacht van David:       D=4 V,W=6 D=4 =14.    ד ו   ד

De Heer bewerkte Zijn drie-enigheid ook via de 3 x 14 geslachten, om Zijn aardse belichaming voor te bereiden!

De geschriften van Swedenborg en Lorber zijn even zo heilig als de Bijbel, omdat ze de geestelijke zin van de Bijbel – en nota bene door God Zelf is uitgelegd.

 

In deze wonderbaarlijke boeken en geschriften wordt de geestelijke taal, onze rekenkunde  en die van alle zonnesystemen met hun talrijke planeten, zoals alle geestelijke werelden, uitvoerig beschreven. Hoe symetrisch is onze lichaamsbouw, onze ledematen, ja ons gehele lichaam wordt in getallen uitgedrukt. Maar we kunnen het bijna niet vatten. De hebreeuwse taal [spraak] is een Goddelijke taal. Wij mogen ons wel met deze aard van rekenkunde bezighouden, in zover deze wetenschap in samenhang staat met God en met het wezen Adam, waarbij we nu de samenhang van de gulden snede uitleggen. Feitelijk is de mens een ‚gedeeld‘ wezen en tot een breuk gekomen.


 

De gulden snede verhoudt zich van a:b=b: [a+b]. In honderden ist dit 62:100=100:62. Het getal 14 van David respectievelijk hand [beiden met dezelfde getallenwaarde 14], betrekt  zich tot het hebreeuwse letterteken J = JoD = 10 of 14. Bovendien is 1+2+3+4 10 ! En de verhouding van 10 is daarom 1:4.

 

Hierbij moet ik sterk denken aan de tien geboden of de tien woorden [aanbevelingen] van Mozes. Deze hebreeuwse woorden bestaan precies uit 172 woorden en 620 [10x62] letters!

 

DE GULDEN SNEDE VERHOUDT ZICH VAN A:B= B: [A+B]. In honderden is dit 62:100 = 100:62. De 10 geboden of woorden bevatten dus precies dat aantal woorden, die inharent  zijn met de 172e dag van het jaar. Dat is, gerekend vanaf 1-1 tot en met 21-6 en dit mag geschreven worden als 216.

 

Bij 12.00 uur in de middag ontstaat er een overgangsfase in een andere periode van de tijd. Het hoogste punt is dan bereikt. Het hebreeuwse woord in relatie tot ‘de gulden snede’ is 100:62 en het geeft met dit getal ons informatie over het woord ‘breken’, dat in het hebreeuws ook de waarde 162 heeft: Be I Ts Sa = 2-10-90-60.

 

Het Bijbelse boek Spreuken [= spreken] heeft de letters SePhaR [60-80-200] en het verhoudt zich met 1000 eenheden en is geformuleerd met de betekenis van cijfer, letter, boek of zelfs geschiedenis! De gulden snede betrekt zich met deze 1000 eenheden in de getallen 618  en

382. Hoe komen we aan deze informatie?

 

Da Vinci interesseerde zich ervoor, hoe de delen in het menselijk lichaam met elkaar samenhangen. Als de twee gedeelde eenheden [van de gulden snede] met elkaar worden vermenigvuldigd, dan is de uitkomst:

:

618 x 0,382 = 236

618 x 0,618 = 382

=============

samen:           618


Wij zien, dat hier steeds één van de twee grondgetallen terugkomt. Het kleinste deel  verhoudt zich tot het grootste deel, maar de verhouding tot het kleinste en het grootste, moet steeds gelijk zijn. [[681,691:382]. Het kan geen toeval zijn dat in Genesis 1 bij het 618e woord [wel te verstaan in de hebreeuwse Bijbel!] daar beschreven staat: ‘en Hij plaatste, [stelde] de mens’. Het hebreeuwse woord voor ‘stellen’ is NoaCh = 50-8 [Noah] = 58 = 5:8 !

 

In dit verband haal ik alvast Genesis 6:18 erbij: ‘Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen van uw zonen ook. De uitleg hiervan volgt later. Een kleine berekening over de indeling van ons jaar kan hier misschien wat opheldering geven:

 

382 als 0,382 x 365 = 139 [139,43]

618 als 0,618 x 365 = 226 [225,57]

=========================

Samen opgeteld:     = 365

 

Om de indeling [verdeling] van de gulden snede op een juiste wijze na te gaan, is hier trapsgewijs het volgende rijtje samengevat:

 

1          :

2

=

0,500

2          :

3

=

0,666

3          :

5

=

0,600

5          :

8

=

0,625

8          :

13

=

0,616

13       :

21

=

0,619

21       :

34

=

0,618 [0,617647]

34       :

55

=

0,618 [0,618181]

55       :

89

=

0,618

89       :

144

=

0,618

144     :

233

=

0,618

 

Beroemde bouwwerken hebben meestal de verhouding van 100:62. Wij mogen de verhouding als gulden snede – het getal 618 – hier ook op 620 afronden [naar boven] , zodat we eveneens de verhouding van 100:62 krijgen:

 

1          :

0,618

10       :

6,18

100     :

61,8 = 100:62

1000   :

618

 

Hebr. 6:18 in de Bijbel beschrijft: ‚Ook dat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is, dat God liegt…’, God heeft in dit tekstdeel Zich verbonden onder ede door twee onveranderlijke dingen. De eed dient tot de bekrachtiging van alle tegenstrijdigheden.

 

De hebreeuwse getallenwaarde voor ‘de eed’ = 5-300-2-70-5 = 382 [HaShaBoH]. En  Genesis 6:18 beschrijft, dat God met Noach [58] een verbinding zal aangaan en waarop God hem toezegt, dat Hij in de Ark naar binnen zal gaan. Als we de massa van de ark bekijken, dan is deze omvang precies 300 bij 50 bij 30 [380]. En het hebreeuwse woord voor ark heeft zelfs de getallenwaarde 382.

 

Swedenborg beschrijft niet zomaar, dat alle, ook afzonderlijke dingen, die in de natuur zijn, hun overeenstemming hebben met geestelijke dingen. Evenzo ook alle afzonderlijke dingen, die in het menselijk lichaam zijn. Maar wat overeenstemming is, dat weet men vandaag niet meer precies. Vroeger was echter de wetenschap der overeenstemmingen de wetenschap der wetenschappen. Het was zo universeel, dat de oudsten alle codes en boeken door


overeenstemmingen [equivalenta] hebben geschreven. De fabelachtige dingen der oudsten waren niet anders, dan de hieroglyphen der Egyptenaren; het boek Job, het geijkte boek van de oudste kerk, is namelijk ook vol met overeenstemmingen.

 

Swedenborg accentueert dus ook, dat in de Oudheid veel gebruik gemaakt werd van coderingen, die in boeken met overeenstemmende feiten beschreven werd! Nummeringen brengen orde in een grote hoeveelheid informatie. De Bijbel is als het ware ‘genummerd’,  ook de boeken van Jakob Lorber en Swedenborg zijn in verzen genummerd!

 

Vandaag de dag is het een vanzelfsprekendheid, maar geestelijk gezien daarmee niet meer in overeenstemming. Beroemde bouwwerken hebben meestal de verhouding 100:62. Bij de geboorte van Henoch was zijn vader Jared [de latere engel Gabriel!], 162 jaar oud.

 

Het [visuele] getal 162 heeft met LICHT te maken. [1-6-200 – De uitspraak van ‚uur‘ van het engelse ‘hour’ als ‚our‘ kan betrokken worden op Jozua 16:2: ‚en het komt uit Bethel‘ (huis van God) te Luz = licht.

 

In Jesaja 16:2 wordt het woord ‚Arnon‘ beschreven [ AR-NOON – 12.00 uur in de middag!]. Steeds zien we dit in verbinding met 162 in relatie met 61,8.

Ons kerstfeest       [in het Duits de ‚gewijde nacht!] als hebreeuws woord voor ‘Chanoeka,’

stamt nog af van Henoch en betekent lichtfeest.

 

In 1 Kron. 8:16 wordt ten slotte ‚Joha‘ beschreven: In het hebreeuws staat er: Joach = 10-61-8 [visuell 1618].

De getallen verhouden zich hier als 382:618 tot 1000:1618. In Genesis 1:14 [in de hebreeuwse Bijbel] begint de 618e letter; daar worden de lichten aangeduid als tekenen voor de tijden, dagen en jaren. De 618e letter is trouwens ook het 172e woord in de hebreeuwse Bijbel. Op deze wijze zijn 144 uren precies precies 6 dagen en 18 uren.

 

In Israël begint de sabbat [vrijdagavond] en wel precies om 18.00 uur met 6 dagen + 18 uren !!! Zie hier – diepzinnig beschouwt – toch de gulden snede als 618.

 

De eerste zes scheppingsdagen in de Hebreeuwse Bijbel hebben ook precies 144 regelverzen en de zevende dag, zondag, heeft daar precies 144 letters. De Hebreeuwse Bijbel maakt ons hier heel duidelijk, dat er geen enkele letter noch jota verloren mag gaan.

Swedenborg schrijft over de hemel: ‚Ik heb schrift uit de hemel gezien, dat regelmatig en in volgorde gerangschikt waren, evenals bij schrift, dat uit letters en woorden bestaat, en ik werd beleerd, dat dit getallenschrift geheimen inhoudt die door velen niet begrepen worden en door woorden niet kunnen worden uitgedrukt…Veelvoudige getallen betekenen datzelfde als bij eenvoudige getallen, omdat ze door vermenigvuldiging ontstaan!..

Dit alles zag Swedenborg in een visioen over getallenschrift. Er wordt door Swedenborg,  door Jakob Lorber en ook in de Bijbel talrijke teksten beschreven, waar de structuren der getallen genoemd worden.

In Genesis 5 [365 Hebreeuwse woorden!] zegt God tot Mozes ‚tel de sterren!‘ Hier betekent het aantal sterren het aantal van de liefde in het gehele universele al-zijn.

 

Eerst door de spraak [taal] worden wij mens. Wij hebben van God de spraak ontvangen, een ieder naar zijn aard. In de spraak is getal en aantal [hoeveelheid] talrijk verborgen.

Swedenborg zegt, dat alle afzonderlijke dingen, die in de natuur zijn, hun overeenstemmingen hebben met de geestelijke dingen. [Bron: ‚de hemelse geheimen en wonderbaarlijke dingen‘ – Swedenborg e.a. 2284]

 

bron: Jakob-Lorber-Bulletin-International, 10-2016, nr.12: www.zelfbeschouwing.info

UpToDate 2022

 

web counter