Wat de mensheid kan doen om slechte gevolgen te vermijden

 

ingezonden door  Maria uit Italië

Uit het boek "Kruis en Kroon" Uitgeverij De Ster - Breda

                                                           een Woord van God van Antonie Großoheim in 1863:

                       "O tempora, o mores!"

(Cicero, 106 - 43 BC)

 

‘Maar waar wordt thans onder de mensen Mijn leer, die zo eenvoudig is en die het welzijn van de ziel dient, serieus opgevolgd? Van al Mijn kinderen doen nog maar weinigen enigszins Mijn wil. De anderen zijn hetzij te zeer verstrikt in eigendunk of maken zich te veel wereldse zorgen, om zich veel om Mijn woord te bekommeren. Daarom is Mijn goddelijke leer bijna nog maar tot een schijnleer of tot een traditioneel gebruik geworden, en heeft daardoor de zonde de overhand over de mensen gekregen.

 

Om die reden is het de hoogste tijd Mijn kinderen in alle ernst weer op de juiste weg terug te leiden. Helaas gaat dat niet meer met zachte middelen, maar slechts met de ge­strengheid van het gericht. Want ook het spreekwoord zegt: 'wie niet horen wil, moet voelen!' - en daarom moet Ik, om de volkeren niet totaal in hun grenzeloze verblindheid in de eeuwige dood te laten ondergaan, ze aan een ernstige tuchtiging onderwerpen.

 

Ik waarschuwde en waarschuw steeds ieder mens indivi­dueel als ook gehele volkeren in het algemeen doordat Ik ziekte, oorlog, gebrek en duurte over hen laat komen en doordat hun wereldse speculaties niet uitkomen. Ik liet en laat toe dat de mensen door hun eigenzinnigheid zichzelf en elkaar vaak de grootste schade berokkenen. En toch is dat alles meestal tevergeefs! De mensen zoeken de oorzaak van al deze misstanden steeds ergens anders en niet bij zichzelf en geven in hun zondigheid Mij, als hun goede en lankmoedige God, hiervan de schuld.

 

O, verblind mensengeslacht! Hoe lang moet Ik uw dwaze doen en laten nog aanzien?! Denkt gij dan in uw waan, dat gij Mij, uw Heer en God, zou kunnen trotseren?! - Wee u, wanneer voor u tijden van nood zullen aanbreken, zult gij tevergeefs uw handen om hulp tot Mij opheffen! Wanneer de tijd der genade voorbij is, zal Ik Mijn oor voor uw ge­weeklaag sluiten en doof zijn voor uw vragen! Want gij weet dat het niet voldoende is om 'Heer!, Heer!' te roepen, maar dat het erom gaat dat gij immer de wegen bewandelt, die Ik voor u heb uitgestippeld; pas dan kunt gij Mijn genade deelachtig worden……….

 

Spoedig zal de tijd zijn gekomen dat ook nog maar wei­nigen slechts het paradijs zullen weten te verwerven, omdat Ik zal toelaten dat de mensen alles wat in hun vrije wil be­sloten ligt, kunnen ondernemen. Voordat de tijd van Mijn grote gericht aanbreekt, wordt zelfs aan de boze geesten de vrijheid gegeven (waarbij weliswaar ook aan Mijn goede engelen de taak zal worden gegeven om Mijn kinderen te beschermen en ze voor de valstrikken van Satan te behoe­den!) Dan zal het woord in vervulling gaan: 'Dan zal de tijd komen dat, indien Ik het zou toelaten, zelfs de gelovigen afvallig worden'.

 

Wat zal dat dan voor een tijd zijn, zult u vragen!?

 

            En Ik zeg u, het is juist de tijd waarin alle volkeren in de greep komen van de hoogmoed, gierigheid, ontucht en hoererij in al haar vormen en elk volk steeds verder weg­zakt in een poel van zonde, waaruit zonder Mijn hulp nim­mer een verlossing mogelijk is.

Met het zesde woord dat Ik aan het kruis sprak: "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest!" wilde Ik als het ware aan alle mensenkinderen het voorbeeld geven, dat de ziel zich heeft teruggegeven aan haar oerbron en dat de mens zó moet omgaan met zijn leven en handelen, dat hij aan het eind van zijn aards bestaan zijn ziel met vreugde en jubel aan zijn hemelse Vader kan geven…….

 

O, mensenkinderen! Als Mijn eerste en laatste woord zeg Ik u daarom nogmaals in alle ernst van Mijn liefde: doe boete! - Keer in woord en daad terug tot uw Heer en God. - Hou op met uw woeker en gedenk uw arme broe­ders, die u tevergeefs om barmhartigheid smeken! Gedenk de weduwen en wezen! En spreek recht voor de onmon­digen!

 

Want er staat geschreven: 'Met welke maat u anderen meet, zult u weer gemeten worden!' - Laat vroegere ge­slachten u tot een waarschuwing zijn! 'Zolang ze getrouw bleven aan God waren ze talrijk en gelukkig; toen ze echter alleen op zichzelf gingen bouwen, liet God de volken val­len en gehele rijken werden van de aardbodem wegge­vaagd!'

 

 UpToDate 2024-2025