Tekstvak: De ster in het oosten - Het gericht van deze wereld

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,01] Schrijf alleen, schrijf; want Ik weet al, wat je wilt! - Lees na in het boek „Daniel“, het 3e hoofdstuk, 14e tot 20e vers! – Daar zul je reeds vinden, wat het Rijk der Aarde betreft, dat tegenwoordig bijna helemaal doof is geworden voor de stemmen der armen, en de naar het lichaam en geest bijna stervende hongerige broeders!

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,02] Ik zeg je echter nu zonder „Daniel“: Het land in de zee zal ondergaan en de trotse koningin der golven zal worden verstrooid als kaf, ook als ze zich nooit zal openstellen voor de tranen der weeklagenden! – Kijk naar Amerika! Daar is het al begonnen met de „tellende dag! – Hier echter is het al aangebroken!

[Hemelse Gaven.02 _42.07.30,03] De nood zal eerst de volkeren leren, dat de Aarde een gemeenschappelijk goed is van alle mensen, niet echter slechts voor diegenen die een laaghartig satanswoekeraar is, die zich datzelfde door gevormde kletspraat en nu helemaal al door besmeurde aller-armzaligst papierknipsel hebben bemachtigd. –

Het is al zondermeer een schande, dat de mensen voor de poorten [deuren] van hun huizen ze met sloten en grendels bevestigen, zodat ze niet beroofd kunnen worden door hen, waarmee de hel al bestraat is! Vervloekt echter zei, wie daar in hels eigenbelang aan zijn vermeende grond de grenzen trekt! Waarlijk, waarlijk! Ik de Heer van het leven en van de dood, zeg je: ‘wie altijd zo zelfzuchtig en karig is tegen zijn broeder, die zal Ik eens aan de grenzen en aan de grensstenen laten knagen, zolang deze Zon van elke wereldheelal zal doen oplichten! Iemand met een versteend hart zal dit worden voorgespiegeld! Wanneer door zijn tranen hem dit week maakt, eerst dan zal hij bij Mij een zwak erbarmen vinden!

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,04] Heb jij maar geduld! Want dit zijn slechts zachte vermanende beginselen van datgene, wat daar zal komen over de rijke en grote kinderen van de Satan! – Zie, dat gericht zit hen al tot aan de nek!


[Hemelse Gaven.02_42.07.30,05] Waarlijk, dit geslacht moet zijn (mensen-)naam verliezen! Het gedrocht wil Ik tot krokodillen en draken in de poelen van de eeuwige dood omvormen! En de hel van de verste afgronden moet aan hen een talloze groei krijgen! Waarlijk zeg Ik je: van deze natielanden ontvangen dagelijks tienduizend aan gene zijde het welverdiende loon nu al; maar het moet al beter worden!...

[GJE.10_029,06] Maar in Amerika zal die geschiedenis niet al te lang meer duren. In Zuid Amerika, waar het Babylon nog veel erger vertegenwoordigd is dan waar ook nu op Aarde, zal weldra een groot strafgericht losgelaten worden; want het Babylon moet overal in een nieuw Jeruzalem omgevormd worden, en de zwijnen van de heidense Gadarenen moeten in het graf van hun nacht ten onder gaan.

[GJE.10_029,07] Ik denk dat Ik je als een merkteken voor deze tijd nu meer dan genoeg heb gezegd, en iedereen die ook maar enigszins kan tellen, zal gemakkelijk inzien hoe de zaken er voor staan en waarom ze er zo voor staan  en binnenkort hun beslag moeten krijgen.

[GJE.10_029,08] Naar het jaar, de dag en het uur moet je Mij dus niet vragen, omdat al die dingen al voor ieder zichtbaar zijn en iedereen het zeer nabije einde van de nacht toch vast en zeker moet zien aankomen, als hij aan de horizon de helder door de zon verlichte wolkjes ziet.

[GJE.10_029,09] Laat de mensen die op een of andere wijze macht bezitten maar eens proberen om in het voorjaar het gras en alle kruiden, struiken en bomen te verbieden om opnieuw uit te groeien, nieuwe scheuten te maken, groen te worden en te bloeien en dat allemaal proberen te verhinderen, de wind te bevelen en de vrije bliksem de weg voor te schrijven, dan zullen ze er weldra van overtuigd raken hoe groot hun machteloosheid als gevolg van hun onnozel- heid is.

[GJE.10_029,10] Wat Ik eenmaal zeg en wil gebeurt even vast en zeker als de zon iedere ochtend moet opgaan en 's avonds moet ondergaan. Meer hoef Ik je eigenlijk niet te zeggen, hoewel Ik nog een vraag met betrekking tot Frankrijk in je gemoed zie, die erover gaat hoe dit rijk, dat nu in aards opzicht zeer machtig is, zich zal gedragen in relatie tot de huidige, algemene stroming van licht. Ik  zeg je: tegen Mijn wil zal het moeilijk en onmogelijk in kunnen gaan!

Tekstvak: Note: Amerika is een deel van het moderne huis Israël. De zegeningen en vloeken van Deut. 28 zijn nog steeds van kracht. De tien stammen trokken later noordwestelijk verder over Europa tot de Britse eilanden en vandaar zo naar Amerika. Feitelijk werd Amerika evenzo veroverd als Israel in de tijd van Jozua. Ze zijn bloedverwanten met de fysieke natie Israël. De regering van de Verenigde Staten heeft namelijk de fysieke natie betaald en het land Israël sinds 1948 in het leven gehouden. De ene broeder houdt de andere broeder in het leven ofschoon ze dat niet geweten hebben. Dit is datzelfde volk, dat uit het land Egypte werd geleid…

 

Amerika wordt vergeleken met Ezechiël 38 en 39 en China met Gog en Magog, inclusief Mongolië. Jesaja 5:8 waarschuwt ervoor, dat enkelen op kosten van velen het


gehele land bezitten. Openbaring 13 in de Bijbel spreekt over de twee beesten. Een politiek systeem met werelddictatoren en een onjuist religiesysteem. De  Wereldbanken zijn allen failliet.

Een ineenstorting van beurzen zal niet lang op zich laten wachten. En dat wel 100 keer erger dan die van 1929! De Heer zal terugkomen en – zoals Hij eens in de tempel te Jeruzalem de stoelen en de tafels der geldwisselaars omgooide en met een zweep door de tempelruimte sloeg, zo zal de Heer in het groot dit op de gehele Aarde doen…

Openbaring 16:12: En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang van de zon komen.


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLUgEXI9RYI

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, augustus 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens