Het gericht over de Aarde

 

 

  Afbeeldingsresultaat voor foto erdbeben sturm

                                  Een grote reiniging op komst!

 

ALS er een derde Wereldoorlog zal beginnen, dan zou dat op een wijze gaan [volgens meerdere betrouwbare bekende helderzienden!], die niemand had zien aankomen en die dus zal komen van een onverwachte kant. De oorlog zou verlopen over meerdere continenten, via Amerika, Japan, Australië en alle rijke landen. En beëindigd met een kleine waterbom? Er zouden dan miljoenen mensen sterven. Aan het einde van dit gebeuren zou ook de lucht dan dusdanig verontreinigd zijn, dat de mens moeilijk kan ademhalen. Het water zou nauwelijks drinkbaar zijn en op Aarde kan er niet veel meer gekweekt worden. De overigen uit de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de armere landen.

 

De Bijbel over deze profetieën zegt in: Matt. 24:8 “Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.” Het ware levende christendom sterft en kerken zullen leeglopen. 2 Thess 2:3b “tenzij dat eerst de afval gekomen zij”. [Dan zal er een 'geluks- of liefdesevangelie' ontstaan, een grootse aanvulling!]

 

Matt. 24:5: “Velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.” Er is een normvervaging en geweld: Matt. 24:12 “de ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden, en zo zal de liefde van velen verkillen.”

 

Er zullen zoveel immigranten komen dat mensen het hier vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. De immigratie: Matt. 24:10 “En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkaar overleveren, en elkaar haten.”

 

1Thess 1:10 “En Zijn Zoon uit de hemelen is te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn.” [Lorber spreekt over een letterlijke verbranding van de Aarde: Openb. 8:7 is m.i. geestelijk te interpreteren! Zie hiertoe ook de Apocalyps van Swedenborg in meerdere boekdelen!]

 

Opb.12:7: En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de Aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.

 

Opb.8:8: En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hebben, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.

 

Opb. 8:10: En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren. En de naam van de ster wordt genaamd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.

 

Opb. 8:12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der Zon werd geslagen, en het derde deel der Maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel ervan zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten; en van de nacht eveneens.

Zie verder:  Jesaja 24

 

Het toekomstige gericht van God over de Aarde

 

1. Zie, de HEER ontledigt en verwoest de Aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners. 2 Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser. 3 De Aarde wordt volkomen ontledigt en geheel leeggeroofd, want de HEER heeft dit woord gesproken. 

4 De Aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. 5 Want de Aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 6 Daarom verslindt een vloek de Aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der Aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over. 

                   Afbeeldingsresultaat voor foto gottesgericht

 

7 De most treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart zuchten. 8 De vrolijke tamboerijnen zwijgen, het rumoer der uitgelatenen heeft opgehouden, de vrolijke citer zwijgt. 9 Men drinkt geen wijn meer onder gezang; de bedwelmende drank is bitter voor wie hem drinken. 10 Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk huis, zodat men er niet kan binnentreden. 11 Gejammer over de wijn in de straten! Alle vreugde is ondergegaan, de vrolijkheid der Aarde is verdwenen. 12 Wat rest in de stad, is verwoesting, en de poort is tot puin verbrijzeld. 13 Want zó zal het zijn op de Aarde onder de volken: als bij het afslaan van de olijven, als bij de nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is. 

14 Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des HEREN juicht men van de zee af. 15 Eert daarom de HEER in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de HEER, de God van Israël. 16 Van de zoom der Aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige. 

Maar ik zeg: Verloren, verloren ben ik, wee mij! Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen verraderlijk.

17 Schrik en kuil en strik over u, bewoners der Aarde! 18 En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der Aarde beven. 19 De Aarde barst geheel open, de Aarde schudt hevig, de Aarde wankelt vervaarlijk; 20 de Aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op. 

 

21 En te dien dage zal het geschieden, dat de HEER bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der Aarde op de aardbodem. 22 En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. 23 Dan zal de blanke Maan schaamrood worden, en de gloeiende Zon zal zich schamen, want de HEER der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.

 

UpToDate 2023-2024