Het „jongste“ of „grote Gericht“

      door ons mensen zelf veroorzaakt 

korte samenvatting

                                                               Klaus Opitz [Dld]

 

Het genoemde thema is al vaak uitvoerig behandeld, en hier wordt getracht dit kort samen te vatten en weliswaar op basis van de Nieuwe Openbaringen, dus zonder relevante uitspraken in de Bijbel of andere profeten/profetessen.

 

1.Waarom een groot Gericht?

2.Wat heeft Jezus voorspeld?

3.Wanneer gaat het Gericht plaatsvinden?

4.Slotopmerkingen

 

1.Waarom een groot Gericht?

 

1.1. Jezus:In die tijd (voor de geboorte van Jezus) was een voorloper nodig om de mensen op Mijn komst voor te bereiden; nu ben Ik het zelf die u de vredeshand toereik om u 'behulpzaam te leiden bij de verdrukkingen, die langzamerhand over de mensheid zullen losbarsten, omdat ze zo halsstarrig is. Weiger deze hand niet; want u zult nergens een sterkere, een krachtiger hand vinden.  [Predikingen van de Heer, hfdst. 4:12]

 

1.2. „Want omdat het noodzakelijk is dat de mensen vrij willen en ook vrij moeten handelen om ook in de geest mens te worden, wil Ik Zelf helemaal niets -al maken de mensen het nog zo bont -, maar Ik laat enkel toe dat de mensen ongestoord datgene bereiken waar ze zich zo voor ingespannen hebben, alsof al hun levensgeluk daarvan afhing.

Of de gevolgen dan goed of slecht zijn, dat maakt voor Mij geen verschil! Zelf scheppen, - zelf hebben!..“  (GEJ.05_109,02)

 

 

1.3.Maar als eenmaal teveel mensen de volle maat van hun kwaad hebben bereikt, zal vanwege de nog weinige goeden en uitverkorenen de tijd van hun ongestrafte kwade handelen door Mij verkort worden, en dan zal hun eigen gericht en hun dood hen verslinden voor de ogen van de weinige rechtvaar­digen, zoals dat ten tijde van Noach en van Abraham en Lot en ook ten tijde van Jozua gedeeltelijk het geval was, en van nu af aan ook nog herhaalde malen het geval zal zijn.“ (GEJ.09_030,05)

 

1.4. „Over de Aarde gaat nu een geestelijke zondvloed, zoals eens vierduizend jaar geleden ten tijde van Noach, die toen een materiële weg gegaan zijn. Het toenmalige doodde het lichaam, maar deze doodt echter beiden, d.w.z. ziel en lichaam.‘ [Hemelse Geschenken, deel 3 – gedicteerd in 1848]

 

1.5.De Aarde (echter) zal daarom evenzo voortbestaan als zij na Noach’s tijd heeft gedaan, en ze zal Mijn kinderen die meer verlicht zijn, dragen; alleen het al te erg toegenomen vuil zal van de aarde verwijderd worden en in een andere reinigingsplaats terecht komen, waar het in Mijn eeuwig grote rijk waarlijk niet aan ontbreekt en ook eeuwig nooit aan zal ontbreken. (GEJ.05_110,06)

                                              

2. Wat heeft Jezus voorspeld?

 

Verklaringen van Jezus gedurende Zijn tijd van leven (GEJ)

 

2.1.Van nu af [levenstijd van Jezus] *] aan zullen bijna 2000 jaar lang talloos vele zieners en profeten worden opgewekt, omdat ook een nog groter aantal valse profeten en zelfs zeer hoogmoedige, heerszuchtige en alle liefde missende, valse Christussen zullen opstaan. Maar ook de gerichten zullen steeds doorgaan, en er zal zelden een heerser zijn die niet met zijn volk vanwege de duisternis een streng gericht zal moeten ondergaan.

 

Tegen het eind van de genoemde tijd zal Ik steeds grotere profeten opwekken, en met hen zullen ook de gerichten zich vermeerderen en uitgebreider worden. Er zullen ook zware aardbevingen komen en ver­woestende stormen, grote prijsstijgingen, oorlogen, hongersnood, epide­mieën en nog veel ander kwaad, en, zoals Ik al voorheen al gezegd heb, er zal geen geloof­ behalve bij heel weinigen - onder de mensen zijn, die in het ijs van hun menselijke hoogmoed helemaal zullen verkillen, en het ene volk zal tegen het andere optrekken.

 

De mensen zullen ook gewaarschuwd worden door zieners en bijzondere tekenen aan de hemel, waaraan zich echter alleen Mijn geringe aantal volgelingen zal storen, terwijl de wereldse mensen dat allemaal slechts voor zeldzame, natuurlijke fenomenen zullen houden en dat aan iedereen die nog in Mij geloofd, zullen willen wijsmaken.    

 

Afbeeldingsresultaat voor foto aardbeving

 

Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze Aarde **]; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan [volgens het gericht] Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze Aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze Aarde. ***] (GEJ.06_150,14 e.v.)

 

*) De data van Jezus‘ leven worden door Lorbervrienden verschillend aangegeven, bijv. 7.1.7 v. Chr. tot 26 n. Chr. resp.7.1.6 v. Chr. tot 28 n. Chr.

**) persoonlijke wederkomst van Jezus in het materiële hulplichaam zoals Zijn verschijning na de kruisiging tussen Pasen en Hemelvaart.

***) 1000jarig vrederijk.

 

2.2. ‘’En als het aantal zuivere en goede mensen zoals in de tijden van Noach sterk zal afnemen, dan zal de Aarde nogmaals geteisterd worden door een algemeen gericht, waarbij noch de mensen, noch de dieren, noch de planten gespaard worden. Dan zullen de mensen niets meer hebben aan hun vuur­ en dood spuwende wapens, niets aan hun vestingen en hun IJzeren wegen, waarop ze met de snelheid van een afgeschoten pijl zullen voortsnellen; want uit de lucht zal een vijand komen en allen vernietigen die steeds kwaad hebben gedaan. Dat zal werkelijk een tijd zijn van ware zuivering, zoals destijds in de tempel.’’

 

Wat Ik onlangs in Jeruzalem in de tempel met de geldwisselaars en duivenhandelaren heb gedaan, dat zal Ik dan op grote schaal doen op de gehele Aarde. Ik zal alle handelshuizen en geldwisselplaatsen vernietigen door de vijand, die Ik vanuit het verre luchtruim naar de aarde zal zenden als een bliksemschicht met veel geraas en gekraak. [door mensen zelf veroorzaakt en onder toelating van Jezus] *]

Waarlijk, daartegen zullen alle legers van de Aarde tevergeefs vechten; maar Mijn weinige vrienden zal de grote, onoverwinnelijke vijand geen leed aandoen, hij zal ze sparen voor een geheel nieuwe kweekplaats, waaruit nieuwe en betere mensen zullen voortkomen! **]

 

Begrijp dit goed! Denk vooral niet dat Ik dat allemaal zo wil hebben en dat het daarom al allemaal zo bepaald zou zijn! Dat alles zij verre van MIJ en jullie!

Maar het zal zijn als vóór de tijd van Noach: de mensen zullen van hun omvangrijke wereldse kennis en hun verworven kundigheden een steeds slechter gebruik maken en geheel uit vrije wil allerlei gerichten uit de diepten van Mijn schepping over zichzelf en tenslotte over de gehele aarde afroepen.’’ ***] (GEJ.05_108,02)

 

*) Met de „vijand uit de lucht“ is zeker geen meteoriet of asteroïde (ster) bedoeld, want het „Gericht“ al volgens de uitspraak van Jezus door de mensen zelf worden veroorzaakt (vrijwillig) en op de sterren hebben de mensen [nog] geen toegang.

**) Na het grote gericht volgt het duizendjarige vrederijk. 

***) Met de ‚diepten van Mijn schepping‘ wordt zeker niet het heelal mee bedoeld, maar veel meer de diepten van de aarde schepping, die de mens misbruikt, want het gericht wordt volgens de mededelingen van Jezus door de mens zelf [vrijwillig] veroorzaakt. Manipulaties in de diepten van het heelal mogen bij de mens wel nauwelijks mogelijk zijn.

                                   Afbeeldingsresultaat voor foto tekenen hemel

 

In het volgende hoofdstuk 109 van het GJE-5 maant Jezus: 

2.3. „Willen de mensen nog een keer een zondvloed, dan hoeven ze de bergen maar ijverig af te graven en te doorboren, dan zullen ze daardoor de sluizen openen voor de onderaardse wateren! Willen ze de gehele aarde in vlammen zien, dan hoeven ze maar ijverig alle bossen te vernietigen, en de natuurgeesten (elektriciteit) zullen dermate toenemen, dat de aarde opeens in een bliksemvuurzee gehuld zal worden! Ben Ik het dan soms, die de aarde door het vuur wil teisteren?! Leer daarom de mensen om wijs te zijn, omdat ze anders zelf het gericht over zich zullen oproepen! Ik weet echter dat het zal gebeuren, en toch kan en mag Ik niet belemmerend daartegen optreden door Mijn almacht, maar slechts door de leer. ­Begrijpen jullie dat?" (GEJ.05_109,07f)

 

Uitspraken van Jezus gedurende de tegenwoordige tijd (1875 e..v.):

 

2.4.Let nu op jullie groten der Aarde, machtigen, rijken, kunstenaars en handelslui, jullie tijd is gekomen, want jullie schandelijke maat is vol geworden door allerlei hoererij, ontucht, vraatzucht, brasserij, heerszucht, haat gierigheid, nijd, koude harten, meedogenloosheid en volledige liefdeloosheid.

 

Ik wil en zal over jullie ook een gericht over jullie hoofden zenden [toelating], zoals de Aarde nog niet gesmaakt heeft, omdat het geloof aan Mij en de liefde tot Mij en jullie broeders zo goed als helemaal verdwenen is uit jullie harten. De verbitterste algemene oorlog *), daarop en daarnaast honger, pestilentiën en vuur uit de hemel zal jullie dus verwaaien en opwrijven, al zouden jullie daar nooit geweest zijn!

 

In weinig jaren zal men jullie namen nooit vinden, want jullie zullen uit het grote levensboek worden doorgestreept door de grootte van jullie welverdiende gericht. Waarlijk geen slager gaat onbarmhartig te werk met zijn slachtvee en niets ontziend, als de volkeren met jullie handelwijze worden, daarom jullie Mijn waarschuwing niet willen erkennen, en proberen zelf in deze dagen van de ellende van de arme broeders, dat jullie hen bereid hebben, jullie ellende alleen nog te vergroten in plaats van te verkleinen.

 

(Uit: Jakob Lorber, „Evangelisch-sociale wenken“, „Lebensgarten“) (1848)

*) Algemene oorlog, hiermee is zeker geen wereldwijde atoomoorlog bedoeld. Wanneer 9 of 10 Staten over ongeveer 15.000 nucleaire neuskegels met explosieve lading (2017) beschikken en maar een klein deel van de atomaire potentiaal wordt ingezet, zouden bij een nucleaire oorlog nauwelijks 3 miljard mensen kunnen overleven. Zie hiertoe de voetnoot onder punt 2.5.

 

2.5. "Maar dat zeg Ik jullie nu ook, dat voor Mijn wederkomst op deze Aarde nog zeer veel onkruid en dor gras en allerlei onbruikbare en onvruchtbaar struikgewas met de grootste gerichtsscherpte verdelgd zal worden; want waar twee zijn, zal er een worden aangenomen en de andere verworpen worden -  dus een enorme schifting tot over de helft! "*) (Hemelse Geschenken.03_49.04.06,104) (1848)

*) Dus rond de 4 miljard mensen (tot over de helft), 3 miljard zullen dan het volgende 1000jarige vrederijk stichten.

 

3. Wanneer zal het gericht plaatsvinden?

 

3.1.Kijk, wanneer dat [nieuwe] heidendom de overhand zal hebben gekregen, zal ook weldra het grote gericht over de nieuwe hoer van Babylon uitgestort worden!’  GEJ.08_039,15)

 

3.2.Het begin zullen de Joden weldra meemaken, evenals later andere rijken met hun vorsten en volkeren; over niet helemaal 2000 jaar zal er echter nog­maals een heel groot en algemeen gericht komen, tot heil van de goeden en tot verderf van de wereldse groten en de volkomen liefdeloze mensen.’ (GEJ.09_030,06)

 

3.3. „Maar vanaf nu [levenstijd van Jezus] zullen er nog geen volle twee duizend jaar voorbijgaan tot het grote gericht op aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een duidelijk jongste, maar tevens ook laatste gericht op deze Aarde zijn.’ *] (GEJ.06_174,07)

*) Er is trouwens nog een [aller]laatste eindgericht na het einde van het duizendjarige vrederijk aangekondigd.

 

3.4. „De tijd van de reiniging zal echter minstens vier weken duren; want er zullen nu uren komen, waarin meer geschieden zal als ooit in een eeuw. – een langere termijn is op vier maanden gezet; dan zullen dagen zijn, waarvan één dag meer zal betekenen dan ooit in een volle eeuw. – Nog een verdere periode is geplaatst op drie maanden; dan zal er in een week nu meer geschieden als in de voorperiode van een volle eeuw.  – En nog een verdere termijn is gesteld op vier jaren en nog een kleine tijd erbij; dan zullen er maanden komen, waarin meer gebeuren zal dan in de voortijd van zeven eeuwen!

 

                        Afbeeldingsresultaat voor photo zukunft

 

Deze tijd is nu elke dag als het morgenrood, die komen zal, of voor het heil voor de rechtvaardigen, die een zacht en goed hart hebben en hun broeders en zusters in Mijn naam liefhebben; maar deze dag zal ook komen als een dief over al degenen, die Mij niet achten en een hard en trots hart hebben en zich voor beter en belangrijker houden dan al hun broeders, in wat steeds en vanwege steeds…’ (Hemelse Geschenken.03_49.04.06,08ff) (1849)

 

3.5. „…Dergelijke vragen gaan echter over de tijdsbestemmingen, wat het jaar, dag en uur betreft  – Want kijk, ik bepaal nooit een tijd voor iets, maar handel steeds volgens de gesteldheid der omstandigheden bij de mensen, en wel als vader bij de kinderen en als God bij de [wereldse] mensen.

 

Ik zou toch wreed zijn, als Ik zou zeggen:‘Volgend jaar zal Ik Mijn gericht over jullie laten losbarsten‘-  en het zonder meer ook zou doen, ook als jullie je leven door en door zouden verbeteren? – Nu, oordeel zelf! – En zou Ik het niet doen, zou Ik dan geen ware leugenaar zijn!?  En hoe zou dat te verenigen zijn met Mijn liefde en Mijn heiligheid?

 

Door deze ware oorzaak laat Ik alle profetische tijdbepalers en tijdberekenaars stuklopen en ze uiteindelijk te schande zetten. En zo zal dus niet Ik, maar zullen de mensen door hun doen en laten de tijd onbewust zelf voorbestemmen.’ (Hemelse Gaven01, blz. 15. (1840 )

 

 

4. Slotopmerkingen

'Zolang de mens op deze aarde verblijft en nog niet volledig is wedergeboren in de geest, is het helemaal niet goed voor hem om te veel van te voren te weten, en als de toekomst te duidelijk voor hem onthuld is, zou dat zijn nog niet zo sterke gemoed temeer drukken en gemakkelijk tot vertwijfeling brengen.’

 

Denk je alleen maar eens in hoe het de mensen te moede zou zijn als ze precies tijd en uur van hun sterven zouden weten. Ze vinden het al niet aangenaam om te weten, dat ze zeker moeten sterven; hoeveel onplezie­riger zouden ze het vinden om ook het jaar, de dag en het uur te weten, waarop ze de dood van hun lichaam konden verwachten!..

 

Daarom moeten jullie niet al te ijverig zoeken naar hoe de toekomst eruit ziet, maar wees tevreden met wat jullie voor het heil van je ziel moeten weten, en neem dan ook genoegen met het feit dat Ik in Mijn liefde en wijsheid dat weet, en beslist alles zal laten geschieden op de manier zoals het te allen tijde voor de goede of wellicht ontaarde mensheid zeker het beste zal zijn, dan zullen jullie ook iedere slechte en goede toekomst kunnen verdragen!

 

Wanneer jullie echter zelf in de geest van het leven wedergeboren zijn, zullen jullie ook in staat zijn om in de toekomst te kijken en daar niet bedroefd en zwak door worden. (GEJ.08_030,05e.e.v)

Volledige teksten zijn te vinden onder www.JESUS2030.de, linker kolom onder „Über die Zukunft“ (1) en (2) zoals „Betrachtungen [overpeinzingen] / Kleine Kommentare“, [Themen] Thema‘s 5, 7 en 10.

 

UpToDate 20233-2024