Genezing door gebed?

ingezonden door Klaus Opitz [DLD]

 

Gezondheid wordt met recht in ons wereldse leven als het hoogste goed geclassificeerd en ondanks dat wordt er nog voortdurend tegen de beginselen van een gezond leven gezondigd. De gevolgen zijn ziekten, het wegkwijnen aan een vroegtijdige dood. En aan het einde zal God de schuld krijgen om zijn eigen tegenslag.

‚Als de mensen zich nooit van God zouden afkeren, zouden ze ook nooit tot nood en ellende vervallen…

Ook ziekten van het lichaam zullen jullie zielen niet angstig en kleinmoedig maken; want lichamelijke ziekten zijn altijd alleen maar de bittere gevolgen van het niet opvolgen van de geboden.

 

Wie zich reeds vanaf zijn jeugd trouw aan deze geboden houdt, zal tot op hoge leeftijd geen arts nodig hebben en zijn nakomelingen zullen niet hoeven te lijden onder de zonden van hun ouders, zoals dat bij de oude, aan God trouwe volkeren vaak eeuwenlang het geval was.

Maar steeds als de mensen begonnen te ontaarden, is er ook weldra ernstig lichamelijk lijden over hen gekomen en hebben ze de gevolgen leren kennen van het te weinig of helemaal niet in acht nemen van Gods geboden’. [GJE-9-35-5-7]


Jezus is bekend met onze ontberingen

"Ja, zo is het, daarom moeten jullie bij alle nog zo weerzinwekkende verschijnselen op deze aarde niet de moed verliezen, want de Vader in de hemel weet ervan en weet het best waarom Hij ze toelaat!

 

Zo zijn de meeste ziekten, die de mensen moeten doorstaan, niets dan hinderpalen om te voorkomen dat de ziel één zou worden met het lichaam…” (GJE.02_169,11)

‘Wat  het  vlees  heeft  aangetrokken  [de  zonde],  zal  dat  hetzelfde  ook  weer       moeten

afleggen. Of dit nu gepaard gaat met of zonder pijn, dat is hier om het even.’ (GJE.05_075,07)

 

'Jullie geschiede naar jullie geloof; maar behalve wat jullie geloven, moeten jullie onthouden dat het voor een mens ter wille van zijn ziel niet altijd bevorderlijk is als hij met een volkomen gezond lichaam rondloopt; want als zijn vlees te gezond is, wordt het ook gemakkelijk geprikkeld tot allerlei zinnelijke lusten, waarin de ziel eerder mede begerig wordt dan wanneer haar vlees ziekelijk en zwak is, - en zo is een lichamelijke ziekte in zekere zin een wacht voor de deur van het innerlijke leven van de ziel! (GJE.09_158,11)

 

‘Vrees dus maar niet voor de veelvuldige levenslasten die je hier en daar op je aardse levensweg zult ontmoeten, want Ik zal ze ter versterking van je ziel en je geest op je weg brengen!

Als je dus zo nu en dan iets zal overkomen, bedenk dan dat Ik het ben die je zo'n versterking doe toekomen! Want hoe meer Ik een mens liefheb des te meer zal Ik hem ook verzoeken. Want een ieder moet net als Ik volmaakt worden, maar daarvoor zal veel zelfverloochening, geduld, zachtmoedigheid en algehele overgave aan Mijn wil nodig zijn’. (GJE.03_120,06)

‚het beste onder al Mijn schenkingen is het kruis, want in deze kiemt het ware eeuwige

leven voor ziel en geest!‘  (HiG.03_46.09.11,01)

 

Degene bij wie Ik nog allerlei leed en rampspoed toelaat, help Ik op de juiste tijd; degene die Ik echter zijn aards trotse en zwelgend goede leventje ongehinderd verder laat genieten, draagt zijn gericht en eeuwige dood reeds in zich en dus ook overal met zich mee. Nu weet je dus ook waarom menigeen met werelds aanzien en wereldse rijkdom ongestraft verder kan zondigen en gruwelijke dingen doen tot aan de dood van zijn lichaam.' (GJE.09_029,13)


Kunnen wij in de nood durven hopen op Gods hulp?


Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden’, schrijft Matthéüs in zijn Evangelie (7,7 e.v).

De zieken zeg Ik echter: ze moeten zich niet bedroefd maken om hun ziekte, maar moeten zich ernstig tot Mij wenden en moeten Mij helemaal vertrouwen. Ik zal ze troosten, en een stroom van de kostelijke balsem zal hun harten overgieten, en de eeuwige bron van het leven zal onuitputtelijk in hen helder worden, ze zullen genezen en zullen verkwikt worden als het gras na een onweersbui”. [Huishouding van God 1-1-3]

 

„Als je bij Mij alleen levendige hulp zoekt, dan zul je volkomen gezond worden; want daar zul je in Mijn liefde het krachtigste geneesmiddel tegen elk euvel in je eigen boezem dragen, dat het enigste universele geneesmiddel is!

Want zie, alle aardse geneesmiddelen lijken in elk opzicht in hun werking als een strijd van de helse geesten onder elkaar en zijn om die reden een echte bonum contra malum (goed tegen slecht), en daarom als een waar geneesmiddel, door dat de mens door elk euvel alleen om deze reden voor eeuwig kan genezen worden!” [Hemelse Gaven 3-45-15, e.v.]

…’Maar aan Mijn hulp zal het jullie niet ontbreken. Wat jullie zelf kunnen doen met de  jullie toegemeten kracht, moet je ook zelf doen; voor wat daarbovenuit gaat, zal Ik dan wel zorgen. Want heus, Ik zeg jullie: Wat je de Vader in Mijn naam en binnen Mijn orde, die jullie bekend is, zult vragen, dat zal je ook gegeven worden naar de mate waarin het voor jullie ziel nuttig is’. (GJE.06_021,9)

 

Wie Mijn Woord leest en ernaar leeft en een sterk, vast geloof heeft, aan diegene zal het Woord door zijn geloof helpen, zoals het zelfs in het Evangelie vaak te zien is.

Ontbreekt echter het juiste, levendige geloof, daar zal het ‚sta op en wandel‘ slechts van geringe werking zijn. Overeenkomstig daarmee zijn Mijn Woord en het levendige geloof steeds het beste geneesmiddel, ook voor het lichaam, en een apotheker heeft geen betere.” [Hemelse Gaven303_48.09.03,05f)

 

‚Alles hangt af van de ernstige wil van de mens; als hij zich serieus verbetert en in vol vertrouwen God, altijd in Mijn naam, smeekt om iets waars en goeds, zal het hem gegeven worden naar de maat van zijn reële verbetering en van zijn geloof en vertrouwen.


En je kunt nu met deze waarachtige belofte van Mij dan ook volkomen tevreden zijn. (GJE.06_069,10)

Jezus kan en wil ons dus in het kader van Zijn Ordening helpen, maar het of en wanneer moeten wij alleen aan Hem overlaten. Alleen Jezus weet, wanneer het de juiste tijd is voor een genezing: “Uw wil geschiede!”

 

(Uitvoerige omschrijving van de tekst „Genezing door Gebed“ [Heilung durch  Gebet]  zie onder WWW.JESUS2030.de in het themaregister [Themenregister]- zoeken onder genezing [Heilung] en aanklikken.


 

UpToDate 2023-2024