Genesis 20

Ook de Bijbel heeft – naast de Nieuwe Openbaringen via Jakob Lorber – een zeer grote schat aan gegevens voor het denkhart in het vat. Ik las onlangs uit het eerste boek van de Bijbel [de oorspronkelijke oude tekst] en het volgende roerde mij zeer:

 

1 En Abraham reisde van daar naar het land van het zuiden, en woonde tussen Kades en tussen Sur; en hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. (NOTA BENE: ‘Gerar’ betekent op zichzelf al ‘vreemdeling’.)

 

                                                 66D82C82

 

2 Als nu Abraham van Sara, zijn huisvrouw, gezegd had: Zij is mijn zuster, zo zond Abimelech, de koning van Gerar, en nam Sara weg.

3 Maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts, en Hij zei tot hem: Zie, gij zijt dood om der vrouwe wil, die gij weggenomen hebt; want zij is met een man getrouwd.

 

4 Doch Abimelech was tot haar niet genaderd; daarom zei hij: Heer! Zult Gij dan ook een rechtvaardig volk doden?

5 Heeft hij zelf mij niet gezegd: Zij is mijn zuster? En zij, ook zij heeft gezegd: Hij is mijn broeder. In oprechtheid mijns harten en in reinheid mijner handen, heb ik dit gedaan.

 

6 En God zei tot hem in den droom: Ik heb ook geweten, dat gij dit in oprechtheid uws harten gedaan hebt, en Ik heb u ook belet van tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten, haar aan te roeren.

7 Zo geef dan nu dezes mans huisvrouw weder; want hij is een profeet, en hij zal voor u bidden, opdat gij leeft; maar zo gij haar niet wedergeeft, weet, dat gij voorzeker sterven zult, gij, en al wat uwes is!

 

8 Toen stond Abimelech des morgens vroeg op, en riep al zijn knechten, en sprak al deze woorden voor hun oren. En die mannen vreesden zeer.

 

9 En Abimelech riep Abraham, en zei tot hem: Wat hebt gij ons gedaan? en wat heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt? gij hebt daden met mij gedaan, die niet zouden gedaan worden.

10 Voorts zei Abimelech tot Abraham: Wat hebt gij gezien, dat gij deze zaak gedaan hebt?.........................................................

 

UpToDate 2023-2024