De Geneeskracht van het Zonlicht

 

door het innerlijk woord ontvangen door

 

Jakob Lorber

 

Uitgeverij De Ster

 

Ginnekenweg 124, 4818 JK Breda, Tel.: 076-226700

 

Inhoud

 

 

 

Voorwoord††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 7

Algemene beschouwing over de geneeskracht

†††† van de zon.................................................................. 9

De eerste manier om de zonnestralen op te vangen Ö15 †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††† Dieet......................................................................... 19

Tweede manier om de zonnestralen op te vangenÖÖ18

†††† Derde manier om de zonnestralen op te vangen...... 22

Een vierde manier om het zonlicht als

†††† geneesmiddel toe te passen...................................... 28

Een vijfde manier om het zonlicht als

†††† geneesmiddel toe te passen...................................... 29

Een zesde manier om het zonlicht als

†††† geneesmiddel toe te passen...................................... 32

†††† Nog enkele zonnegeneesmiddelen........................... 33

Een zonnegeneesmiddel tegen buikloop

†††† En cholera................................................................ 35

Een zonnegeneesmiddel tegen de pest

†††† en de gele koorts...................................................... 37

Een nieuw zonnegeneesmiddel

†††† (Gottfried Mayerhofer)............................................ 40

 

De in de tekst tussen haakjes ingevoegde woordverklaringen evenals de voetnoten zijn, wanneer het niet anders is aangegeven, van de uitgever.

 

Voorwoord

Dit werk, dat meer dan honderd jaar geleden door het innerlijk woord werd ontvangen, is heden actueler dan ooit. Cultuurziek≠ten bedreigen in steeds sterkere mate de mensheid, die door technische overcivilisatie, door de hardheid van de strijd om het bestaan, door slechte voeding en levenswijze de band met de bronnen der natuur praktisch geheel heeft verloren. Geen wonder dat ook de gevestigde medische wetenschap deze weg volgt en met meer dan duizend chemische preparaten probeert te vervangen wat de goddelijke kracht in de natuur de mensen zo overvloedig tot genezing aanbiedt≠

Alle geneeskracht in de natuur is afkomstig van het zonlicht, dat met zijn straling de levenwekkende werking veroorzaakt van lucht, water en in 't algemeen van alle factoren waarvan de natuurgeneeskunde zich bedient tot nut van de lijdenden. Als de zon zelf, als de moeder van al het natuurlijk geschapene, die genezende werking tot stand kan brengen, die onvervangbaar is voor het herstel van de gezondheid, waarom deze genezende werking dan overdragen aan andere krachten?

Dit boekje De geneeskracht van het zonlicht geeft verschillende wegen aan waarop de zonne-energie direkt aan stoffen van het mineraal-, planten≠ en dierenrijk kan worden gebonden, stoffen, die daardoor tot niet te overtreffen geneesmiddelen worden tegen ziekten, wier bestrijding zelfs de moderne medische wetenschap vaak voor onoverwinnelijke problemen stelt. Volgens de geestelij≠ke leer ontstaat elke ziekte vanuit een of andere zwakte in het menselijk zielecomplex, een waarheid, die de begenadigde arts Paracelsus al in de middeleeuwen verkondigde. Doordat de na≠tuurlijke zon als draagster van geestelijke zonnekracht met haar straling gelijktijdig opbouwende zielepotenties afgeeft, werken de in de zonnegeneesmiddelen opgeslagen energieŽn rechtstreeks versterkend in op de ziele-elementen van de mens. Het herstel van de spankracht van de ziel veroorzaakt echter eveneens een daarop volgende lichamelijke genezing, zoals een verzwakking van de ziel ook lichamelijke ziekten tot gevolg heeft≠

Het vervaardigen van de beschreven zonnelichtstoffen werd reeds tientallen jaren geleden door vrienden van deze geopen≠baarde geneeswijze ondernomen en de daarmee behaalde succes≠sen rechtvaardigden volledig de verwachtingen, die men koestert nadat men over de geestelijke zijde is voorgelicht. Na een lange onderbreking vanwege de tijdsomstandigheden, keert de belang≠stelling voor de bereiding en het gebruik van deze zonnegenees≠middelen in hoge mate terug.

In het licht van deze geneeskundige raadgevingen wordt ook duidelijk dat men in de oude volksgeneeskunde, geheelonbewust, de zon als drager van de geneeskracht toepaste. Bovendien kan men zeggen dat dit geschrift in vele opzichten bijdraagt tot een beter inzicht in de oude alchemie, die immers steeds tot doel had een universeel arcanum te vervaardigen ofwel een algemeen ge≠neesmiddel dat de levenskracht versterkt.

Jakob Lorber heeft deze aanwijzingen tot genezing in het jaar 1851 aan zijn trouwe vriend Anselm HŁttenbrenner gedicteerd, zoals hij het zelf als een goddelijk dictaat in zijn hart heeft vernomen. Om het oorspronkelijke van dit geschrift te bewaren heeft de uitgever van een bewerking afgezien. De heden ongebrui≠kelijke uitdrukkingen, maten en gewichtseenheden werden ver≠klaard waar het nodig bleek.

Moge de vertaling van dit werk velen die hulp nodig hebben die geestelijke en lichamelijke gezondheid geven, die volgens de eeuwige ordening wordt geschonken bij het liefde vol opnemen van het goddelijk woord.

De uitgever.

 

Algemene beschouwing over de geneeskracht van de zon

Bij deze zaak komt het niet zozeer aan op maat en gewicht, maar uitsluitend op het juiste geloof en het volste vertrouwen waarin men zich tot Mij wendt; want jullie weten, dat Ik wel degelijk in staat ben iemand in enkele druppels water te verdrinken en een ander die in de oceaan is gevallen, in leven te houden.

De materiŽle middelen hebben hier* (* Bij de zonnegeneeswijze ) als zodanig geen werking; ze nemen alleen maar onder de aangegeven omstandigheden de zonnestralen op en houden ze vast. Hebben deze materiŽle mid≠delen aan dit doel voldaan en worden ze in ziektegevallen met het aangegeven dieet en met het juiste geloof in de aangegeven hoe≠veelheid gebruikt, dan zullen zij hun werking niet missen.

Vůůr alles behoort hierbij -in het bijzonder van de kant van de helper -een onbaatzuchtige, goede wil en een vast geloof om een lijdende door de kracht van Mijn naam te kunnen helpen met de hem door Mij geopenbaarde genade. Want van de lijdende kan men niet altijd een vast geloof verwachten. Is echter de lijdende ook vol geloof, dan zal het geneesmiddel des te zekerder en eerder zijn werking bewijzen.

Reeds de eerste mensen die deze aarde bewoonden, wisten de zon te benutten wanneer zij ergens onbehagen in hun lichaam be≠speurden, dat wil zeggen ze gebruikten haar licht en haar warmte als het enige geneesmiddel tot herstel van hun gezondheid.

Zij legden hun zieken in de zon en ontblootten geheel die delen van het lichaam, waarin de zieke een krachteloosheid, een onbehaaglijkheid of pijn bespeurde en het ging al gauw beter met de zieke.

Had de zieke last van zijn maag dan moest hij, naast het eerst een tijdlang blootstellen van zijn maagstreek aan het zonlicht, water drinken uit een zuivere bron die ook aan het zonlicht was blootgesteld en dan ging het spoedig beter met hem.

Over het algemeen dronken de eerste bewoners van deze aarde niet gauw water dat niet van tevoren een korte tijd aan het zonlicht was blootgesteld geweest.

Diepe en bedekte bronnen waren hun vreemd en niemand dronk water uit een bron, waarin het licht van de zon niet kon binnendringen; want zij wisten en zagen wel, dat zich in zulk water zů lang grove en zelfs boze geesten ophielden, totdat deze door de kracht van het hemelse zonlicht werden uitgedreven.

Kijk, in het tot nu toe aangehaalde ligt een diepe waarheid; want het licht van de zon voert, zoals men zich gemakkelijk kan indenken, de meer zuivere geesten met zich mee. Deze geesten hebben de grootste verwantschap met de substantiŽle delen van de ziel van de mens. Wanneer door de inwerking van zulke zuivere geesten de ziel een zekere krachtige versterking wordt toegediend, dan zal de zo gesterkte ziel een bepaalde in haar lichaam ontstane zwakte gemakkelijk en snel kunnen overwinnen, daar de gezond≠heid van het lichaam enkel en alleen van een voldoende krachtige ziel afhangt.

Want waar ook oorspronkelijk ergens een zwakte optreedt in de ziel, dat wil zeggen in haar substantiŽle delen, en de ziel zichzelf niet op de normale weg in haar verzwakte delen kan versterken,

dan wendt zij zich tot haar eigen zenuwgeest* en trekt uit hem het haar ontbrekende aan. Daardoor ontstaat dan, zoals in ontladen elektrische flessen, in de zenuwen een kennelijk tekort aan dat levensfluÔdum, dat nodig is om hen in de juiste spanning te houden.

De zenuwen, daardoor als het ware hongerig, zuigen dan een nog te weinig zuivere voeding uit het bloed op en waar zoiets * Levenslichaam of etherisch lichaamgebeurt, ontstaat heel natuurlijk een onnatuurlijk levensproces in het lichaam; alle mogelijke ziekten kunnen dan elk op hun eigen manier ontstaan. Volgens een diepe afweging van de ziel komen die lichamelijke ziekten overeen met een of ander deel dat in de ziel zwak is geworden.

Daar zich echter in de zuivere geesten* (* Zonnelichtgeesten) al de zielesubstanties bevinden waaruit de ziel zelf bestaat, is het voor de ziel heel gemakkelijk om uit deze zielesubstanties datgene te nemen wat haar ontbrak en dat als een versterking tot zich te nemen. Daar≠door wordt dan weer de vroegere orde in haar zenuwgeest hersteld en hierdoor wordt in de zenuwen en in het bloed de juiste natuurlijke levensspanning verkregen.

Juist om deze reden is ook in zeer veelopzichten een goede homeopathie te verkiezen boven de allopathie. Want door de homeopathie wordt meteen het geestelijke dat aan de ziel verwant is naar de ziel toegevoerd, en wanneer van de ziel zelf ergens iets verloren is gegaan of verzwakt is door iets wat ze van buiten af heeft opgenomen, dan wordt de ziel de arts van haar eigen lichaam.

Bij de allopathie echter wordt het lichaam gedwongen tevoren een arts van haar ziel te worden. En als deze in het gunstigste geval door de grote ellende van het lichaam gezond is geworden, dan eerst kan zij zich terugwerkend bezighouden met het herstel van het lichaam. Dit is zeker de meest ongeschikte weg om weer volledig lichamelijk gezond te worden, wat ieder uit de langdurige slopende reconvalescentie van het lichaam -en ook van de ziel ≠gemakkelijk kan inzien.

Zoals gezegd is dus de homeopathie een goede geneesmethode; maar Iet wel, er zijn twee soorten homeopathie, namelijk:

Ten eerste een speciale**, (**de door Hahnemann gegrondveste) waarvan het resultaat uiteraard meer onzeker is, daar zelfs een nog zo bekwame arts niet steeds met zekerheid herkennen kan welke delen van een ziel verzwakt zijn en waar. Hij kan daardoor dan ook het juiste zielespecificum niet toepassen. Een in de geest wedergeboren arts kan dat echter wel; maar voor een nog niet volledig of meestal geheel niet wederge≠boren arts is zo iets moeilijk of geheel niet mogelijk al is hij verstandelijk ook nog zo bekwaam.

Om deze reden verdient de tweede vorm van homeopathie, die Ik, slechts om hem van de eerste te onderscheiden de algemene noem, de volledige aandacht, daar door haar geen arts kan falen, als hij maar enigszins bekwaam is.

En juist deze soort homeopathie is het die Ik jullie al eerder op 16 juli 1851 heb aangekondigd en die handelt over de genees≠kracht van de zonnestralen.

Van jullie kant komt nu heel natuurlijk de vraag: Hoe kunnen wij zoiets uitvoeren?

Eťn manier heb Ik jullie al in het begin getoond. Deze manier is of zou meer dan voldoende zijn, als de mensen van deze tijd die levenswijze zouden volgen, die door de vroegere mensen trouw in acht werd genomen.

Voor de tegenwoordige levenswijze zou de manier van de vroegere mens om van het zonlicht gebruik te maken, te zwak zijn. Want door die levenswijze worden door allerlei verfijnde spijzen eerder delen aan de ziel onttrokken dan aan haar toegevoegd en degene die haar nog gegeven worden zijn doorgaans slecht te noemen.

Om die reden wil Ik jullie verschillende manieren bekend maken, zoals ook het daartoe vereiste dieet .Wanneer dit tezamen met de aangewezen zonlichtgeneesmiddelen precies wordt opge≠volgd -echter wel te verstaan: zeer precies! -dan kunnen jullie daarmee elke ziekte, van welke aard zij ook is en wat voor naam zij ook heeft, zeker genezen.

Zelfs uiterlijke beschadigingen van het lichaam kunnen zo bij juist gebruik van deze medicijnen het makkelijkst geheeld worden. Het overige volgt weldra.

Wij willen nu de bijzondere soorten en manieren uiteenzetten waarop de zonnelicht-gezondheidsstof op een gemakkelijke ma≠nier aan de een of andere subtiele materiŽle stof gebonden kan worden en hoe ze dan te gebruiken is bij voorkomende ziektege≠vallen.

Dat de zonnelichtstof zich met de meest verschillende soorten materie verbindt, is voor iedereen duidelijk als hij zijn blik laat gaan over een weideveld.

Men behoeft het eerste het beste plantje maar te plukken, te ruiken en te proeven, en zowel de reuk als de smaak zullen zeggen: Wij stammen uit het licht en de warmte van de zon!

Een glasruit, langere tijd aan het zonlicht blootgesteld, zal spoedig allerlei kleuren vertonen op haar buitenkant. Waarom ook niet aan de binnenkant? Omdat de binnenkant niet is bloot≠gesteld aan het eerste contact met de zonnestralen!

Zet een plant in een donkere kelder! Ook al zou zij bloeien, dan zal aan de bloem helemaal geen of hoogstens een matte kleur te ontdekken zijn.

Hieruit blijkt, dat de kleuren van de bloemen evenals van de vruchten ook een daad van de werkzame lichtgeesten van de zonnestralen zijn.

In die landen, die door jullie de warme worden genoemd, is het kleurenspel, zowel bij de planten als ook bij de dieren, nog veel levendiger en weelderiger dan zulks het geval is in een gematigde of nog meer in een koude luchtstreek, waar bijna alles in een meer algemeen grauw overgaat, en waar van een of andere sterkere aangename geur weinig sprake meer is en de smaak meestal wrang en bitter is, wat overeenkomt met de gerichte wrangheid en bitterheid van de in de aarde gebonden geesten.

Hier zou iemand kunnen zeggen: Ja, als dus al die verschillende soorten planten, dieren en mineralen -vooral in de warme streken -zo veel van de lichtstof uit de zon in zich bevatten, dan is er geen behoefte aan deze kunstmatige voorzieningen, waarbij men uit de zon datgene opvangt, wat men langs een heel natuurlijke weg zonder veel moeite kan verkrijgen≠

††† Deze opmerking is volkomen juist en tot nu toe heeft bijna elke geneeskunde zich daarop gebaseerd. Want wie op een of andere manier bekende geneeskrachtige kruiden gebruikt, zal zeker altijd een werking daarvan bespeuren; geen enkel kruid is echter zo geaard, dat het in staat is om de gezond makende lichtstof uit de stralen van de zon in zijn geheel op te nemen. ledere plant neemt alleen het met haar overeenstem≠mende op en kan verder niets opnemen, omdat haar bouw van dien aard is, dat zij alleen wat bij haar past en met haar overeen≠stemt uit het zonnelicht kan opnemen.

Wanneer een arts bij een zieke ziel precies kon onderzoeken, welke levensspecifica in hem zwak zijn geworden of zelfs ontbre≠ken, en daarnaast ook dat kruid kende, dat juist dezelfde levensspe≠cifica in zich bevat, dan zou hij daardoor een zieke zielof -wat hetzelfde is -een ziek mens weer de volle gezondheid kunnengeven.

Daar echter zulk een diepere kennis van de mens en zijn ziel voor een gewone arts meestal zo onbekend is als een nog niet ontdekt werelddeel, is en blijft zijn geneeskunde steeds meer een raden dan een weten.

Met wat de mensen zich door ervaring en zelden goed gelukte proeven hebben eigen gemaakt uit de geneeskracht van planten, mineralen en dieren, genezen zij gewoonlijk ook hun zieken, en men zou bij de meeste artsen het spreekwoord uit de noordelijke landen kunnen gebruiken, waarbij zulk een arts met een knuppel wordt vergeleken: Treft de knuppel gelukkigerwijze de ziekte, dan gaat het beter met de patiŽnt; treft de knuppel echter de zieke mens in plaats van de ziekte, dan gaat de mens dood!

Hier gaat het echter niet over het gebruiken van oude ervarin≠gen of nieuwe pogingen om mensen te genezen, maar in zekere zin om een arcanum, dat de zieke mensheid, zolang de machine van het lichaam het toestaat, weer opnieuw kan doen opleven,

zoals het steeds sterker wordende licht in het voorjaar planten en dieren opnieuw tot leven brengt, als tenminste hun organisme in staat is om zulk een nieuw leven op te nemen. Want wel te verstaan, voor een door veel wonderartsen gedroomd eeuwig leven van het lichaam op aarde tezamen met de ziel bestaat er geen arcanum. In zoverre het echter vanuit Mijn ordening de mens is gegeven zijn lichamelijk leven te rekken, kan hij bij een juist dieet en een juist gebruik van het arcanum een zo hoog mogelijke en gezonde ouderdom bereiken.

Daar wij nu dit noodzakelijkerwijs vooropgesteld hebben, waardoor iedereen begrijpen kan hoe de verschillende soorten levensspecifica uit de zonnestralen zich met de natuur verbinden, kunnen wij overgaan tot zo'n manier om zonnestralen op te vangen.

 

De eerste manier om zonnestralen op te vangen

Neem een uit een donkerviolet glas vervaardigde kom met een doorsnede van 3 a 4 zoll* (* I Zo!! = 1,5 cm)waarvan de rand ongeveer 1 zoll hoog kan zijn; de rand moet echter zeer glad afgeslepen zijn. Laat bij deze kom ook een deksel maken, dat deze kom hermetisch (lucht≠dicht) kan afsluiten.

Wanneer jullie je zo'n schaal hebben aangeschaft die het best bruikbaar is, neem dan de jullie bekende melksuikerkorreltjes** (** Doffe melksuikerkorreltjes, zoals die in de homeopathie worden gebruikt)en strooi ze dan daarin op de bodem zo uit, dat 2 of3 korrels elkaar niet kunnen bedekken. Stel dan de kom met de korrels geruime tijd bloot aan de zonnestralen, dan zullen deze korrels de zonne≠stralen met al de levensspecificageesten in zich opnemen. En als dan bij een ziektegeval aan de zieke, na een voorafgaand juist dieet, 1, 2 of hoogstens 3 van zulke korreltjes toegediend worden -het beste voor zonsopgang -dan zal hij binnen 3 tot hoogstens 7 dagen volledig beter zijn; want de ziel zal zich daaruit het ontbrekende nemen en daardoor gesterkt, zich ontdoen van het onbruikbare en zo heel gemakkelijk de juiste levensspanning in haar lichaam bewerkstelligen≠

In de zomer, wanneer de zon het sterkste werkt, is het vol≠doende, wanneer de bovengenoemde melksuikerkorreltjes een maanomlooptijd lang buiten aan de zon worden blootgesteld. Ze mogen echter overdag niet zo lang in de zon blijven, als de zon aan het firmament zichtbaar is, maar alleen zů lang, als de zon nog 45 graden hoog staat. Onder de 45 graden wordt, wegens het schuin invallen van de stralen, haar licht en haar werking te zwak en oefent zij op de korrels weinig of helemaal geen werking meer uit. Daarom moeten ze dan met de boven beschreven deksel zorgvuldig worden afgedekt en op een droge, koele plaats tot de volgende dag bewaard worden.

Voor een verder bewaren van deze nu met zonlicht verzadigde korreltjes moeten jullie je ook uit donkerviolet glas gemaakte flesjes aanschaffen, die met een zuivere stop van hetzelfde glas, luchtdicht af te sluiten zijn; daarna kunnen deze met een blaas goed afgebonden worden. Met moet ze op een koele en droge plaats bewaren.

In het voorjaar en in de herfst moet het blootstellen van de korrels aan de zonnestralen wel drie maanden duren. De verdere handelingen blijven dezelfde. In de winter is het toebereiden helemaal niet mogelijk, omdat dan de zonnestralen te schuin invallen en daardoor geen werking hebben.

Het dieet is volkomen hetzelfde, zoals dat zorgvuldig gehand≠haafd wordt bij de homeopathie, alleen met dat kleine onder≠scheid, dat met het dieet minstens 3 a 7 dagen eerder begonnen moet worden dan bij de gewone homeopathie het geval is. Tijdens het voorafgaande dieet kan de patiŽnt meerdere malen per dag zonbestraald water drinken.

Als drinkglas zou eveneens een iets minder donkerviolet glas of tenminste een met zo'n kleur geglazuurd porseleinen kopje de voorkeur hebben boven elk ander drinkglas.

Om het water echt werkzaam te maken, kunnen jullie ook een goede, 1,5 schuh* (* 1 Schub = 30 cm.) in doorsnede metend brandglas van hoogstens 3 voet brandpuntsafstand gebruiken en daarmee de versterkte zonnestraal, zoals hij zich manifesteert in het brandpunt, zo op het water richten, dat het brandpunt, naargelang van de hoogte van het vat 1,2 tot 3 zoll onder de waterspiegel valt, dus meer in het midden van de watermassa. Langer dan een halve minuut mag het brandpunt echter niet in het water blijven, omdat daardoor bepaalde verfrissende levensgeesten van het water door de licht≠geesten uit de zon te zeer zouden worden gevangen genomen en zulk water dan bij zwakke re naturen een te heftige werking zou teweegbrengen, die dan voor de daaropvolgende hoofdkuur eerder hinderlijk dan bevorderlijk zou zijn.

Ook een zeer zuivere, onvervalste wijn die op dezelfde manier behandeld is als het water, verdient bij zenuwzwakke mensen de voorkeur boven water. De wijn mag niet in eiken vaten bewaard zijn, maar zoals bij de mensen uit vroeger tijd gebruikelijk was, in zakken of in glazen flessen of ook wel in vaten, gemaakt van zoet hout.

Na het gebruik van zulke medicamenten moet hetzelfde dieet al naar gelang het jaargetijde drie maanden aangehouden worden en de patiŽnt wordt aangeraden zich dan, vooral als de zon schijnt, vaak in de frisse lucht te begeven, dan zal hij volkomen beter worden.

Aan echtparen wordt nog bijzonder aangeraden zich gedurende de kuurtijd streng te onthouden van alle sexuele activiteiten; want het zaad van beide geslachten is een hoofd-levens-specificum en mag aan de ziel bij het herstel van het lichaam niet worden onttrokken.

Wanneer een op deze manier gezond geworden mens in het vervolg matig en ordelijk leeft, zal hij niet gauw meer ziek worden en kan hij een zeer hoge ouderdom bereiken.

Dit is ťťn manier waarop men langs een wat kunstmatige weg het zonlicht voor de gezondheid van de mensen dienstbaar kan maken. Over een andere -en zelfs over meer methoden -wil Ik jullie hierna nog meer mededelen..

 

†††††††††††††††† Tweede manier om de zonnestralen op te vangen

Als de eerste aan jullie bekend gemaakte manier ergens moeilijk≠heden geeft -wat heel gemakkelijk denkbaar is -doordat jullie niet in staat zouden zijn, jullie al het daartoe benodigde aan te schaffen, dan zouden jullie ook nog op een andere, op de eerste manier gelijkende wijze, de zonnestralen door een deugdelijk middel kunnen opvangen en bij voorkomende ziektegevallen een lijdende daarmee te hulp kunnen komen. De manier bestaat hieruit:

In plaats van de violette glasschaal kan ook een uit goede klei gebakken, ůf geheel zwarte, maar beter een donkerblauw gegla≠zuurde kom of schaal genomen worden. In deze schaal doet men in plaats van de melksuikerkorreltjes een andere gebrokkelde suiker*, (* Her beste is de uit suikertier gewonnen kandijsuiker ) die zuiver is en zo groot als erwten en wel zo dat geen brokje het andere bedekt. Stel dan deze suiker gedurende dezelfde tijd per dag net zoals bij de vorige manier, maar minstens twee maanden lang, aan de zon bloot en bewaar hem 's nachts en naderhand net zo zorgvuldig als bij de vorige manier, in een donker, voor de inwerking van de lucht goed afgesloten vat. Het gebruik is hetzelfde als bij de eerste manier, alleen met dit onder≠scheid, dat hier de dosis iets sterker moet zijn dan bij de eerste manier, omdat in deze suikerbrokjes in een kleischaal de zonne≠stralen zich niet zo sterk concentreren als bij de voorgaandemanier.

Bij ziektegevallen waar snelle hulp en verzachting nodig is, kan bij deze tweede alsook bij de eerste manier, het geneesmiddel meteen aan de zieke toegediend worden. Wanneer echter het aangegeven voordieet met het nuttigen van het bekend gegeven zonnewater in acht kan worden genomen, dan is de daaropvol≠gende genezing des te zekerder en sneller, omdat daardoor de ziel een belangrijk werk bespaard wordt.

Deze door de zonnestralen verzadigde suikerbrokjes kunnen jullie ook zeer werkzaam op de volgende manier aanwenden:

Wanneer de zieke over de dag verdeeld enkele drinkglazen vol met zonnewater heeft gedronken, dan moet hij in een goed bed gaan liggen, waarin hij na enkele uren zeker zal gaan transpireren.

Wanneer de zieke dan transpireert, neem dan 1 a 3 brokjes van de door de zon bestraalde suiker, doop ze even in een van de zweetdruppels en geef het dan zo de zieke in. Daarna zal hij zich wat verdoofd voelen en in hoofd en maag een lichte druk bespeu≠ren; ook zal hij over heel zijn lichaam wat ziekelijk rillerig zijn. Na deze rillerigheid zal dan een lichte diarree optreden, waarna de patiŽnt ook volkomen genezen is.

Deze nu beschreven uitwerking kan bij menigeen 3, bij anderen zelfs tot 7 dagen duren, al naargelang de zieke een lichtere (onbe≠zorgde) of zwaardere geaardheid heeft.

Na herstel moet de genezene het dieet dan nog een paar weken lang voortdurend aanhouden en zo nu en dan een glas zonnewater drinken; hij zal dan van wat voor ziekte ook totaal hersteld zijn.

Hierbij valt nog op te merken, dat bij die ziekten die gewoonlijk ontstaan door te veel bloed, een voorafgaand dieet beslist noodza≠kelijk is, en zelfs zo streng gehouden moet worden als het in de beste homeopathie is voorgeschreven.

 

Dieet

Onthouding van alle zure en gekruide spijzen en dranken en vooral van bier en koffie.

Koffie is verreweg het slechtste wat de mens zich uit de plan≠tenwereld voor zijn genot heeft uitgekozen. Deze vrucht is alleen voor paarden, ezels, kamelen en meer van dergelijke dieren op aarde geschapen en activeert ze en maakt hun zenuwen sterk. Bij mensen die koffie gebruiken heeft deze boon echter een geheel tegenovergestelde werking. Bij hen bederft ze het bloed in hoge mate, verhit de genitaliŽn en als daarop niet spoedig een bevredi≠ging kan volgen, dan ontstaat daaruit een totale afstomping in de prikkelbare delen van het menselijk lichaam. Daar het de ziel veel moeite kost zulke alleen voor het grove vee bestemde zielepotenties uit het lichaam te verwijderen, raakt zij vermoeid, traag, nalatig, vaak somber, nors en treurig. Ik zeg jullie: Een kop mestgier met suiker gezoet gedronken, zou voor het menselijk lichaam veel gezonder zijn dan die bruine brandsoep van dit grove diervoeder.

Ik heb jullie de schadelijkheid van de koffie alleen daarom getoond, omdat Ik maar al te goed zie en weet, hoezeer de mensheid -vooral de vrouw -op dit ezelsvoer gesteld is; voor haar constitutie is niet makkelijk iets te vinden dat meer schadelijk is dan juist het genot van deze drank! En niets maakt het lichaam ≠in het bijzonder het vrouwelijke -zo onontvankelijk voor een heilzaam medicijn als juist deze koffie. Daarom moet de koffie ook, vooral tijdens de een of andere ziekte en zeker bij deze zonnehomeopathische behandeling, totaal worden gemeden, daar anders de medicijn niet in het minst kan werken.

Als iemand vergif had ingenomen en was hij voorheen een grote koffiedrinker en hij zou na het gif ook nog een grote portie koffie drinken, dan zou daardoor de werking van het gif worden teniet≠ gedaan.

Wanneer echter de koffie de felle werking van vergif kan tenietdoen wanneer deze niet te intensief is, hoeveel te meer zal hij dan de tere en zachte werking van de specifica van de ziel van de nu aan jullie getoonde nieuwe, zonnestralen-homeopathische medicijnen tenietdoen! Daarom moet men zich heel zorgvuldig voor zulke spijzen hoeden, die in zekere zin nog erger dan het bekende opium, de inwerking van edele en zuivere medicamenten afremmen.

Verse meelspijzen, hetzij in een verse, uit zuiver en gezond vlees getrokken bouillon of ook in verse, goede, niet te vette melk gekookt, zijn -met mate gegeten -te prefereren boven alle andere spijzen. Er kunnen ook -met uitzondering van bonen en linzen ≠andere levensmiddelen worden genuttigd. Maisgrutten, goed ge≠kookte rijst en ook gierst met bovengenoemde bouillon of melk toebereid, zijn nuttig om te eten.

Goed gekookt en gezond vlees -met mate gegeten -schaadt ook niet, alleen moet het met gekookte vruchten, appelen, peren of kwetsen gegeten worden, en dan met mate; want het vlees bevat eveneens zielespecifica van grove en lager geordende soort. Wan≠neer het echter wordt gegeten met vruchten, dan wordt dit specificum verzacht en zulk voedsel zal de zieke goed doen.

De zogenaamde 'groenten' moeten echter -tenminste tijdens de medische behandeling -worden vermeden, want de voe≠dingsspecifica voor de ziel van de eetbare kruiden en wortelen zijn nog veelonzuiverder dan die van het vlees van de dieren en moeten daarom, zoals gezegd, worden vermeden.

Deze rweede jullie getoonde manier (dit is het aanwenden van grovere zonbestraalde suikers) werkt bij een juist gebruik en vol geloof en vertrouwen op Mijn daadwerkelijke hulp net zo goed als de eerste en is gemakkelijker te realiseren. Alleen heeft zij wat meer tijd nodig; dat doet echter niet terzake.

Wie de eerste soort kan bereiden is weliswaar zekerder; is dit echter niet gemakkelijk te verwezenlijken, dan kan Ik≠ bij een vast geloof en vertrouwen -de tweede manier net zo goed zegenen als de eerste. Zonder Mijn medewerking werkt echter toch geen medicijn, behalve dan tot nadeel en verderf van het lichaam en naderhand ook vaak van de ziel.

N u volgt een derde methode.

 

Derde manier om de zonnestralen op te vangen

Probeer voor dit doel een zout te krijgen dat geen mineraaldeeltjes bevat, vooral geen arsenicum. Het beste is een volkomen zuiver zwavelzout of daarvoor in de plaats een zuiver zeezout, dat van tevoren echter zover doorgeroosterd moet worden, totdat er geen zichtbare damp meer vanaf komt; vervolgens moet het tot een fijn poeder worden verpulverd.

Dit zout moet dan ook, evenals bij de twee bekende soorten van de suikers, 2 tot 3 maanden lang aan de zonnestralen blootge≠steld worden, eveneens in de bij de vorige manieren beschreven donkere schalen, waarvan de donkerviolette de beste zijn.

Wanneer echter het zout in de zon staat, dan moet erop gelet worden, dat het tijdens de dag enkele keren met een daartoe vervaardigde glazen steel omgeroerd wordt. Dit omroeren moet gebeuren, omdat het fijn verpulverde zout in het glas, waarin het in de zon wordt gezet, ongeveer 2liniŽn (4 mm) dik kan liggen. Door het omroeren moet bewerkt worden dat dan ook de onderste zoutdeeltjes aan de zonnestralen worden blootgesteld. Alleen moet er bij het omroeren op gelet worden, dat zich daarbij niet te veel groefjes en hoopjes vormen; en gebeurt dat toch, wat vaak onver≠mijdelijk is, dan moeten deze glad gestreken worden, zodat de zonnestralen overal gelijk kunnen inwerken.

Nadat zulke zoutsoorten gedurende de voorgeschreven tijd voldoende met zonnestralen verzadigd zijn, moeten zij net als de suikers bij de eerste en tweede manier, in donkere en droge flesjes goed afgesloten van de inwerking van de atmosferische lucht bewaard worden en moeten bovendien op de droogste plaatsen van 'n kamer in droge kasten worden bewaard.

††† Wanneer men ze bij een ziekte wil gebruiken, dan moet voordit doel een apart lepeltje uit goud of zuiver zilver gemaakt worden, om daarmee uit het flesje zoveel zout te nemen als men nodig heeft. Het lepeltje mag maar zoveel schepruimte hebben als de ruimte die een linzezaadje zou innemen en deze portie is dan voor volwassenen ook al voldoende. Kinderen onder de 14 jaar geeft men de helft en kinderen onder de 6 jaar maar een kwart; want de werking van dit zout, vooral van het zuivere zwavelzout, is bijzonder sterk en werkt vooral op het bottensysteem in, alsook op de tanden en haren van de mensen, daarom is het ook bij botbreuken bij voorkeur te gebruiken. Want als iemand een been heeft gebroken en dat gebroken been wordt dan op de gebruike≠lijke manier weer gezet en verbonden, dan zal het enkele dagen na het innemen van dit zout weer volledig genezen zijn. Is de been≠breuk zeer ernstig en zijn daardoor ook het beenweefsel en de spieren verwond, dan kan men ook uitwendig, ůf met omslagen met zonbestraald water ůf met de bekende groene arnicazalf het verwonde weefsel te hulp komen; maar men moet altijd in het water alsook in de zalf 1 a 2 doses van het bedoelde zout vermen≠gen. Alleen mag van dit zout inwendig -zelfs bij de sterkste mensen -hoogstens 1 1/2 portie gebruikt worden en het mag maar ťťn enkele keer ingenomen worden, daar het bij vaker innemen in plaats van genezing binnen korte tijd de dood zou veroorzaken; want daar het hoofdzakelijk op het beenderenorganisme inwerkt zou het de beenderengroei zo buitengewoon bevorderen, dat in korte tijd de mens in al zijn delen bijna helemaal zou verbenen.

Door een juist gebruik geeft het aan heel het lichaam een juiste spanning en bewerkt mettertijd een volkomen lichaamsver≠nieuwing, zodat er na een jaar geen gran* (≠* 1 gran = 0,06 gram) meer voorhanden is van het lichaam, dat door de ziel een jaar geleden nog moeizaam werd meegesleept. Zelfs de tanden, die menig mens verloren heeft, worden weer vervangen; de oude tanden echter worden daarbij al gauw 1 linie (2 mm) langer, om welke reden men de portie ook niet mag overdrijven, omdat iemand daardoor last van zijn gebit zou kunnen krijgen≠

Het hier aangetoonde is de bijzondere werking van dit zout. Het geneest, -bij juist gebruik, net als de voorgaande middelen ≠- ook elke lichamelijke kwaal; hierbij moet echter grote voorzich≠tigheid betracht worden! Want bij de voorgaande soorten kan geen noemenswaardige schade aangericht worden, als men de zieke naar zijn geaardheid en zijn kwaal in ťťn keer een grotere portie zou toedienen of deze in noodgeval na enkele dagen zou herhalen; bij dit zout echter mag nooit een herhaling -behalve eerst na tien jaar -plaatsvinden en de portie mag de voorgeschre≠ven maat nooit overschrijden.

Het dieet moet daarbij net zo zorgvuldig gehouden worden als bij de vorige gevallen. Alleen moet de zieke zich nog minstens 14 dagen langer van zure dranken en spijzen onthoudťn dan bij de vroegere gevallen; want dit zout bevat zeer intensieve ziele≠specifica, die ook in ieder ander zuur meer of minder aanwezig zijn; het zou daarom in de eerste periode uit de in de maag en het lichaam gekomen andersoortige zuren, de op hem gelijkende zielespecifica in het lichaam aantrekken en die daardoor boven≠matig vermeerderen, wat tenslotte hetzelfde effect zou hebben als wanneer men meteen in het begin al een dubbele of drievoudige portie had ingenomen.

Verder heeft dit zout echter ook nog de werking, dat het, als het een bijna tot de dood vervallene op de tong wordt gelegd en zijn organisme nog niet te zeer verstoord is, hij weer volledig gezond kan worden, of in ieder geval het leven daardoor nog een tijd kan rekken.

Op de vraag welke soort zwavelzout men moet gebruiken, dient jullie dit tot antwoord: Ik weet het nog verreweg beter dan alle chemici en apothekers, dat uit zwavel verschillende preparaten worden gemaakt en er nog veel meer dan tot nu toe bekend zijn, gemaakt kunnen worden. Ze heten zwavelzouten, omdat zwavel≠voor een deel een mineraal, voor een deel een vet, dat uit het binnenste van de aarde afkomstig is -evenzoveel zoutsoorten bevat als het verschillende eigenlijk minerale delen in zich heeft. Dit alles noem Ik echter niet het algemene zwavelzout, maar dat wat door Mij als zout wordt aangeduid, is het zuur van de zwavel. Het zuur echter, zoals jullie het kennen, is ook te verdelen in twee soorten, namelijk het bekende rokende bruine zwavelzuur en dan het zuivere dat helder is als water. Deze laatste moet zo worden behandeld, dat zij zich uitkristalliseert en deze kristallen moeten op een geŽigende manier van al het aanwezige vocht worden bevrijd.

Nadat ze dan zo droog mogelijk zijn, worden ze in een schone kom van porselein met een stamper tot poeder gewreven. Tijdens het wrijven voegt men echter op een volle koffielepel van dit zout nog een vierde deel, zoveel mogelijk arsenicumvrije, zwavelbloem erbij en wrijft deze goed fijn door het andere poeder heen en dan is dit mengsel het zwavelzout, dat in de voorgaande mededeling als zwavelzout te gebruiken is voor het bekend gemaakte doel.

Op deze manier kan een apotheker of chemicus -wanneer hij daarvoor moeite wil doen -het vereiste zwavelzout bereiden; iedereen zal daar wat moeite mee hebben, omdat juist deze uit het zuivere zwavelzuur gewonnen kristallen nogal moeilijk te drogen zijn. Het drogen geschiedt het best in de loop van de tijd, doordat men het zwavelzuur zo lang Iaat uitkristalliseren, totdat men ziet dat de kristallen zich stevig hebben ontwikkeld.

Een ietwat gemakkelijker, maar ook niet zo'n snelle methode om uit zulke zuren kristallen te vormen, is eventueel ook deze. Men neemt een glasschaaltje met een vlakke bodem {donker glas is beter dan licht). Dit schaaltje zet men in de zon, of in de winter -wat weliswaar niet zo goed is -op tamelijk heet zand en giet er in een keer zoveel zuur in, dat als dit de bodem bedekt, het zo hoog staat als ťťn enkele druppel hoog is, dus hoogstens 1/4 linie {1/2 mm). Dit zuur Iaat men dan buiten in de zon staan, dan zal het zonlicht en zijn warmte de waterige vochtigheid uit het zuur verwijderen en men ziet dat de bodem van het glas met een zeer dun korstje bedekt is.

Dit korstje nu is dan het gekristalliseerde zuivere zwavelzuur. Over deze korst giet men weer wat zuur en laat het op voornoemde manier verdampen. Maakt iemand dit preparaat in de winter, dan moet hij dat niet in de woonkamer of in een gewone keuken doen, maar men moet voor dit doel een eigen klein laboratorium hebben, daar de van het zuur zich losmakende waterige dampen op elke menselijke borst en luchtwegen een schadelijke invloed uitoefenen.

Overigens gaat men te werk zoals bij het uitdampen door de zon, wat -zoals reeds gezegd werd -veel beter is, daar de kristallen op deze manier door de zonnestralen reeds vooruit worden verza≠digd en bij de tweede verzadiging des te krachtiger worden.

Er zijn echter nog verschillende manieren om uit zulk gecon≠centreerd zuiver zwavelzuur kristallen te vormen. Wanneer men dit zuur in schone, uit goede klei gebakken en niet geglazuurde potten doet en deze goed afsluit, dan zullen zich spoedig aan de buitenkant van de kleipotten kristallen beginnen te vormen. Deze kristallen zijn dan ook net zo te gebruiken als de andere, die men nog op andere manieren wint.

Met het winnen van de kristallen zal het echter gemakkelijker gaan dan met het winnen van een volkomen arsenicumvrije zwavelbloem.

Voor de ontwikkeling van de kristallen heeft echter het zuivere, witte, geconcentreerde engelse zwavelzuur de voorkeur, want in Engeland wordt ze het zuiverste gemaakt.

Het vereiste zwavelzout is als zeer bruikbaar ook op een andere manier te winnen. Daar echter voor deze winning te veel, tamelijk kostbare apparaten nodig zijn en de kortste tijd 1 a 2 jaar vergt, laat Ik het na jullie een dergelijke winning van het zeer bruikbare zwavelzout te beschrijven. Ik zal jullie echter later bij gelegenheid door Mijn knecht een speciale beschrijving daarvan geven, bene≠vens de nodige tekeningen van de apparaten.

Hiermee is jullie nu de derde methode volledig bekendgemaakt en haar gebruik aangetoond.

Let wel, het gewone keukenzout evenals het loogzout -uit zout of uit verschillende planten -is voor de voorbewerking doorgaans niet geŽigend, daar het eerste, namelijk het keukenzout te veel grove mineraaldeeltjes bevat en niet arsenicumvrij is, terwijl het loogzout te oplossend is en soms vernietigend werkt. Dus alleen de bekendgemaakte zouten zijn voor dit prepareren geschikt.

En daarmee is jullie nu over dit punt op jullie verlangen genoeg bekendgemaakt.

Alvorens we echter tot een vierde methode overgaan wil Ik nog een kleinigheid betreffende de derde methode eraan toevoegen en wel iets over de vaten voor de bereiding, die in noodgeval ook voor de eerste en tweede soort te gebruiken zijn. En wat Ik jullie daarover te zeggen heb is het volgende:

Als jullie een of andere van de beschreven vaten moeilijk of helemaal niet kunnen krijgen, dan kunnen jullie ze ook in de plaats daarvan laten maken uit zogenaamd papier-machť, net zoals de zogenaamde tabaksdozen, echter wel zoveel mogelijk van dezelfde kleur. Alleen moet de massa tamelijk dik worden genomen en moet goed doorbakken en gelakt zijn. Zou de schilder niet in staat zijn om de donkerviolette kleur aan te brengen, dan kan men het ook zwart schilderen. Ik spreek hier over de fabrikanten in deze stad (Graz). In Wenen, Bohemen, Parijs en Londen kan men het donkerviolet echter gemakkelijker krijgen. Alleen heeft de zwarte kleur de eigenschap, dat zij bij het inzuigen te weinig selecteert en alles voetstoots aanneemt wat op haar afkomt. Daarom raad Ik jullie aan bij de zwarte vaten de zonnestralen niet direct op de beneden liggende inzuigmedicamenten te laten vallen, maar door een iets blauwachtig of anders heel helder glas, dat heel goed op het vat moet passen. Bij de suikerpreparaten zou het het beste zijn wanneer jullie het bovengenoemde glas door middel van gesmol≠ten rubber op de rand van het vat plakt. Dan hoeven jullie 's nachts of overdag, wanneer de zon niet schijnt, het zo klaargemaakte vat met zijn medicinale inhoud alleen met een gelijkgekleurde doek te bedekken en op een droge plaats te zetten. Bij de zouten zou echter een deksel moeten worden gemaakt, dat heel precies op het vat past. In plaats van de bovenste bekleding met een deksel moet dan echter een zoals boven beschreven glasschijf, hermetisch sluitend met kit of stopverf worden aangebracht; want in de zouten moet, zoals jullie weten, vaak worden geroerd. Wanneer het vat is voorzien van zo'n deksel, dat gemakkelijk is weg te nemen, dan is het roeren gemakkelijk, alleen moet het vat voor het prepareren van de zouten nog eens zo goed en sterk gelakt zijn als voor het prepareren van de suiker-medicamenten.

Daar we dit nu vooraf besproken hebben, kunnen we meteen ongehinderd tot de vierde methode overgaan.

 

Een vierde manier om het zonlicht voor genezing toe te passen

Neem een uit serpentijnsteen gemaakte kroes die ongeveer de maat heeft van 2 seidel*. (* 1 Seidel = ca. 1/41itet ** Piston = stamper ) Neem bij deze kroes ook een van dezelfde steen gemaakte roer≠ of wrijfpiston** en kijk dan of jullie van een slager lof 1 1/2 seidel lamsbloed of, in geval dat niet te krijgen is, heel gezond kalfsbloed kunt krijgen. Doe dit bloed in de boven beschreven kroes en als de kroes te klein is, neem er dan twee en doe in ieder de helft van het bloed, dat is ongeveer een halve of driekwart seidel. Zet dit bloed dan, zoals de voorgaande medicij≠nen, in de zon en blijf het zolang omroeren als de zon erop schijnt. Gedurende de nacht moeten jullie het echter tegen de inwerking van de lucht goed beschermen en het op een koele droge plaats zetten.

Dit roeren en het blootstellen van het bloed aan de zon gebeurt zolang, tot het bloed volledig is ingedroogd. Als het volledig is ingedroogd, verpulver het dan in hetzelfde vat met dezelfde piston door wrijven, drukken en stoten.

††† Hebben jullie op deze wijze een roodbruin poeder verkregen,bewaar het dan in schone, donkere glazen flesjes.

††† Deze medicijn is weer net zo te gebruiken als de eerste twee soorten en werkt eveneens universeel. Hoofdzakelijk zal het echter degenen die aan een longziekte lijden goed van pas komen, evenals diegenen die aan veel voorkomende bloedingen van de een of andere soort lijden.

Wanneer het bloed na enige keren bewerkt te zijn, door de een of andere het bloed kenmerkende slechte geur jullie reukorgaan zal prikkelen, maak je er dan niet bezorgd om, want zo'n lucht is niet schadelijk en gaat tenslotte, wanneer het bloed reeds droog is, in een gewoonweg aangename geur over.

Bloed van een ander dier echter, zoals ook het bloed van een rund en een schaap, mogen jullie niet nemen; want wanneer dergelijke dieren zich eenmaal met gras beginnen te voeden, dan worden hun zielespecifica in het bloed ook grover en onzuiverder en deze zouden dan uit de zonnestralen alleen maar datgene opzuigen wat aan hen homogeen is.

Daarom is het bloed van de twee genoemde diersoorten (lam en kalf) voor het voorgeschreven doel alleen te gebruiken zolang deze dieren, vooropgesteld dat die dieren heel gezond zijn, nog van de melk van de moeder leven.

Dit medicament, wanneer het goed wordt bewaard, behoudt een heel jaar volkomen dezelfde werking; na een jaar wordt het echter zwakker. Men kan het weliswaar versterken doordat men het weer enige tijd buiten in de zon zet, maar een nieuw is altijd beter.

Dit is dus de vierde methode. Over naar een andere.

 

Een vijfde manier om het zonlicht voor genezing toe te passen

Als medicijn om in te nemen zijn deze vier soorten meer dan voldoende; desalniettemin kan de zonnestraal tot genezing van veelvuldig lichamelijk lijden nog op verschillende manieren nuttig worden gebruikt.

Wanneer iemand bijvoorbeeld uiterlijk een kankerachtige wond heeft, neem dan een zogenaamd middelmaat brandglas en ga meerdere malen per dag met het zonnebrandpunt over zulke wonden heen, en wel zo, dat het brandpunt over de hele wond≠oppervlakte heen gaat, waarbij men echter moet opletten, dat men het brandpunt niet te lang op ťťn plek van de wond gericht houdt.

Hierna doopt men een heel schone, linnen doek in zonbestraald water en legt deze over de wond; de doek dient meerdere malen per uur te worden verwisseld, dan zal de lijder -overigens bij een juist dieet -in korte tijd van zijn kwaal worden genezen.

Wanneer jullie echter in plaats van de doek goede, rijpe blade≠ren van de tabaksplant kunnen krijgen, dan hebben deze de voorkeur boven de doeken; alleen moeten zij ook van tevoren op een glasplaat wat in de zon liggen.

In plaats van het zonnewater is de zogenaamde zonnetinc≠tuur net zo heilzaam; deze wordt op de volgende manier bereid.

Jullie kennen het alpenkruid, arnica genaamd. Van deze bloe≠men moeten jullie het bloeiende deel, dat wil zeggen alleen de gele bloembladeren en de meeldraden nemen en ze dan, ongeveer twee handen vol, op een halve maat* (*1/2Iirer; ) goede alcohol laten trekken. Deze alcohol moet in een goed afgesloten lichte fles 14 dagen tot 3 weken lang buiten in de zonnestralen worden gezet en in die tijd vaak worden geschud. Na deze tijd moet men deze alcohol, dan al zonnetinctuur, zeven en in een donkere fles goed bewaren.

Van deze tinctuur wordt dan bij gebruik op een quintel**(** 1/5lirer) zonbestraald water 1 druppel genomen, alleen bij diepere wonden 3 a 5 druppels. Daarmee kan dan de bovengenoemde linnen doek, die van tevoren in de zon moet worden gewarmd, nat gemaakt en op de wond gelegd worden. Hiermee, evenals door de voorgaande twee middelen, is de wond in de kortste tijd te genezen≠

Ook venerische bulten, huiduitslag en hoofdschurft kunnen daarmee gemakkelijk worden genezen, wanneer ook voor het innerlijke dieet wordt gezorgd.

Nog een ander middel tegen dergelijke boosaardige uiterlijke wonden bestaat hieruit:

Neem goede en verse hennepzaden, droog deze 14 dagen in de zon en bewaar ze dan op een droge plaats in afgesloten flessen≠. Wanneer jullie ze nodig hebben, doe dan deze hennep in een oliepers, nadat je ze van tevoren iets hebt gekneusd. Dan zullen jullie hieruit een fijne zuivere olie krijgen≠

Bestrijk zulke wonden dikwijls met deze olie en zij zullen met een juist dieet, in korte tijd genezen, zonder schadelijke invloed op het lichaam.

Van deze zo bewerkte zaden kan men ook een soort melk bereiden op dezelfde manier als de amandelmelk, die heel goed van nut zal zijn voor diegenen, die ingewandsstoornissen of tuber≠culose in de longen, verhardingen van de lever en de milt of de nieren hebben; zij zullen bij het gebruik van deze melk een gunstige werking bespeuren.

Alleen daar, waar de innerlijke organen dreigen uit te drogen, heeft een melk uit lijnzaad, die net als het voorgaande in de zon moet worden gedroogd, de voorkeur boven hennepzaadmelk.

Verder is er nog een middel tot verzachting van pijn in de ledematen, dat heel eenvoudig te bereiden is:

Men neemt zo mogelijk vers geperste boomolie*, (* Vermoedelijk noten-≠ en olijvenolie ) ongeveer een pond, men giet die in een goed sluitende stopfles en doet er, wat in deze tijd**(** Geschreven in 1851) gemakkelijk te verkrijgen is, een goede handvol klaproosbladeren bij. De bladeren van de wilde klaproos of van de kleine veldklaproos hebben de voorkeur boven de grote tuin≠klaproos.

Wanneer de klaproosbladeren zich in de olie bevinden, dan sluit men de fles goed af en zet die eveneens 2 a 3 weken in de zon en schudt haar dikwijls overdag om.

Na deze tijd zeeft men de olie in een fles en sluit deze goed af; wanneer deze fles donker is, is dat beter, zij mag echter ook licht zijn.

Wanneer nu iemand door bovengenoemde pijnen overvallen wordt, dan bevochtigt hij een schone, zonbestraalde doek met deze olie en legt hem op het pijnlijke lichaamsdeel, dan zal het spoedig beter gaan. Ook bij steken in de borst en de zijde, wanneer deze van reumatische of jichtachtige aard zijn, kan deze olie met groot succes toegepast worden.

Vervolgens nog iets over enkele arcanen of belangrijke mid≠delen om levenskracht te krijgen.

 

Een zesde manier om het zonlicht voor genezing toe te passen

We willen nu overgaan tot de bereiding van een ander, even krachtig werkend geneesmiddel.

Neem vetvrije melk van een geit, doe die in een soortgelijke glazenkom, zoals Ik jullie voorheen heb beschreven bij het winnen van zwavelkristallen. Is zo'n kom moeilijk te krijgen, dan gaat het ook met een kwadraatschoen grote donkerviolette glasplaat.

Bedruppel deze plaat met bovengenoemde melk en zet haar in de zon. Binnen zeer korte tijd zullen deze druppels zijn inge≠droogd.

Zijn de druppels droog, bedruppel dan de plaat nogmaals metdezelfde melk en blijf dat zo lang doen, tot zich op de plaat of op de bodem van de kom een tamelijk dikke korst heeft gevormd.

Schrap deze korst dan behoedzaam van de glasplaat af, verpul≠ver haar nog meer door wrijven en doe dit poeder in een goed luchtdicht afgesloten glazen fles en bewaar het op een droge plaats.

Vul echter tegelijkertijd een witte glazen fles, die van hetzelfde glas een koepelvormig goed sluitend deksel moet hebben, tot de helft met geschaafde, zuivere kamfer en zet deze dan goed afgeslo≠ten in de zon. Daardoor zal de oorspronkelijke kamfer in het glas van dag tot dag verminderen, maar in de glaskoepel daarboven zal zich een witachtige neerslag vormen.

Wanneer de glaskoepel door de neerslag al tamelijk ondoor≠zichtig wordt, neem deze er dan af, doe het van tevoren toebereide melkpoeder erbij en roer het zolang in de koepel om, totdat het melkpoeder de neerslag van het glas in zich heeft opgenomen.

Bewaar dit poeder goed in daarvoor geschikte flesjes. Het is een van de beste middelen tegen alle innerlijke alsook uiterlijke kwa≠len, die ontstaan door overmatige bloedstuwingen en in alle delen van het lichaam gezwellen, ontstekingen en builen veroorzaken.

†††† Dit middel is ook bij voorkeur voor pestlijders te gebruiken; ook bij cholera zal het voortreffelijke diensten bewijzen. Longlijders zullen daardoor eveneens gemakkelijk genezen.

†††† Hierdoor zullen ook boosaardige uitslagen, zoals eczeem en de bekende roodvonk, heel snel genezen.

Dit middel is op twee manieren te gebruiken: Men neemt daarvan 1 a 3 gran* (* 1 Gran = 0,06 gram) in of als er aan de extremiteiten -als handen en voeten -gezwellen voorkomen, wrijft men met dat poeder een schone, door de zon bestraalde linnen doek in en legt deze droog op het gezwel; het gezwel zal dan in korte tijd geheel verdwijnen. Bovendien is het echter ook altijd raadzaam al naar gelang zijn natuurlijke gesteldheid 1 a 3 gran in te nemen.

Dit poeder heeft ook nog de eigenschap een stervende voor geruime tijd te doen opleven en soms ook volkomen gezond te maken als dat niet tegen Mijn orde is, ongeacht door welke ziekte ook iemand tot aan de rand van het graf zou zijn gebracht door het vroeger verkeerd gebruiken van grove, allopatische geneesmid≠delen.

Nu volgt nog een ander arcanum.

 

Nog enkele zonnegeneesmiddelen

Aan het tot nu toe gezegde en getoonde wil Ik nog enige medi≠camenten toevoegen, die door de zonnestralen geprepareerd zijn en meer uitwendig dan inwendig zijn te gebruiken, en die jullie zonnestralen-sympathetische-geneesmiddelen kunt noemen.

Neem van een kwetsenboom de scheuten samen met de schors en verbrand ze tot as. Het allerbeste zou zijn wanneer jullie een zo sterk brandglas of een holle spiegel hadden, om met het brandpunt het kwetsenhout, dat natuurlijk van tevoren tot kleine spaanders moet worden gemaakt, tot as te verbranden.

Deze as moet dan nog 5 tot 8 dagen buiten in de zon worden gezet, natuurlijk beter in een donker glas dan in een licht.

Nadat deze as zo door de zonnestralen geprepareerd is, moet zij, net als alle andere medicijnen, in een droog flesje -vooral goed beschermd tegen de inwerking van de buitenlucht -op een droge plaats worden bewaard.

Wanneer iemand aangetaste tanden heeft, dan neme hij onge≠veer 5 tot 8 gran van dit geneesmiddel op een halfzachte tanden≠borstel, die van tevoren in zonbestraalde kwetsenalcohol is ge≠doopt.

Met de zo met de as voorziene tandenborstel wrijft men dan de aangetaste tand 3 dagen achter elkaar, 's morgens en 's avonds heel goed in en de aantasting van de tand wordt daardoor gestopt en tenslotte wordt een volkomen herstel van de tanden bewerk≠stelligd.

Men kan een soortgelijke as uit de salieplant bereiden, die dan op dezelfde manier behandeld moet worden; alleen moet daarbij de borstel niet in puur kwetsenalcohol worden gedoopt, maar in een oplossing van etherische salieolie in alcohol van ongeveer 40%.

Men bereidt deze oplossing zodanig, dat men op 1/8 seidel alcohol 8 tot 10 druppels salieolie doet, dan het flesje goed afsluit, de inhoud goed door elkaar schudt en het 5 tot 8 dagen buiten in de zonnestralen zet, daarna het flesje ůf met een donkere verf bestrijkt ůf met donker papier omwikkelt en het zo voor gebruik gereed op een droge plaats bewaart.

 

Een zonnegeneesmiddel tegen buikloop en cholera

Verzamel verse jeneverbessen in de tijd dat ze blauw beginnen te worden en reinig de bessen van de naalden.

Wanneer de bessen zo verzameld zijn, neem dan een blauwe linnen doek en spreid hem uit op een droge plaats waar de zon schijnt; het beste is op een oude houten tafel. Leg op deze doek de verzamelde bessen en spreid ze zů uit, dat geen bes een andere bedekt.

Wanneer de zon in die tijd al wat zwakker wordt, dan kan men de inwerking van de zonnestralen verhogen, doordat men naast de tafel waarop de bessen liggen, juist tegenover de zon, een ongeveer een paar ellen hoge witte wand plaatst, wat met behulp van een opgehangen linnen doek gemakkelijk is te bewerkstelli≠gen.

's Avonds pakt men de blauwe doek aan de vier punten en doet de bessen zo samen met de doek in een dusdanig grote glazen pot, dat daarin de doek met de bessen voldoende plaats heeft. De pot dekt men gedurende de nacht zo goed mogelijk af.

Men zet de bessen zů lang in de zon, tot ze een peperachtig geschrompelde huid krijgen; en dan kan men de bessen in dezelfde glazen pot doen, echter zonder doek. Om ze verder te bewaren moet men ze echter met een blaas goed afbinden en op een droge plaats zetten. De zo geprepareerde bessen behouden zo vele jaren hun krachtige werking.

Wanneer op een plaats voornoemde ziekte heerst, dan eet men 's morgens 3 tot 7 van deze bessen, neem ook een deel om te verpulveren en rook daarmee de kamer zowel als de kleding uit die men voor het uitgaan aantrekt. AI heerst deze ziekte op een bepaalde plaats nog zo erg, toch zal diegene, die het genoemde middel in geloof en vertrouwen op Mij volgens voorschrift ge≠bruikt, daarbij dieet houdt en zich van geslachtsverkeer en overige zwelgerijen onthoudt, volkomen gevrijwaard blijven.

Zulke bessen, in een seidel zuiver bronwater en op een matig vuur gekookt en naderhand gedronken, dat wil zeggen alleen het water, bevrijden ook hem, die cholera krijgt, in korte tijd van deze ziekte.

Met wat wijn en water gekookt, geneest deze jeneverbesthee ook de pest, vooropgesteld dat deze ziekte niet reeds het crisissta≠dium heeft bereikt. Als men zulke bessenthee drinkt, geneest ook de vervelende waterzucht beter dan met welk ander middel ook. Bij waterzucht is puur water echter beter dan wijn.

Ik kan jullie nog een geneesmiddel geven tegen de cholera en dat bestaat heel eenvoudig daaruit:

Verzamel de kleine veldkamille, neem daarvan echter alleen de witte bloemen en de gele meeldraden. Doe deze verzamelde bloemen in een witte, zogenaamde suiker≠ of inmaakpot -wel te verstaan van goed wit glas; het glas mag namelijk niet groen zijn.

Sluit deze fles heel goed af en zet ze zů lang buiten in de zon, totdat de inhoud bijna helemaal droog is. AIs deze kamille helemaal droog is, zet ze dan in dezelfde fles op een heel droge plaats.

Als iemand cholera zou krijgen, neem dan een goede eetlepel van deze bloemen, doe ze in een kop en giet er een halve seidel zuiver kokend water op. Dek de kop 1 tot 2 minuten goed af, geef de zieke dan de thee gezeefd te drinken en dek hem in een bed goed toe, dan zal hij in korte tijd helemaal beter worden!

Voor wie het verdragen kan, doet men in de thee 1 tot 2 gran bevergeilpoeder ( Castoreum sibiricum); dat zal de werking van de thee verhogen. De zogenaamde bevergeiltinctuur is echter niet aan te raden, behalve wanneer deze bestaat uit viermaal afgetrokken jeneverbesalcohol, waarin men op een halve seidel een halve lood* (* 1 (Duits) lood = 16.67 gram)bevergeilpoeder heeft gedaan.

Daarna moet de fles, goed afgesloten, zů lang buiten in de zon worden gezet, tot de alcohol een behoorlijk donker roodbruine kleur heeft gekregen. Van deze tinctuur doet men dan 7 tot 10 druppels op 3/4 seidel van bovengenoemde kamillethee, waardoor de kwaal dan ook in enkele minuten zal zijn genezen.

Hier hebben jullie de beste geneesmiddelen tegen de cholera. Vervolgens zal Ik jullie nog verschillende middelen geven tegen de zwarte pest en de zogenaamde gele koorts.

 

Een zonnegeneesmiddel tegen de pest en de gele koorts

Jullie kennen reeds vanuit jullie kinderjaren een wortel, dat is de echte Aziatische rabarber.

In de echte rabarber ligt een buitengewoon grote geneeskracht, zelfs als men ze in rauwe toestand als poeder of als stukjes (maar dan wel in de mond iets fijngekauwd) inneemt. Nog meer bewijst deze wortel zijn geneeskracht als hij op de volgende manier geprepareerd wordt:

Men neemt enige loden* (* 1 (Duits) lood = 16.67 gram ) van deze wortel en verpulvert die, echter niet al te fijn, zet deze poeder op de reeds bekende manier in een daartoe geŽigend glas of kom in de zonnestralen en dekt het in de nacht af met een schoon zwart lamsvel, dat men overdag, en wel met de ruwe wolkant, eveneens in de zon kan leggen.

De wol moet niet precies op het poeder komen te liggen. Het beste is, om uit het lamsvel een vierkant stuk te snijden dat even groot is als het glas of de kom. Dat stuk lamsvel plakt men met de gladde kant tegen een even groot vierkant houten plankje. Wan≠neer de wol te lang is, knipt men deze met een schaar wat korter en reinigt het vel behoorlijk met een borstel.

Wanneer de zon sterk is, zijn 8 a 10 dagen buiten staan voldoende; is ze echter zwakker, dan moet de tijd van het buiten zetten verdubbeld worden.

De dagen waarop een noordenwind waait, kan het poeder ook in de buitenlucht gezet worden, ook al zou de zon tengevolge van voorbijtrekkende nevels niet steeds op het poeder kunnen schij≠nen. In dat geval is de noorderlucht net zo veel waard als de zonnestralen.

Wanneer het bovengenoemde poeder geprepareerd is, moet het op dezelfde manier bewaard worden als de hiervoor genoemde medicamenten. Men doet er goed aan, wanneer men het te bewaren glas in hetzelfde lamsvel wikkelt, als waarmee men het poeder tijdens de nacht heeft afgedekt.

Op deze manier heeft men een belangrijk medicament, dat, als men 's morgens en 's avonds 7 tot 10 gran inneemt bijna alle ziekten zeker geneest, wanneer die ziekte niet reeds het laatste stadium heeft bereikt.

Wanneer ergens de zwarte pest heerst of de gele koorts woedt, zal dit poeder -als het tijdig genoeg gebruikt wordt en er altijd een half lood van ingenomen wordt -een snelle en volkomen genezing bewerken; als het echter te laat wordt ingenomen, wat bij deze ziekten heel gemakkelijk het geval kan zijn, omdat zij gewoonlijk een snel verloop hebben, kan natuurlijk met dit ge≠neesmiddel weinig worden bereikt.

Voor dat geval wil Ik jullie een andere wortel aanwijzen, die in AziŽ in de hogere bergen wordt gevonden. Deze wortel groeit ook wel in de diepte, maar ziet er dan iets gelig uit en is niet zo krachtig als de witte. Zijn naam is Jaisung en wordt ook heel vaak Jensing (Ginseng) genoemd.

Deze wortel wordt net zo geprepareerd als de rabarber, alleen moet hij in een vijfvoudig mindere dosis als de rabarber worden Ingenomen.

In een naar verhouding sterkere dosis geneest hij, als geen ander middel, de zwarte pest en de gele koorts, zelfs nog vaak in het derde stadium. Vooral bij de zwarte pest is nog op te merken, dat de kamers van zulke patiŽnten overdag verschillende keren met ge≠schaafde bokshoorn en jeneverbessen uitgerookt moeten worden. Wanneer de ziekte erg woedt, is het ook goed om lof 2 geiten≠bokken in de kamer van de zieke te zetten.

Wanneer men dit alles in acht neemt, dan kan de zwarte pest nog zo in een bepaalde plaats heersen, toch zal ze daardoor van zo'n huis worden afgehouden. En wordt het uitroken algemeen toegepast, dan zal zij binnen hoogstens drie dagen verdwenen zijn.

In geval van bijzondere intensiteit van deze ziekte kan voor het roken ook nog een weinig rabarberpoeder worden toegevoegd.

Hier hebben jullie dan de beloofde middelen tegen de twee dodelijkste ziekten die op aarde voorkomen.

Het gebruik van zowel rabarberpoeder als dat van de Jensing is vooral voor het weer opleven van zeer verzwakte, vaak totaal verschrompelde zenuwen bij voorkeur aan te bevelen, evenals tegen alle kwalen die voortkomen uit een zekere besmetting.

Hier in Graz zullen jullie de echte Ginseng heel moeilijk kunnen krijgen; in TriŽst, Parijs, Londen en Hamburg echter kan men de originele Jensing krijgen, maar tegen een nauwelijks te betalen prijs.

De vijfmaal zwakkere Amerikaanse Jensingwortel doet, in gro≠tere dosis ingenomen, dezelfde dienst. Zij komt in Amerika voor in het noorden en in het zuiden. Die uit het zuiden is de beste.

 

Een nieuw zonnegeneesmiddel

Een nieuw zonnegeneesmiddel deelde Gottfried Mayerhofer in 1870 mee door het innerlijke woord. Het luidt als volgt:

Nadat jullie reeds verschillende geneesmiddelen door Mijn knecht in het jaar 1851 bekend zijn gemaakt, wil Ik er heden nog een nieuw aan toevoegen, en wel:

Neem wilde kastanjes, als ze vanzelf rijp uit de bolster vallen, doe er de buitenste en ook de binnenste bruine schil vanaf, snijd ze dan in kleine stukjes en droog deze in een donkerviolet-blauwe schaal in de zon gedurende 2 tot 3 weken. Verpulver ze daarna en bewaar het zo verkregen poeder in donkerblauw-violette flesjes≠

Dit middel, gebruikt als lichte thee, waarvan 1 eetlepel in kokend water wordt gedaan, wordt afgedekt en men laat het enige minuten staan, zeeft het en drinkt het dan. Men gebruikt het bij voorkeur tegen bloedziekten bij vrouwen, wanneer de menstruatie te heftig en te dikwijls is. Deze thee regelt de natuurlijke secretie.

Ook is de wilde kastanje in haar ruwe toestand als simpathetisch middel geschikt wanneer iemand door een soort hoofdpijn wordt geplaagd, die meer komt van de zenuwen dan van bloedaan≠drang in de hersenen. De kastanjes hoeft men in dat geval, drie stuks, alleen maar enkele dagen bij zich dragen -ten volle vertrou≠wend op Mijn Zegen -en de hoofdpijn zal in het begin minder worden en op de derde dag totaal verdwijnen.

Om jullie deze werking van de wilde kastanjes te verklaren, maak Ik jullie alleen maar opmerkzaam op de buitenste bolster; jullie zullen deze met punten of stekels bedekt zien. En juist deze stekels zijn in de natuur de elektrische geleiders, en jullie kunnen de kastanjes als een elektrische fles beschouwen, die, door deze geleiders geladen, alle elementen waaruit zij bestaat, met elektriciteit opvult≠

Omdat bloedziekten meestal ontstaan door het niet functione≠ren van de elektrische haard in het menselijk lichaam, dus van de milt vandaan komen, is juist dit uit de kastanje gewonnen, met zonnestralen geladen poeder het enige middel om de elektrische stroom in het menselijke lichaam weer in het gareel te krijgen≠

Hier hebben jullie in enkele woorden de eigenlijke oorzaak van de geneeskracht van de wilde kastanje. Door het blootstellen aan de zon worden de nog door de aarde opgezogen vochten, onzui≠vere delen of specifica verwijderd, en er blijft alleen het met elektriciteit geladen en voor deze speciale toestand benodigde deel over.

Deze thee kan ook bij ziekten van de milt met succes worden gebruikt.

Hier hebben jullie dan weer een nieuw geneesmiddel voor de lijdende mensheid. Gebruik ze in vertrouwen op Mij, en Mijn Zegen bij de genezing zal niet uitblijven!

 

Zaakregister

allopathie 11

alternatief (voor de zonnegeneesmiddelen) 18

alternatief (voor de violette glazen vaten) 27

arcanum 14, 15

arsenicum 22, 26

arts 11, 12, 14

bed 19,37

bier (vermijden) 19

blaas 16, 36

bloed (slechte reuk) 10,11,20,28,29

bonen (vermijden) 21

borst 32

brandglas 16,29,34

brandpunt 17,31,34

brandpuntsafstand 16

bronnen (afgedekte) 10

deksel (van violet glas) 15,16,27

deksel (van wit glas) 33

dieet 12,16,17,19,24

dierenbloed 28

doek van linnen 27,31,32

dranken (gekruide) 19

dranken (zure) 19

echtparen 17

elektriciteit 41

flesjes 16,35,41

flesjes (donker ) 31,32

flesjes (wit) 31,36,37

geesten (zuivere) 10,11, 13,17

geesten (boze) 10

geloof9, 21,36

genitaliŽn 18

geslachtsverkeer 17, 36

gezondheid 10

glaskommetje (met vlakke bodem) 25

glasplaat 27, 31, 33

glazen stee120

groenten (vermijden) 21

haren 23

herfst 14

holle spiegel 34

homeopathie 11, 12, 16, 18

homogene stoffen (worden opgenomen) 14,29

hulp (snelle) 18

invalshoek (van zonnestralen) 16

keukenzout 26

kleuren (een werk van de lichtgeesten) 13

koffie 19,20

kristalliseren (van het zwavelzuur) 24, 25, 26

laboratorium 25

landen (zuidelijke) 13

leeftijd (hoge) 15, 17

lepeltje (goud, zilver) 22

levensfluÔdum 10

levensgeesten (in het water) 17

levensspanning 11, 15,23

levensspecifica 14, 17

levensspecificageesten 15

levenswijze (verkeerde) 12

lichaamsvernieuwing 23

lichtgeesten 10,11, 13,17

linnen doek (wit) 36

linzen (vermijden) 21

loogzout 26

materiŽle stoffen als dragers 9, 12

matigheid 17

Mayerhofer, Gottfried 40

mensen (eerste van de aarde) 9, 10, 12

menstruatie 40

milt 31,41

moedermelk 29

noordenwind 38

oliepers 31

omslagdoeken (kompres) 23

onthouding 17,19,36

ordening (goddelijke) 14, 34

papier-machťvaten 27

piston 28

pistontafel (houten tafel) 35

planten 14

spijzen (sterk gekruid) 19

spijzen (verfijnde) 12

spijzen (zure) 19,24

stamper 28

tandenborste134

vaten (van donker glas) 15, 16,18,22,25,28,31,32,33, 35,40,41

vaten (van wit glas) 31,33,36,37

vaten (van klei) 18,26

vaten (van papier-machť) 27

vaten (van porselein) 16,25

vaten (van serpentijnsteen) 28

vergift 20

verlevendiging 14, 24, 34

versterking (van de zonnestralen) 35

vertrouwen 9, 20, 36

verzachting (snelle) 18

voorjaar 14

voorzichtig (bij gebruik van de geprepareerde zouten) 24

warmte 25

wijngeest (alcohol) 31, 34

wi19

winter 16,25

zaden (beider geslachten, een hoofdlevensspecificum) 15

zand (heet) 25

zenuwgeest 10, 11

ziekten 11, 12

ziel 10, 11,12,14,15,17, 20

zielespecifica 21,24,29,41

zielesubstantie 11

zomer 15

zonsopgang 15

zuren (in zwavel) 24

zwart (kleur) 27


 

 

Ziekten, Oorzaken van ziekten

afstomping 18

beenbreuk 23

beenderen (groei) 23

beenderen (organisme) 23

besmettelijke ziekte 39

bloed 28

bloedaandrang 19,33

bloedingen 29,41

bloedziekten 41

buikloop 36

builen 31, 33

cariŽs (aantasting der tanden) 34

cholera 35, 37

gele koorts 39

gezwellen 33

gordelroos 34

hoofdpijn 40

huiduitslag 31, 33

jicht 32

kanker (wonden) 30

ledematen (pijnlijke) 32

leververharding 31

longziekten 29,31,33

miltziekten 31, 41

nierverhardingen 31

ontstekingen 33

pest 33, 37, 38

reuma 32

roodvonk 33

steken in de zijde 32

tanden 23, 35

tandziekten 34

tuberculose (in de longen) 31

uitdroging 31

uitslag 31, 33

verharding (in de innerlijke organen) 31

verwondingen (uiterlijke) 12,23,31

waterzucht 36

zenuwen 10, 11,39,40

zenuwzwakte 10, 17, 39

zieke (doodzieke tot leven gewekt) 14,24,33

ziekten (alle -zijn te genezen) 12

ziekten (ontstaan) II

zwakte 10, II

zwarte pest 37, 38, 39


Natuurgeneesmiddelen


appels 19

arnica 31

arnicazalf 23

as (uit verbrand kwetsenhout) 35

bevergeilpoeder 37

bevergeiltinctuur 37

bloed (lam, kalf) 28

bokshoorn 39

boomolie 32

bronwater 36

fruit 19

geitebokken 39

geitemelk 33

gierst 21

gierstbrij 21

ginseng 39, 40

hennepzaden 31

hennepzadenmelk 32

hennepzadenolie 32

jaisung ginseng 39

jeneverbesalcohol 37

jeneverbessen 35


jeneverbesthee 36

kalfsbloed 28

kamfer 33

kamille 36

kamillethee 37

kastanje (wilde) 40,41

kastanjethee 41

klaproosbladeren 32

kwetsenalcohol 34

kwetsenboomhout 34

kwetsenfruit 21

lamsbloed 28

lamsvel (zwart) 38

lijnzaad 32

lijnzaadmelk 32

lucht (frisse) 17

maÔs 21

maÔsbrij 21

meelspijzen 21

melk (vetarm) 21

melksuikerkorrels 15, 16

melkpoeder 33

omslagen 23

pruimen 21

rabarber (echte Aziatische) 37, 38, 39

rabarberpoeder 39

rijstebrij 21

salieolie 35

saliestruik 35

suiker 15,16

suiker (gebrokkeld) 18, 19

simpathetische geneesmiddelen 34

tabaksbladeren 30

uitroken 36, 39

veldkamille 36

vleesspijzen 21

vleesbouillon 19

water (zonbestraald) 10, 16, 19, 23

wijn 17,37

wijngeest 30, 34

zonnelicht (gezondheidsstof) 12, 13, 14

zonnetinctuur 31

zonnewater 19

zout, zeezout 22, 23

zwavelbloem 25, 26

zwavelzout 22, 23, 24, 25, 26 zwavelzuur 24, 25, 26

zweet 19

zweetdruppels 19

 

UpToDate 2023-2024