Geloof kan veel, liefde kan alles

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

De Heer zei tegen zijn leerlingen: ‘Kijk, dat zijn de eigenlijke sleutels van Petrus, om welke reden hem op het laatst nog drie keer door Mij gevraagd werd of hij Mij liefhad. [Hier verklaart de Heer, waarom het water wordt vergeleken wordt met de deemoedigheid! – Bloed, dat ook voor een groot deel uit water bestaat, heeft met de deemoed te maken!] Hoe minder bloed in het hoofd, des te helderder is het verstand; daarom zien echte geleerden er ook niet zelden uit als ongelukkige geesten. Maar het hart moet bloed hebben, het kan het hart niet onverschillig laten of er wel of geen bloed is, want bloed is het leven van het hart!

 

Wat is het bloed dus eigenlijk? Het bloed is hier geheel en al hetzelfde als het water, dus alweer de liefde, maar nu met dit verschil, dat er die liefde onder wordt verstaan die door jullie in het leven in jullie harten wordt opgenomen voor jullie opwekking tot eeuwig leven. Dus evenzo het lichaam dat voedsel opneemt, dat in zijn geheel uit water afkomstig is en in het lichaam omgezet wordt in bloed, dat alle lichaamsdelen voedt en tot leven brengt.

 

[Opmerking: ‘Het lichaam wordt gevormd door de ziel, maar blijft wel direct verbonden met de ziel. ‘De ziel kan niet zomaar sterven en sterft normaliter ook niet, terwijl deze wel het lichaam kan verlaten. In dat geval sterft het lichaam en valt de materie uiteen – als de mens niet eet of drinkt, houdt het leven na enige tijd op].

 

De Heer tegen Petrus: ‘Het geloof kan veel, maar de liefde kan alles. Jij bent een rots in het geloof. Johannes echter is een zuiver diamant in de liefde. Zijn inzichten gaan dieper, dan bij iemand anders bij jullie. Hij is Mijn lievelingsschrijver. Hij zal nog veel bijzonderheden te schrijven krijgen. Liefde geeft ruimte voor veel dingen, maar het geloof beperkt zich tot iets bepaalds.

 

Petrus wordt dan een beetje verlegen. Diep in zijn binnenste is hij wat jaloers op Johannes. (Zie ook tekst: ‘Petrus, heb je Me lief?’ dat Jezus na Zijn opstanding aan hem vroeg). Petrus vraagt Johannes waarom hij steeds een veel dieper inzicht heeft, dan hijzelf. Johannes antwoordt daarop: ‘Ik woon niet in jouw hart en jij niet in het mijne. Er is dus geen maatstaf om vast te kunnen stellen om welke reden mijn mening zuiver en beter is. Accepteer het antwoord van de Heer, want alleen Hij kan hart en nieren onderzoeken. Dus zal Hij ook wel haarfijn weten, wat voor verschillen er bestaat tussen onze harten’. Met dit antwoord was Petrus ook tevreden. (GJE4-88)

 

Liefde belangrijkste sleutel

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

De ‘Zeg nu zelf, of het jullie niet buitengewoon zou moeten verbazen dat jullie bij zoveel licht van Mij uit toch nog zo blind zijn, dat jullie een zo gemakkelijke tekst niet op het eerste gezicht geheel en al vatten! Wat is het ‘water’? Dat is jullie toch al bij verschillende gelegenheden duidelijk getoond. Wat is het bloed? Ook dat is al getoond. Wat is de geest? Ook dat is jullie al heel vaak getoond.

 

Maar stel nu eens dat jullie enkel het water of het bloed of de geest getoond was; dan zouden jullie, aangezien die drie dingen één zijn, toch het geheel moeten begrijpen, als jullie in staat zouden zijn om op de juiste plaats, namelijk in het hart te denken. Maar jullie zijn allemaal nog verstandsridders. Dan lukt het natuurlijk niet met dergelijke teksten, die alleen als volledig waar en geldig in het hart blijvend en levend verklaard kunnen worden. Kennen jullie de belangrijkste sleutel soms nog niet, de enige waarmee alle geheimen van de hemel altijd als volledig geldig helemaal tot op de bodem verklaard kunnen worden? Als jullie die nog niet zouden kennen, moet Ik hem jullie toch eens noemen. Luister dus: die belangrijkste sleutel is en heet de liefde, d.w.z. de ware, zuivere liefde van jullie hart voor Mij, evenals - en bij uitstek - Mijn oneindige liefde voor jullie. Kijk, dat zijn de eigenlijke sleutels van Petrus, om welke reden hem op het laatst nog drie keer door Mij gevraagd werd of hij Mij liefhad.

 

O jullie blinden, zien en merken jullie dan nog niets? Waarom groeit er op en in een geheel droge aarde niets? Als de aarde natgemaakt wordt, zullen dan niet weldra talloze soorten planten, ieder op zijn manier, hun volmaakte voedsel vinden? Wat is het water dus? Is het niet de liefde, die vanuit Mij bij jullie op aarde is en de enige voeding voor alle wezens en dingen, evenals alleen het leven zelf? Welnu, wat voor ander, geestelijk water komt er overeen met dit natuurlijke water? Hebben jullie dan nog nooit iets gehoord over het levende water, waaronder Mijn evangelie wordt verstaan en heel in het bijzonder Mijn levende woord aan jullie, als het zich meedeelt aan een hart dat Mij liefheeft?

 

Ik geloof dat het echt niet nodig is nog meer over het ‘water’ te zeggen, want een volmaakter beeld voor Mijn liefde bij jullie dan het water, waarvan iedere druppel in natuurlijke zin en derhalve zeker ook in geestelijk opzicht reeds voor talloze wezens voeding en leven in zich draagt, is echt niet te vinden! Over het water hebben we het dus gehad; maar nu komt het ‘bloed’ - en wat dat bloed nu toch is? Merken jullie nog niets op? O blinden en doven! O, dat bloed, dat bloed, dat zit het verstand natuurlijk erg in de weg; want hoe minder bloed in het hoofd, des te helderder is het verstand; daarom zien echte geleerden er ook niet zelden uit als ongelukkige geesten.

 

Maar het hart moet bloed hebben, het kan het hart niet onverschillig laten of er wel of geen bloed is, want bloed is het leven van het hart! Wat is het bloed dus eigenlijk? Spits nu jullie oren en luister: Het bloed is hier geheel en al hetzelfde als het water, dus alweer de liefde, maar nu met dit verschil dat er die liefde onder wordt verstaan die door jullie in het leven in jullie harten wordt opgenomen voor jullie opwekking tot eeuwig leven. Dus evenzo het lichaam voedsel opneemt, dat in zijn geheel uit water afkomstig is en in het lichaam omgezet wordt in bloed, dat alle lichaamsdelen voedt en tot leven brengt.

 

Nu hebben we dus ook het bloed gehad, maar nu komt de ‘geest’ nog. En wat is die geest hier dan wel? We zullen ons niet te lang op een pijnbank laten leggen, voordat we die nieuwe dingen horen. Spits nu dus weer de oren en hoor wat voor absoluut nieuws de geest is: Die is alweer niets anders dan wat water en bloed waren, namelijk liefde! Maar deze keer de levende, wezenlijke liefde in jullie, die Mijn geest is, ofwel het eeuwig helder van zichzelf bewuste, onvergankelijke leven in jullie, dat het meest wezenlijke wezen van jullie zelf is! Maar wat is dan de ‘aarde’ ofwel de drager van het water, het bloed en de geest?

 

Pak je eigen neus maar eens beet, dan hebben jullie de aarde al tussen je vingers! Welk verschil is er nu tussen water, bloed en geest, aangezien ze alle drie één en dezelfde liefde zijn? Aangezien ze één en dezelfde liefde zijn, zullen ze toch ook wel volkomen één zijn? Dat is nu dus ook voor elkaar; maar nu komen ‘de drie grote getuigen des hemels, namelijk de Vader, het Woord en de heilige Geest’, ofwel de eeuwige liefde in God, ofwel het grote levende getuigenis dat vlees is geworden en onder jullie heeft gewoond, en nu nog steeds in de geest - en dat is nummer drie - als de ‘heilige geest van alle liefde en alle waarheid’ bij jullie, temidden van jullie en - als jullie willen - ook volkomen levend in jullie woont!

 

Kijk, nu hebben we alles, alleen missen de hemel nog; maar voor zo dom wil Ik jullie niet houden, dat jullie niet zouden weten dat onder ‘hemel’ het eeuwige liefdeleven in Mij, de heilige Vader, wordt verstaan! Kijk, nu hebben jullie alles: water, bloed, geest; Vader, Woord en heilige Geest, en de aarde en de hemel. En dit alles, zo zeg Ik jullie, is één en dezelfde liefde. Houd je dus aan de liefde, dan hebben jullie alles! Begrijp dit allemaal goed. Amen.’ (Liefde de grondwet - Mayerhofer)

 

 

Het WOORD, de WIJSHEID en de LIEFDE

 

Alle boeken van Jakob Lorber en Swedenborg hebben een innerlijke zin en sommige deelteksten in deze goddelijke werken, kunnen de innerlijke zin in zekere zin meer of minder accentueren.

 

Men kan eveneens in de Bijbel op een nuttige wijze zoeken naar de innerlijke zin. Met het binnendringen in de innerlijke zin van de Bijbel en in de nieuwe Openbaringen door Emanuel Swedenborg, Jakob Lorber, zou men veel meer moeite moeten doen, zich hiervoor in te zetten. Want de beste geestdrift is weliswaar de liefde. De Geschriften van Lorber en Swedenborg zijn geschreven onder het beschermheerschap van de Heer. Lorber en Swedenborg lijken met elkaar verbonden te zijn. De geschriften van beiden bieden een zo’n grote volheid, dat hun teksten werkelijk voldoende zijn voor een aards mensenleven.

 

Franz Kreuzwegerer uit St. Pölten, heeft zich speciaal ingespannen om gedurende een groot deel van zijn leven veel over Swedenborg en Lorber te verzamelen, te vertalen en te indexeren. Hij is een groot Swedenborg- en  Lorberkenner! In 1998 schreef hij: “sommige Lorberkenners zeggen tot de geschriften van Swedenborg: ‘dat dit alleen maar wijsheid is’, en wij moeten meer van de liefde houden en ons niet met het verstandelijk weten maar volproppen!‘ En dergelijke meer. Deze zou ik echter kort maar krachtig willen tegenwerpen, wat de Heer via Lorber over Swedenborg en zijn werken heeft gezegd:

 

Het nieuwe Jeruzalem via de sfeer van Swedenborg [GS 1, 16: 1-26]

De Heer: ‘onze gastvrije vriend is hier al; treedt daarom gelijk nu in zijn sfeer. Deze geest moeten jullie ook weer in zijn sfeer zien en door hem een beetje worden rondgeleid. Let ook wel daarop, wat hij jullie laat zien en wat hij zeggen zal, want uit hem zal jullie sommige dingen tot nu toe onjuist opgevat nu duidelijk worden; want hij is een tuchtige wegwijzer en er is veel wijsheid in hem uit Mij. De geest spreekt zojuist tot jullie: kom goede broeder, volgens de wil van de Heer; ik wil jullie leiden in het Rijk der waarheid en in het Rijk der liefde!...

Ik ben de geest van Swedenborg; en hiermee hebben jullie dan ook alles gezien, wat te zien en vergund was van de Heer uit, in mijn sfeer.

 

 

                        Klik om de volledige galerij te bekijken

 

De Heer in Bisschop Martinus 52:1

‘Na deze woorden verlaat Ik zichtbaar de bisschop Martin geheel plotseling. Op Mijn plaats staat al in een andere engelgeest, en weliswaar de van de ons reeds bekende boekhandelaar. Deze heeft ondertussen op de plek van Petri grote vorderingen gemaakt, waartoe hem evenwel de kennismaking met de geopenbaarde Schriften van Swedenborg een grote bijstand heeft gepresteerd’.

 

De Heer tot Robert Blum in Hemel en Hel 1-32:10

‘Had je als Duitser op de plek van ‘van Hegel, Strauss, Rousseau en Voltaire’ liever de Duitse Bijbel, Swedenborg en identieke Duitse afstammelingen dan heel vlijtig bestudeerd, dan wist je nu helemaal precies, hoe Paulus is te verstaan’.

 

De Heer tot een officier in Hemel en Hel in RB 2-254:4

‘Het lezen uit de boeken van de wijze Emanuel Swedenborg is jou zeer erg nuttig geweest, omdat jij het gelezene ook in de daad hebt omgezet. Maar deze hier hebben noch Mijn Woord, noch datgene, wat Ik Swedenborg over Mijn Woord heb geopenbaard, gelezen en moeten daarom hier als volledige nieuwelingen staan’.

 

De Heer in Hemelse Geschenken I, bladzijde 17-10:11 over drie vragen

‘Wat Emanuel Swedenborg betreft, dan moeten de vraagstellers proberen, of ook Mijn wijsheid tot zoiets in staat zijn. Hij was door Mij gewekt en werd door Mijn engelen geleid in alle wijsheid uit Mij, steeds naar de gradaties van hun liefde. En wat hij zegt, is goed en waar.‘

 

Hemelse Geschenken I, blz. 99:14 Stelling van de kerk

Swedenborg heeft in Rome sommige dingen ervaren, wat hem eerst de poorten tot het eeuwige leven geheel aanzienlijk heeft; want hij was iemand, die uit alles de kwintessentie wist te verschaffen en daaruit daadwerkelijk lering trok.

 

Hemelse Geschenken II, blz.. 53-21: Van de heerlijkheid der eeuwige liefde

 

De Heer: ‘Swedenborg is waar en goed, en dat kun je geloven. – Maar geloof ook dit: de liefde verheft zich boven alles en is heilig! Wie bijgevolg dat heeft, die heeft alles; want hij heeft waarachtig Mij zelf. En zie, dat is meer dan alle profeten, alle apostelen naast Petrus en Johannes en zo ook meer dan  Swedenborg.’

 

Franz Kreuzwegerer hierover: ‘Op een punt moeten we ons steeds daarover bewust zijn, ook wanneer wij al veel van de innerlijke zin van het Woord van de Heer opheldering hebben gekregen: Hij is dat nog steeds. Hij, Die ons op een verstandige wijze de innerlijke zin in de Bijbel en in de Geschriften van Jakob Lorber gratis bekendmaakt, en in ieder geval, dat wij de Bijbel en de Geschriften van Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber als Gods Woord erkennen. Hij is tenslotte Degene, Die ons het besef schenkt, wanneer wij vanwege de waarheid de waarheid willen weten, zodat wij deze dan via de daad tot leven kunnen opwekken, en op deze wijze dan ware kinderen van de Heer worden.

 

UpToDate 2023-2024