Geestelijke invloeden

 

De geestelijke invloeden op ieder mens gebeuren ongemerkt, zodat de vrije wil geen ongeoorloofde dwang leidt. Tijdens de leerperiode van Jezus in het voormalige land Palestina, 2.000 jaar geleden, zei Hij, dat er een ‘nieuwe waarheidsleer’ op komst is in een verre toekomst, dat wil zeggen, dat Zijn ‘oude leer’ opnieuw ‘vernieuwd’ zal worden en dat dit ook zeer nodig zal zijn voor latere toekomstige volken. Tegenwoordig behoren wij toe aan deze volken en zijn er een onderdeel van, want het is nu bijna twee duizend jaar geleden, dat de Heer dit voorspelde.

 

Wat de oude leer inhoud, daarover zei Jezus: ‘Alleen de Schrift van de joden bevat de volle waarheid, echter niet onthuld, maar verhuld in overeenkomstige beelden, en wel om de zeer wijze reden, dat de heiligheid van de daarin aanwezige waarheid door de eigenlijke, onreine kinderen van deze aarde niet verontreinigd en onthei­ligd wordt.  [GJE5-225:2]

 

De Heer leert ons datgene, wat wij verdragen kunnen en waarover de mensen zelf nagedacht hebben. Daarover zei de Heer tegen een commandant: ‘Als je echter over de dingen van de natuurlijke wereld nog diepere opheldering wilt, bezoek dan je ambtgenoot in Genezareth, dan zul je van hem veel horen wat jou tot n toe ook nog vreemd is; want Ik onderwijs de mensen steeds overeenkomstig hun vermogen om de dingen op te nemen en overeenkomstig datgene waar ze al eerder zelf vaak over hebben nagedacht, maar waarin ze ondanks al hun inspanning niet tot enige waarheid konden komen. En zo komt het dus dat Ik overal als het ware met iets nieuws tevoor­schijn kom; toch is het eigenlijk niet iets volkomen vreemds en nieuws, maar iets wat er al is, maar door de mensen nog niet herkend en begrepen is.' [GJE10-74:10]

 

Wat zijn leer verder betreft, zei Jezus, dat het onmogelijk is om twee heren te dienen. In de praktijk terugvertaald betekent het in de trant van: vaak spannende tv-series bekijken en tussendoor iets lezen in ‘Het Nieuwe Woord’.

 

Jullie weten immers, dat niemand twee heren! Dat wil zeggen, een goede en een slechte tegelijk!

 

In de Nieuwe Openbaringen zegt Jezus: ‘Kijk, niemand kan twee heren dienen, die elkaar vijandig gezind zijn; want hij moet ófwel voor de ene ófwel voor de andere kiezen en moet daarom ook een vriend of een vijand van de ene of van de andere zijn! Zo kan ook niemand de wereld en haar dode Mammon dienen, en tegelijk ook Gods levende rijk; want dat is onmogelijk.’ [GJE8-77:14] Ook vinden we meerdere keren zulke uitspraken in de ‘Predikingen van de Heer’. [Matth.6,24-34]

 

Maar voordat het ‚definitieve vrederijk‘ eraan zit te komen, zal de aarde eerst gereinigd moeten worden van haar afval zowel in als op de aarde en in haar omringende atmosfeer. Het ‘definitieve vrederijk’ is het komende ‘duizendjarige rijk’, dat niet letterlijk 1.000 jaar inhoudt, maar een voortdurende periode van vrede tot aan het ‘einde; van de ‘aarde’. Er zal er nog menig toornschalen van boven worden uitgegoten over de mensheid, om hen tot inkeer te brengen.

 

Persoonlijk geloof ik, dat – ook al zal ik dat niet hardop zeggen in mijn omgeving – één van die ‘toornschalen’ wordt door de mensen zelf uitgegoten, terwijl we daar geen weet van hebben. We worden ‘monddood’ gemaakt [mondkapjes], we zien elkaars lippen en mondvorm niet meer, als we  praten. Het vervelend gepriegel in de neus voor een ‘gezondheidstest’ deed men vroeger bij slaven om een geheel andere reden: ze onderdanig te maken. Wat de mensheid zich allemaal moet laten welgevallen!?

 

De vaccins zijn geen echte vaccins, met nanopartikels, dat overal in het lichaam terechtkomt. Het immuunsysteem moet ‘levenslang’ vechten tegen deze nanovetdeeltjes en de [kwalijke] gevolgen worden pas na jaren zichtbaar…

 

Jezus zegt: ‘Ik wil nu ongelovigen de ogen openen en de Bijbeluitleggers de eigenlijke zin ervan verklaren. Maar op dit moment ligt de hele wereld op z’n kop en begraven in haar materiegenot. [Pred. v. de Heer]. Op de juiste tijd zal Mijn Woord tot alle mensen komen, die in hun harten er naar verlangen. [Hemelse Geschenken, deel 2]. Op de meer dan duizendjarige strijd [bijna 2.000 jaar!!!] zal er een tijd van vreugde volgen. Dan zullen de mensen weer beginnen ‘mens’ te zijn, zoals Ik ze schiep en hebben wil, en zullen ze Mijn kinderen heten!’

Zoals het was in de dagen van Noach en Abraham, zegt de Heer:  ‘Ik wil het getal van de uitvoerders van Mijn Woord heel precies in vizier nemen’,, Als er op de hele aarde nog tien zuivere mensen zijn, dan wil Ik Mijn gericht nog 1.000 jaar verschuiven. [Verb. Bijbelt., hfdst.13]

 

Jezus heeft het verval en de verstrooiing van het jodenvolk voorzegd, ook in onze tegenwoordige tijd. Om dat te zuiveren, heeft Jezus ‘echt vuur’ achter de hand: Wanneer een dergelijke bedrijvigheid door het geweld van het vuur eenmaal zijn hoogste punt bereikt zal hebben, zal de aardse lucht op zulke plaatsen op aarde ook te sterk verzadigd raken met brandbare ethersoorten, en die zullen weldra hier en daar ontbranden en zulke steden en gebieden samen met hun vele bewoners in puin en as veranderen; en dat zal dan ook een grote en effectieve loutering zijn. Maar wat het op deze manier voortgebrachte vuur niet zal bereiken, dat zullen allerlei soorten grote stormen op aarde bereiken, vanzelfsprekend daar waar het nodig zal zijn; want zonder noodzaak zal er niets verbrand en vernietigd worden.

Daardoor zal de lucht op aarde dan ook bevrijd worden van haar kwade dampen en natuurgeesten, wat een zegenrijke invloed zal hebben op alle andere schepselen op aarde en wat ook de natuurlijke gezondheid van de mensen ten goede zal komen, doordat al die vele kwaadaardige lichame­lijke ziekten zullen ophouden te bestaan en de mensen een gezonde, krachtige en hoge leeftijd zullen kunnen bereiken.[GJE8-186:6,7]

 

Willen de mensen nog een keer een zondvloed, dan hoeven ze de bergen maar ijverig af te graven en te doorboren, dan zullen ze daardoor de sluizen openen voor de onderaardse wateren! Willen ze de gehele aarde in vlammen zien, dan hoeven ze maar ijverig alle bossen te vernietigen, en de natuurgeesten (elektriciteit) zullen dermate toenemen, dat de aarde opeens in een bliksemvuurzee gehuld zal worden! Ben Ik het dan soms, die de aarde door het vuur wil teisteren?! Leer daarom de mensen om wijs te zijn, omdat ze anders zelf het gericht over zich zullen oproepen! Ik weet echter dat het zal gebeuren, en toch kan en mag Ik niet belemmerend daartegen optreden door Mijn almacht, maar slechts door de leer.’ [GJE5-109:7]

 

Het zal niet lang meer duren, dat er een ‘vijand’ uit de lucht grote schade zal aanrichten op de aarde. Een ster, ‘de vijand uit de luchten’, is al onderweg. Deze zal een grote natuurcatastrofe teweegbrengen, waarbij de aarde niet volledig verwoest zal worden.

De Huishouding van God, deel 1, en in het eerste hoofdstuk: ‘Er staat reeds een ster in het oosten, die de baan van Orion zal onderbreken en het vuur van de Grote Hond zal hen allen verteren; en Ik zal in grote hoeveelheden sterren van de hemel op de aarde slingeren, opdat alle booswichten omkomen en Mijn licht overal gloort.’  [Huish. v. God, deel 1:12]

 

Zoals gezegd, het duizendjarige rijk duurt geen 1.000 jaar,maar een tijd waarin het geestelijke het materiële heeft overwonnen. Dat rijk zal komen in de harten van de mensen, die van goede wil zijn!’ [Hemelse G., deel3]

 

Lazarus van Bethanië vroeg Jezus, wat Jesaja4 en 5 te betekenen hebben! Want dat zou op hun tijd van toepassing zijn, waarop Jezus antwoordde:  'Vriend, zoals het nu is, zal het over ongeveer tweeduizend jaar weer zijn, en de aanloop daartoe zal al veel eerder beginnen! In onze tijd is het Jodendom veel erger dan het heidendom -want de heidenen gebruiken hun verstand tenminste nog, terwijl dat bij de joden met voeten wordt getreden; maar in die tijd zal Mijn leer, dus het christendom, erger zijn dan nu Jodendom en heldendom samen. Er zal dan grote geestelijke nood onder de mensen zijn.’ [GJE6-149:1] Dat zal een bedrukkende en verdrukkende tijd zijn.

 

Verder zegt Jezus: ‘Tegen het eind van de genoemde tijd zal Ik steeds grotere profeten opwekken, en met hen zullen ook de gerichten zich vermeerderen en uitgebreider worden. Er zullen ook zware aardbevingen komen en ver­woestende stormen, grote prijsstijgingen, oorlogen, hongersnood, epide­mieën en nog veel ander kwaad, en, zoals Ik al voorheen al gezegd heb, er zal geen geloof­ behalve bij heel weinigen -onder de mensen zijn, die in het ijs van hun menselijke hoogmoed helemaal zullen verkillen, en het ene volk zal tegen het andere optrekken.’ [GJE6-150:15]

 

‘De mensen zullen ook gewaarschuwd worden door zieners en bijzondere tekenen aan de hemel, waaraan zich echter alleen Mijn geringe aantal volgelingen zal storen, terwijl de wereldse mensen dat allemaal slechts voor zeldzame, natuurlijke fenomenen zullen houden en dat aan iedereen die nog in Mij gelooft, zullen willen wijsmaken.’

 

‘Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze aarde.’

 

‘Ik zeg jullie dit nu van tevoren, om te voorkomen dat jullie gaan denken dat na Mij alles net zo volmaakt zal worden als in Mijn hemelen. Ja, weinigen zullen wel aan Mijn engelen gelijk zijn, -maar velen nog veel erger dan de mensen nu in onze tijd.’  [GJE6-150:16-18]

 

Met de Komst van het Nieuwe Woord zegt Jezus: 'Zoals het echter met het gericht over Jeruzalem zal gaan, zo zal het ook gaan met een toekomstig, groot gericht over de wereld, wanneer Ik een definitief einde zal maken aan de grote hoer van Babel. Dat zal dan een gericht zijn zoals ten tijde van Noach en ten tijde van Sodom en Gomorra.’

 

‘Dan zullen er ook grote tekenen op aarde, op zee en aan de hemel plaatsvinden, en Ik zal knechten opwekken die vanuit Mijn woord het komende gericht op velerlei wijze zullen voorspellen. Maar de hoogmoed van de mensen zal er niet naar luisteren, en zo hij er al naar luistert, zal hij hun woorden toch niet geloven, maar hen uitlachen alsof het dwazen zijn. Maar juist dat zal met de grootste zekerheid aangeven dat het grote gericht, dat alle boosdoeners door het vuur zal verteren, onherroepelijk in aantocht is.’

 

‘Zo zullen in diezelfde tijd ook vele jongelingen visioenen hebben, en vele jonge vrouwen zullen voorspellen over de dingen die komen zullen. ­Gezegend degenen die zich daardoor verbeteren en zich waarachtig zullen bekeren!’

 

‘De voortekenen zal men net zo gemakkelijk kunnen herkennen als dat aan een vijgenboom te zien is dat het voorjaar komt zodra zijn twijgen sappig worden en gaan uitlopen. Dan zullen er hier en daar tussen de volkeren grote oorlogen voorko­men, en het ene volk zal optrekken tegen het andere; ook zal er grote schaarste optreden en zullen er allerlei epidemische ziekten uitbreken, zoals die bij de mensen tot dan toe nog nooit voorkwamen. Ook zullen er grote aardbevingen aan vooraf gaan, om te maken dat de mensen elkaar daardoor tot boete en liefdadigheid zullen aansporen. Gezegend degenen die zich daardoor zullen laten leiden!’

 

‘Maar heel velen zullen zich daar niets van aantrekken en alles toeschrij­ven aan de blinde krachten van de natuur, en de profeten zullen bedriegers genoemd worden, en velen zal men ter wille van Mijn naam in kerkers gooien en hen onder bedreiging met zware straffen verbieden in Mijn naam te spreken en een komend gericht aan te kondigen. Wie niet zal doen wat de grote hoer van Babel wil, zal het heel moeilijk krijgen.’

 

‘Al deze dingen moeten eerst gebeuren, ongeveer zevenhonderd jaar voor het gericht, zodat achteraf niemand kan zeggen dat hij niet voldoende gewaarschuwd was. Maar vanaf nu zullen er nog geen volle twee duizend jaar voorbijgaan tot het grote gericht op aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een duidelijk jongste, maar tevens ook laatste gericht op deze aarde zijn.’

 

‘Pas daarna zal het paradijs op aarde komen, en wolf en lam zullen vreedzaam in één stal wonen en met elkaar uit één schotel eten. Als het gericht nadert, zal ook het teken van de Mensenzoon aan de hemel te zien zijn, hetgeen betekent dat de hemel in de mens Mij als de enige Heer van hemel en aarde zal erkennen, en de ziel van de mens zal Mij zal prijzen en de hoogste lof geven.’ [GJE6-174:1-9]

 

Niet de Heer zal de mens richten, maar Zijn Woord [GJE6-174:12] zoals het gericht ook ooit eens over Jeruzalem kwam [70 n. Chr.]. En zo zal dat ook zeker binnen 10 jaar onze aarde en haar wereld komen. [Matth.24:37-39 en Luk.17:26-30]. De mensen zullen niet zozeer op de grote tekenen op de aarde letten [natuurcatastrofes, etc.] Want de mensen zijn zo hoogmoedig geworden, dat velen ook het Nieuwe Woord zullen [gaan] bespotten. Maar zegt Jezus, dat zal zeker een teken zijn, dat het grootse gericht komen zal en alle daders van het slechte euvel treffen zal.

 

We zullen binnenkort een ongewone economische duurte meemaken [daarin bevinden wij ons al!]  zoals die er nog nooit was. De mensheid zal bezocht worden met allerlei ziektes en plagen [epidemieën en de daaruit volgende narigheden!]  En er zullen hier en daar nog grote aardbevingen voorafgaan, opdat de mensen daardoor zich vermanen en boete doen en weer onderling liefdadigheid betonen.

Daarbij zegt Jezus, dat zij die zich hiervan bewust worden en boete doen, het hen beter zal gaan.

 

Dat Jezus al vanaf 1300 de mensheid bezocht heeft met allerlei gerichten tot nu toe, kennen we uit de vaderlandse en wereldgeschiedenis. Deze gerichten zullen, naarmate de mensen zich verharden, steeds heftiger en groter worden en zal haar toppunt in onze tijd [2020-2032] bereikt hebben.

‘Al deze dingen moeten eerst gebeuren, ongeveer zevenhonderd jaar voor het gericht, zodat achteraf niemand kan zeggen dat hij niet voldoende gewaarschuwd was. Maar vanaf nu zullen er nog geen volle twee duizend jaar voorbijgaan tot het grote gericht op aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een duidelijk jongste, maar tevens ook laatste gericht op deze aarde zijn.’ [GE6-174:7]

 

Het zal beslist niet lang meer duren, zei Jezus, nog geen 2.000 volle jaren zullen dan voorbijgaan! Als we nu weten dat Jezus dit toentertijd al gezegd heeft in Zijn tijd [circa 29-32 n. Chr.], kunnen we met gemak uitrekenen, dat het nog geen 10 jaar zal zuren, dat dit allergrootste gericht alles zich voltrekken zal, dat tevens ook het laatste gericht op deze aarde zal zijn.

 

Het is verder een bedenkelijke tijd, daar de mensen de aarde uitputteen, grote gaten in de aarde maken met grote machines, waardoor – zo beschrijft Jakob Lorber het via de Heer – allerlei gassen uit de aarde ontsnappen en op den duur wordt de gehele atmosfeer ervan verzadigd en zal er bijna op geheel de arde die gassen ontsteken en alles verbranden tot as, waarbij geen mens noch dier – op weinigen na – gespaard zullen blijven…

 

Jezus zegt, dat we ons aan de schrijver Johannes moeten houden, die het Bijbelboek ‘De Openbaringen’ heeft geschreven op honderdjarige leeftijd, want al zijn geschriften bevatten alleen maar inwendige geestelijke zaken. En wat Johannes geschreven heeft, dat geldt voor de gehele oneindigheid, dus niet alleen voor onze aarde, voor heel het oneindige universum [GJE1-113:10]

 

Over Mattheüs zei de Heer: ‘Wat Matthéus schrijft, heeft alleen maar voor deze aarde een bijzondere waarde, maar wat jij [Johannes] schrijft, dat heeft waarde voor de hele eeuwige oneindigheid! Want in alles wat jij schrijft, verbergt zich het puur goddelijke besturen van eeuwigheid tot eeuwigheid door alle reeds bestaande scheppingen en ook door die, welke in toekomstige eeuwigheden in de plaats zullen komen van de nu bestaande! En ook al zou Je in vele duizenden boeken opschrijven, wat Ik jou en jullie allen daarover nog zal onthullen, dan zou de wereld die boeken met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, en zulke boeken zouden daarom voor de wereld geen nut hebben. (zie Joh. 21:25)

 

Maar wie leeft volgens de traditionele leer en gelooft in de Zoon, die wordt toch al in de geest wedergeboren en de geest zal hem in alle diepten der eeuwige waarheid leiden. Nu weet je de reden waarom Ik jou niet alles laat opschrijven; vraag het Mij daarom voortaan niet meer! Want het mag de wereld nooit te duidelijk gezegd worden, opdat ze niet onder een nog zwaarder gericht terecht komt dan ze nu al onder het oude noodzakelijke gericht is.

 

Ik wil Mijn leer echter zo geven, dat niemand slechts door het evangelie te lezen of door er naar te luisteren de kern van de levende waarheld bereiken kan, maar deze alleen kan bereiken door Mijn leer toe te passen, en door de toepassing zal Mijn licht in iedere mens steeds helderder gaan schijnen!' (Joh.7:17 en GJE1-113:10-13]

 

UpToDate 2024-2025