Criteria voor het juiste geboortejaar van Jezus

 

De reden om dit artikel nog eens onder de loep te nemen ontstond door een opmerking van een bulletinlezer uit Frankrijk, die ons verwees naar de betrouwbaarheid van het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius. Dat gegeven spoorde ons aan om nog meer onderzoek te doen, vooral ook vanwege het feit, dat er ten tijde van Jezus er maar één zonsverduistering op 24 november 29 n. Chr. plaatsgevonden moet hebben. Omwille van de eenvoud hebben we alle zonsverduisteringen voor alle zekerheid in de periode van Jezus  op aarde van 21 n. Chr. tot en met 30 n. Chr. opgesomd.

 

De geboortedag en geboortemaand van Jezus weten we voor 100 procent en deze speelt een cruciale rol in een verdere zoektocht naar Zijn oorspronkelijke geboortejaar. Dat onderwerp heeft echter in december 2015 en in 2016 al ruime aandacht gehad. Toen we dat artikel weer ‘herlazen’ zagen we een paar denkfoutjes in de omschreven van de zon,- en maansverduisteringen. Er werd toentertijd geen onderscheid gemaakt tussen de zichtbare en de onzichtbare verduisteringen. 

 

George wijst ons erop dat Jezus, naar aanleiding van een paar astronomische feiten, niet in 6 v. Chr. geboren kan zijn maar in het jaar 1 v. Chr.  Nagenoeg ontstond bij ons in het afgelopen jaar 2020 de impuls dit thema nog eens weer aan te snijden en kort erna ontvingen we  wonderwel een bericht van Georges over dit thema, dat natuurlijk koren op onze molen was. In 2015 en 2016 maakten we eerder gewag over een mogelijke geboortejaar van 1 v. Chr. maar dit werd nagenoeg niet meer verder onderbouwd, omdat een andere visie van Gerd uit Zwitserland daarover al meer duidelijkheid gaf en dus voldoende was.

 

De Heer verwerpt het evangelie van Lucas blijkbaar niet helemaal, ondanks de hier en daar enkele onzuiverheden betreffende Zijn leer. Sterker nog, in de geschriften van Jakob Lorber citeert de Heer meerdere malen uit zijn evangelie. En zoals gezegd heeft Lukas zijn informatie van her en der verzameld. De Heer accentueert wel de grote belangrijkheid van het Grote Johannes Evangelie. Maar één ding staat vast. IEDEREEN kende tijdens het leven van Lukas de geschiedkundige regeringsjaren van keizer Tiberius. Dit gegeven van Lukas kan daarom als een zeer betrouwbaar ijkpunt geacht worden. Het ligt toch meer voor de hand dat Jezus in 29 n. Chr. met Zijn missie begonnen was. Dat is vooralsnog gemakkelijker gezegd of geschreven en daarom zullen we met meer betrouwbare feiten voor de dag moeten komen, om de leerperiode van Jezus tussen 29-32 n. Chr. hier geloofwaardig te maken.

 

George vindt de datumbetrouwbaarheid van het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius logisch in verband met het verschijnsel van een zonsverduistering, die zich voordeed op 24 november 29 n. Chr. Gemakshalve hebben wij daarom alle zonsverduisteringen in de periode van Jezus op een rij gezet.

 

Complete ringvormige zonsverduistering in geheel Egypte en Palestina ten tijde van Jezus in:

 

Astronomische ZICHTBARE zonsverduisteringdata                                           

9 v. Chr. op 30 juni vanaf 10.24 uur

6 v. Chr. op 23 oktober vanaf 07.05 uur

2 v. Chr. op 15 februari vanaf 09.26 uur

17 n. Chr. op 15 februari vanaf 09.37 uur [complete ring]

19 n. Chr. op 21 juni vanaf 11.11 uur

20 n. Chr. op 3 december vanaf 10.56 uur [complete ring]

29 n. Chr. op 24 november vanaf 09.23 een verduistering om 11.44 uur!

 

Tussen 25 en 28 n. Chr. heeft er geen complete zonsverduistering plaatsgevonden, zoals die beschreven staat in de boeken van Jakob Lorber.


Toen Jezus als twintigjarige jongen met zijn pleegvader Jozef een driedaagse reis ondernam naar Syrië, o.a. naar Sidon, [om een huis te bouwen!] kon dit in het 5e regeringsjaar van Tiberius geweest zijn.  Want Jezus was 30 jaar in het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius. Tien jaar daarvoor was Hij 20 jaar, en dus in het 5e regeringsjaar van Tiberius. Zijn 15e regeringsjaar viel in het jaar 29 n. Chr. en van het 5e regeringsjaar in 19 n. Chr. Het volgende citaat spreekt over een zonsverduistering, astronomisch op midzomer 21 juni:

 

(De Heer): 'Nu gingen we dan ook onmiddellijk op weg naar de herberg, waar de lastdieren van de Griek op ons wachtten. We waren daar nauwelijks aangekomen of er waren al een heleboel nieuwsgierigen die ons lastig vielen met vragen, en de eigenaar van de herberg, een goede bekende van Jozef, zei tegen hem: 'Vriend, ik zou vandaag niet op reis gaan; want er is een zonsverduistering geweest en zo'n dag gold al bij de ouden als een ongeluksdag!'… [GJE7-208:1,2]

 

Let hier op het tijdstip 11.11 uur. Het liep al tegen de middag en de reizigers bezochten onderweg een herberg om wat te eten. Het was toen geen avond, nacht of middag. Onze datum is gebaseerd op het geboortejaar 1 v. Chr. [Als Jezus 6 v. Chr. geboren zou zijn, dan moest er 14 jaar later in 13 n. Chr. zeker een zonsverduistering plaatsgevonden hebben. Ook in 9 v. Chr. zou er dan ook in 10 n. Chr. zo’n verduistering geweest moeten zijn ! Want het moet allemaal op elkaar afgestemd zijn met astronomie en historie!]

 

De genoemde drie varianten [9 v. Chr., 6 v. Chr. en 1 v. Chr.] hebben weliswaar hier en daar gelijkende parallellen, waardoor het aanvankelijk lastig leek een juiste keuze te maken. Maar met een goede onderbouwing [historische en astronomische feiten] komen we al een heel eind.

 

In het eerste leerjaar van Jezus heeft er dus een zonsverduistering plaatsgevonden. Dit was echter geen natuurlijke zonsverduistering! [GJE1-84:14]

Op 24-11-29 n. Chr. was er een zonsverduistering in de middag. Als we deze verduistering baseren op het geboortejaar 1 v. Chr. dan klopt dat astronomisch en historisch ook.

  

Een wetenschappelijk artikel stelt dat Herodes hoogstwaarschijnlijk regeerde van eind 39 vGT tot begin 1 vGT. De gebeurtenissen van Herodes’ regering kan logischer verklaart worden dan de huidige consensus dat kan. Zie bron: "When Did Herod the Great Reign?"

en: NASA lunar eclipse catalog Lunar Eclipses: -0099 to 0000 (100 BCE to 1 BCE).

 

In GJE3-65:9 wordt gesproken over het vallen van de avond – dan volgen er vele thema’s die onderling met Jezus worden besproken en komen we aan bij hoofdstuk 81, het moment van de astronomische lessen en de zonsverduistering. De ochtendmaaltijd duurde wel 4 uur lang. De Heer kondigt een zonsverduistering aan: De Heer zei toen: "Vrienden, onze lichamelijke en geestelijke maaltijd heeft dit keer zo ongeveer vier uur geduurd, en daarom wordt het tijd om van tafel op te staan! Wij gaan buiten naar de zee om te kijken of daar niet iets gebeurt wat ons aller aandacht waard is! Tevens maak Ik jullie er allemaal op opmerkzaam dat wij nu over een halfuur een totale zonsverduistering zullen beleven. Maar laat niemand zich daar druk over maken want het is een heel natuurlijke gebeurtenis!’ [GEJ3-81:1-2]

 

[In die tijd [2.000 jaar geleden] was het nog gebruikelijk al een half uur voor zonsopkomst op te staan. In Tiberias [Galilea] kwam de zon ongeveer op rond een uur of zes. Het vroege ontbijt duurde 4 uur [tussen 07.00-11.00 uur] en 30 minuten later zou er een natuurlijke zonsverduistering zijn. 

 

De Heer zei hierover:  ‘De maan, komend uit het westen, op een hoogte boven de aarde van 98.000 uur gaans, zal als een massief, ondoorzichtig lichaam in rechte lijn voor de zon langs gaan en daardoor verhinderen dat het zonlicht op een deel van deze aarde terecht komt. De totale verduistering zal maar enige ogenblikken duren, daarna zal boven de rand van de maan direct weer de zon te zien zijn en dan wordt het gaandeweg weer lichter op aarde. Tijdens de totale verduistering zullen jullie de mooie winter­sterrenbeelden te zien krijgen die anders in de zomer nooit te zien zijn. Ik zeg dit, om alle dwaze vrees voor dit soort gebeurtenissen bij jullie weg te nemen en om jullie het geheel natuurlijke daarvan te laten zien. Wees dus straks niet bang als het verschijnsel zich zal voordoen!’ [Opm. 24 november 29 n. Chr. kan aangemerkt worden als het begin van een herfstachtige periode!] [GJE3-81:1-4]

 

RAPHAËL [als redder van de stuurlui op zee] zegt tegen de schipperslui: ‘Vraag niet, maar kijk naar de zon, die nu weldra voor een paar ogenblikken haar lichtglans zal verliezen! Als u in volle zee geweest zou zijn, dan zou het kwade bijgeloof van de schippersknechten u tezamen met uw dochter over boord in zee geworpen hebben, waarna zij uw meegenomen schatten onder elkaar verdeeld zouden hebben. Dat voorzag onze grote, goddelijke Meester en daarom zond Hij mij om u snel te redden. U bent nu helemaal in veiligheid, maar toch kunnen u nog onaangename dingen te wachten staan, en daarom moet ik gedurende het duistere gebeuren bij u op het schip blijven, omdat u anders nog veel ongemak van de ruwe schippersknechten zou kunnen ondervinden.’  [GJE3-82:9] – Dit gebeuren was dus overdag!

 

In verband met deze zonsverduistering zegt Mathael tegen zijn geliefde Helena: ‘De Joodse priesters zullen het meest onder de indruk zijn van het verschijnsel. De totale, natuurlijke zonsverduistering van vandaag heeft ze toch al erg aangegrepen, omdat deze mensen alles stoffelijk opvatten. Van een innerlijke, geestelijk zin hebben zij helemaal geen vermoeden, omdat zij zelfs niet eens meer de overeenkomstige beeldspraak begrijpen die Mozes en nog een aantal andere zieners en wijze mannen in hun tijd hebben gebruikt.’ [GJE3-97:3]

 

Datzelfde thema over de zonsverduistering wordt afgesloten met onderstaande tekst, verderop in het derde deel.

CORNELIUS:…. ‘Gisteren was het een in alle opzichten spectaculaire dag: ten eerste al een totale zonsverduistering, die ons op klaarlichte dag ongeveer dertig tellen lang volkomen nacht bracht… [GJE3-166:5]

 

Maansverduisteringen

In de jeugd van Jezus was er sprake van een maansverduistering die drie uur lang duurde [hfdst. 175:24] ‘ Het Kindje antwoordde: 'Let u maar goed op: vandaag, da­delijk al, zal er een maansverduis­tering plaatshebben, die drie uren duren zal!’

 

[Note: Volgens Josephus stierf Herodes niet lang na een maansverduistering en kort voor een Pascha (De joodse oudheden, XVII, vi, 4; ix, 3). Aangezien er op 11 maart van het jaar 4 v.G.T. (13 maart volgens de Juliaanse kalender) een maansverduistering plaatsvond, hebben sommigen geconcludeerd dat Josephus deze verduistering bedoelde.

 

Anderzijds deed zich ook in 1 v.G.T., ongeveer drie maanden voor het Pascha, een totale maansverduistering voor, terwijl die in 4 v.G.T. slechts een gedeeltelijke verduistering was. De totale verduistering in 1 v.G.T. vond plaats op 8 januari (10 januari volgens de Juliaanse kalender), achttien dagen voor de 2e Sjebat, de traditionele sterftedag van Herodes.  

 

Hier een lijst van alle maansverduisteringen vanaf 8 v. Chr. tot 32 n. Chr.

-08 v. Chr. op 03-06 om 23:00 uur

-08 v. Chr. op 28-11 om 18:49 uur

-04 v. Chr. op 15-09 om 20:10 uur

 

[Als Jezus 6 v. Chr. geboren zou zijn en wel op 7 januari, dan moest Hij al ruim 2 ½ jaar oud zijn in deze geschiedenis!] In hoofdstuk 182 van ‘de Jeugd van Jezus’ vertelt Cyrenius, dat het al weer 2 jaar geleden is,  dat de Heer hem ‘plaagde!’ In hoofdstuk 175 speelt zich hier de feitelijke maansverduistering af. Cyrenius kan de aangifte van 1 ½ jaar of 2 ½ jaar misschien afgerond hebben tot twee jaar?

 

-0 op 09-01 om 23.08 uur = 1 v. Chr.   !!!

03 n. Chr. op 4 mei om 19.26 uur

03 n. Chr. op 28 oktober om 22.36 uur

07 n. Chr. op 20 februari om 20.08 uur

07 n. Chr. op 17 augustus om 03.03 uur

21 n. Chr. op 15 mei om 02.54 uur

21 n. Chr. op 08 november om 06.34 uur

22 n. Chr. op 04 mei om 20.07 uur

29 n. Chr. op 14 juni om 19.45 uur

 

Tussen 25 en 28 n. Chr. heeft er geen maansverduistering plaatsgevonden !

 

[In GJE6 is er sprake van een maansverduistering!]

 

Aangenomen wordt dat het gebruikelijke Pasen 3 maanden later was [volgens Jakob Lorber], dat wil zeggen in onze tijd op zijn vroegst op 22 maart en ten tijde van Jezus drie maanden later; heden bij ons op zijn laatst rond 22 april en 2.000 jaar geleden toen drie maanden verder. Dit was natuurlijk afhankelijk van de maanstand. Het joodse Pasen kon toenmalig plaatsgevonden hebben tussen midden juni en uiterlijk tot midden juli. Het moest volle maan en op een vrijdag geweest zijn. Sommigen zeggen dat Jezus op vrijdag de 13e [juni] werd gekruisigd; ook bestond het heilige avondmaal uit 13 personen en men heeft er een ‘ongeluksdatum’ van gemaakt, vooral in verbinding met vrijdag de dertiende.  Tot zover de maansverduisteringen.

 

Mars de rode planeet

 

Volgens de laatste astronomische berekeningen vindt elke 780 dagen [d.w.z. om de 2,14 jaar of 26 maanden], een opstelling van een marsoppositie van zon- en aarde/maan plaats!

 

De Heer zegt in Lorber: ‘Toen Ik Mij zo ongeveer twee uur lang met de twaalf vissers had bezig­gehouden en Mijn onderricht voor deze dag en avond afsloot, kwam er bijna buiten adem een dienaar van het huis naar ons toe in de zaal en zei: 'Beste heren, ik was op het terras bezig en keek in de richting van het oosten. Daar ontdekte ik een buitengewoon grote ster, die heel dicht bij de horizon staat. Het licht ervan is rood als bloed, maar tevens zo sterk dat je er niet lang naar kunt kijken. Ik heb nog nooit zo'n ster gezien. Wat zal die ster te betekenen hebben? De Heer Heiland uit Nazareth, wiens wijsheid naar men zegt die van Salomo overtreft, zal zeker het beste kunnen weten wat de ster betekent.'

 

Ik zei: 'Mijn beste vriend, jij bent nog niet zo lang als bediende in dit huis, aangezien je de Heer Heiland uit Nazareth nog niet beter hebt leren kennen; maar omdat je hiervoor langere tijd bediende bent geweest bij een Farizeeër in Kapernaüm, is het ook begrijpelijk dat je jouw Heer Heiland uit Nazareth nog niet beter kent. Maar waar is die ster van jou, die je zo'n grote angst bezorgd heeft?'

Nu zei de dienaar enigszins verlegen: 'Ja, dan zouden de heren even naar buiten moeten komen; want vanuit deze zaal kun je hem niet zien, omdat de ramen zich niet aan de oostkant, maar precies aan de andere kant bevinden.'

 

Ik zei: 'Dan gaan we nog even naar buiten om te zien wat voor ster jou zo'n angst bezorgd heeft!'

Daarop liepen we naar buiten en zagen daar direct de rode, grote ster in het oosten, die nu reeds hoger boven de horizon stond, waardoor de rode kleur sterk veranderd was, hoewel het licht uitzonderlijk sterk was.

Nu vroeg Ik alle aanwezigen, die de ster ook met een enigszins schuwe blik bekeken: 'Welnu, wat denken jullie van deze ster? Kennen jullie hem, of kennen jullie hem niet? Voor jou, Mijn leerling Andreas, zou deze ster toch niet onbekend moeten zijn, omdat jij immers een sterrenkundige bent.'

Andreas zei: 'Werkelijk, Heer en Meester, het sterrenbeeld waar hij in staat ken ik wel­ het is de 'leeuw', zoals dit sterrenbeeld al van oudsher wordt genoemd -maar de ster ken ik niet. De kleur lijkt wel op die van de planeet Mars, zoals die door de heidenen wordt genoemd; maar de grootte komt niet met de genoemde planeet overeen.

 

Ik zei: 'En toch is het de planeet die je zojuist hebt genoemd. Dat hij dit jaar veel groter lijkt dan gewoonlijk komt doordat hij zich nu zo dicht als maar mogelijk bij de aarde bevindt. De veranderlijke positie van alle planeten ten opzichte van de zon en ook ten opzichte van elkaar is jullie al vele keren, als dat zo uitkwam, getoond en uitgelegd, en ook is jullie getoond dat de pla­neten, al naargelang ze zich in de een of andere positie bevinden, door hun baan rond de zon elkaar behoorlijk kunnen naderen en zich ook van elkaar kunnen verwijderen, en nog begrijpen jullie dergelijke geheel natuurlijke verschijnselen niet en wordt jullie gemoed daarbij zelfs bang, waardoor het heel gemakkelijk ontvankelijk wordt voor allerlei bijgeloof van de heidenen.

 

Zie, deze planeet bevindt zich om de jullie bekend gemaakte redenen nu het dichtst bij de aarde en ook bij de zon, zoals al opgemerkt werd, en ziet er om die reden heel wat groter uit dan wanneer hij ver van de aarde staat, zoals ieder voorwerp dat dichtbij is zich ook groter manifesteert en vertoont dan van een grotere afstand. - Begrijpen jullie dat nu?' [GJE9-139:10-18]

 

[Opmerking: volgens Oene Z. uit Nederland stond de zon toen bijna in het teken leeuw [31 n. Chr.], maar de planeet mars stond er niet in. Mars stond op 22-7-30 n. Chr. weliswaar het dichtst bij de aarde, maar weer niet in het teken van leeuw. In 31 n. Chr. stond Mars niet dicht bij de aarde en zouden we volgens Oene de aanwijzing van Jakob Lorber moeten herbeschouwen!]

Oene Z. schreef in het verleden:  ‘Mars staat iedere 15,8 jaar zeven keer oppositie met de zon en van deze zeven keer staat hij drie keer dicht bij de aarde en na 79 jaar begint de cyclus weer opnieuw.’

Hier zijn we natuurlijk in geïnteresseerd, wat dat uitgangspunt is, zodat we het een en ander kunnen vergelijken.

 

De Juliaanse en Gregoriaanse kalenders verschillen precies 13 dagen met elkaar. Zo is bijvoorbeeld 25 december de feitelijke datum van de Gregoriaanse kalender op 7 januari. In 24 v. Chr. heeft Mars wel dicht bij de aarde gestaan. 

 

De discipelen van Jezus zagen de rode planeet MARS ’s avonds laat onder een heldere hemel en het was toen voor 75 procent volle maan. Tot dusver hebben we, wat Mars betreft, alle bijzondere astronomische gebeurtenissen uit de Lorberwerken gedocumenteerd.

 

Lorber heeft het hier over een late avond, omdat na afloop van dit schouwspel er sprake was van een voorbereiding voor de nachtelijke rust. Dit kan zich NIET voorgedaan hebben in het jaar 27 n. Chr. Het geboortejaar van Jezus in 1 v. Chr. loopt volledig synchroon met de zon, en maangebeurtenissen zoals beschreven bij Jakob Lorber, behalve het verschijnsel Mars, dat ook nergens teruggevonden kon worden , behalve in 24 n. Chr. maar dat niet voldoet aan het perihelium.

 

Beschouwen we het thema Mars-oppositie met Zon/aarde/maan  nog eens van een andere kant. Het speelde zich af in de herfst [GJE9-131:17] en de engel Raphaël doet een voorspelling van een zachte winter, omdat de vogels zojuist verder trokken op hun reistocht naar het zuiden. Jezus legt in de volgende hoofdstukken uit en met name hfdst. 139 bij het westelijk plaatsje Jesaïra, dat gelegen was aan het Galilese meer, waar die rode kleur van mars toch vandaan komt. De mars-oppositie stond destijds in het teken van de leeuw, zoals de oorspronkelijke tekst dat duidelijk weergeeft. Mars heeft wel vaker dichter bij de aarde gestaan, maar stond toen in een ander dierenriemteken.

 

Tussen het jaar 9 v. Chr. tot en met 32 n. Chr. is er niet echt één ‘astronomisch’ bewijs gevonden. Zoals gezegd waren er wel opposities, maar die stonden helaas niet in het teken van leeuw.  Bovendien, zo staat het in de Jakob Lorber boeken, moest het toen ook voor 75% volle maan zijn.

 

Een marsoppositie zien we heel lang in 23 n. Chr. vanaf 9 oktober tot het jaar 24 daarop in eind mei!  Als we dit jaar nemen, dan kunnen we dit baseren op 9 v. Chr. Hoewel het al herfst begonnen was moest dit verschijnsel dan al in het begin van oktober zijn opgemerkt, daar er sprake is van bijna de hele maand oktober met een marsconstellatie.

Nagenoeg had de planeet mars op de laatste dag van oktober van jaar 27 n. Chr., een oppositie met de zon aarde- en maan, en was het volle maan voor 74,7%. Maar ook hier geen teken in leeuw en niet dicht bij de aarde.

 

Tenslotte, zoals eerder gezegd waren er 3 opties om het juiste geboortejaar te doen vermoeden.

9 v. Chr. [BC]. Op 7 januari middernacht werd het Kindje Jezus geboren met volle maan. [95,7 procent]. Het was op een ZONdag. De teller van de Juliaanse kalender stond op 1718141,5. 

 

Jezus leefde toen 12227,6 dagen en zou gestorven zijn op 1 juni op een vrijdag bij toenemende volle maan [99 procent]. De teller stond toen op 1730340,5 en daarmee leefde Hij 33 jaar en 5 maanden. Mogelijk ook nog op vrijdag 29 juni met volle maan voor 100 procent of op vrijdag 27 juli met toenemende volle maan voor 94,8 procent.

 

Nemen we de donderdag van 7 januari 6 v. Chr. [BC], toen was het een afnemende volle maan en voor 98,2 procent. De dag daarna was het voor 94,4 procent volle maan. De Juliaanse teller stond op stand 1719237,5. Jezus stierf  op vrijdag 25 juni [in 6 v. Chr.] met volle maan van 100 procent. Want volgens Lorber was Pasen in die tijd drie maanden later. Toen Jezus gevangen werd genomen en gebonden met touwen, struikelde Hij af en toe, en viel in de droog gelegen bedding van de beek Kidron, want het was toen een droge warme zomer. 

 

Uiteindelijk komen we aan bij een laatste optie van het geboortejaar van Jezus: 1 v. Chr.  Op woensdag 7 januari was het toenemende volle maan voor 87,3%.  De maan hoeft niet precies voor 100% ‘vol’ te zijn. De Juliaanse kalender stond toen op 1721063,5. Dan zou Jezus gestorven moeten zijn in het jaar 32 n. Chr.  Op vrijdag 13 juni in 32 n. Chr. was het volle maan  en toen stond de teller op 17329095 en leefde Jezus mogelijk 11846 dagen, wat een globale afronding van 12.200 dagen is. Op vrijdag 11 juli was het in 32 n. Chr. 100 procent volle maan. Het zou natuurlijk opvallend geweest zijn, als dat precies 12222 zou zijn, zoals bijna het geval in 9 of 6 v. Chr.

Terzijde willen we hierbij nog opmerken, dat het hebreeuwse woord voor ‘kruis TseLeB betekent met de getalswaarde 122. [uit 90-30-2]

 

Met Pasen ten tijde van Jezus’ kruisiging was het volle Maan. Dat was een feit. De discipelen sliepen ’s avonds zelfs buiten in de openlucht op de heuvel in de tuin Gethsemané. De volgende ochtend, toen Jezus gevangen was genomen door het Sandrin in Jeruzalem, was het nog koud. Deze kou verklaart de hoogte van de stad Jeruzalem [tussen 700-800 meter] De warmte van overdag bleef ’s avonds nog even hangen, maar ’s ochtends kan het op die hoogte behoorlijk fris zijn, als de zon niet schijnt, anders dan in Galilea of Jericho, dat lager gelegen ligt en de warmte in de ochtend vasthoudt. De kruisiging speelde zich af in de maand Abib en niet in het gewoonlijke Pasen van het Oude Testament in Exodus 12 zoals beschreven in GJE1-12:7.

 

Tenslotte is astronomisch en astrologisch de beschreven mars oppositie jammer genoeg niet volledig aantoonbaar. Dit blijft een groot raadsel. Dat wil echter niet zeggen dat 1 v. Chr. niet het geboortejaar van Jezus is; met deze kennis [de maan- en zonsverduisteringaspecten van de leerperiode van Jezus] ligt 1 v. Chr.  toch erg voor de hand. De lezer geve daarover zelf een mening.

 

UpToDate 2023-2024