Geboorte en lijden Jezus

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

De Syrische en koptische kerken vieren de geboorte van Jezus op 7 januari – Wij moeten niet slaperig worden wanneer de Heer ons bezoekt. Toen het kindje Jezus geboren werd, was het ook al tamelijk laat in de avond (dat kan tussen 22.00-24.00 uur al erg laat zijn in Israël, omdat de werkdag ook al weer rond 06.00 uur begint!). In het eerste uur voor zonsopgang (waarschijnlijk 06.00 uur!), hoorden allen prachtige lofzangen buiten voor de grot.

 

Joël, de oudste zoon van Jozef, zag dat alle ruimtes van het firmament van hoog tot laag vervuld waren van ontelbare myriaden engelen. Jozef zei tegen Maria: ‘De vrucht van jouw schoot is waarlijk een verwekking van de Heilige Geest van God, want alle hemelen getuigen daarvan nu. De Engelen zongen: ‘Daal neer, gij hemelen voor degenen die rechtvaardig zijn! Vrede voor de mensen op Aarde, die van goede wil zijn! En ere zij God in de hoge in Hem, die komt in de naam des Heren! –

 

[Opmerking: Jezus is geboren in de late avond – wat men al nacht noemt. (bron: Jeugd van Jezus, hfdst.18). Omdat Jezus besneden werd op een voorsabbatdag – dus op een vrijdag voor 18.00 uur (tussen 15.00 – 18.00 uur) moet Hij op een donderdag geboren zijn, laat in de avond – of eigenlijk al was het dus nacht. Want Jozef en Maria konden na zonsondergang de sterren al zien en de avond valt in Israël erg snel. Het jaar 747 Romeinse Rijk is 7 v. Chr.  en 2 ½ jaar later overlijdt Herodes.

 

[Noten: Profetie: Jes.53:7-9 en de vervulling Matth.27:33-54. Voeten en handen doorboort: Psalm 22:17 en Jesaja 53:5 en nog eens de vervulling in Joh. 19:18, Joh.20:25-27 en 1 Petr.2:24-35. Dat men geen enkel bot zal breken in Psalm 32:21 en weer de vervulling in Joh.19:33-36; dat men Zijn kleding verdeeld en zijn gewand verloot in Psalm 22:19 en wederom de vervulling in Matth.27:35; dat men Zijn dode lichaam in het graf van een rijke man zou leggen in Jesja 53:9 en de vervulling in Matth.27:57-60; dat God Hem uit de dood zou opwekken in Psalm 16:10 en de vervulling in Hand.2:29-32; dat Hij geboren zou worden in Jes.9:6 en de vervulling in Joh.3:16; dat Hij door een maagd geboren zou worden in Jes.7:14; dat Hij in Bethlehem op de wereld zou komen in Micha 5:1; dat Hij op een Ezel in Jeruzalem met groot gejubel de stad intrekken zal in Zach.9:9; dat Hij voor 30 geldstukken verraden en verkocht zal worden in Zach.11:12-13 en dat Hij geslagen en bespuugd zal worden in Jes.50:6.]

 

Geboortejaar en dag van Jezus

 

Lukas 2:8 verhaalt de geboorte van Jezus in de nacht en engelen kondigden herders deze blijde boodschap in het veld met de schapen. Ook daar was het toen winter en herders weidden hun schapen. Ook in het koude Europa zien wij ´s in de winter hier en daar schapen, op zoek naar gras – zelfs onder de sneeuw. Of Jezus ook geboren werd op het moment van het grote feest der bazuinen, is niet bekend. De geboortedag en het geboortejaar van Jezus inmiddels zijn bekend door de werken van Jakob Lorber. We komen hier nog op terug.

 

Lukas 2:1 verhaalt dat keizer Augustus gebood, dat de hele wereld moest ingeschreven worden. Octavianus, (later Augustus) werd geboren op 23 september in het jaar 63. v. Chr. Hij was de aangenomen zoon van de eerste keizer Julius Ceasar, die op 15 maart 44 v. Chr. gedood werd. Augustus was toen nog maar 18 jaar. Met 19 begon zijn politieke carrière in Rome. Hij werd de consul van Rome en op 16 januari 27. v. Chr. werd hij uitgeroepen tot keizer van Rome. Hij stierf op 19 augustus 14 n. Chr. Hij zou dan 77-1 jaar geworden zijn. Op 5 februari 2 v. Chr. ontving hij de titel vader des vaderlands (Pater Patriae). Augustus schreef zelf in die tijd: ‘toen de Romeinse senaat deze aankondiging deed, geboden zij voor het hele Romeinse Rijk en verder, dat iedereen die onder de autoriteit van Rome stond, zich moesten registreren en een eed afleggen’. Er leek een gouden eeuw gekomen te zijn voor Rome. Augustus werd beschouwd als Romeinse vredevorst.

 

Lukas 2:2 vertelt dat deze inschrijving plaats vond toen Cyrenius over Syrie stadhouder was.  Volgens de Romeinse geschiedenis was Cyrenius of Quirinius in het begin van de christelijke telling, bevelhebber over Syrië en voerde hij in datzelfde jaar een volkstelling uit met belastinginning als doelstelling. Op dat gebied van inschrijving en belasting was hij de specialist van de keizer. Volgens Jakob Lorber is Quirinius zelfs veel eerder vice-keizer geweest onder zijn broer Augustus.  Tijdens de geboorte van Jezus had hij de titel van procureur. Als bevelhebber had hij de macht om een stadhouder te benoemen. Er bestond in zijn tijd nog geen vast gebruik voor stadhouders om hun provinciale zetel van autoriteit in te nemen. Quirinus had de hoogste rang.

 

Astrologisch is niet na te gaan, wanneer Jezus geboren is. Al de astrologische berekeningen zijn speculaties. Volgens heidense bronnen echter is de planeet Jupiter de planeet van geven en Saturnus van nemen, dus plus en min als polarisatie. Jupiter werd beschouwd als de planeet van de Messias, in het hebreeuws ‘Tsedek’ wat rechtvaardigheid betekent. Vaak wordt het als Zadok geschreven, dat ook in verbinding staat met de ‘ordening van Melchi (=koning)-Zadok’ (Melchizedek), de rechtvaardige koning en hogepriester (Hebr.5:10) – en Jesaja 1:26 noemt Jeruzalem de stad van de Sedeq, of te wel de stad van de rechtvaardigheid.

 

Men heeft het nog wel over een ster die astronomisch Regulus heet, gelegen aan de voeten van de dierenriem Leeuw en analoog aan de stam van Juda. Deze ster heeft te maken met de wetgever, waar in Genesis 49:9-10 aan gerefereerd wordt. Want Juda is een leeuwenwelp. De skepter zal van Juda niet wijken noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat SILO komt en Dezelve zullen de volken gehoorzaam zijn. De ster Regulus heeft niets te maken met de drie wijzen uit het Oosten, uit Babylon en Perzie. (zie later!)

 

De profeet Micha maakt melding over het koningskind, dat komen zal. Zie ook Matth.2:4-6. In het NT wordt de ene keer over het ‘Kind’ geschreven (Lukas 2:16), een andere keer over het ‘Kindje’ (Matth. 2:9)- In het Grieks betekent het respectievelijk ‘brephos’ (kindje) of ‘paidon’ (kind). Toen Jezus op de 8e dag besneden werd, beschrijft Lukas Hem als een kind. De herders vonden het Kindje in een stal, maar Matth.2:11 vermeldt in zijn hoofdstuk ‘huis’.

 

Als Herodes in 4 v. Chr. gestorven zou zijn, dan staat onomstotelijk vast, dat de Heer als Mensenzoon 7 jaar ]astronomisch] en 6 jaar voor Chr. [historisch] uit een mensenlichaam werd geboren. Herodus zou eind maart 4 v. Chr. gestorven zijn volgens Flavius, die vrijwel niets over Jezus heeft geschreven. Dat is verdacht. Hij, Josephus als Farizeeër, moest echter ook niets hebben van de aanhangers van Jezus en zeker niet van zijn voor- en nageschiedenis. Met de data was hij niet altijd even consequent.  Vlak voor zijn dood  – op 13 maart 4 v. Chr. was er een maansverduistering.

 

Flavius vermeldt veel over Herodes, dat deze op 70 jarige leeftijd stierf. Deze was de wanhoop nabij om te sterven.  Hij werd door zijn vader in 47 v. Chr. in Galilea als koning aangesteld (toen was hij 25 jaar en 45 jaar later wordt hij dan ook 70 jaar; de berekening wordt: -47 minus +45 = -3 v. Chr. [het jaar 0 = 1] - Dan zou Jezus in 6 -1 = -7 v. Chr. geboren moeten zijn [astronomisch] en historisch 6 v. Chr.], omdat het Kindje Jezus toen al bijna drie jaar oud was! Anderzijds beschrijft Flavius dat Herodus 4 v. Chr. gestorven zou zijn, en dan zou Jezus in dat geval 7 v. Chr. geboren moeten zijn [astronomisch] en historisch dus in het jaar 6 v. Chr. 

 

In het Romeinse jaar 750 hield de republiek Rome op te bestaan. Keizer Augustus hield in dat jaar – in het najaar zijn zilveren jubileum dat op 5 febr. 2 v. Chr. plaatsvond. Een maand daarvoor, 7 januari in het joodse jaar 4151 na Adam, heeft ook de geboorte plaatsgevonden van Jezus. Volgens de wetenschap gaat het Romeins op met de nieuwe christelijke tellingen. Het 752e jaar is namelijk 0 jaar v. Chr.  Volgens Flavius kwam in het Romeinse jaar 767 keizer Tiberias aan de macht. Jezus was toen 15 jaar en 15 jaar later (782) was Jezus bijna 30; toen regeerde volgens Lukas keizer Tiberias al 15 jaar; en Jezus was bijna 30 jaar!

 

De Bijbel vermeld niets over het sterftejaar van Herodus en kan dit – Bijbels gezien ook nooit een betrouwbaar ijkpunkt zijn, als we weer uitgaan van de bekende geschiedschrijver Flavius. Uitgaande niet zozeer van de joodse geschiedschrijvers (zij allen waren doorgaans anti-Jezus) – maar een veel meer en betere betrouwbare geschiedenis uit de hoek der Romeinen, biedt ons zekerheden. De geboorte van Jezus vond plaats in het joodse jaar 4151 op 7-1 in 6 v. Chr. op een donderdag, middernacht. 

 

In welk jaar is het KINDJE Jezus geboren?

De eerste suggestie, die ik de lezers wil voorstellen, betreft het geboortejaar van onze Heer Jezus. In verband met de 'eindtijd' zoals de Heer dat Zelf al heeft voorspeld – en dat is al bijna 2000 jaar geleden, zei Hij: ‘Er zullen nog geen 2000 jaar voorbij gaan, dat Ik weer terugkomen zal’. Een cruciale rol hierbij speelt Zijn geboortejaar.

 

Ikzelf heb daarover een suggestie, dat Hij namelijk mogelijkerwijs geboren zou kunnen zijn in -1 v. Chr. Dit kan gebaseerd zijn op eventuele 'getuigenissen', zoals ook van een mogelijke geboorte in - 7 v. Chr. Om dit aan de weet te komen lijkt mij o.a. een handige optie, dit te beroepen op de juiste stand van een opkomende volle Maan, dat in het boek ‘De Jeugd van Jezus’ toen Jozef het had over een volle Maan, die net over de horizon optrok, en terwijl de geboorte van het Kind Jezus zich middernacht voltrok, beschreven staat. Dit zou evenwel zich ook hebben kunnen afgespeeld in -1 v. Chr.

 

Het zou te gemakkelijk zijn, om te stellen, dat - toen het Kind Jezus twee en een half jaar oud was, - Herodus de kindermoordenaar in het jaar -4 voor Chr. toen stierf en dat logischerwijs Jezus in -7 v. Chr. geboren zou moeten zijn. Echter, in deze ‘overgangstijd’ [ruim 2000 jaar geleden] waren er al verschillende kalenders. De tijddata over Joodse en Romeinse heersers, - beschreven door Josephus Flavius, - waren in die tijd nogal erg tegenstrijdig. Gaan we uit vanuit de Heilige Schrift, dan komen we wellicht tot een geheel andere conclusie. Maar…misschien kan iemand hier meer daarover nog professionele opheldering geven. Dit zou ook te toetsen zijn aan het sterftejaar van Jezus aan de hand van geschiedkundige [Romeinse en Joodse] feiten.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, november 2015 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

Gerd Kujoth uit ZWITSERLAND

 

Beste Gerard,

 

Je schrijft nu al twee keer in het JL Bulletin, dat de leertijd van Jezus van 24 tot 28 n. Chr. heeft geduurd. Eerst dacht ik, dat het een schrijffout van je was, maar nu geloof ik, dat jij het zo bedoelt. Dan heeft Zijn leertijd echter 4 jaar geduurd.

 

Daarom wil ik je voorrekenen, dat het de jaren 25 tot 28 waren. 

 

Jezus is op de 7e januari geboren worden. Tot  de 7e januari van het jaar1 waren het  6 volle jaren, zonder het jaar nul gerekend.

 

Vanaf de 7e januari van het jaar 1 tot de 7e januari van het jaar 25 waren het 24 volle jaren. Samen waren het op de 7e januari van hat jaar 25 dus 30 volle jaren. 

 

Toen legde Hij Zijn gereedschap neer, ging de woestijn in en trad in het voorjaar van het jaar 25 na Zijn doop door Johannes met Zijn leerambt, op de voorgrond, dat 3 volle jaren duurde.

 

Het leerambt werd beëindigd in de paastijd door Zijn dood aan het kruis en vervolgens met Zijn hemelvaart in het jaar 28. n. Chr. 

 

Het  bovenstaande is niet bedoeld voor publicatie in het JL-Bulletin, maar meer voor jou gedacht.

 

Hartelijke groeten en Jezus zegen,

 

Gerd Kujoth

                                                        .*.*.*.*.*.*.

 

ANTWOORD

 

Beste Gerd,

 

Oftewel heb ik een denkfout gemaakt of een oude schrijffout overgenomen. Dat laatste ligt echter meer voor de hand. Vanzelfsprekend corrigeer ik deze fout. En.. natuurlijk, zo moet het zijn: van 25-28 n. Chr.  Evenwel heb ik je verklaring of uiteenzetting natuurlijk allang begrepen. Daarom nu, zal ik het niet voorziene euvel onmiddellijk in orde maken en ik ben je echter zeer dankbaar, dat je mij daarop hebt geattendeerd. G.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, Augustus 2017– maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

In welk jaar het Kind Jezus geboren werd!

Inderdaad is het zo, dat er in de Openbaring van Jovian een Duitse vertalingsafschrift  gevonden is met een origineel  Syro-Aramees geschreven  apocalypse.

De tijdperiode van het ontstaan van dit concept vinden we in de tekst zelf terug met een exacte datum, ze valt op de 28e mei in het 837e Romeinse jaar [volgens het ontstaan van de stad Rome], op welke gebeurtenis de begintijdrekening van het Romeinse wereldrijk zich herleid.] -   [Gerd Kujoth]

Het Romeinse jaar 837 zou dan corresponderen met ons christelijk jaar 84. n. Chr. volgens de toen geldende reguliere juliaanse tijdrekening. Nu kun je rekenen: onze huidige tijdrekening is eigenlijk foutief, omdat Jezus volgens de Romeinse geschriften geboren werd in 4151 n. Adam, en volgens Josephus valt dat in het Romeinse jaar 746-747. [Jezus werd overigens geboren in de grot van Rachel, kort voor Bethlehem!]

 

            Kerst kerststal vertegenwoordigd met beeldjes van Maria, Jozef en het kindje Jezus Stockfoto - 45962256

 

Jovian schreef [volgens Gerd Kujoth]:  ‚in het derde jaar van mijn verbanning, - de Romeinen schreven het jaar 837 [in het derde jaar van de keizer Domitian), - op een achtentwingste dag van de maand Maius [28 mei] op de dag des Heren, - was ik alleen op de rotsen en in de geest bij Hem, want het was de vierenvijftigste gedenkdag van Zijn glorierijke Hemelvaart.

 

Een kleine berekening geeft de volgende informatie:  837 min 54 = 783 min leeftijd Jezus: 33 [=33,5 leerjaren van Jezus!]  = 750 – minus 1 [vanwege het astromische jaar 0, dat in alle berekeningen steeds wordt meegeteld!] = het 749e Romeinse jaar.

 

Op 5 & 6 JANUARI 6 v. Chr. [BC] was het volle Maan! Op 7 en 8 januari was in het geboortejaar 9 v. Chr. [BC] eveneens VOLLE MAAN. Deze data kan met meerdere astronomische en astrologische programmatuur getest worden.

 

Ik heb hierbij een astronomie- en astrologiekenner geraadpleegd, die zich daarmee tientallen jaren heeft beziggehouden – Oene Zijda uit Nederland -, die ook eerder kort in één van onze bulletins werd genoemd. Hij heeft mij erop gewezen – na veel recherchewerk, - dat de volgende data wetenschappelijk ermee in verbinding geplaatst kunnen worden en met de grootste zekerheid ook aantoonbaar is! :

 

Namelijk, dat de planeet Mars op 14 februari in het 24e jaar n. Chr. het dichtst bij de Aarde heeft gestaan!  Mars stond 24 n. Chr. ook ook leeuw  van  januari tot en met mei.

 

Bovengenoemde datum is o.a. afgekeken uit de Eferimiden, die mij door een kundig iemand is toegezonden. Ik ontving van dezelfde astronomiekenner ook de opposities [180 graden] van Mars tegenover de Zon. En daar gaat het feitelijk om: 

 

                                               mars

 

De Zon stond om 03.07 uur ’s nachts op 10 februari 24 n. Chr. 180 graden tegenover Mars

 

Oene Zijda uit Groningen [Nederland] schreef:

Mars staat iedere 15,8 jaar  zeven keer opposite met de Zon. Van deze zeven keer staat hij 3 keer dicht bij de Aarde en vier keer staat hij ver van de Aarde. Na 79 jaar begint de cyclus weer opnieuw. 

 

Lezers die in deze data geïnteresseerd zijn, kunnen dit kosteloos opvragen ter eigen inzage. Tijdens de eerste 10 jaren vóór Jezus’ geboorte, was het in 9 v. Chr. op 7 en 8 januari volle Maan, ook op 5 januari in 6 v. Chr. De volle Maan geeft een juiste en betrouwbare indicatie voor het geboortejaar van Jezus. De Maan en de planeet Mars – evenals Jovian, blijven als enige betrouwbare aanwijzingen over. 

 

De Julianische en de Gregorianische kalenders verschillen precies 13 dagen met elkaar. Zo is bijvoorbeeld 25 december volgens de jul. kalender de feitelijke datum van 7 januari in de gregoriaanse kalender. 

 

Filtzinger probeert de ambtelijke tijd van Cyrenius te bewijzen. Volgens hem begon  de oppermacht van Publius Sulpicius Quirinius in Syrië in de jaren 11 v. Chr. De getuigenis over zijn ‘stadhouderschap‘ wordt herleid naar een gevonden inscriptie in Antiochië. 2000 jaar geleden betekende ‚stadhouder‘ vorst, een zeer hoge titel.  Hij werd de ‚vorst van Syrië‘ genoemd. Volgens Filtzinger was er zo’n telling in 9. v. Chr.!

 

[JJ.01_012,03] De Romeinse keizer Augustus liet namelijk in alle landen waarover hij regeerde een gebod uitgaan dat alle volkeren van zijn rijk moesten worden geregistreerd en geteld, en dat zij terwille van een juiste belastingheffing en ook voor de rekrutering moesten worden beschreven.

Luk.2,1-14:  1. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. 2. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

 

Josephus bericht over de tragische kindermoord van Herodus in zijn eigen familie in 7 v. Chr. Hij liet namelijk zijn eigen onschuldige zonen in Sebaste wurgen!!!  [Josephus Ant. 16,11; Bell. I,27,6].  Ook de kerkvader Tertullian [200 n. Chr.] had al een vermoeden, dat de volkstelling in werkelijkheid onder de stadhouder Gaius Sentius Saturninus [Cyrenius!] wird doorgevoerd, waarmee deze dan zeer zeker tussen 9 en 7 v. Chr. had plaatsgevonden.

 

Alleen de Armeense kerk heeft de geboortedatum van Jezus op 6 januari tot vandaag toe aangehouden, terwijl de ‘wereld’ op deze datum alleen maar het bezoek van de ‘drie koningen’ bij het Jezuskind vieren. Het vieren van Jezus’ geboorte op 6 of 7 januari door de orthodoxe kerken heeft te maken met het feit, dat 25-12 [julianische kalender] overeenkomt met 7-1. [gregoriaanse kalender]  Beide kalenders verschuiven zich jegens elkaar van 3 dagen in 400 jaar. Mat andere woorden, de oostelijke kerken vieren de geboorte van Jezus doorgaans op 25 december, maar niet volgens de gregorianische kalender, maar naar de julianische kalender!!!

 

Samenvattend: gezien het feit, dat er maar enkele mogelijkheden zijn, om de volle Maan ten tijde bij de geboorte van Jezus in 5 tot 9 v. Chr. op 5,6, 7 en 8 januari te traceren en dat de planeet Mars zeer dicht bij de Aarde stond, die in 24 n. Chr. zichtbaar was en erg dicht bij de Aarde stond, kunnen we herleiden, dat Jezus  wellicht in 25 n. Chr. gestorven is. [en dan spreekt het geboortejaar voor zich!]  - De hypothese en met feiten [zoals het thema Jovian!] door Gerd Kujoth aangedragen, vind ik overigens ook zeer duidelijk en zeer  acceptabel; [behalve Mars!] dat heeft ertoe geleid om met nog meer feiten voor de dag te komen. G.  Wordt vervolgd!

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, maart 2018 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

 

Geboortejaar van Jezus en het jaar van het Gericht

door Gerd Kujoth

 

Over het geboortejaar van Jezus en de tijdsberekening van het laatste gericht, hierover zou ik het volgende willen zeggen:

Toen Jezus rond middernacht op 7 januari werd geboren, zag Jozef de volle Maan opgaan.

[JJ.01_015,09] Luistert! Toen ik daarjuist naar buiten stapte om weg te gaan, leek het net alsof ik niet liep! Ik zag de opkomende volle Maan en de sterren, zowel de opkomende als de ondergaande, allemaal stilstaan! De Maan kwam niet los van de horizon en de sterren wilden er niet achter verdwijnen! ...

De joden berekenden in die tijd de avond mee naar de volgende dag. Volgens onze huidige tijdsberekeningen was het nog tot middernacht de 6e januari geweest. Jezus is rond middernacht geboren, zodat volgens onze berekening het de overgang was van de 6e januari tot de 7e januari.

In welk jaar werd Jezus geboren? De eeuwige kalender en het millennium-uur geven ons informatie over de vraag, in welk jaar het op de 6e en 7e januari het toen volle Maan was.

De eeuwige kalender is via onderstaande link te vinden: http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm

De betrouwbaarheid van de beide met elkaar afgestemde kalendertijden, bevestigt het volgende onderzoek:

De volle Maan was op dinsdag, de 5e januari van het jaar 6 v. Chr. Ongeveer meer dan een dag later was er rond middernacht door Jozef nog steeds de volle Maan zichtbaar. Een volle Maan was er destijds alleen maar in 25 v. Chr. op 6 en 7 januari en in het jaar 6 v. Chr. + 14 zichtbaar. Het jaar -6 is berekend zonder het jaar 0. Gaat men uit van het jaar 0, dan was dit het jaar -5 v. Chr. Dit was ook het jaar 748 volgens de Romeinse berekeningen. De eeuwige kalender telt een jaar 0 mee, zodat hiervoor de 7e januari 5 v. Chr. ingegeven moet worden.

 

Jezus was daarna dus rond middernacht op woensdag/donderdag, de 6e resp. de 7e januari in het jaar 6 v. Chr. [zonder de 0 meegerekend] geboren of volgens het GEJ.08_086,03 op donderdag, de 7e januari na de schepping van Adam. Een bevestiging van deze datum is ook deze, dat Jezus 8 dagen na Zijn geboorte op een voorsabbat besneden werd. Een voorsabbat valt hier op een vrijdag. Acht dagen na donderdag, de 7e januari in het jaar 6 v. Chr., is het vrijdag, de 15e januari -6.

Na 6 volle jaren en 24 volle jaren en enkele maanden, toen Jezus 30 jaar oud was, begon de leertijd van Jezus in de lente van het jaar 25.

 

[GEJ.02_090,09] Maar op Zijn dertigste jaar verdween Hij opeens uit Zijn ouderlijk huis en Hij moet Zich enige tijd in de woestenij bij Bethabara aan de kleine Jordaan, waar de beroemde Johannes verblijf hield, hebben opgehouden en Zich door hem hebben laten dopen. Van daar trok Hij vervolgens, zoals Hij nu is, vol Goddelijke kracht het land in, leerde het volk over het Rijk van God, genas alle zieken en dreef bij bezetenen de boze geesten uit. Dat is heel in het kort zo ongeveer Zijn aardse levensgeschiedenis, die ik voor een deel zelf van Hem heb vernomen, maar voor het grootste deel van horen zeggen te weten ben gekomen."

 

[GEJ.05_054,03] Op de dag echter dat hij precies dertig jaar oud werd, legde hij al zijn gereedschap aan de kant en raakte noch zijn bijl, noch zijn zaag meer aan.

[GEJ.05_054,04] Zijn broers en zijn nog in leven zijnde moeder, allemaal volkomen eerlijke mensen, vroegen hem naar de reden daarvan en hij moet hun het volgende, hoogst mysterieus klinkende antwoord gegeven hebben: 'Het uur is gekomen, dat ik de wil van mijn Vader in de hemel moet vervullen, waarom ik dan ook naar deze wereld ben gekomen!

Een verdere bevestiging over de leerjaren van Jezus vanaf de lente 25 n. Chr. tot Pasen 28 n. Chr. is de zelden geziene oppositie van Mars-Perihel, waarbij Mars in het sterrenbeeld leeuw stond.

 

[GEJ.09_139,16] Andreas zei: 'Werkelijk, Heer en Meester, het sterrenbeeld waar hij in staat ken ik wel, het is de 'leeuw', zoals dit sterrenbeeld al van oudsher wordt genoemd - maar de ster ken ik niet. De kleur lijkt wel op die van de planeet Mars, zoals die door de heidenen wordt genoemd; maar de grootte komt niet met de genoemde planeet overeen.

 

[GEJ.09_139,17] Ik zei: 'En toch is het de planeet die je zojuist hebt genoemd. Dat hij dit jaar veel groter lijkt dan gewoonlijk komt doordat hij zich nu zo dicht als maar mogelijk bij de Aarde bevindt. De veranderlijke positie van alle planeten ten opzichte van de Zon en ook ten opzichte van elkaar is jullie al vele keren, als dat zo uitkwam, getoond en uitgelegd, en ook is jullie getoond dat de planeten, al naargelang ze zich in de een of andere positie bevinden, door hun baan rond de Zon elkaar behoorlijk kunnen naderen en zich ook van elkaar kunnen verwijderen, en nog begrijpen jullie dergelijke geheel natuurlijke verschijnselen niet en wordt jullie gemoed daarbij zelfs bang, waardoor het heel gemakkelijk ontvankelijk wordt voor allerlei bijgeloof van de heidenen.

 

[GEJ.09_139,18] Zie, deze planeet bevindt zich om de jullie bekend gemaakte redenen nu het dichtst bij de Aarde en ook bij de Zon, zoals al opgemerkt werd, en ziet er om die reden heel wat groter uit dan wanneer hij ver van de Aarde staat, zoals ieder voorwerp, dat dichtbij is zich ook groter manifesteert en vertoond dan van een grotere afstand. - Begrijpen jullie dat nu?'

Volgens mijn nasporing vond deze gebeurtenis plaats in het jaar 27. Ervoor vond het plaats in het jaar 10 n. Chr. en daarna eerst weer in het jaar 46 n. Chr. Volgens het GJE9-139 speelde zich dit af in het 3e leerjaar van Jezus en dus in het jaar 27. En daarmee kunnen de leerjaren van Jezus niet plaatsgevonden hebben van 23 tot 26.

 

Volgens de apocriefe openbaringen van Jovian werd Jezus op vrijdag, 28 mei in het jaar 28 gekruisigd. Op donderdag, de 28e mei, was het volgens de eeuwige kalender volle Maan.

De kruisiging van Jezus en de opstanding vond dientengevolge in het jaar 28 plaats. Dat wordt bevestigd door Klemens von Alexandrien, Origenes, Tertullian en Eusebius. Volgens hun geschriften is Jezus in het jaar 28 gestorven en opgestaan.

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

[Opmerking redactie: De gebruiksaanwijzing, zoals Gerd Kujoth deze verklaart, kun je vinden onder: http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm [gratis te downloaden!]

 

[Gerd K.: Deze kalender toont precies dezelfde kalenderdagen zoals bij de ‘millenniumklok’. Het is alleen een beetje lastig bij het invoeren van jaardata in het mintekengebied, dus alleen bij de jaren vóór Christus. Bij het ingeven van de data wordt een jaar 0 meegerekend. Dat betekent, dat bij het jaar een -1 het jaar 0 erop volgt, en daarop volgt dan het jaar +1. Bij de eeuwige kalender, waar trouwens ook de maanfasen zichtbaar worden gemaakt, wordt het jaar 0 niet meegerekend. Dat wil zeggen: op het jaar -1 volgt het jaar +1. Dat resulteert tot een verschuiving van 1 jaar bij alle jaren v. Chr. Om de datum van 7.1.6 v. Chr. [=7 januari 6 v. Chr] te willen verkrijgen moet men ingeven: 7.1. -5… Via de het ingeven van de datum verschijnt dan voor het jaar -6 het jaar -7 v. Chr.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, februari  2017 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

 

Geboortejaar van Jezus

 

 

Afbeeldingsresultaat voor photo geburt jesus

       

     door Gerd Kujoth

 

In het geboortejaar van Jezus op 7 januari moet er niet alleen ee volle Maan te zien zijn geweest, maar gelijktijdig moet dit ook nog op een donderdag zjn, omdat 8 dagen later, toen Jezus werd besneden, het een voorsabbat was, dus op een vrijdag.

Deze gelijktijdigheid van 7 januari, de donderdag en de volle Maan, vond luidt de eeuwige kalender plaats tussen het jaar -15 v. Chr. en + 5 n. Chr, en was dit slechts in het jaar -6 v. Chr. , zonder een jaar 0 meegerekend te hebben:

                                                          http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm

 

Daarom moet aan het jaar – 6 v. Chr. als het geboortejaar van Jezus geen twijfel meer bestaan, wat ook de Mars-Perihel-oppositie in 27 n. Chr. en de dood van Herodes in het jaar – 4 v. Chr. bevestigt. Toen Jezus op 7 januari in het jaar – 6 v. Chr. geboren werd, was Hij meer dan twee jaar oud, toen Herodes stierf. Al naargelang in welke maand Herodes stierf, kan Jezus bijna 3 jaar oud zijn geweest.

 

In de Jeugd van Jezus 34:16. ‘Toen nu alles klaar was voor het vertrek, zei de hoofdman tegen Jozef: 'Meest achtenswaar­dige van alle mannen, die ik ken, zal ik jou met het Kindje en Diens Moeder ooit nog terugzien?'

In de Jeugd van Jezus 34-17. Jozef gaf hem ten ant­woord: 'Over nauwelijks drie ja­ren zal ik, zowel als het Kind en Zijn Moeder je opnieuw begroe­ten, reken daar gerust op. En nu vertrekken we. Amen.

 

Jeugd van Jezus 260-7: ‘Ik zou zo denken dat, als dat de stad is, dat we dan beslist niet ver van onze pachthoeve kunnen zijn.'

Jeugd van Jezus 260-8: Jozef antwoordde: 'Beste jongen, daar heb je wel gelijk in.

Jeugd van Jezus 260-9: maar weet jij, wiens eigen­dom die nu - na drie jaren is?

 

Zou Jezus in het jaar -9 v. Chr. of – 8 v. Chr. geboren zijn, dan zou Jezus bij de dood van Herodus al 4 tot 5 jaar oud geweest zijn.

 

Pilatus was ongeveer van 26 tot 36 procurator in Jeruzalem. Zou Jezus in het jaar – 9 of – 8 v. Chr. geboren zijn, en op Pasen van het jaar 25 n. Chr. gestorven zijn, toen was Pilatus nog geen procurator.

Pilatus wordt in het GJE1-150:3 en GJE2-163:2 al genoemd, toen was het herfst van het jaar 25. (GJE1-151:1]

 

De vernieuwing van de tempel door Herodus begon volgens Wikipedea in het jaar – 21 v. Chr. Als een Jood in het GJE1-14:3 zegt, dat de bouw van de tempel 46 jaar heeft geduurd, dan was dat aan het begin van de leertijd van Jezus in het jaar 25 en heeft het daarom 46 jaar geduurd. Zou Jezus met Pasen in het jaar 25 gestorven zijn, dan had dat niet aan het begin van Zijn leerperiode kunnen plaatsvinden.

 

Het tijdsbestek van Jezus tot en met de opstand van de Joden tegen de Romeinen:  daarover kan geen precies tijdstip over het geboortejaar van Jezus gezegd worden, omdat zo’n moment afhankelijk is van de vrije wil. 

 

[GJE.07_050,03] Wat betreft het tweede verschijnsel, dat de volle maat liet zien van de gruwelijke zonden van dit volk, dat nu tijdens de klaarlichte dag die over hen is opgegaan, toch in een volkomen duisternis wandelt en ook wil blijven wandelen. En daarom zal het de vruchten oogsten volgens zijn daden, en wel binnen de tijd die Ik jou, vriend, reeds buiten bekendgemaakt heb, namelijk over veertig en vijftig jaar, en Ik geef daar nog een extra termijn van hoogstens tien en zeven jaar bij, waarin Ik nog geduld zal hebben; dan zal het echter ook voor alle tijden der tijden helemaal uit zijn met dit volk. 

 

ANTWOORD / REACTIE  voor Gerd

 

Beste Gerd,

 

Hier heb je mij erg mee verbaasd! Perfect recherchewerk! Je bent met samenhangende feiten op de proppen bent gekomen. Het was ook al te gemakkelijk uit te gaan van een volle Maanstand bij de geboorte van Jezus, en deze mogelijkheden bestonden slechts in de jaren 9 v. Chr., 6 v. Chr. en 3 n. Chr.  Dit feit was de aanleiding voor een verder onderzoek.

 

Je hebt me dus overtuigd! Met  je Marsdata?  Daarover heb ik mijn twijfels!

 

Je beschreef de jaargetallen over Pontius Pilatus, dat deze niet passen in het kader van de door mij aangegeven leerjaren van Jezus. Hierin heb je gelijk, en toevallig heb ik in het meinummer daarover iets geschreven – los van jou – en hier en daar inspelend op jouw thema aangaande Herodus en Tiberius. 

Misschien kun je aan de hand van dit thema nog enige opmerkingen maken over het 15e regeringsjaar van Tiberius, dat m.i. helemaal niet in overeenstemming is met de jaargetallen in het ‘Nieuwe Woord’, want in dit geval waren de leertijden van Jezus rond 28 tot 32 jaar n. Chr. [leerambt van 3 jaar en vijf maanden!] toen Jezus op dertigjarige leeftijd begonnen was.  Op deze wijze kon ook de jaardata van Pontius Pilatus wellicht ook anders zijn geweest, dan die wij nu voor de juiste data houden. Hierover breek ik mijn hoofd en het blijft een groot mysterie. Dank tot nu, Gerd.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, juni 2017 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

 

Jezus’ geboortejaar

Mijn zoektocht naar het geboortejaar van Jezus kwam vanuit het trachten te achterhalen hoe het menselijke deel van Jezus zou kunnen gesitueerd worden aan de hand van astrologie. Mijn redenering is als volgt:

Het geboortemoment van Jezus, zo lezen we in het boek “De Jeugd van Jezus”, gebeurde toen het Volle Maan was en wel toen deze net boven de horizont stond. Jozef, die een vroedvrouw in Bethlehem ging zoeken, verhaalde bij zijn terugkomst dat de hele natuur stil bleef (staan) gedurende enkele minuten. De eerste Christenen en de nog overgebleven tegenwoordige Christenen in het Midden-Oosten vieren Kerstmis op 6 januari. De Romeinen hebben met de invoering van het christendom als officiële godsdienst (begin 4de eeuw) het geboortejaar van Jezus Christus berekend aan de hand van de zevenjarige Romeinse volkstellingen van minstens 300 jaar eerder en hebben zich vergist met het tellen van het aantal gebeurde volkstellingen waarbij toen verkeerdelijk aangenomen werd dat de  Romeinse kalender met 7 jaren later begon dan het werkelijke geboortejaar van Jezus. Astronomen hebben achterhaald dat er om de 243,5 jaren een conjunctie van Jupiter en Saturnus van op de Aarde te zien is gedurende een drietal dagen.

Met behulp van het computerprogramma Skyglobe 3.6 heb ik zowel het ogenblik van Volle Maan alsook die van de conjunctie van Jupiter en Saturnus kunnen achterhalen. De Volle Maan kwam op rond 22:00 u waardoor we kunnen aannemen dat het geboorte-uur van  Jezus ongeveer rond 22:30 u moet geweest zijn op 6 januari van het jaar 6 v.Chr.  Er  waren op dat moment geen retrograde planeten.  Jupiter en Saturnus stonden toen  conjunct


in het teken Vissen (Pisces), wat een mogelijke connotatie had met het vissensymbool, dat gebruikt werd door de eerste Christenen als kenteken.

Hieronder de astrologische geboortekaart (horoscoop) van Jezus Christus*. Een uitwerking van deze horoscoop heb ik met behulp van enkele astrologieboeken opgeschreven, maar kan eventueel ook door anderen, meer ervaren en tevens Jezus’ vriendelijke mensen, onder de loep genomen worden. De wetenschap van de astrologie, die zeker ook door de Drie Wijzen uit Oosten beoefend werd en sinds ver in de oudheid hoog aangeschreven stond, is  in de loop der eeuwen nu veelal tot een occult en werelds voorspellingssysteem ontaard. De karakterkunde (ziel) en de medische astrologie (lichaam) zijn de nuttige toepassingen van astrologie en wat de voorspellingspogingen van astrologen betreft, beschouw ik die als onnuttig, overbodig, onbetrouwbaar en hinderlijk voor de normale ontwikkeling van de mens. Nochtans wisten de Drie Wijzen dankzij hun astrologische berekeningen, voorspellingen en opzoekingen De Heer in Bethlehem te vinden. Uitzonderingen zijn dus blijkbaar wel toegelaten als De Heer het wil.

Rudy Vercauteren,  3 januari 2016

 

 

Antwoord

 

Beste Rudy,

 

De horoscooptekening* heb ik niet meegeplaatst, omdat dit teveel ruimte in beslag zou nemen. Anderen, die geïnteresseerd zijn, kunnen eventueel met jou daarover contact opnemen. Je artikel klinkt erg acceptabel. Alleen is volgens Jakob Lorber de Heer niet geboren op 6 januari, maar op 7 januari in het joodse jaar 4151 rond middernacht. [Dit maakt wel een groot verschil uit van 24 uren!] - Dat dit vóór het nachtelijke twaalf uur geweest moet zijn, is wel duidelijk!

De enige data met volle Maan, in de periode rond de geboorte van Jezus, hebben wij kunnen vinden in het nieuwe en het meest geavanceerde professionele astronomische programma van Redshift 8 Premium. Op 7 januari 8 v. Chr. toen was het voor 99,1% volle maan. Het jaar 8 v. Chr. lijkt mij een bijzonder jaar. Ik heb in dat programma niets kunnen vinden over het jaar 6 v. Chr.! Verder is gekeken naar de data van een complete maansverduistering ten tijde van het Kindje Jezus in Egypte.

Toen het Kind Jezus in Ostracine vertoefde [in Egypte] niet ver van de Israëlische grens, was er een volledige maansverduistering. We geven hier de voorkeur aan het tijdstip van de complete maansverduistering, toen het Kind Jezus al weer bijna twee jaar oud was. Dit was op 18 november in 7 v. Chr. om 03.03 [middernacht]. Toen heeft er een maansverduistering plaatsgevonden, die eindigde om precies 06.37 uur, en dus ongeveer 3 uur lang heeft geduurd! [zie Jeugd van Jezus-175 vers 24]. Dit komt aardig overeen met de gegevens, die we in de vorige uitgave uitvoerig hebben uiteengezet t.a.v. het geboortejaar van Jezus. Ook heeft er in het jaar 19 n. Chr. en


het jaar 24 n. Chr. [om 10.59 uur – Jeruzalem] een totale korte zonsverduistering plaatsgevonden. Dit echter zou dan weer refereren naar 6 v. Chr.! Er heeft geen echte zonsverduistering op het moment van Jezus’ sterven plaatsgevonden!

Er zijn geen andere data gevonden, rond de geboorte van Jezus, dan de hier zojuist genoemde. We maken hier dus gebruik van astronomie, om zons- en maansverduisteringen en alle maanstanden te kunnen achterhalen.

Er zijn ook nog andere astronomische programma’s getest, maar merkwaardig genoeg blijken deze niet de dezelfde afstemming te hebben. Dit zou toch moeten. En daar plaats ik vraagtekens bij!

De Heer zegt zelf aangaande het thema astrologie in de Johannes Openbaringen: ‘Zoals gezegd, van jullie tijdsberekening zijn slechts de maankwartieren die om de zeven dagen steeds wisselen, de daaruit voortkomende week, de periode van een maand en de duur van het jaar waar en juist….’ [GJE6-96-12]

Daarom lijkt mij de volle Maanstand ten tijde van Jezus’ geboorte-uur erg belangrijk. Blijkbaar is dit nu astronomisch zeer duidelijk achterhaald, [ook al zijn de meningen daarover nog verdeeld door aan gebrek aan goede astronomische software, dat  goed op elkaar aansluit! ] En hiermee kunnen wij dit thema dan ook afsluiten. G.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, februari 2018 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

Rudy Vercauteren uit België

Beste Gerard,

Hartelijke dank voor het Nederlandstalige Jakob Lorber tijdschrift.  Het leest vlotter voor Nederlandstalige (Nederlanders en Vlamingen) en is daarom toegankelijker.

 

Ik heb niet de gewoonte om mijn gedachten en bedenkingen schriftelijk mee te delen, maar ik zou wel willen zeggen dat ik jaren geleden door middel van een computerprogramma van astronomie de klok heb terug kunnen draaien tot 2000 jaren geleden.  Ik wou eens onderzoeken of er een opvallende ster was in die tijd, die de 3 wijzen als wegwijzer gebruikten toen.

 

Tot mijn vreugde kwam ik uit op het jaar -6 of 6 v.Chr. en wel uitgerekend op 6 januari toen Jupiter en Saturnus conjunct aan het uitspansel, gezien van op deze Aarde, zichtbaar waren.  Men heeft astronomisch kunnen vaststellen dat een conjunctie van Jupiter en Saturnus elke 248 jaren voorkomt gedurende slechts enkele dagen lang en dat het ook gebeurde in het begin van het jaar 6 v.Chr., wat ik ook met het computerprogramma heb kunnen zien.  De laatste keer dat Jupiter en Saturnus conjunct waren, was in het jaar 1943 tijdens oorlog [WOII] en het bleek toen ook heel bewolkt en grijs weer te zijn geweest.  Deze conjunctie is in werkelijkheid te zien als een bijzonder felle ster en is mogelijk "de ster van de 3 wijzen". 

 

De zinsnede "... waar de ster bleef stil staan ..." slaat op de passage in het boek "De jeugd van Jezus" op het moment, dat Jozef zag dat de hele natuur onbeweeglijk bleef gedurende een aantal minuten toen hij een vroedvrouw ging halen en wat op hetzelfde ogenblik gebeurde van Jezus' geboorte.  Die stilstand van die felle ster moeten de 3 wijzen ook gezien hebben.

 

De datum van 6 januari was de Kerstmis van de eerste christenen en wordt nog steeds door de huidige christenen in het Midden-Oosten op die dag gevierd.  In Europa heeft men 6 januari [gesteld] als het Driekoningenfeest [en] gaan vieren omwille van[wege] een andere reden: Kerstmis moest met de dagen van de Keltische midwinterzonnewendefeesten overeenstemmen om het heidendom tegen te gaan.  Maar toch wisten ze toen (4de eeuw) nog van de datum van 6 januari als de geboorte van Jezus, maar hebben er dan een connotatie van het bezoek van de Drie Wijzen aan gegeven.

 

(Verder heb ik me ook nog bezig gehouden met het uitrekenen van de astrologische horoscoop van Jezus, wat een uitermate bijzondere horoscoop is.)

 

Ik weet niet of mijn uitleg voor u steek houdt, maar ik heb nergens anders en op een andere manier een betere kunnen vinden.

 

Met vriendelijke groeten,

Rudy Vercauteren

 

 

ANTWOORD

 

Beste Rudy,

 

Met interesse je bijzondere bericht gelezen. Helaas heb ik geen verstand van astrologie noch astronomie, alhoewel deze wetenschap dienstbaar kan zijn, als ze wordt toegepast in analoge zin. In het GJE, deel 6, hfdst. 38 vers 8 en 9, wordt het volgende over de drie wijzen [astrologen] beschreven: […]…wij hebben in het westen wel heel vreemde posities van de sterren gezien en ook een ster van bijzondere grootte die naar het westen toe een lange staart had, en omdat wij ook goed waarnamen dat deze ster juist naar het westen toe sneller bewoog dan de andere sterren, dachten wij dat er in het Avondland iets groots gebeurd moest zijn. En weldra lazen wij in de sterren alsof er geschreven stond: 'Bij de Joden is een nieuwe koning geboren, die een rijk zal vestigen dat nooit in der eeuwigheid zal eindigen, en hij zal heersen over alle volkeren der Aarde!’ Wel, wat daar geschreven stond was niet verzonnen, en wij kozen toen onze reis precies volgens de beweging van de ster die ons bij de juiste stad en op de juiste plaats leek te blijven staan, en daar vonden wij werkelijk een geboorte waarbij alle mogelijke wonderen waren gebeurd, zodat wij geen moment konden twijfelen of we wel op de juiste plaats waren. Toen was dus onze uitleg van de sterren helemaal juist; voor de juistheid van de volgende en latere zouden wij eerlijk gezegd niet volledig in kunnen staan. Zo is het dus gesteld met onze sterrenwijsheid.

[Opmerking: hierbij moet gezegd worden: de drie wijze lieden hebben dit niet berekend, maar ze zagen {lazen} in het westelijke land aan de hemel een bijzondere positie van de sterren!]

Elders in Jakob Lorber staat dat de geboortester van Jezus GEEN gewone ster was en deze ster was ook niet astrologisch te interpreteren. Het was op zichzelf al een wonder voor de toenmalige bewoners, om dit schouwspel - dat zeker niet onopgemerkt kon blijven, daarover na te denken. Inderdaad wordt nog steeds op 6 januari het feest van de Heer [drie koningen = DRIE WIJZEN] gevierd [vooral ook in Rusland}, de 13e dag gerekend vanaf 25 december. Maar op 6 januari wordt feitelijk niet herdacht de geboortedag van Jezus, maar wel herdacht, dat 9 dagen na de geboorte van Jezus (vanaf de vermeende 25-12) vooral de drie wijzen uit het Oosten Hem grote eer betuigden, speciaal in Rusland,    {2000 jaar geleden op 16 januari} - [zie Jeugd van Jezus!] –

 

Ik ben zeker geïnteresseerd in de software die deze berekening maakte [betreft de Maanstanden dan!]. Er zijn – zoals in de vorige uitgave vermeld – ook nog andere aanwijzingen, dat de Heer evenwel in het jaar 1 vóór de officiële jaartelling vanaf Chr. geboren kan zijn. Misschien kun of wil je de volgende data uitrekenen: - 1 v. Chr., -7 v. Chr. en – 8 v. Chr. en 1 n. Chr. [wat de Maanstanden betreft! Want de Heer is bij een opkomende volle Maan geboren!] – en hierbij niet te vergeten de Maanstanden in het door jouw genoemde jaar rond 7 januari.

 

Het is de vraag of het sterftejaar van Herodus volgens Josef Flavius wel op 4 v. Chr. viel. Daarnaast vermeld de Bijbel, dat Jezus begon in het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius [dat was in 28/29 n. Chr.!] – {Jezus was toen ongeveer 30 jaar}. Dit laatste spreekt meer voor zichzelf, - Bijbels gezien dan -, meer voor -1 v. Chr. De Romeinse jaartelling loopt echter niet helemaal synchroon, men kan er niet uit wijs worden - en het blijft onzeker.

 

Erg interessant is jouw verklaring over de regelmatige planetenomloop van  Saturnus en Jupiter van 248 jaren. [248 is analoog met deemoedigheid!]. Volgens mijn berekening zou dan in 1978 ook zo’n omloop geweest moeten zijn [8x248-6, gerekend vanaf 6 v. Chr. Klopt dat? Omdat jij 1943 noemt.

 

Op het internet heb ik wijselijk rondgeneusd over dit getal:

[https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlensymbolik]: Abrams naam zou 243 zijn in het Hebreeuws en later werd er een H [ =5e letter] aan toegevoegd [Abraham] en werd zijn naam dus 248. Volgens de joodse overlevering is dat ‘het getal van het menselijk skelet en het is dat, wat de mens door deze wereld draagt”. (ook lastdrager ‘ezel’ als chamor [8-40-200], dat in de Bijbel symbool staat voor de waarde 248, en dat het menselijke lichaam symboliseert.  Evenzo ook LEEM [chemer=248]. Dit zou het getal zijn van de positieve daden, die de mens moest doen, om zijn existentie in deze wereld op te bouwen’; daartegenover staan 365 dingen, die te zijn vermijden. De 248 positieven daden, de activiteiten, worden de ‘mannelijke kant’ genoemd en deze bevinden zich in het lichaam als skelet, dat draagt en beweging mogelijk maakt. Terwijl de 365 negatieve daden het passieve, het ‘vrouwelijke’ symboliseren, dat in het lichaam in de ‘vleselijke kant’ wordt uitgedrukt, die immers ook kwam om de plek van de vrouw op te vullen. (Gen. 2,21). Hier zijn wonderlijke samenhangen bezig. [bron: Biblisch-talmudische Medizin, dr. Julius Preuss, – Opm. In dit boek wordt bovenstaande zeer uitvoerig beschreven!]

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, december 2015 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

 

VISIE OP GEBOORTEJAAR JEZUS

=========================================================

 

*Kanttekening: stel dat de Heer geboren zou zijn in -7 v. Chr. of – 6 v. Chr. en met 32 jaar deze voorspelling deed, dat Jeruzalem haar einde vindt over ongeveer 50 jaar, dan geeft een eenvoudig rekensom misschien de volgende informatie:

 

 -06 v. Chr. = 00 jaar           of        -07. v. Chr. = 00 jaar

+24 n. Chr. = 30 jaar           of        +23 n. Chr. = 30 jaar

+25 n. Chr. = 31 jaar           of        +24 n. Chr. = 31 jaar

+26 n. Chr. = 32 jaar           of        +25 n. Chr. = 32 jaar

 

Dan is 26+49 [* ongeveer in 50 jaar!] =75 [ en 25+49=74] - (maar geschiedkundig weten, we dat Jeruzalem ingenomen en verwoest werd in augustus 70 n. Chr.). Dan hebben we hier een probleem met een verschil van circa vijf of vier jaar! 

 

Een andere berekening zou kunnen zijn: 70-49  [*in ongeveer 50 jaar!] = 21 n. Chr.  [als Jezus dit gezegd zou hebben in dat jaar op een leeftijd van 32 jaar in 21 n. Chr., dit in vergelijking met het vermoedelijke jaar 25 of 26 n. Chr. op 32 jarige leeftijd. [Ook hier weer een verschil van 4 of 5 jaar!] – Da zou Hij zelfs nog veel eerder geboren moeten zijn, wat zeer onwaarschijnlijk is. Nog een andere mogelijkheid hiertoe:

 

70-47= 23 minus de 32 leeftijdsjaren van Jezus = -9 

70-46= 24 minus de 32 leeftijdsjaren van Jezus = -8

70-45= 25 minus de 32 leeftijdsjaren van Jezus = -7

 

Het Romeinse jaar van de geboorte van Jezus was precies 747 sinds de Stichting van Rome.

 

747=-7 v.Chr. = -7 v. Chr. [

748=-6 v.Chr. = -6 v. Chr. [juiste geboortejaar?]

749=-5 v.Chr.

750=-4 v.Chr. [Herodus sterft in maart]

751=-3 v.Chr. [het juiste geboortejaar van Jezus?]

752=-2 v.Chr.

753=-1 v.Chr.

754=+1n.Chr.

767=+15 n. Chr. [keizer Tiberius regeert nu officieel]

781=+30 n. Chr. [keizer Tiberius regeert nu 15 jaar!]  783-32= 751 = -3 v. Chr !

 

Toen de twaalfjarige Jezus in de tempel sprak: over ongeveer 70 jaar zal deze tempel er niet meer zijn!

Uitgaande van het geboortejaar -6 v. Chr. in 6 n. Chr.:

-6 v. Chr. in +6 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = +6 + 64 = 70 n. Chr.

-7 v. Chr. in +5 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = +5 + 65 = 70 n. Chr.

-8 v. Chr. in +4 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = +4 + 66 = 70 n. Chr.

-9 v. Chr. in +3 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = +3 + 67 = 70 n. Chr.

 

Of

70-67= +3 -09 = 12 jaar   = -9 +32 = +23 n. Chr + 48 = 70 n. Chr.

70-68= +2 -10 = 12 jaar

70-69= +1 -11 = 12 jaar

 

Let op: 781-30 [leeftijd van Jezus], zo ontstaat enerzijds het Romeinse geboortejaar 751, en anderzijds zien we het Romeinse geboortejaar 747 – met een verschil van 4 jaar [-3 + -7 = 4] – en Herodus stierf in 750!

 

Een compleet raadsel – en hier dus samenvattend: Jezus werd geboren volgens de Lukastekst met het Tiberiuscitaat in 751 enerzijds en anderzijds 2 ½ jaar voor het sterftejaar van Herodus in 750- 2 ½ = 747 – Ook hier dus het verschil van vier jaar!

 

Blijft tenslotte nog de vraag over, in welke jaren het volle Maan was geweest in die jaren? Dit zijn de jaren -3, -6 en -9 v. Chr. ! [De hier genoemde data zijn slechts gedacht als verdere aanzetting en denkprikkels!] – Een professioneel  astronomisch programma kan hierover eventueel nog meer uitsluitsel geven!!

 

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, januari 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

 

         In welk jaar Jezus mogelijk geboren is!

                                                                                    [slot]

 

                                                           by Gerard Huige

                                                               [naar aanleiding van Gerd Kujoth]

In oudere tijden werd de geboorte van Jezus ook volgens de juliaanse kalender geaccepteerd op 6 of 7 januari, zoals vandaag de dag nog steeds.

Op de ‚eeuwige kalender‘ vond ik de volgende data bij 7 of 8 januari 9 v. Chr. volgens de juliaanse berekening:

http://www.tagx.info/aufgangszeiten/aufgang.htm

 

Jezus was op een ZONDAG geboren naar de juliaanse telling en wel op dag 1718142. [Deze berekening deed ik omstreeks de tweede week van januari 2017!] Vóór 13-01-2017 waren er nog resterende dagen van 739625:365 = 2026-2017 = 9 jaar verschil! Zomede laat zich weten, dat Jezus geboren is in het historische jaar 9 v. Chr. minus 1 jaar [=0-jaar] = het astronomische jaar 8 !

 

Volgens wetenschappelijke informatie van de NASA, waar ook het astronomische programma Redshift8-Premium zich op baseert, was het op 7 en 8 januari 9 v. Chr. volle Maan, dat om 17:56 uur in Jeruzalem-Bethlehem werd gemeten. Een dag erna stond de ster REGULUS conjunct met de Maan.

De MAAN stond toen heel dicht bij de Aarde [precies 357744 km] en haar grootte had een schijnbare omvang van  33‘ 23“. In het jaar 6 v. Chr. op 5 januari stond de Maan veel verder af van de Aarde.  [389303 km en 30‘ 41“.] 

 

[Op 29 juni 25 n. Chr. was het volle Maan. Of op deze datum de kruisiging van Jezus heeft plaatsgevonden, weten we niet. De volle Maan baseert zich op het vroege Pasen van de Israëliërs in maart/april i.v.m. de uittocht van Egypte. Het Joodse Pasen werd 2000 jaar geleden – volgens [GJE1-6:12] eerst drie maanden later gevierd. Over de standen der Maan, zie ook deze nuttige link:

http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar/ 

 

De juiste jaartelling van de stichting van Rome is moeilijk traceerbaar. De jaardata van Rome lopen uiteen met een aantal onbekende jaren en de verleiding hierbij is, dat er met de ‘rekbaarheid’ gemakkelijk gemanoeuvreerd kan worden! Bijvoorbeeld het Romeinse jaar van het begin der regeringsperiode van koning Herodus en keizer Tiberius! 

De voorschrijving van de volkstelling gebeurde volgens de Bijbel, dat dit de eerste keer was!  Keizer Augustus van Rome had gedurende de geboorte van Jezus een grote invloed over de wereld en hij stierf in het 768ste Romeinse juliaanse kalenderjaar.

 

Met diverse programma’s kunnen we de stand van de volle Maan ten tijde van Jezus berekenen: we zetten alles globaal even op een rijtje:

 

Redshift8-Premium

5 -1-5 v. Chr. volle Maan 19.31 u – verwijderd v. d. Aarde 389303 km. Grootte: 30’ 41”                                  [= 6 v. Chr.]

7-1-5 v. Chr.  volle Maan v.  97% en topocentrische conjunctie Regulus/Maan in leeuw             [= 6 v. Chr.]

7-1-8 v. Chr.  volle Maan 99,1% en topocentr. conjunctie Regulus/Maan in leeuw/kreeft             [= 9 v. Chr.]

8-1-8 v. Chr.  volle Maan verwijderd v.d. Aarde 357744 km. en schijnbare grootte 33’23”                             [= 9 v. Chr.]

 

http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm  = eeuwige kalender [aanbevolen door Gerd Kujoth]

6-1 5 v. Chr.  om 21.07 en 05.08 – 1719237 jul. dag en 738537 voor 20-1-2017                             [= 6 v. Chr.]

8-1 8 v. Chr.[ om 14.11 en 17.00 uur – Jul. dag 1711841 en 739633 voor 20-1-17                         [= 9 v. Chr.]

 

Opmerking: Volgens het programma Millennium, Tagx (Dos) en de ‘eeuwige kalender’ moet je van een jaardatum v. Chr. rekening houden met een extra jaar: het niet-bestaande 0-jaar! Dat is erg verwarrend!

 

+ 1 = 1 n. Chr.                                                                      -4 = - 5 v. Chr.

- 0 = -1 v. Chr.                                                                      -5 = -6 v. Chr.

-1 = -2 v. Chr.                                                                       -6 = -7 v. Chr.

-2 = -3 v. Chr.                                                                       -7 = - 8 v. Chr.

-3 = -4 v. Chr.                                                                       -8 = - 9 v. Chr.

 

http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar [aanbevolen door Oene Zijda]

5 januari               6 v. Chr.  Maan: 100%  - Juliaanse dag: 1719236,3   – Maan afstand Aarde:  391340 

6 januari               6 v. Chr.  Maan: 99,8% - Juliaanse dag: 1719236,5    Maan afstand Aarde:  390242

7 januari               6 v. Chr.  Maan: 98,2%  - Juliaanse dag:1719237,5    Maan afstand Aarde:  386750

 

6 januari               9 v. Chr. = Maan:  89,4% - Juliaanse dag: 1718140,5                 Maan afstand Aarde:  362044

7 januari               9 v. Chr.=  Maan:  95,7% - Juliaanse dag: 1718141,5                 Maan afstand Aarde:  358625

8 januari               9 v. Chr. = Maan:  100 % - Juliaanse dag: 1718143,2                 Maan afstand Aarde:  356919

 

De astronomische horoscoop geeft 1718142e dag aan - dus geboren aan het einde v.e. dag, tussen 7 en 8 januari! Jezus is waarschijnlijk na 21.00 uur geboren, omdat middernacht [vooral in de winter] daar al vanaf 21.00 uur begint en men in die tijd ook al weer vroeg opstond.. [in het teken kreeft dat in oppositie stond tegenover de steenbok! – Een uur later is dus mogelijk. Om 23:21 uur stond de Maan destijds op haar hoogste punt, en Jozef zag de Maan opkomen!!! – d.w.z. dat de geboorte van het Kindje Jezus in ieder geval nooit   23.21 uur kan hebben plaatsgevonden.

 

www.morgenster.org [Dr. Ir. C. Noorlander] – voor een deel ook in het Duits en Engels! [aftrek -1 jaar!]

08 januari 9 v. Chr.  volle Maan = 8 v. Chr.

05 januari 6 v. Chr.  volle Maan = 5 v. Chr. – [Opmerking: deze berekening wijkt af van de andere software!]

 

-08  v. Chr. = 00 jaar = geboortejaar van Jezus 

+22 n. Chr. = 30 jaar   Jezus begon in de lente, 40 dagen na het vasten!

+23 n. Chr. = 31 jaar

+24 n. Chr. = 32 jaar

+25 n. Chr. = 33 jaar + 177 dagen = dat is op 3 juli ! [en volle Maan op 29-6]

                  365 x 33 = 12045 + 177 = 12222

 

[Jeruzalem werd ingenomen en verwoest in 5 augustus 70 n. Chr.  ]

 

[GEJ.06_101,13] [13] Wat zouden jullie ervan zeggen als Ik jullie meedeelde dat het over ongeveer 2000 jaar vanaf nu gerekend, met Mijn leer in het algemeen nog veel slechter gesteld zal zijn dan met het ergste heidendom van nu, en nog erger zal zijn dan het domste wat de Farizeeën nu voorschrijven in Jeruzalem, dat vanaf heden geen vijftig jaar meer zal bestaan?! Jezus was toen 31 jaar!, dat is in het mogelijke jaar 23 n. Chr.  [23 + 47 jaar = 70 n. Chr.!] – zie ook [GEJ.06_153,05], [GEJ.07_049,02] - . [Opm. na de vernietiging van Jeruzalem zullen ook andere dorpen en steden volgen!] - GJE7-81:14: Als de maat vol zal zijn, zal ook met Jeruzalem gebeuren wat jullie bij het tweede teken hebben gezien, en misschien al wel binnen vijftig jaar. [Dit sprak Jezus mogelijk in 23 n. Chr.]

GJE10-71:5 Zoals dat nu voor onze ogen gebeurt met het Jodendom dat nu zonder waarheid of geloof is, waardoor het een geweldig aas is geworden, waarmee het over ongeveer vijftig aardse jaren afgelopen zal zijn’…[24 n. Chr. + 46 jaar! – Jezus was toen 32 jaar en 7 maanden!] - [GEJ.10_034,09]  ….‘want Ik ben gekomen om deze stad schoon te vegen, opdat die, wanneer wellicht reeds binnen vijftig jaar het duistere Jeruzalem door de Romeinen tot de laatste steen verwoest zal worden…’ [Opm.: Jezus was toen 32 jaar en 10 maanden, dus bijna 33 jaar  – eind 24 n. Chr. + 46 jaar = 70 jaar! Zijn sterftejaar was vermoedelijk  in 25 n. Chr.] – zie ook [GEJ.10_148,07]

 

[Predikingen van de Heer-006,16] Daarom waren Jozef en Maria verbaasd. Zij begrepen niet wie Diegene was, die gekomen is tot val en opstanding van de Joden, - tot "val": de verwoesting van het joodse rijk vijftig jaar na Mijn heengaan [25 n. Chr. + 45 = 70] en in [PH.01_035,05]:Er waren na Mijn dood nog geen vijftig jaren verstreken [duurte: 45 jaren na 25 n. Chr.] en Mijn waarschuwing ging reeds in vervulling.[in 70 n. Chr. in augustus]

 

70-46 = 24 n. Chr. [op een leeftijd van 32 jaar] [46 jaar = ongeveer 50 jaar!]

70-45 = 25 n. Chr. [op een leeftijd van 33 jaar] + ca. 5 mnd. = 177 dagen!

 

Dit in vergelijking met het vermoedelijke jaar 25 n. Chr. op 33,5 jarige leeftijd!

 

70-46=           24 minus de 32,7 leeftijdsjaren van Jezus =     -09

70-45=           25 minus de 32,7 leeftijdsjaren van Jezus =     -08

 

De twaalfjarige Jezus sprak in 4. n. Chr. in de tempel: ‘over ongeveer 70 jaar zal deze tempel er niet meer zijn!  - Uitgaande van het geboortejaar -8 v. Chr.:

-8 v. Chr. in  4 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = + 4 + 66 = 70 n. Chr.

-9 v. Chr. in  3 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = + 3 + 67 = 70 n. Chr.

 

70- ca. 66 jaar = +4 n. Chr. met opgeteld  -08 v. Chr. = 12 jaar 

En  -8 +33,5 [leeftijd Jezus] = 25,5 n. Chr.

 

Opmerking: Ik heb geen zonsverduistering kunnen vinden zoals die aangegeven is in het eerste leerjaar van Jezus, in het vermoedelijke jaar 22 n. Chr;  

 

782 = het jaar 29 v. Chr.  - in september van dit jaar begint het 15e jaar van Tibérius.

782 – 30 jaar begin leerambt van Jezus = 752 – in dat jaar 752 zou Jezus geboren moeten zijn Dit staat echter 2 jaar in contrast met de berekening van Herodus ten tijde van Jezus’ geboorte. Een verschil van 2 jaar! Herodus de kindermoordenaar stierf in  het jaar 750 na de stichting van Rome volgens Flavius!  Een eenvoudige rekensom  vertelt ons, dat Jezus 2 ½ jaar daarvoor geboren moet zijn, dat is 750 – 2 ½ = 747! Waarschijnlijk ligt dit verschil in de later astronomische  berekeningen met het extra jaar 0, dat als een jaar wordt aangemerkt. Compenseren we deze 2 jaar met het jaar 0=1, dan kan het jaar 747 na de Stichting van Rome in ieder geval aangemerkt worden als het jaar 746 !

 

Over de maansverduistering in Egypte [standplaats Port Said in de buurt van Ostracine] heeft er middernacht om 03.58 uur een maansverduistering plaatsgevonden 7 v. Chr. BC [astronomisch] en historisch 6 v. Chr., die eindigde om 06.21 uur. Het Kindje Jezus was toen twee jaar oud. Deze verduistering duurde 3 uur lang, zoals beschreven in de Jeugd van Jezus. (Zie Jeugd van Jezus -175:24)

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, aprili 2017 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

Gerd Kujoth over de geboortedatum van Jezus

 

Beste Gerard,

 

Het maakt niet uit, voor welk jaar iemand de geboortedatum van Jezus het juiste houdt, want telkens zullen er ook wel datums komen, die dat tegenspreken. Zo ook met -6 v. Chr. Het 15e regeringsjaar van Tiberias is door Lukas geschreven, die zijn Evangelie pas 30 jaar na Jezus’ kruisiging heeft samengesteld. Op grond daarvan is ook onze huidige en een te late jaartelling ontstaan.

 

Nog later ermee en op een nog veel meer onjuistere wijze, wordt de afzetting van Pontius Pilatus in het jaar 36 gedateerd. Zijn gehele regeringsperiode van 10 jaar is van veel vroegere datum, omdat hij al in het eerste leerjaar van Jezus in het jaar 25 daarvoor al bekend stond, om met een scherp zwaard leiding te geven. (GEJ.01_150,03) dus ook al voor het jaar 25 aan het regeren was.

 

Cyrenius had Pilatus dus al spoedig na de opstanding van Jezus afgezet en hem uit het land gezet, dat wel kort na de kruisiging van Jezus in het jaar 28 n. Chr. gebeurde. (Hemelse Geschenken-3_64.04.01.c,10-16) - Wat deze periode betreft is het jaar 36 te laat, zelfs als Jezus in het jaar 1 geboren zou zijn.

 

Gelukkig zijn we in het bezit van de eeuwigdurende kalender [Millenniumuhr], die met de grootste waarschijnlijkheid ons het precieze geboortejaar van Jezus in het jaar -6 v. Chr. laten zien, en die ook met de informatie in de Werken van Lorber en andere tijdvermeldingen, zoals ik ze al genoemd heb, overeenstemt.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, juni 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens