Geboortejaar en dag van Jezus

 

Drie kerkvaders beweren, dat Jezus in het jaar 2. v. Chr. geboren moet zijn. Dat zijn  niet zomaar stellingen. De eertijdse kerkleiders hadden nog frisse en betrouwbare Romeinse geschiedenis als informatiebron. Irenaeus, een kerkleider in de vroege tijd der christelijke kerken verklaart, dat de Heer rond het 41e regeringsjaar van keizer Augustus geboren is. Ook Tertullianus zegt, dat Jezus in 2 v. Chr. geboren is.  Hij was een Romeins advocaat, een van de betere opgeleide en voortreffelijke kerkvader in die tijd. Hij leefde enkele eeuwen voor Dionysius. Zelfs Eusebius, bisschop van Caesarea, de vader der kerkgeschiedenis (264-340 n. Chr.), schrijft dat Jezus in het 42e jaar van de regering van Augustus is geboren en dit was ook in het 28e jaar na de onderwerping van Egypte en de dood van Antonius en Cleopatra.

 

Het geboortejaar van Jezus viel samen met die van het 25e jarige ambtsjubileum van Augustus. Dit was dus 25 jaar na zijn benoeming van keizer in 27 v. Chr. De berekeningen daaromtrent volgen straks. Dan moet Augustus zijn jubileum in 2 v. Chr. gevierd hebben.  Tegelijk werd ook het 750e jaar van Rome herdacht, dat in de maand augustus werd herdacht. Het kindje Jezus was toen al waarschijnlijk een ruim half jaar oud.  

 

Lukas 2:8 verhaalt de geboorte van Jezus in de nacht en engelen kondigden herders deze blijde boodschap in het veld met de schapen. Ook daar was het toen winter en herders weidden hun schapen. Ook in het koude Europa zien wij ´s in de winter hier en daar schapen, op zoek naar gras – zelfs onder de sneeuw. Of Jezus ook geboren werd op het moment van het grote feest der bazuinen, is niet bekend. De geboortedag en het geboortejaar van Jezus inmiddels zijn bekend door de werken van Jakob Lorber. We komen hier nog op terug.

 

Lukas 2:1 verhaalt dat keizer Augustus gebood, dat de hele wereld moest ingeschreven worden. Octavianus, (later Augustus) werd geboren op 23 september in het jaar 63. v. Chr. Hij was de aangenomen zoon van de eerste keizer Julius Ceasar, die op 15 maart 44 v. Chr. gedood werd. Augustus was toen nog maar 18 jaar. Met 19 begon zijn politieke carriere in Rome. Hij werd de consul van Rome en op 16 januari 27. v. Chr. werd hij uitgeroepen tot keizer van Rome. Hij stierf op 19 augustus 14 n. Chr. Hij zou dan 77-1 jaar geworden zijn. Op 5 februari 2 v. Chr. ontving hij de titel vader des vaderlands (Pater Patriae). Augustus schreef zelf in die tijd: ‘toen de Romeinse senaat deze aankondiging deed, geboden zij voor het hele Romeinse Rijk en verder, dat iedereen die onder de autoriteit van Rome stond, zich moesten registreren en een eed afleggen’. Er leek een gouden eeuw gekomen te zijn voor Rome. Augustus werd beschouwd als Romeinse vredevorst.

 

Lukas 2:2 vertelt dat deze inschrijving plaats vond toen Cyrenius over Syrie stadhouder was.  Volgens de Romeinse geschiedenis was Cyrenius of Quirinius in het begin van de christelijke telling, bevelhebber over Syrië en voerde hij in datzelfde jaar een volkstelling uit met belastinginning als doelstelling. Op dat gebied van inschrijving en belasting was hij de specialist van de keizer. Volgens Jakob Lorber is Quirinius zelfs veel eerder vice-keizer geweest onder zijn broer Augustus.  Tijdens de geboorte van Jezus had hij de titel van procureur. Als bevelhebber had hij de macht om een stadhouder te benoemen. Er bestond in zijn tijd nog geen vast gebruik voor stadhouders om hun provinciale zetel van autoriteit in te nemen. Quirinus had de hoogste rang.

 

Dr. Martin schrijft dat Quirinius in 2 v. Chr. in Syrië was vanwege zijn registratie, zodat de Romeinse Senaat de goedkeuring verkreeg om hem als pater patriae te benoemen.

 

Astrologisch is niet na te gaan, wanneer Jezus geboren is. Al de astrologische berekeningen zijn speculaties. Volgens heidense bronnen echter is de planeet Jupiter de planeet van geven en Saturnus van nemen, dus plus en min als polarisatie. Jupiter werd beschouwd als de planeet van de Messias, in het hebreeuws ‘Tsedek’ wat rechtvaardigheid betekent. Vaak wordt het als Zadok geschreven, dat ook in verbinding staat met de ‘ordening van Melchi (=koning)-Zadok’ (Melchizedek), de rechtvaardige koning en hogepriester (Hebr.5:10) – en Jesaja 1:26 noemt Jeruzalem de stad van de Sedeq, of te wel de stad van de rechtvaardigheid.

 

Men heeft het nog wel over een ster die astronomisch Regulus heet, gelegen aan de voeten van de dierenriem Leeuw en analoog aan de stam van Juda. Deze ster heeft te maken met de wetgever, waar in Genesis 49:9-10 aan gerefereerd wordt. Want Juda is een leeuwenwelp. De skepter zal van Juda niet wijken noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat SILO komt en Dezelve zullen de volken gehoorzaam zijn. De ster Regulus heeft niets te maken met de drie wijzen uit het Oosten, uit Babylon en Perzie. (zie later!)

De profeet Micha maakt melding over het koningskind, dat komen zal. Zie ook Matth.2:4-6. In het NT wordt de ene keer over het ‘Kind’ geschreven (Lukas 2:16), een andere keer over het ‘Kindje’ (Matth. 2:9)- In het Grieks betekent het respectievelijk ‘brephos’ (kindje) of ‘paidon’ (kind). Toen Jezus op de 8e dag besneden werd, beschrijft Lukas Hem als een kind. De herders vonden het Kindje in een stal, maar Matth.2:11 vermeldt in zijn hoofdstuk ‘huis’.

 

Het is breed gedragen dat Jezus in 7 of 2 v. Chr. geboren is, want deze opvatting is hoofdzakelijk gebaseerd op een voetnoot in Josephus. Bovendien rekende men vroeger met diverse dagkalenders, te lastig om je daar doorheen te worstelen en dus vrij onbetrouwbaar. Als Herodes in 4 v. Chr. gestorven zou zijn, dan staat onomstotelijk vast, dat de Heer als Mensenzoon 7 jaar voor Chr. uit een mensenlichaam werd geboren. Herodus zou eind maart 4 v. Chr. gestorven zijn volgens Flavius, die vrijwel niets over Jezus heeft geschreven. Dat is verdacht. Hij, Josephus als Farizeeër, moest echter ook niets hebben van de aanhangers van Jezus en zeker niet van zijn voor- en nageschiedenis. Met de data was hij niet altijd even consequent.  Vlak voor zijn dood  – op 13 maart 4 v. Chr. , was er een maansverduistering.

Flavius vermeldt veel over Herodes, dat deze op 70 jarige leeftijd stierf. Deze was de wanhoop nabij om te sterven.  Hij werd door zijn vader in 47 v. Chr. in Galilea als koning aangesteld (toen was hij 25 jaar en 45 jaar later wordt hij dan ook 70 jaar; de berekening wordt: -47 minus +45 = -3 v. Chr. [het jaar 0 = 1] - Dan zou Jezus in 6 -1 = -7 v. Chr. geboren moeten zijn, omdat het Kindje Jezus toen al drie jaar oud was! Anderzijds beschrijft Flavius dat Herodus 4 v. Chr. gestorven zou zijn, en dan zou Jezus in dat geval 7 v. Chr. geboren moeten zijn. Dit biedt echter geen soelaas en het rommelt aan alle kanten, wat Flavius betreft.

 

Een veel betere aanwijzing en houvast is de Bijbel. Lukas beschrijft, dat Tiberias in het vijftiende jaar begon te regeren. Jezus echter begon in die tijd met Zijn leer en predikingen een aanvang te nemen.  In het Romeinse jaar 750 hield de republiek Rome op te bestaan. Keizer Augustus hield in dat jaar – in het najaar zijn zilveren jubileum dat op 5 febr. 2 v. Chr. plaatsvond. Een maand daarvoor, 7 januari in het joodse jaar 4151 na Adam, heeft ook de geboorte plaatsgevonden van Jezus. Volgens de wetenschap gaat het Romeins op met de nieuwe christelijke tellingen. Het 752e jaar is namelijk 0 jaar v. Chr.  Volgens Flavius kwam in het Romeinse jaar 767 keizer Tiberias aan de macht. Jezus was toen 15 jaar en 15 jaar later (782) was Jezus bijna 30; toen regeerde volgens Lukas keizer Tiberias al 15 jaar; en Jezus was bijna 30 jaar!

De Bijbel vermeld niets over het sterftejaar van Herodus en kan dit – Bijbels gezien ook nooit een betrouwbaar ijkpunkt zijn, als we weer uitgaan van de bekende geschiedschrijver Flavius.

Uitgaande niet zozeer van de joodse geschiedschrijvers (zij allen waren doorgaans anti-Jezus) – maar een veel meer en betere betrouwbare geschiedenis uit de hoek der Romeinen, biedt ons zekerheden. De geboorte van Jezus vond plaats in het joodse jaar 4151.

www.zelfbeschouwing.info