GARIZIM IN GALILEA

 

Gerizim

De berg Gerizim

 

http://urantia-book.org/jesus_photos/samaria-from-mt-gerazim.jpg

 

Gerizim, berg met zicht op Samaria

 

http://www.bijbelseplaatsen.nl/image.php?image=728-3&width=332

Om daaraan te voldoen, heb je noch het oude huis op de berg en nog minder een nieuw in de stad nodig, maar alleen je gelovige hart en je vaste goede wil." - GJE1-49 [3]

 

 

http://www.bijbelseplaatsen.nl/image.php?image=728-1&width=332

Gerizim in de verte

Wanneer nu de Heer, uw God, u gebracht zal hebben in het land, dat u in bezit gaat nemen, dan zult u de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Deut. 11: 29Wanneer u de Jordaan overgetrokken zijt, zullen zich op de Berg Gerizim opstellen om het volk te zegenen: Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Jozef en Benjamin. En op de berg Ebal zullen zich opstellen om te vervloeken: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naftali. Deut. 27:12, 13

 

Ebal en Gerizim.jpg

 

Je ziet de bergen Ebal en Gerizim al in de verte liggen. De bergen liggen vlak naast elkaar. Ebal is de hoogste berg. De Gerizim is kleiner, wel veel groener. Onderaan de bergen, in het dal, ligt de stad Nabloes. Het is het Bijbelse Sichem. Hier trok Abraham het beloofde land in. Hier ontvangt Abraham voor het eerst concreet van God de belofte dat God hem dit land zou geven. Ook arriveerde hier Jacob na een lang verblijf in het buitenland.
Op de hellingen van deze bergen verzamelde Jozua kort na de intocht de twaalf stammen. [Genesis 12:6-7, Genesis 33:18-20, Jozua 8:30-35]

 

Vervloekt

Jozua koos de berg Ebal uit voor het uitspreken van de vervloekingen. Vloek heeft in de Bijbel vaak te maken met niet vruchtbaar zijn, met bomen die verdorren en bossen die verdwijnen. Bomen die geen vrucht dragen, golden in Israël als straf voor het verbreken van Gods verbond. God Zelf nam het woord in de mond toen Hij na de zondeval het oordeel uitsprak. Tegen de slang zei God: ‘Gij zijt vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, zolang u leeft. Zes stammen liet Jozua plaatsnemen op de berg Gerizim en zes stammen op de berg Ebal. Op de berg Ebal bouwde Jozua een altaar. Hij maakte hem van ruwe stenen. En op die stenen had hij de wet geschreven. Het plan was om de hele wet van God hardop voor iedereen voor te lezen. Iedereen zou het moeten kunnen horen en moeten beamen. Als er zegeningen werden voorgelezen, had hij de mensen gevraagd op de Gerizim ‘amen’ te roepen. Als er vervloekingen werden uitgesproken, waren de stammen op de Ebal aan de beurt. Deze stammen zouden de vervloekingen beamen. Het wonderlijke is dat uitgerekend dit altaar nog steeds op de Ebal te vinden is.

 

De bergen rondom Jeruzalem

 

Ebal.jpg

Ebal en Gerizim, bergen van zegen en vloek

 

UpToDate 2023-2024