E V A N G E L I S T†††† M A T T H E U S

 

Geslachtsregister van Jezus Christus Mattheus 1:1-17

Geboorte van Jezus Christus [18-25]

 

De wijzen uit het oosten Mattheus 2:1-12

De vlucht naar Egypte [13-15]

De kindermoord [16-18]

De terugkeer uit Egypte [19-23]

 

Johannes de Doper Mattheus 3:1-12

Jezus gedoopt [13-17]

 

De verzoeking van Jezus Mattheus 4:1-11

Jezus in Galilea [12-17]

De eerste discipelen [18-25]

 

De Bergrede: de zaligsprekingen Mattheus 5:1-12

De roeping der discipelen [13-16]

De vervulling der wet en der profeten [17-48]

 

Aalmoezen Mattheus 6:1-4

Bidden [5-15]

Vasten [16-18]

Welke schatten te vergaren [19-34]

 

Oordelen en bidden Mattheus 7:1-12

De smalle weg ]13-23]

Het huis op de rots [24-29] Ė etc. etc. [Ö]

 

Genezing van een melaatse Mattheus 8:1-4

De hoofdman te Kapernaum 5-13 [etc. zonder haakjes!]

De schoonmoeder van Petrus 14-18

Hoe Jezus te volgen 19-22

Jezus stilt de storm 23-27

De Gergeseense bezetenen genezen 28-34

 

Genezing van een verlamde Mattheus 9:1-8

Mattheus geroepen tot apostel 9-13

Het vasten 14-17

Het dochtertje van Jairus opgewekt 18-26

Twee blinden genezen 27-31

Een stomme genezen 32-38

 

De twaalf apostelen Mattheus 10:1-47

 

De gezondenen van Johannes de Doper Mattheus 11:1-19

De drie onboetvaardige steden 20-24

Het juk van Christus 25-30

 

Jezus en de Sabbat Mattheus 12:1-8

De man met de dorre hand 9-21

De godslastering der FarizeeŽn 22-32

Bomen en vruchten 33-37

Het wonder van Jona 38-45

De verwanten van Jezus 46-50

 

Gelijkenis van het zaad Mattheus 13:1-9

Waarom Jezus door gelijkenissen sprak 10-17

Verklaring van de gelijkenis van het zaad 18-23

Gelijkenis van het onkruid 24-30

Gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg 31-35

Verklaring van de gelijkenis van het onkruid 36-43

De schat in de akker 44-53

Jezus te Nazareth veracht 54-58

 

Johannes de Doper onthoofd Mattheus 14:1-12

De wonderbare spijziging 13-21

Jezus wandelt op de zee 22-36

 

De inzetting der ouden Mattheus 15:1-20

De Kananese vrouw 21-28

Tweede vermenigvuldiging der broden 29-39

 

Jezus weigert een teken Mattheus 16:1-4

Waarschuwing voor het zuurdesem 5-12

De belijdenis (Getuigenis) van Petrus 13-20

Aankondiging van het lijden 21-28

 

Verheerlijking van Christus op de berg Mattheus 17:1-13

Maanzieke knaap genezen 14-27

 

De grootste in het hemelrijk Mattheus 18:1-14

Als een broeder zondigt 15-22

De onbarmhartige dienstknecht 23-35

 

De echtscheiding Mattheus 19:1-12

Jezus zegent de kinderen 13-15

De rijke jongeling 16-30

 

De gelijkenis der arbeiders in de wijngaard Mattheus 20:1-16

Derde aankondiging van het lijden 17-19

De twee zonen van Zebedeus 20-28

De twee blinden van Jiricho 29-34

 

De intocht in Jeruzalem Mattheus 21:1-11

Reiniging van de tempel 12-17

De vijgenboom verdord 18-22

Doop van Johannes 23-27

Gelijkenis van de twee zonen 28-32

Gelijkenis van de boze wijngaardeniers 33-46

 

Gelijkenis van de koninklijke bruiloft Mattheus 22:1-14

Strikvraag over de schatting 15-22

De SadduceeŽn en de opstanding 23-32

Het grote gebod 34-40

De Christus, zoon van David 41-46

 

Jezus oordeel over Schriftgeleerden en FarizeeŽn Mattheus 23:1-39

 

Verwoesting van Jeruzalem voorzegd; begin der smarten Mattheus 24:1-14

De grote verdrukking 15-28

De komst van Christus 29-35

Vermaning tot waakzaamheid 36-44

Gelijkenis van de twee dienstknechten 45-51

 

Gelijkenis der wijze en dwaze maagden Mattheus 25:1-13

Gelijkenis der talenten 14-30

Het oordeel 31-46

 

Christus voorzegt Zijn dood Mattheus 26:1-5

De maaltijd te Bethanie 6-13

Het verraad van Judas 14-16

Het laatste pascha 17-19

Judas ontmaskerd 20-25

Instelling van het Heilig Avondmaal 26-30

Petrus gewaarschuwd 31-35

Jezus in Gethsemane 36-46

Gevangenneming van Jezus 47-56

Jezus voor Kajafas 57-68

Jezus door Petrus verloochend 69-75

 

Zelfmoord van Judas Mattheus 27:1-10

Jezus voor Pilatus 11-26

Jezus weggeleid 27-32

De kruisiging 33-56

Begrafenis van Jezus 57-60

Het graf verzegeld 61-66

 

De opstanding Mattheus 28:1-10

Wat onder de joden verbreid is 11-15

De opdracht aan de discipelen 16-20

 

 

E V A N G E L I S T†††††† M A R K U S

 

Johannes de Doper Mark. 1:1-8

Doop en verzoeking van Jezus 9-13

Roeping van de eerste discipelen 14-20

Genezing van een bezetene 21-28

In het huis van Petrus 29-39

Een melaatse genezen 40-45

 

Jezus geneest een verlamde Mark. 2:1-13

Roeping van Levi 14-17

Het vasten 18-22

Jezus en de Sabbat 23-28

 

Jezus geneest een verdorde hand Mark. 3:1-6

Twaalf apostelen uitgekozen 7-19

Godslastering der schriftgeleerden 20-35

 

Gelijkenis van de zaaierMark. 4:1-20

Gelijkenis van de kaars 21-25

Gelijkenis van het zaad 26-29

Gelijkenis van het mosterdzaad 30-34

Jezus stilt de storm 35-41

 

Genezing van de bezetene van Gadara Mark. 5:1-20

Jairus dochtertje opgewekt Ė een kranke vrouw genezen 21-43

 

Jezus te Nazareth veracht Markus 6:1-6

De uitzending der twaalven 7-12

Dood van Johannes de Doper 14-29

De wonderbare spijziging 30-44

Jezus wandelt op de zee 45-56

 

De FarizeeŽr en de overlevering Mark. 7:1-23

De Syro-Fenicische vrouw 24-30

Genezing van een doofstomme 31-37

 

Tweede wonderbare spijziging Mark. 8:1-9

Waarschuwing tegen de zuurdesem der FarizeeŽn en van Herodes 10-21

Een blinde genezen te Bethsaida 22-26

Belijdenis van Petrus 27-30

Eerste aankondiging van het lijden 31-38en Mark. 9:1-1

 

De verheerlijking Mark. 9:2-13

De maanzieke knaap 14-29

Tweede aankondiging van het lijden 30-37

Waarschuwing tegen het geven van ergernis 38-50

 

 

Over de echtscheiding Mark. 10:1-12

Jezus zegent de kinderen 13-16

De rijke jongeling 17-31

Derde aankondiging van het lijden 32-34

De zonen van Zebedeus 35-45

De blinde te Jiricho 46-52

 

Intocht te Jeruzalem Mark. 11:1-11

De vijgenboom verdord en de tempel gereinigd 12-26

 

Gelijkenis van de boze wijngaardeniers Mark. 12:1-12

De cijnspenning 13-17

De SadduceeŽn en de opstanding 18-27

Het grootste gebod 28-34

Christus, zoon van David 35-40

Het penningske der weduwe 41-44

 

Verwoesting van Jeruzalem voorzegd Mark. 13:1-13

Over de grote verdrukking 14-23

Over de wederkomst 24-32

Waarschuwing tot waakzaamheid 33-37

 

De zalving te Bethanie Mark.14:1-11

De paastijd 12-16

Ontmaskering van Judas 17-21

Instelling van het Heilig Avondmaal 22-26

Petrus gewaarschuwd 27-31

Gethsemane 32-42

Gevangenneming van Jezus 43-52

Jezus voor het Sanhedrin 53-65

Verloochening van Petrus 66-72

 

Jezus voor Pilatus Mark. 15:1-15

Jezus weggeleid 16-20

De kruisiging 21-41

De begrafenis 42-47

 

De opstandingMark. 16:1-8

Drie verschijningen 9-20

 

E V A N G E L I S T††††† L U K A S

 

Inleiding Lukas 1:1-4

Geboorte van Johannes de Doper aangekondigd 5-25

Geboorte van Jezus aangekondigd 26-38

Maria bezoekt Elisabet 39-45

Lofzang van Maria 46-56

Geboorte van Johannes de Doper 57-66

Lofzang van Zacharias 67-80

 

Geboorte van Jezus Christus Lukas 2:1-7

De herders en de engelen 8-20

Besnijdenis van Jezus 21-24

Simeon en Anna 25-38

De twaalfjarige Jezus temidden der leraren 39-52

 

Prediking van Johannes de Doper Lukas 3:1-18

Johannes en Herodes 19-20

Jezus gedoopt 21-22

Geslachtsregister van Jezus 23-38

 

Verzoeking van Jezus in de woestijn Lukas 4:1-15

Jezus te Nazareth veracht 16-32

Een bezetene genezen 33-37

In het huis van Petrus 38-41

Door Galilea 42-44

 

De wonderbaarlijke visvangst Lukas 5:1-11

Genezing van een melaatse 12-16

Genezing van een verlamde 17-26

Roeping van Levi 27-31

Het vasten 33-39

 

Jezus en de Sabbat Lukas 6:1-5

Genezing van een verdorde hand 6-11

Verkiezing der twaalven 12-16

De bergrede 17-49

 

De hoofdman te Kapernaum Lukas 7:1-11

De jongeling te Nain opgewekt 11-17

Boodschap van Johannes de Doper 18-35

Jezus gezalfd door een zondares 36-50

 

De vrouwen die Jezus volgden Lukas 8:1-4

Gelijkenis van het zaad 4-15

Gelijkenis van de kaars 16-18

Familie van Jezus 19-21

Jezus stilt de storm 22-25

De bezetene van Gadara 26-39

Het dochtertje van Jairus opgewekt 40-56

 

Uitzending der twaalven Lukas 9:1-5

Herodes en Johannes 6-9

De twaalven wedergekeerd 10-11

De wonderbare spijziging 12-17

Belijdenis van Petrus 18-20

Eerste aankondiging van het lijden 21-27

De verheerlijking 28-36

Genezing van een maanzieke knaap 37-42

Tweede aankondiging van het lijden 43-45

De grootste in het koninkrijk der hemelen 46-56

Hoe men Jezus moet volgen 57-62

 

Uitzending der zeventig Lukas 10:1-20

Jezus dankgebed 21-24

Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan 25-37

Maria en Martha 38-42

 

Het gebed des Heeren Lukas 11:1-3

Gelijkenis van de onbeschaamde vriend 5-13

Godslastering der FarizeeŽn 14-28

Het teken van Jona 29-32

Gelijkenis van de kaars 33-36

Strafrede tegende schriftgeleerden en FarizeeŽn 37-54

 

Waarschuwing tegen de geveinsdheid Lukas 12:1-3

Waarschuwing tegen mensenvrees 4-12

Gelijkenis van de rijke dwaas 13-20

Opwekking tot onbezorgdheid 22-34

Weest waakzaam 35-40

De getrouwe en ontrouwe dienstknecht 41-48

Jezus brengt vuur en verdeeldheid op aarde 49-53

De tekenen des tijds 54-59

 

Boete prediking van Jezus Lukas 13:1-5

Gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom 6-9

Een lamme vrouw genezen 10-17

Gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg 18-21

De enge poort 22-30

Waarschuwing voor Herodes 31-35

 

Genezing van een waterzuchtige man op de sabbat Lukas 14:1-6

Vermaning tot ootmoed 7-14

Gelijkenis van het grote Avondmaal 15-24

Gelijkenis over bedachtzaamheid 25-35

 

Het verloren schaap Lukas 15:1-7

De verloren penning 8-10

De verloren zoon 11-32

 

De onrechtvaardige rentmeester Lukas 16:1-13

Het gezag der wet 14-18

De rijke en de arme Lazarus 19-31

 

Waarschuwing tegen het geven van ergernis Lukas 17:1-2

Vermaning tot vergevensgezindheid 3-6

Heer en Kracht 7-10

Genezing van tien melaatsen 11-19

Over de komst van het koninkrijk Gods 20-37

 

De onrechtvaardige rechter Lukas 18:1-8

De FarizeeŽr en de tollenaar 9-14

Jezus zegent de kinderkens 15-17

De rijke jongeling 18-30

Laatste aankondiging van het lijden 31-34

De blinde man van Jiricho 35-423

 

Jezus en Zacheus Lukas 19:1-10

Gelijkenis der tien poorten 11-27

Jezus intocht in Jeruzalem 28-44

De tempelreiniging 45-48

 

De doop van Johannes Lukas 20:1-8

Gelijkenis van de wijngaardeniers 9-18

De Cijnspenning 19-26

De SadduceeŽrs en de opstanding 27-40

Christus, Zoon van David

Waarschuwing tegen de schriftgeleerden 45-47

 

Het penningske der weduwe Lukas 21:1-4

Verwoesting van Jeruzalem voorzegd; begin der smarten 5-19

De grote verdrukking 20-24

Wederkomst van de zoon des mensen 25-33

De werkzaamheid 34-36

Jezus laatste dagen in Jeruzalem 37-38

 

Tot Jezus dood besloten Lukas 22:1-2

Het verraad van Judas 3-6

Het laatste paasfeest 7-13

Het heilig Avondmaal 14-23

De ware eer 24-30

Petrus gewaarschuwd 31-34

De twee zwaarden 35-38

Jezus in Gethsemane 39-46

Gevangenneming van Jezus 47-53

Verloochening van Petrus 54-62

Jezus voor het Sanhedrin 63-71

 

Jezus voor Pilatus Lukas 23:1-7

Jezus voor Herodes 8-12

Bar-abbas losgelaten 13-25

Jezus op weg naar Golgotha 26-32

De kruisiging 33-43

Jezus dood 44-48

De begrafenis 49-56

 

De opstanding Lukas 24:1-12

De EmmaŁsgangers 13-49

De Hemelvaart 50-53

 

E V A N G E L I S T†††††† J O H A N N E S

 

Het vleesgeworden woordJoh. 1:1-18

Getuigenis van Johannes de Doper 19-34

De eerste discipelen 35-52

 

De bruilof te Kana Joh. 2:1-12

De tempelreiniging 13-25

 

Gesprek met Nicodemus Joh. 3:1-21

Johannes getuigt van Christus 22-36

 

De Samaritaanse vrouw Joh. 4:1-30

De oogst en de werklieden 31-42

De zoon van de koninklijke hoveling genezen 43-54

 

Genezing van de lamme te Bethesda Joh. 5:1-15

De Zoon en de Vader 16-47

 

De wonderbare spijziging Joh. 6:1-15

Jezus wandelt op zee 16-21

Het brood des levens 22-59

Jezus door veel van zijn discipelen verlaten 60-66

Belijdenis van Petrus 67-71

 

Ongeloof van de broers van Jezus Joh. 7:1-9

Meningsverschillen onder de Joden 10-53

 

De zondige vrouw Joh. 8:1-11

Jezus het Licht der wereld 12-29

Abrahams kinderen 30-59

 

Genezing van een blindgeborene Joh. 9:1-41

 

Gelijkenis van de goede Herder Joh. 10:1-21

Jezus op het feest der tempelwijding 22-42

 

De opwekking van Lazarus Joh.11: 1-46

De FarizeeŽn beraadslagen om Jezus te doden 47-57

 

Zalving van Jezus te Bethanie Joh. 12:1-11

Intocht te Jeruzalem 12-19

De vraag der Grieken 20-36

De Joden blijven verhard 37-50

 

De voetwassing Joh. 13:1-20

Ontmaskering van Judas 21-30

Het nieuwe gebod der liefde 31-38

 

 

Christus vertroost Zijn discipelen Joh.14:1-14

 

Belofte van de Heilige Geest 15-31

De ware wijnstok en de ranken Joh. 15:1-17

 

De haat der wereld 18-27 en Joh.16:1-4

Het werk van de heilige geest 5-15

Na droefheid blijdschap 16-28

Jezus de overwinnaar der wereld 29-33

 

Het hogepriesterlijk gebed Joh.17:1-26

 

De gevangenneming Joh.18:1-11

Jezus voor het Sanhedrin Joh. 18:12-16

De verloochening van Petrus 17-27

Jezus voor Pilatus 28-40

 

Jezus gegeseld Joh. 19:1-7

Jezus door Pilatus overgegeven 8-16

De kruisiging 17-37

De begrafenis 38-42

 

De opstanding Joh. 20:1-10

De verschijning aan Maria Magdalena 11-18

Verschijning aan de tien discipelen 19-23

Jezus en `Thomas 24-31

 

Verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias Joh. 21:1-14

Jezus en Petrus 15-25

 

UpToDate 2023-22024