Woorden van Jezus tot de gehele mensheid

                  foto van Joachim Herbst.

‘Nog veel dingen heb ik jullie te zeggen, maar jullie kunnen dat nu niet verdragen. Maar wanneer Diegene zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid [Heilige Geest van de Heer], zal Hij in alle Waarheden leiden; want Hij zal niet van Zichzelf uit spreken, maar wat Hij zal gehoord hebben, dat zal Hij spreken [de Heilige Geest via de Heer], en de toekomende dingen zal Hij jullie verkondigen. [o.a. de Nieuwe Openbaringen met toekomstige voorspellingen!’

 

Er zal een 'Eeuwig Evangelie' aan de mensen verkondigd worden. [vlak vóór het gericht volgens Joachim van Fiore – gestorven in ca. 1205 n. Chr.] Hij baseerde dat komend ‘Eeuwig Evangelie’ op de tekst uit de Openbaringen van Johannes: 'En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, die een ‘eeuwig Evangelie’ verkondigen moest aan de aardbewoners en aan alle naties en geslachten en talen en volken ...'. (Openb. van Joh. 14,6)

 

Hoewel door alle tijden heen er ook grote ‘schrijfprofeten’ zijn geweest zoals Hildegard van Bingen, Jakob Böhme, Swedenborg, was het aan Jakob Lorber gegeven via een engel in opdracht van de Heer om het ‘eeuwig Evangelie’ te schrijven. Het was niet Jakob Lorber die dit bedacht, want hij was een begenadigde ‘schrijfknecht’, zoals hij door de Heer werd genoemd. Deze Jakob Lorber was voorbestemd om nog eenmaal op deze Aarde terug te komen, als voormalig familielid [Lot] van de aartsvader Abraham.

 

De Wederkomst van Jezus heeft echter in alle stilte reeds plaatsgevonden in het Woord, de ‘Nieuwe Openbaringen’ dat de Bijbel geenszins vervangt, maar juist toelicht [ontsluiert]. Alle geopenbaarde Geschriften via Jakob Lorber getuigen van de Goddelijke Heilige en Bijbelse Geest. Hoe ontving Lorber zijn informatie? Zelf zei hij daarover: ‘Niemand, ook al staat hij nog zo dicht bij mij, kan iets horen wat op een stem lijkt, maar voor mij klinkt deze stem der genade toch duidelijker dan een nog zo hard echt geluid. Maar dat is dan ook alles wat ik U uit mijn ervaring kan zeggen’. Over deze Nieuwe Openbaringen zegt Jezus:

 

‘Deze uitleg, die zelf licht is, in het licht van Het Licht, en zal vanzelf de dwalingen bestrijden en te niet doen’. [GJE1-1:1]

 

In het diepste verborgene gebeurde het dan [in 1840], dat via de 'schrijfknecht van God', genaamd Jakob Lorber – DE HEER de grondslag legde, om Zijn eeuwige plan in een relatief verborgen tijdsperiode, Zijn plan tot uitvoering te brengen en het gereed te maken, waardoor DIT op eens te voorschijn kwam als ‘LICHT’ in de duisternis, en wel te verstaan ZIJN ‘Wederkomst als HEER op de ‘WOLKEN’.

 

Lorber was door de Heer Zelf aangesteld tot Zijn schrijfknecht! Lorber zelf daarover: 'Wat betreft de manier waarop men het innerlijke woord hoort kan ik over mijzelf slechts zeggen, dat ik het heilige woord van de Heer steeds in de hartstreek hoor als een heldere, lichte en zuivere gedachte, alsof deze gesproken werd. Niemand, ook al staat hij nog zo dicht bij mij, kan iets horen wat op een stem lijkt, maar voor mij klinkt deze stem der genade toch duidelijker dan een nog zo hard echt geluid.’

 

De Heer spreekt tot Lorber voor de gehele mensheid en zegt in GJE1:2: ‘[3] Het is nu echter tijd, om de ware innerlijke betekenis van zulke teksten aan allen te openbaren, die het waard zijn daaraan deel te hebben. [met een onmisbare waarschuwing].

 

Het Licht of leven van God riep wezens uit zichzelf op, en dit licht of leven was het licht en dus ook het leven in deze wezens, in deze uit Hem geschapen mensen. En deze wezens en mensen waren zo een volledig evenbeeld van de bron van alle licht, wat in hen de voorwaarden schiep voor een leven gelijk aan het Zijn, het Licht en de eeuwige diepste grond van het Zijn.’ [GJE1-1:13]

 

GJE1-9: [14] De Heer Jezus: ‘Dit is het einde van het eerste hoofdstuk van het Bijbelse evangelie van Johannes. Met de hierbij gegeven uitleg moet het op de juiste manier te begrijpen zijn; maar niemand moet nu denken, dat het begrip, dat hier gegeven is, alles omvat! O, dat doet het niet; het is echter wel een praktische wegwijzer, waarmee ieder, die van goeden wille is, in allerlei diepten van de goddelijke wijsheid ingeleid kan worden en daardoor in elk vers op allerlei manieren de zin van het leven kan zien en herkennen. Bij dit alles is, zoals reeds gezegd, deze gegeven uitleg een waarachtig richtsnoer, waarmee alles gemeten en beoordeeld kan worden. [Johannes 1]

 

UpToDate 2023-2024