ELIA zal nog eenmaal komen

 

Als je dit opschrift leest, roept het de vraag op wanneer of in welke tijdsperiode deze Elia nog eens zal terugkomen. Een vraag waarop het antwoord niet direct voor de hand ligt. Als we de huidige wereldsituatie beschouwen en beschrijven, dan kan iedereen op zijn vingers wel natellen, dat het op aarde een grote bende is geworden. Het lijkt erop dat iedereen meer materieel gewin moet hebben. Dit doet zich ook al voor bij eenvoudige mensen, die in het klein de rijken willen evenaren. Ja, hij wil zich aards gewin aanmatigen, zich aardse goederen verschaffen of een best betaalde positie nastreven. Met dat laatste is niets mis mee.

 

De mens lijkt een aanbidder te zijn (geworden) van een materiële god. De grenzen van de meeste landen worden niet of nauwelijks bewaakt. Bewaakt de mensheid haar geestelijke grenzen niet meer? De tegenwoordige wereldse mens leeft als een heiden, de geestelijk gerichte mens niet te na gesproken.

 

Er bestaan weliswaar wereldse wetten, maar die worden zo goed als overschreden, gepaard met veronachtzaming. We hoeven maar een blik te werpen op de toestand van het huidige milieu. De goede voorschriften worden genegeerd. De vervuiling en vergiftiging van moeder aarde neemt zorgwekkend toe. De aarde (Molda of Gea) wordt letterlijk gemold. Niet alleen op de aarde, maar ook er boven of er onder zijn  de vervuilde luchten, zeeën en rivieren. De natuurgeesten krijgen het te verduren. Er is veel meer dan slechts lucht, aarde, water en vuur.

De mens leeft niet alleen op deze aarde maar hij is ook afhankelijk van de elementen. We zijn door legioenen (natuur)geesten omgeven. Als deze geesten vredig leven en hun werktaak goed vervullen, heeft dat zijn weerga in de materie, lucht en zee. Verstoort de mens de aarde, de lucht en de zee (milieu) dan worden zij onrustig en dat geeft op elk vlak een kettingreactie in de elementen zoals stormen, en aardbevingen, bosbranden en overstromingen.

 

 

Hier een natuurfoto. De natuurgeesten in de lucht staan onder druk…

Je kunt bijvoorbeeld hier heel goed in het tweede luchtgebied de gevechten waarnemen, waar de lagere natuurgeesten zich samen optrekken en een front naar boven vormen (donderwolk rechts, die samenhoudt) maar toch verslagen wordt door de hogere natuurgeesten. Vaak is het zo dat de groep van boven zich oplost (wolk links, boven) en als een verbeterde potentie naar buiten treed. Dit beschrijft J. Lorber in het boek 'De aarde en de maan'

Op zich lijkt de lucht hier boven in de tekening ´normaal´en lijkt er niets te zien, maar je zou hier toch kunnen zeggen of er boven in de lucht vrede heerst? Maar op dat moment was er waarschijnlijk kilometers zuidelijker een onweersbui, waar het bliksemde en de oorlogszuchtige geesten in hagelvorm op de aarde werden geslingerd. Vergelijkbaar met Lucifer in de oertijd, die ook door zijn hoogmoedigheid in de diepte werd geslingerd, want wie te hoog komt zonder er wettelijk recht op te hebben, die moet ook weer naar beneden.

 

De natuurgeesten die dus op, boven en in de aarde wonen, hebben er zeer onder te lijden, wat tot gevolg heeft, dat er een steeds grotere onrust onder hen ontstaat door middel van allerlei natuurrampen (onrustige zeeën, overstromingen, ongekende regenval (stortregens).

Meer mensen worden roekelozer, gemener en dit brengt veel grof geweld met zich mee. Ook ontstaan er nieuwe ziektes. Lorber schrijft over ziekte o.a.: Er is ook een derde soort ziekte, namelijk gewelddadige verwondingen, die ook een verstorend en vaak fataal effect hebben op het organisme.

 

Het spreekt voor zich dat er twee soorten verwondingen kunnen zijn, uitwendig of inwendig. [HIM 1.410130.6] (Dit is bijvoorbeeld veroorzaakt door de Covid-injecties!)

Het geld verliest haar waarde en de grootste banken op de aarde dreigen failliet te gaan. En dan nog de miljoenen vluchtelingen, die uit oostelijke en zuidelijke landen ons Europa binnenstromen.

 

Zoals beschreven, de grenzeloosheid neemt steeds meer toe. Een verontrustend feit. Sinds de meeste landen hun grenzen hebben openstaan, is er nauwelijks controle op wat er binnenkomt of wat eruit gaat. (bijv. drugs). Nu we een beetje het huidig wereldbeeld geschetst hebben, kunnen we deze wereldgebeurtenissen begrijpen of in het vizier krijgen. Het lijkt of de wereldse leiders één verborgen wereldleider willen volgen (WEF).

In 1984 werd een voorspelling gedaan, dat er een tijd zou aanbreken, waarin alles omgekeerd zou zijn. De leugen zou men voor de waarheid houden, een man en een vrouw kan tegelijk een vrouw en een man zijn. Pedofilie wordt gestimuleerd. De Bijbel zou een leugenboek zijn en God zou niet meer bestaan en meer van zulke dingen. Het was George Orwell, die al deze dingen in de vorige eeuw zijn boek schreef.

In 2024 is het precies 40 jaar geleden dat George zo over de toekomst nadacht. Veertig betekent tijd. Belangrijke gebeurtenissen vinden vaak 40 jaar na een gedane toekomstprofetie plaats. Veertig, vierhonderd of vier betekenen ´tijd´.

 

Ontleden we de naam Ge OR Ge  OR Well, dan presenteert zich hier de lettergrepen OR en GE nogal op opvallende wijze. Het woord OORLOG ligt ook als het ware in zijn lettergrepen besloten, maar ook het woord licht voor OR.

In de huidige tijd (anno 2023) probeert de ´wereldleiding´ de vrijheid van de mens te beperken door kunstmatige intelligentie te plaatsen in het lichaam en zoveel mogelijk overbodige griep en Covid19-injecties te geven, wat op den duur het lichaam nadelig kan belasten. De Bijbel spreekt van een Apocalyps, dat ´onthulling`, ´ontsluiering` of ´openbaring´ betekent. De Apocalyps heeft in het verborgen allang plaatsgevonden middels de Nieuwe Openbaringen van Johannes.

 

Christelijke geestelijken hebben geen flauw idee van het bestaan van de Jakob-Lorber-Werken of hebben er wel zijdelings van gehoord. En als zij daarmee toch in contact kwamen of dit ter kennis namen, durfden zij daarover geen standpunt in te nemen. Ze zouden hun ´regie´ kwijt raken en hun geestelijke positie zou in het gedrang komen. Met deze nieuwe leer zou hun gedachtewereld beïnvloedt worden en er zou veel kritiek en protest van kerkleden te verwachten zijn.

 

Als we spreken over de ´eindtijd´ betekent het, dat er een nieuwe tijd zal aanbreken. Het einde van een tijdsperiode gaat meestal gepaard met grote onrust en ´omwentelingen´. Tijd betekent ´tijdsduur´. Tijd kan nooit ´vergaan´ en dat is een wonderbaarlijk begrip. Het kan door ieder mens anders ervaren worden en het kent momentopnamen. Wij zeggen regelmatig: ´momentje´ of ´ogenblikje´. Het bewegen van de oogleden is al een gefragmenteerde deel van de tijd en wordt fotografisch vastgelegd in de hersenen.

 

De eindtijd is echter een tijd van omslag, een nieuwe bladzijde, waarin grote veranderingen staan te gebeuren. Aan elke grote verandering gaat een stormachtig proces vooraf. Een klimaatomslag vindt ook innerlijk plaats in de mens. Klimatologisch gezien kan een depressie door een grote storm verdreven worden. Depressie wil niet bewegen, en depressieve mensen willen niet wandelen. Grote stormen nopen de depressie tot beweging, en verdrijft de depressie, het lost zich op. De mens die aan een depressie lijdt, moet ´geweld´ aangedaan worden door beweging.

 

Het klimaat wordt deels gemanipuleerd. De veranderingen van het klimaat wordt ook veroorzaakt door een verziekt milieu. We zien aan de hemel regelmatig de chemische sporen (nanodeeltjes) van ´chemtrails´. Een piloot in Zuid-Nederland bekende ingehuurd te worden om zulke sporen in de lucht te maken. De gemaakte luchtsporen bevatten chemische substanties, onder ander aluminium, een stofje, dat Alzheimer veroorzaakt.

Biologie klimaatverandering - YouTube

 

Als we Matth.24:21-24 lezen roept het associatieve gedachten op, gekoppeld aan 2024. De Bijbelteksten van Matth.24:21-24 hebben betrekking op ons wereldgebeuren- Het hele hoofdstuk geeft aanwijzingen en waarschuwt ons continue voor te bereiden.

Een groot lijden (onderdrukking) zal er komen zoals er nog nooit geweest is in de wereldgeschiedenis en ook nadien nooit meer zal zijn. Deze dagen ( = jaren) zullen ´ingekort´ worden omwille van die mensen, die zich serieus voorbereiden.

 

De nieuwe wereldorde wil de mensheid onderwerpen aan de zogenaamde ´great reset´, georganiseerd door industriële miljardairs, een machtselite. Men moet werkelijk blind zijn om zijn ogen te sluiten voor dit open gebeuren. Zulke gebeurtenissen zullen spoedig grote chaos en verwarring onder de mensen brengen. Er zal opstand komen in vele landen. Oorlogen zullen hier en daar ontketend worden door de grote leiders van de industriële wereld. (oorlog is een groot verdienmodel!) De antichrist zal nog een bepaalde tijd toegestaan worden om tegen de Goddelijke orde in te gaan.

Wie zal er in de eindtijd nog Zijn naam durven uit te spreken, sprak Jezus Christus. Het Sanskrietwoord van Krishna betekent ´hemelsblauw´. Het uitgestrekte ´uitspansel´ als het hemelse kent haar oneindige ruimte en is onvoorstelbaar zonder begin of eind. De Heer is oneindig. De Godheid beslaat alle materiële scheppingen in het niet-meetbare Universum als God in het al-zijn.

 

De overgrote deel van de mensheid leeft in een schijnwereld. De verbindingsmogelijkheden gaan via satellieten. Ieder mens kan met een ander verbonden worden (telefonie, portofoon). Voor het overgrote deel wordt de geestelijke verbinding genegeerd. Steeds meer kleine groepjes mensen communiceren geestelijk met elkaar en zij vormen met andere kleine groepjes een grote vereniging.

Tegelijk probeert de duistere wereld de mens te manipuleren, te indoctrineren en te intimideren. Er worden bij mensen en dieren (ook bij kinderen) brainchips geplaatst om de vrije wil en de psyche beïnvloeden. Zij worden overal gevolgd, omdat de brainchips fungeren als een antenne. De supertechnologie is gebaseerd op imitatie van het licht. In elke (brain)chip zit lithium, dat een grote geleider is. Lorber schrijft ergens dat de aarde een leerschool is (Sheol), maar ook een soort hel in de meest lichtste vorm. De feitelijke hellen (de eerste, tweede en derde hel) zijn gelegen in het geestelijke gebied onder aarde. De hel of hemel zit uiteraard in de mens zelf, en als deze daarop resoneert, hij zich al in die geestelijke gebieden bevindt. Wat er nu op aarde zich afspeelt, is een helsituatie.

 

Als iemand blijft denken dat de CO-2-uitstoot verminderd moet worden, dan is dat een grote fabel. De machtige, rijke wereldorde zijn er niet op uit om een schone energie op aarde te ontwikkelen, maar zij willen alleen maar geld (ten koste van armere) en dat strijken zij op met onbenullige maatregelen. De daden vinden altijd de daders. Zij zullen eens oogsten wat ze gezaaid hebben.

 

 

Viajar leyendo: críticas express: Técnicas narrativas (IV): David y Goliat

 

De kleine David raakte met één steentje de grote reus Goliath raakte, waarop deze verdoofd werd en David kon hem toen gemakkelijk doden. Op deze wijze kan de geestelijk gerichte mens in deze beslissende overgangstijd met zijn zuivere waarheid elke grote wereldleugen verslaan.

In ieder mens die een beetje wakker is, en die beschikt over een geestelijke kracht, is tot veel in staat. Waar twee of meer samenkomen in de naam van de Heer, daar is het licht volledig werkzaam. Zal Elia in deze periode komen? Ja, zegt de Heer in de geschriften van Jakob Lorber: ´Er bestaan vele Elia´s die de komst van de Heer zullen aankondigen, maar de echte ELIA zal pas aan het einde van de wereldse materie komen!´

Elia wordt de grootste profeet van alle tijden genoemd. (Geestelijke Zon2-78:5). Ook Jesaja en Samuel waren in het Oude Testament profeten van de eerste rang. (KJ273:7). Zie verder: (GJE2-175:18). Elia stelt de nieuwe ziel voor. (GJE3-195:9)

 

De Heer citeerde Lorber in GJE5-235:9: ´Aan het einde van de tijden der aarde zul je nog één keer belichaamd worden op aarde als mens, maar dan niet meer met een gesloten innerlijk geestelijk oog maar dan nog helderder dan de vroegere keren (levens op aarde) onder de naam Sehel en later Elia. In Johannes de Doper woonde de geest van Elia. (GJE5-237:3) Elia was de voorbereider van de wegen van de Heer. (GJE6-9:1)

Sinds Adam waren er wel duizend ´Elia´s, die de komst van Jezus als heilige VADER voorbereid hadden en nog steeds voorbereiden op verschillende manieren. We dienen de Elia in ons zelf te vinden en dan ieder voor zich als een Elia, die innerlijke beschouwingen doet. We reinigen ons door geestelijk te vasten, om de komst van de VADER, dat wil zeggen, Jezus Christus te ontvangen in zichzelf, en gereinigd en begenadigd in Zijn rijk te gaan, met alle kracht en heerlijkheid. (HIM3-470.103.3)

 

Johannes de Doper was ook dezelfde engelgeest, die Luzifer in het oerbegin overwon en later op de bekende berg streed met Luzifer om het lichaam van Mozes. Dit was de engel Michael, die zich op aarde belichaamde als Sehel ten tijde van Adam, en bijna zo´n 3.000 jaar later als de profeet Elia, en een ruime duizend jaar later als Johannes de DOPER.

Maar deze Johannes kon als mens niets afweten van zijn hoge geestelijke afkomst. Zoals ieder mens niets vermoeden kan, wie hij ooit was in het oerbegin was. (We hebben het niet specifiek over incarnatie en regressie) (GJE1-5:8)

Sommige mensen zijn voormalige engelen in de hemel geweest. Volgens Jezus kan bij hen niet gemakkelijk enige zware zonden begaan worden. Ook niet bij Elia, Mozes of Jesaja. Deze waren voormalige engelen, die op aarde een belangrijke taak te vervullen hadden om de geïncarneerde mensenzielen op aarde en nog vele anderen via de smalle weg door het materiële lichaam, te steunen op hun levenspaden. (Ieder mens heeft immers twee begeleidende geesten).

 

De drie discipelen op de berg Tabor (de berg Arbel ten westen van Tiberias) herkenden, dat Johannes de Doper ELIA was. (GJE5-237:6, Matth.17:13) De Farizeeën hoopten destijds, dat Mozes met Elia nog een keer terugkomen zou. Maar deze twee kwamen onverwachts bij Jezus op de top van een berg ten zij zagen tot hun grote schrik de overleden Johannes de Doper als Elia. Ook zagen zij Mozes als Zachárias. Want Jezus had hun innerlijke oog geopend. (Joh.5:45, GJE6:4-7; GJE7-103:5) Hoe zouden we in deze tijd ELIA beschouwen?

Wat betekent het gericht dat vooraf op de komst van Jezus zich zal manifesteren? Het is de liefde van de Heer, de voorstraling van Zijn liefde. Deze liefde in haar oneindige vuurkracht is komende op ieders levenspad. (HIM2 42 0630-7)  Wie zich door deze Elia laat ´doorgloeien´, die zal ook bestaan in het komende vuurmeer van Zijn oneindige liefde. Maar wereldse, materieel ingestelde mensen zullen van deze liefde wegvlieden en liever het pad van de nachtelijke duisternis kiezen. (8)

We dienen in onszelf deze Elia eigen te maken. Nu het voorgaande is uiteengezet zal wellicht ook duidelijk worden, dat de toenmalige Elia van het Oude Testament met een vurig paard en een vurig rijtuig ten hemel steeg, wat niets anders dan zijn grote liefde voor de Heer betekent. (10)

 

UpToDate 2024-2025