Kenmerken van deze eindtijd

 

De Bijbel geeft concrete aanwijzingen over deze eindtijd. We schrijven hier ‘deze’, omdat er nog een andere ‘eindtijd’ komt, meer dan 1000 jaar verder en nog een andere, in een tijdbestek van meerdere miljoenen jaren.

Het einde van een tijd wil zeggen, dat de mensheid een nieuw ‘begintijd’ staat te wachten. Deze lange periode zal een gunstige ontwikkeling voor de Aarde zijn. Toch zullen we eerst door de ‘branding’ moeten, wil het aardse geslacht in rustig schoon helder vaarwater komen. De mensheid heeft nog heel wat voor de boeg. Het zal eerst ‘koekje van eigen deeg’ te verorberen krijgen. Zal het overgrote deel der mensheid dat bewust zijn?!

 

In diverse Bijbelpassages wordt in het kort aangegeven, wat er op komst is.

Dan.8:17-19               [einde der dagen]

Dan.12:13                   [einde van de wereld]

Matth.13:40                [laatste dagen]

Matth.24:3                  [laatste dagen]

Matth.28:20                [laatste dagen]

2 Petr.3:3                    [laatste tijden]

Jud.1:18                      [spotters]

Dan.2:27-45               [karakteristieke ontwikkelingen in de wereldse politiek]

Luk.21:25-28              [karakteristieke ontwikkelingen in de wereldse politiek]

2 Tim.3:1-4                 [opvallend gedrag van de mens]

 

Deze ‘eindtijd’ heeft niets te maken met de ‘ondergang’ van de aarde, wel met de ‘ondergang’ van een lange tijdsperiode [vanaf 22 n. Chr. tot bijv. 2025 n. Chr. ] Daarvoor komt – zoals eerder gezegd – een nieuwe tijd in de plaats! De aarde zelf wordt niet vernietigd, wel diens ‘geaardheid’. Natuurlijk zal de aarde een ander ‘jasje’ krijgen, een nog mooiere gestalte. Maar de mensen leven nog met wanstaltige werken en heerschappijen ideologieën. [Jes.2:2-4]

 

‘De wereld zal zich evenals vroeger, tegen Mijn plannen en bedoelin­gen willen verzetten; maar juist haar tegenstand zal Mijn einddoel bespoedigen en tenslotte zullen Mijn kinderen en Ik toch meester blijven van het terrein.’

Volharding leidt naar het doel! En de naam "Mijn kind" moet door ontzeggingen en opofferingen verworven worden; want de prijs is de strijd waard. Wees daarom allen bereid om Mij nooit los te laten! Laat de wereld en de mensen gaan, bekommer u niet om de gebeurtenissen en de politieke verwikkelingen! Bedenk dat er miljoenen mensen zijn, die naar de juiste deur van het licht geleid moeten worden en om dat te bereiken, moeten er ook evenveel verschillende gebeurtenissen en omstandigheden hun invloed uitoefenen, om de op verschillende trap­pen van intelligentie staande individuen naar een gemeenschappelijk doel te leiden, - een werk, waarvan jullie geen begrip kunnen hebben en dat alleen aan God is toegemeten, die ook daar, zoals overal, in staat is om door middel van het kleinste de grootste uitwerking te bereiken.

 

Dit dan tot een beter begrijpen van het evangelie van Johannes, opdat je in deze tijd Mijn vroegere tijd van onderricht pas goed leert begrijpen en moogt erkennen hoe reeds meer dan duizend jaar geleden de hele latere ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid in Mijn levensjaren, dat Ik rondging op uw duistere aarde van tevoren was uitgestippeld en voorbestemd.

‘Daarom bleef ook de Bijbel bewaard, opdat zij jullie het grootste en sterkste bewijs zal leveren, hoe daar reeds alles werd opgetekend, wat zich in latere tijdperken fasegewijs moest ontwikkelen, wat echter alleen de wedergeborenen, die met geestelijke ogen zien, duidelijk als in een toekomstspiegel voor ogen staat.’ [Predikingen v.d. Heer, hfdst. 16-20]

 

‘En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat Hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot de berg van de HEER, tot het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en van de HEER’ Zijn woord uit Jeruzalem. En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.’

 

Deze tekst van Jesaja doet een toekomstvoorspelling over het duizendjarige Rijk en later. [Jesaja is de profeet van [verre] toekomstige tijden!]

 

Andere Bijbelschrijvers zoals Daniël [Dan.2:44], Mattheüs [Matth.24] en Johannes [Openb.11:15] schrijven ook hierover. Dit ‘tijdperk’ waaraan ‘paal en perk’ gesteld kan worden, zal worden afgesloten met de Wederkomst van Jezus Christus. De vernielende machten van deze wereldse tijd zal vernietigd worden. [1 Kor.15:23,24]

 

Daarvoor in de plaats krijgen we een ‘gereinigde’ zuivere mooiere aarde volgens de Bijbel. [Jes.65:17-25 en Openb.21:5]. Maar eerst zal de tweede komst van Jezus Christus voorafgaan. [2 Tim.1:10 en 2 Tim.4:1]. Dit wordt in het bijzonder geaccentueerd in Matth.16:3.: ‘De tekenen des tijds’.

 

In de Bijbel en de Nieuwe Openbaringen ervaren wij, wat de mensheid in deze ‘eindtijd’ te wachten staat. De uiterlijke omstandigheden en de levensverhoudingen zullen beslist niet beter worden, maar eerst veel meer slechter. [Luk.21:25-27 en Dan.12:1,2].

Er zal veel vrees, onzekerheid en politieke onrust [de leidende wereldmachten] op de wereld zijn. [Jes.1:2,10, Jes.34:4. Jes.65:17, 2 Petr.3:10,13, Ps.93:3,4, Ps.2:1-3]

 

De mensheid heeft niet alleen zichzelf veel ondeugd aangedaan, maar ook de aarde: bijv. Luchtvervuiling, vele omgekapte bossen, het drinkwater uit de meren, zeeën en rivieren zijn verontreinigd, de lekkage van radioactiviteit uit de defecte atoomgebouwen, etc. We leven nu in extreem zware tijden!!! De mensen worden zelfzuchtiger, gieriger, pronkeriger, overmoediger, ongehoorzamer, zij spreken laster en kwaad over anderen, zijn ondankbaar, goddeloos, liefdeloos, onverzoenlijk, trouweloos, lichtzinnig, genotzuchtig, ze zijn onmatig en opgeblazen, enz.

 

Men neemt de scheppingsgeschiedenis in de Bijbel niet meer serieus; de zondvloed van Noach houdt men voor een prachtige legende en de wonderen van Jezus voor een unieke goochelaar. Daarom sprak Jezus ook van ‘valse Christussen’ en van ‘valse profeten’. De mensen raken steeds meer ‘los van God’. Die hebben we niet nodig. Laten we toch van het leven genieten, want ‘morgen’ kunnen we misschien al dood zijn.

 

Jezus benadrukt, dat we al in zo’n periode leven, zoals in de tijd van Noach, en zelfs nog veel erger. [Matth.24:37-39] en [Luk.17:24-36]. Het materiële welzijn heeft hoge prioriteit. De levensstandaard moet steeds beter worden. Genot en welstand, dat zijn de goden van de mensen! Ze hebben geen tijd om over Gods leiding na te denken. Ze willen niet meer geleid worden door Zijn Woord. [Luk.18:8].

Tussen 22-25 n. Chr. heeft Jezus al voorspeld, dat de wereld voor Zijn terugkomst [dus binnen de 2000 jaar!]  een goddeloos dieptepunt zal bereiken, zoals nog nooit is geweest. Het geweld in de wereld zal steeds meer toenemen.’ Jullie zullen horen van oorlogen en oorlogsgeschrei. [Matth.24:7].

 

De wereldoorlogen roeien vele volkeren uit. Huizen, gebouwen, complexen worden door de oorlogen vernietigd – ook de leefgewoontes; de akkers en vruchtbare gronden worden met de grond gelijk gemaakt, ook met chemische bestrijdingsmiddelen. In het dagelijkse leven nemen de brutale gewelddadigheden steeds meer toe. De hongersnoden nemen overal toe omdat er geen geld genoeg meer is voor de zorg van arme mensen. [25% is rijk, 35% ontevreden en 40% ondervoed].

Er is een grote toename van wetteloosheid [Matth.24:12] – veel landen gaan gebukt onder de vele gemaakte wetten!! Er is in de wereld veel protest. Jezus zegt: hoe meer wetten, hoe meer de mensen zich ‘gevangen’. Een gericht betekent het opnieuw richten of corrigeren van een uit de hand gelopen vrije levensvorm, en om weer te komen tot de goddelijke ordening of principes van het leven. Daar moet de mens zich naar richten!

 

De liefde zal bij velen verkillen, d.w.z. de liefde van God die aan de mens gegeven is, is a.h.w. gestorven, ook tegenover zijn naaste. Ieder leeft voor zich. Andere kenmerken van deze eindtijd zijn de vele catastrofen en besmettelijke ziektes. Aardbevingen, natuurcatastrofen, overmatige hitte, droogheid, koude, wervelstormen, stormvloeden, overstromingen. Waarom gebeuren deze dingen?

Sommigen zullen daarover nadenken, anderen houden het voor gezien. Dat is de natuur! zeggen ze. Hoewel ze alles toch met vrees en angst aanschouwen. Ze willen er niet zo veel over nadenken, wat het eigenlijk is, waarom de natuur uit balans is. Wie heeft de macht over alle elementen? Die vraag zal nooit in hen opkomen! Wijze mensen zullen daarover beslist nadenken en komen erachter, dat het hun Schepper is, die boven alles staat.

 

Jezus sprak ook over de ‘pest’ en ‘epidemieën. [Matth.24:7, Luk.21:11] Kijk naar de vijgenboom en alle bomen, zei Jezus 2000 jaar geleden tegen Zijn leerlingen. [Luk.21:29-31] Deze woorden waren destijds gericht in verband met het volk Israël. De olijfboom, waarover Jezus het had, bracht geen vijgen op; ze moest verdorren! [Matth.21:19,20] Maar….aan het einde van dit tijdperk [2000 n. Chr.] zal ze weer bladeren krijgen en ook vruchten dragen…

De tijd komt spoedig dat elke wereldburger zal moeten buigen voor zijn Schepper en alle tongen zullen eens bekennen, dat er maar één HEER en Herder is. [Phil.2:10,11]

 

UpToDate 2024-2025