Einde van een eindtijd

Rudy Vercauteren wijst ons op het einde van de eindtijd. Hij schrijft het volgende:

‘Sinds meerdere jaren wisselen we in onze kleine lezerskring van Lorbervrienden gedachten uit over de wereldtoestanden en actualiteiten, getoetst aan wat we in de Nieuwe Openbaring van Jakob Lorber en eventueel andere gelijkaardige informatiebronnen gelezen hebben.

 

Zo kwam ook bij het begin van de corona-uitbraak het algemene en intense gevoel in onze groep naar boven dat het einde van de eindtijd wel degelijk actueel was en nog steeds is.  Eén van onze vrienden (A.N.) vestigde onze aandacht op de hoofdstukken 86 en 87 in “De Huishouding van God, deel 3”. 

 

Hierin staat een openlijk gesprek tussen Henoch en Satan waarbij Henoch voorspelde dat Satan zou verbannen worden over 6 maal de toenmalige leeftijd van Adam. In deze tekst heeft de uitgever in cursief lettertype tussen haakjes de mogelijke toenmalige leeftijd van Adam vermeld, namelijk negenhonderd dertig jaar.  Dit getal (930) is nochtans niet juist omdat Adam toen nog leefde en pas een aantal jaren later op de bekende leeftijd van 930 jaar overleed.’

 

‘De verbanning van Satan moet logischerwijze voorafgaan aan de wederkomst van De Heer omdat Hij niet in een ongereinigde wereld wil terugkomen. In het boek Het Grote Johannesevangelie, deel 6, hoofdstuk 174, alinea 7, lezen we dat Jezus aan Zijn leerlingen Zijn wederkomst beloofde “over 1.000 en nog een bijna 1.000 jaren’.  Jezus moet toen ongeveer 31 of 32 jaar geweest zijn.

 

Anderzijds wijst Rudy V. ons op de volgende link:

 

(http://www.apologetique.org/nl/artikelen/mens/geschiedenis/bib_geschiedenis/ACL_volkstelling_Quirinius.htm)  

 

Verder schrijft hij: ‘Het verschil tussen het jaar van de verbanning van Satan en het jaar van de wederkomst van de Heer moet dus klein zijn.’

 

‘Na deze verbanning komt de Heer terug en vestigt een duizendjarig rijk.’ (zie ‘Het Grote Johannesevangelie’, deel 8, hoofdstuk 48, alinea 7). ‘Het begin van de joodse jaartelling heeft waarschijnlijk te maken met de geboorte van Henoch’.)

 

‘Hiervoor verwijzen we naar de vele voorspellingen van verschillende zieners en zieneressen tijdens de laatste 100 jaar. Zoals de wereldgebeurtenissen– en toestanden zich voordoen en evolueren, ziet het ernaar uit dat Aloïs Irlmaier, Edgar Cayce en andere zieners en schrijvers van de Heer de wereldgeschiedenis wel degelijk van tevoren zagen aankomen.

 

De voorspelde inflatie is nu bezig, de Russische invasie in West-Europa of de Derde Wereldoorlog staat voor de deur (deze zomer), een enorme tsunami vanuit de Noordzee overspoelt gebieden tot ongeveer 200 m hoogte (in september), terwijl de tirannie en de antichrist hoogtij vieren. Maar daar maakt een ingreep van de Heer Zelf een einde aan (in het najaar) zoals Jezus voorzegde (zie ‘Het Grote Evangelie van Johannes’, deel 5, hoofdstuk 108, alinea’s 2 en 3), door met een groot hemellichaam grote tumult te berokkenen.

Rudy vermoed dat er nog een derde wereldoorlog komt: ‘Er zal nog een allerlaatste oorlog komen vóórdat de Heer zal terugkomen op deze Aarde’. [Redactionele opmerking, nota bene: dit zei Jezus meerdere malen in de NO, dat Hij dan pas zal willen terugkomen, als de aarde met al haar inwoners ‘gereinigd’ zal zijn!]

Jacob Lorber (Oostenrijk) (1800-1864: ‘Ziet, de ijsbeer (Rusland) heeft geen angst voor veren pennen (schriftelijke overeenkomsten en verdragen die men vroeger neerschreef met vederen pennen!). Veel goud en zilver en zeer vele ruiters liggen hem na aan het hart. Wee, als hij zijn hol verlaat. Ik zeg jullie: hij zal zegevieren door macht en tirannie….’

[Noot van de redactie: het is nog steeds onduidelijk wie er zal winnen: de Russen of de revolutionairen?! Volgens de geschriften van Jakob Lorber zal de gekwelde of de getergde IJSBEER winnen!']

Zie ook bronnen zoals:

http://www.schauungen.de/wiki/index.php?title=Birkenbaumsage