Een fantastische bijdrage voor de lezers van Jakob Lorber van Johannes uit Duitsland. Een verhelderende samenvatting, de kers op de taart voor Lorber-lezers. Er is tactvol op de realiteit gewezen. Een indrukwekkende zinvol "schrijfsel" waar we nog veel van kunnen leren.

 

DE   E I N D T I J D

     „WORDT   WAKKER!“

UITDRUKKELIJKE WAARSCHUWING, ADVIEZEN EN AANWIJZINGEN

                            geschreven door ´Zonnenkind´ Johannes

 

De volgende uitspraken over de huidige eindtijd zijn in het bijzonder voor de Nieuwe Openbaring (NO) vrienden, die de Nieuwe Openbaring (NO) van Jezus door Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer en Leopold Engel erkennen als de "kleine kroon".

De wederkomst van Jezus in de wolken van de hemel, is het geestelijk terugkomen van Jezus,  zijn wederkomst door middel van zijn woord door Lorber, Mayerhofer en Engel, zal de hele mensheid dienen als het toekomstige religieuze systeem voor de nieuwe kerk vol liefde.

 

Wat dit eindtijdproces betreft, MOETEN de NO-vrienden bereid zijn om alles te "vergeten", wat ze buiten de NO-werken hebben "geleerd, gelezen en geloofd. Het "probleem" van veel NO-vrienden is het feit dat we zoekers waren en nog steeds zoekers zijn op deze lange weg en ook min of meer veel "datarommel" hebben opgeslagen (bijv. door een veelheid aan zieners) en dit verhindert ons om de waarheid te herkennen. We proberen dan alles op de een of andere manier te harmoniseren en aan te passen, wat dan tot totaal verkeerde resultaten leidt, bijvoorbeeld met betrekking tot de eindtijd.

 

Als mensen die zich uitspreken en (onder andere) verwijzen naar de NO van Jezus door Jakob Lorber over de huidige eindtijd zoals bijvoorbeeld over onderwerpen als Gods oordeel, de hemellichamen (bijv. wereldwijde catastrofe vanuit de kosmos door een hemellichaam dat dicht langs de aarde scheert), een poolsprong, een verbranding van bijna de gehele aardoppervlakte, de vervoering van mensen van goede wil (bijv. christenen), de antichrist als individu of elite, de verdrukking in een periode van 7 jaar (verdeeld in 2 keer 3 ½ jaar), een groot kruis aan de hemel, etc., dan hebben ze het over elk NEE. Als we het hebben over de vervoering van mensen van goede wil (bijv. christenen), de antichrist als individu of elite, de verdrukking in een periode van 7 jaar (verdeeld in 2 keer 3 ½ jaar), een groot kruis aan de hemel, etc., dan zou bij elke NO-vriend de alarmbellen onmiddellijk gaan rinkelen omdat juist deze punten helemaal niets met de NO-werken te maken hebben.

 

Ja, volgens een groot aantal profetieën buiten de NO-werken zouden zulke dingen verwacht kunnen worden en een of twee onderwerpen uit de NO-werken zouden ook "op het eerste gezicht" op deze manier geïnterpreteerd kunnen worden (bijv. de vijand uit de hemellucht). In het bijzonder proberen voorstanders van andere profetieën met de engeltongen te suggereren dat het Lorber-werk op deze manier geïnterpreteerd kan of zelfs moet worden en dat het onvolledig en zelfs verkeerd is. Maar juist is dat hier NIET het geval! De gehele NO werk is aan de ene kant heel duidelijk en anderzijds is het in de "context" te begrijpen, en met betrekking tot de huidige eindtijd zijn de bovengenoemde onderwerpen volledig uitgesloten.

 

Het volgende probleem is dat er ook een groot aantal passages in het NO-werk van Jezus bestaan, die verwijzen naar het huidige eindtijdcomplex, maar ook naar latere eindtijdfasen (bijv. over ca. 1000 jaar of later). Het is belangrijk om hier op te letten, omdat Jezus in het NO-werk uitspraken doet over de huidige eindtijd en de volgende eindtijd over ca. 1000 jaar en het einde van de mensheid (waarschijnlijk over vele miljoenen jaren!?). De meeste NO-vrienden "mengen" hier alles als kool en rapen, wat dan onvermijdelijk leidt tot volledig verkeerde resultaten.

 

De allesbepalende en beslissende woorden van Jezus zijn

hier

de vier louterende vuren

 

Voor het einde van deze eindtijdfase zijn hier de uitspraken van Jezus, die het einde van deze huidige eindtijdfase beschrijven - duidelijk, helder en gemakkelijk te begrijpen zijn - in direct verband met de overgang naar het 1000-jarige koninkrijk van vrede beschrijven.

In uitgebreide vorm zijn dit de vier soorten reinigingsvuren samen met de overgang naar het 1000-jarige vrederijk, d.w.z. beschreven in GJE8-185-187, en in verkorte vorm de volgende drie passages in GJE8-186:06-08 (bepalend is hier de tekstsamenhang!):

 

[GJE8-186:6] ALS (!) een dergelijke activiteit en bedrijvigheid door de kracht van het vuur (Opmerking: Wat het "vuur" moet betekenen staat beschreven in het woord van Jezus hiervoor uit GEJ8-185) eenmaal zijn hoogste punt bereikt zal hebben, dan zal ook de lucht van de aarde op zulke punten te krachtig gevuld zijn met de brandbare ethersoorten, die dan spoedig hier en daar zullen ontbranden en zulke steden en streken samen met veel van hun inwoners in puin en as zullen veranderen [Noot: Volgens Wilfried Schlätz is dit de "vijand uit de lucht", een door onszelf veroorzaakte verbranding van industriële agglomeraties door het vrijkomen van brandbare etherische soorten (uitsluitend veroorzaakt door dakloos geworden natuurgeesten), die nog geen natuurwetenschapper kent! Met andere woorden, dus plaatselijke branden veroorzaakt door de industriële mens zelf! Aanwijzing:

 

Het is bekend dat de "vijand uit de hemellucht" door vele NO-vrienden verkeerd wordt geïnterpreteerd; en dit zal dan waarschijnlijk ook een grote en werkzame zuivering zijn. Maar wat het vuur dat op deze manier wordt veroorzaakt niet zal bereiken, zullen andere grote aardstormen van alle soorten en soorten wel bereiken waar het begrijpelijkerwijs nodig zal zijn; want niets zal zonder noodzaak worden verbrand en vernietigd.

 

[GEJ.08-186:07] Maar DAARDOOR (!) zal de lucht van de aarde dan ook bevrijd worden van zijn kwade dampen en natuurgeesten, die dan een heilzame invloed zullen uitoefenen op alle andere schepselen van de aarde, en die dan ook de natuurlijke gezondheid van de mensen zodanig zal dienen, dat alle vele en kwade lichamelijke ziekten zullen ophouden en de mensen een gezonde, sterke en oude leeftijd zullen kunnen bereiken.

 

[GEJ.08_186,06] Omdat (!) het aldus gezuiverde volk in Mijn licht zal staan en de geboden van de liefde voor eeuwig levend en waarachtig in acht zal nemen, zal ook het aardse bezit zodanig onder de mensen worden verdeeld dat iedereen zoveel zal hebben dat hij nooit in nood zal hoeven te verkeren als hij ijverig werkt; en de hoofden van de gemeenschappen zowel als de koningen, als volledig onder Mijn wil en licht, zullen ervoor zorgen dat er nooit gebrek zal zijn in een land onder een volk. En Ikzelf zal spoedig de mensen hier en spoedig daar bezoeken en hen versterken en verheffen daar waar de mensen het grootste verlangen naar en de grootste liefde voor Mij zullen hebben.

 

Deze uitspraken van Jezus zijn de allesbepalende maatstaven!

De veelheid aan uitspraken van Jezus over deze huidige eindtijd in zijn NO- werk zijn "praktisch" allemaal "slechts" een soort "toegangsweg" voor het gedetailleerde hoofdgedeelte van GEJ8-185-187 of de verkorte vorm van GEJ8-186:06-08.

Elke NO-vriend die het Jezuswerk via Lorber, Engel en Mayerhofer heeft herkend als de "kleine kroon" moet zich ervan bewust zijn dat alle kenmerken voor deze eindtijd al vervuld zijn, dus er is GEEN wachten meer op onderwerpen zoals bijvoorbeeld: 

 

"Gods strafgericht door een hemels lichaam".

Dit zal niet gebeuren, omdat het in flagrante tegenspraak zou zijn met de opdracht van Jezus-Jehovah-Zebaoth. Het is niet Jezus die een hemellichaam stuurt en hier ingrijpt, maar de mens "straft" zichzelf door zijn onverantwoordelijk gedrag volgens het motto "oorzaak en gevolg". Iedereen herkent de gevolgen van onder andere de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Dit zal in de nabije toekomst tot een hoogtepunt komen en een enorm impact hebben.

 

Het organisme aarde/natuur "verdedigt" zich nu al steeds massaler tegen de aanvallen/destructieve woede van de mens, hoewel deze "verdediging" ook alleen maar gebeurt volgens het motto "oorzaak en gevolg". Oorzaak en gevolg hebben helemaal niets te maken met Gods ingrijpen. De reiniging in dit eindtijdoordeel zal dan ook NOOIT plaatsvinden door een hemellichaam of bijvoorbeeld een poolverschuiving, maar door een catastrofe die door de mensheid zelf wordt veroorzaakt!

 

Laat je niet misleiden als Jezus hier bijvoorbeeld spreekt - zoals in HEMELSE GESCHENKEN 3.481001.9 - dat hij het oordeel over jullie trotse hoofden zal zenden. Wees je er altijd van bewust dat Jezus natuurlijk van tevoren weet wat er gaat gebeuren - Jezus heeft deze aarde ook volgens Zijn orde geschapen en kent daarom de mechanismen. Jezus wijst ons er echter ook voortdurend op, vooral in het NO-werk, dat niet Hij verantwoordelijk is voor de oordelen/straffen/gevolgen, maar dat het in principe de mens is die verantwoordelijk is voor de directe gevolgen van zijn daden - volgens het motto oorzaak en gevolg.

 

"Poolsprong"

Dit zal niet gebeuren, omdat het in flagrante tegenspraak zou zijn met de opdracht van Jezus-Jehovah-Zebaoth. Net als het menselijk lichaam is de aarde een goed ontworpen organisme dat niet zomaar veranderd kan worden.

Jezus heeft zijn eeuwige orde zo ingesteld dat dit eindtijdoordeel nooit rechtstreeks van Jezus komt, maar altijd een gevolg is van het misbruik van de volledig vrije wil van mensen.

 

Aan de hand van de twee voorbeelden van hemellichamen en poolsprong kan iedereen gemakkelijk herkennen hoe "profetieën, visioenen, vaderwoorden, mediamieke communicatie met geestelijke wezens, verdachtmakingen, etc." en/of eigenzinnige, subjectieve, valse interpretaties en duidingen die heel snel kunnen leiden tot verkeerde conclusies en verkeerde meningen.

 

"Tekens aan de hemel"

Deze tonen zich materieel aan ons in de polaire lichten, d.w.z. het noorder-/zuiderlicht, dat nu in toenemende mate niet alleen op de Noord/Zuidpool, maar ook in Midden-Europa kan worden waargenomen.

 

´Verbranding van bijna het gehele aardoppervlak´

Het verbranden van bijna het gehele aardoppervlak betreft volgens de NO niet de huidige eindtijd, maar de tijd aan het einde van het duizendjarig vrederijk.

 

´De aarde zal daarom evenzo voortbestaan als zij na Noach’s tijd heeft gedaan, en ze zal Mijn kinderen die meer verlicht zijn, dragen; alleen het al te erg toegenomen vuil zal van de aarde verwijderd worden en in een andere reinigingsplaats terecht komen, waar het in Mijn eeuwig grote rijk waarlijk niet aan ontbreekt…´ [GEJ 5.110.6]

 

´Jullie moeten daarbij echter niet denken dat deze natuurlijke aarde dan zou vergaan en in een nieuwe veranderd worden, maar enkel de mensen zullen, doordat ze de goddelijke waarheid volkomen in hun hart opnemen, als ware broeders en zusters in Mijn naam met elkaar een nieuwe geestelijke aarde scheppen.´ [GEJ 8.48.3] 

´Maar Ik zeg jullie nu ook dat vóór Mijn komst op deze aarde nog heel veel onkruid en dor gras en allerlei ongeschikt en onvruchtbaar struikgewas met de grootste strengheid van het gericht vernietigd zal worden; want waar er twee zijn, zal er bijna één worden aangenomen en de andere gescheiden worden - dus een enorme schifting tot meer dan de helft!´ [HIM 3.490406.104]

 

"Wegvoering van mensen die van goede wil zijn"

Volgens het bovenstaande onderwerp "Verbranding van bijna het gehele aardoppervlak" heeft de wegvoering geen betrekking op de huidige eindtijd, maar op de tijd aan het einde van het Duizendjarig Vrederijk (vóór de verbranding van bijna het gehele aardoppervlak).

 

´Antichrist´

De term "Antichrist" zorgt voor veel verwarring bij vele NO-vrienden.

Simpel gezegd beschrijft het NO-werk de antichrist als een bepaalde tijdsfase - in dit geval het tijdperk van materialisme en industrialisatie - waarin alleen het hoofd/het verstand werkt en het hart tot zwijgen is gedoemd, dat geheel koud is.

Voor de "volgelingen/vrienden" van een persoonlijke/elitaire antichrist moet het echter duidelijk zijn dat ook dit punt allang is vervuld. We leven nu al in een horrorcombinatie van twee meesterwerken die meer dan 70 jaar geleden werden gepubliceerd door de geniale toekomstvisionairs Aldous Huxley "Brave New World" en George Orwell "1984".

Het probleem daarbij is dat veel mensen en ook NO-vrienden nog steeds niet beseffen dat we nu al leven in het tijdperk van totale systeemuitval, terreur, horrors en waanzin.

 

Aldous Huxley's "mooie nieuwe wereld" is de absolute angstaanjagende dystopische klassieker! Een op wetenschappelijk gebouwde methode  als een "perfecte" dictatuur, waarin de individuele mens zo geprogrammeerd wordt voor heerschappij doeleinden en blij zijn met hun dienende slavenbestaan, maar niet door hebben dat ze tot slaaf gemaakt zijn!

Ontworpen baby's! Massaal gebruik van antidepressiva en drugs! Deze visie en nieuwe orde is gebaseerd op alomtegenwoordig geluk en drugs en dat raakt diep in het hart van ons huidige idee van plezier en de consumptiemaatschappij!

 

Bij George Orwell's "1984" controleert het totalitarisme de gedachten en gebruikt het doelmatige leugens! Permanent gebruik van manipulatieve propaganda – bereidwillige manipulatie - nepnieuws! Manipulatie van taalgebruik! Permanente bewaking - massabewaking - gegevensopslag! Sociaal kredietsysteem! Degenen die voldoen, d.w.z. burgers die zich conform aan het systeem houden, maken er deel van uit maar degenen die eraan niet voldoen, wordt het zwijgen opgelegd! Cultus van de persoonlijkheid - ook rond politieke leiders! Deze visie en nieuwe verordening is gebaseerd op represailles en angst zoals de coronavirus pandemie heeft aangetoond, en treft ook het hart van onze huidige samenleving.

 

"Incarnatie van Aartsengel Michaël".

Deze geest was al in Jakob Lorber. Veel NO-vrienden wachten hier nog steeds op - zoals de Joden op de Messias - en zien door de bomen het bos niet meer. Vele Swedenborgvrienden nemen aan dat de geest van Michael al in Emanuel Swedenborg was. Dit punt zou echter niet tot enige discussie moeten leiden, omdat het hier van belang is,dat dit onderwerp al vervuld is voor de actuele eindtijd.

 

"4 jaren"

Verdrukking/reiniging volgens HiG.03_49.04.06,10 "vier jaar en nog een tijdje". Dit punt is eigenlijk moeilijker in te delen. Veel NO-vrienden nemen aan dat dit zou kunnen verwijzen naar de tijd vanaf het begin van de pandemie van het coronavirus, d.w.z. vanaf 2020.

 

Diversen:

 

"De geboortedatum van Jezus"

Welke data zijn ons bekend over de geboortedatum van Jezus?

[GJE.08_086,03] ´Zie, deze Jezus uit Nazareth, maar geboren te Bethlehem volgens jullie berekening in het 4151e jaar na de geboorte van Adam, in de maand januari op de zevende dag om middernacht, ...´

We kennen veel voorvallen uit de NO, bijvoorbeeld GJE.08 _006: ... ´Hoe en waar Hij geboren werd, en alles wat er gebeurde bij Zijn geboorte, toen dertig jaar geleden de oude, goddeloze Herodes de grote schare onschuldige baby's van één of twee jaar oud liet vermoorden omwille van Hem, omdat de drie wijzen uit het verre Oosten, die hierheen geleid waren door een ster, hem het nieuws hadden gebracht dat er een nieuwe koning was geboren voor de Joden in Bethlehem ... ... vluchtte naar de oude stad Ostrazine en keerde pas terug naar de buurt van Nazareth toen de oude Herodes na drie jaar stierf, aangevreten door luizen ... ... Toen hij twaalf jaar oud was, kwam hij met zijn aardse ouders naar Jeruzalem voor het voorgeschreven jongensexamen ... En zie nu, de man die nu zulke grote werken verricht louter door de puur goddelijke kracht van Zijn wil en Zijn woord, is dezelfde pasgeboren koning der Joden dertig jaar geleden in Bethlehem en dezelfde wijze jongen die twintig jaar geleden de hele tempel versteld deed staan!´

 

Alle andere berekeningen die hierover door verschillende mensen en NO-vrienden zijn gemaakt, moeten als onzeker worden beschouwd. De meeste NO-vrienden gaan ervan uit dat men er relatief zeker van kan zijn dat Jezus volgens de huidige kalender in de periode 1 v.Chr. tot 9 v.Chr. werd geboren.

 

Niet voor niets gaf Jezus geen specifieke datum voor zijn geboorte ten opzichte van de huidige kalender, omdat dit onder andere zou leiden tot een gericht  voor de mensen, bijvoorbeeld door mensen die de uiterste eindtijd van het grote eindtijdoordeel proberen te bepalen. (wat wij als NO vrienden toch voortdurend proberen te doen).

 

[HiG 1.40.05.24.02-03] ´... Want zie je, Ik bepaal nooit een tijd voor iets, maar handel altijd naar de aard van de omstandigheden van mensen, ... Om deze ware reden laat Ik alle profetische tijdbepalers en tijdberekenaars lopen en uiteindelijk beschaamd worden. En zo zal Ik het niet zijn, maar zullen mensen onbewust de tijd bepalen door hun handelingen. En Ik zal dan komen als een DIEF wanneer zij er het minst aan denken.´

 

´Als we daarentegen uitgaan van Jezus' uitspraken dat alles afhangt van de omstandigheden/voorwaarden/karakteristieken en dat concrete voorspellingen met data een gericht zouden zijn, dan kan alles ook uitgesteld worden.´ [HiG 1.40.05.24.02-03]

 

´Omstreeks het jaar 2000´

Iedereen kent de huidige kalender en de tekenen der tijden en dat het eindtijdgericht een gevolg is van het misbruik van de volledig vrije wil van de mens.

 

Iedereen zou echter de spanningsverhouding in de berekeningen moeten zien en dat deze ook een "gericht" kunnen zijn - volgens de NO zal Jezus de rekenkunstenaars te schande zetten. Jezus laat zich niet in een rekenschema voegen, maar uiteindelijk zijn de omstandigheden steeds doorslaggevend.

 

Veel NO-vrienden gaan er op dit moment van uit dat het grote algemene gericht dat door de mens wordt veroorzaakt tussen ca. 2024 n.Chr. en ca. 2032 n.Chr. zal plaatsvinden.   

 

"Data-informatie, over bijvoorbeeld elke 2000 jaar".

[GEJ 6.76.10] Ik zei: "Daarom weet alleen de Vader het, en na Hem weet alleen hij aan wie de Vader het wil openbaren. Mijn Vader heeft het Mij nog niet geopenbaard, behalve dat, dat dit zal gebeuren. Maar jullie kunnen dit allemaal als volkomen waar aannemen, namelijk dat er bijna elke tweeduizend jaar een grote verandering plaatsvindt op aarde. En zo zal het ook, vanaf nu zo gerekend worden.

 

Lijst (volgens de ons bekende data):

ca./omstreeks 4000 v. Chr.            Adam 4151 v. Chr.

ca./omstreeks 2000 v. Chr.            Zondevloed, zondvloed, bijv. veronderstellen NO-   vrienden hier  2150 v. Chr. tot ca. 2500 v. Chr.

ca./omstreeks 0                               geboorte van Jezus - bijv. gaan veel NO- vrienden er vanuit van 1 v. Chr. tot 9 v. Chr.

ca./omstreeks 2000 n.Chr.            groot algemeen gericht veroorzaakt door de mens, wederkomst van Jezus, gericht, wederkomst van Jezus,  begin van het 1000-jarige vrederijk - bijv. vele NO-vrienden gaan er van uit van (2024) van ca. 2024 n.Chr. tot ca. 2032 n.Chr.

 

Volgens de bovenstaande lijst is de term "bijna tweeduizend jaar" dus een meer vage numerieke term, een benaderende waarde die ruim moet worden geïnterpreteerd. Uit voorbeelden in de NO-werken en berekeningen van NO-vrienden blijkt dat afwijkingen tot ongeveer 1 tot 5 eeuwen als "normaal" moeten worden beschouwd voor de term "omstreeks" in de bovenstaande lijst.

 

„1890“

´Als men vanaf Mijn huidige aanwezigheid bijna achttienhonderd ne­gentig jaren zal tellen, zal er op aarde vrijwel geen oorlog meer zijn (GEJ.08_185,10 )

 

Vele NO-fans "struikelen" over deze uitspraak, omdat deze "ogenschijnlijk" niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit heeft echter alles te maken met de juiste lezing en interpretatie in de context van het NO-werk. Het is hier eigenlijk heel eenvoudig, maar veel NO-vrienden zien gewoon de cruciale term "dichtbij" over het hoofd.

 

We moeten ook nooit vergeten dat de term "nabij" voor een geest (in dit geval Jezus) een heel andere betekenis heeft dan voor ons mensen. Wij mensen denken hier aan dagen, weken, maanden of een paar jaar, terwijl dit voor een geest tientallen jaren, eeuwen en meer kan betekenen.  

 

Deze serie van onderwerpen wordt overigens belicht door onder andere NO-vriend Wilfried Schlätz. 

Zie: http://jesus2030.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=348&Itemid=402)  en NO/Bertha Dudde-vriend Gerd Kujoth

Zie:

http://jesus2030.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=134)

 

"Vijand uit de hemel" en "uit de diepten van Mijn schepping".

´En als het aantal zuivere en goede mensen zoals in de tijden van Noach sterk zal afnemen, dan zal de aarde nogmaals geteisterd worden door een algemeen gericht, waarbij noch de mensen, noch de dieren, noch de planten gespaard worden. Dan zullen de mensen niets meer hebben aan hun vuur­ en dood spuwende wapens, niets aan hun vestingen en hun ijzeren wegen, waarop ze met de snelheid van een afgeschoten pijl zullen voortsnellen; want uit de lucht zal een vijand komen en allen vernietigen die steeds kwaad hebben gedaan. Dat zal werkelijk een tijd zijn van ware zuivering, zoals destijds in de tempel.´ [GEJ 05.108.02]

 

´Wat Ik onlangs in Jeruzalem in de tempel met de geldwisselaars en duivenhandelaren heb gedaan, dat zal Ik dan op grote schaal doen op de gehele aarde. Ik zal alle handelshuizen en geldwisselplaatsen vernietigen door de vijand, die Ik vanuit het verre luchtruim naar de aarde zal zenden als een bliksemschicht met veel geraas en gekraak. Waarlijk, daartegen zullen alle legers van de aarde tevergeefs vechten; maar Mijn weinige vrienden zal de grote, onoverwinnelijke vijand geen leed aandoen, hij zal ze sparen voor een geheel nieuwe kweekplaats, waaruit nieuwe en betere mensen zullen voortkomen!´ [GEJ 05.108.03]

 

Begrijp dit goed! Denk vooral niet dat Ik dat allemaal zo wil hebben en dat het daarom al allemaal zo bepaald zou zijn! Dat alles zij verre van MIJ en jullie! Maar het zal zijn als vóór de tijd van Noach: de mensen zullen van hun omvangrijke wereldse kennis en hun verworven kundigheden een steeds slechter gebruik maken en geheel uit vrije wil allerlei gerichten uit de diepten van Mijn schepping over zichzelf en tenslotte over de gehele aarde afroepen. Maar daar zeg ook Ik dan met jullie, Mijn achtenswaardige Romeinen: Volenti non fit iniuria! (Aan degene, die wil, geschiedt geen onrecht!) [GEJ 05.108.04]

 

Het gaat hier niet om de letter, maar om de betekenis. Jezus schiep deze aarde in Zijn orde van oorzaak en gevolg. Dus wanneer Jezus hier woorden als "vernietigen" en "zenden" gebruikt, moeten deze termen worden begrepen in de context van Zijn onveranderlijke orde. Gedrag wordt een direct gevolg volgens de volgende twee voorbeelden in:

 

´Willen de mensen nog een keer een zondvloed, dan hoeven ze de bergen maar ijverig af te graven en te doorboren, dan zullen ze daardoor de sluizen openen voor de onderaardse wateren! Willen ze de gehele aarde in vlammen zien, dan hoeven ze maar ijverig alle bossen te vernietigen, en de natuurgeesten (elektriciteit) zullen dermate toenemen, dat de aarde opeens in een bliksemvuurzee gehuld zal worden! Ben Ik het dan soms, die de aarde door het vuur wil teisteren?! Leer daarom de mensen om wijs te zijn, omdat ze anders zelf het gericht over zich zullen oproepen! Ik weet echter dat het zal gebeuren, en toch kan en mag Ik niet belemmerend daartegen optreden door Mijn almacht, maar slechts door de leer.´ [GEJ.05_109,07]

 

De "vijand uit de hemel" en de "diepten van Mijn schepping" hebben helemaal niets te maken met een hemellichaam en helemaal niets met een oordeel dat van God uitgaat.

 

´3e wereldoorlog´

Dit complex van onderwerpen is "moeilijker".

Voor bijna alle NO-vrienden staat de grote 3e wereldoorlog vast; een groot aantal "profeten en zieners" spreekt over een grote wereldbrand. In het Nieuwe Testament spreekt Jezus over de ene natie die de andere voortrekt en over de ene natie die tegen de andere opstaat en deze met vuurwapens bestrijdt. Laten we ons er echter van bewust zijn dat de voorspelling van een multi-etnische oorlog al werkelijkheid is geworden met de twee grote wereldconflicten van de vorige eeuw, met de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918 en ongeveer 17 miljoen doden en, in het bijzonder, de Tweede Wereldoorlog van 1939 tot 1945 en ongeveer 80 miljoen doden.

 

Maar laten we echter ook denken aan Jezus' voorspelling in GJE.08_185,09:

´En de vindingrijke mensen zullen het met deze wapens zover drijven, dat er dan weldra geen enkel volk meer een oorlog tegen het andere zal kunnen beginnen. Want als twee volkeren elkaar met zulke wapens aanvallen, dan zullen ze elkaar ook gemakkelijk en snel tot de laatste man uitroeien, wat beslist voor geen van beiden een echte overwinning en winst zal opleveren. Dat zullen die koningen en hun legeraanvoerders spoedig inzien en daarom zullen ze elkaar liever in vrede en goede vriendschap verdragen; en als er ergens een zeer trotse en eerzuchtige rustverstoorder zal opstaan en zijn buurman zal aanvallen, dan zullen de vredelievenden zich verenigen en hem tuchtigen. En op die manier zal dan ook langza­merhand de aloude vrede onder de volkeren der aarde aanbreken en zich duurzaam vestigen.´

 

Dit verwijst natuurlijk naar het tijdperk volgens de ontwikkeling van kernwapens, zoals de atoombom, d.w.z. de nucleaire patstelling.

De grote derde wereldoorlog kan echter nog steeds komen door de wilsvrijheid van mensen, waarbij vooral de vier agressieve landen Rusland, China, Iran en Noord-Korea momenteel steeds meer een (militair) alliantieblok vormen onder hun door macht geobsedeerde nationalistische dictators, die allemaal al jaren geleden zijn begonnen zich doelbewust te bewapenen - zonder dat het Westen wakker is geworden en het gevaar heeft onderkend. De overeenkomsten en wapenleveranties tussen de vier staten nemen voortdurend toe. Deze vier dictaturen proberen ook belangrijke landen uit het Zuiden, zoals India, Saoedi-Arabië, Egypte, Zuid-Afrika en Brazilië, in hun kamp te lokken.

 

De dreiging van een derde wereldoorlog neemt snel toe. Overal ter wereld woeden branden. Wat als de conflicten samensmelten tot een wereldoorlog? Sinds de Cubaanse Raketcrisis in 1962 is de wereld niet meer zo dicht bij een nieuwe wereldoorlog geweest.

Rusland streeft er niet alleen naar om Oekraïne met geweld op te nemen in de Russische Federatie, maar ook om de Sovjet-Unie in het algemeen te herstellen. Daartoe moet ook de NAVO worden teruggedrongen, als bondgenootschap worden verzwakt en de weg worden bereid voor een militaire bezetting van Europa.

 

Een grote oorlog in Europa (en in het Midden-Oosten en Oost-Azië) zou echter niet nucleair zijn. De gevolgen van een nucleaire slagwisseling zouden voor alle partijen te onvoorspelbaar zijn. Een conventioneel gevoerde oorlog lijkt echter wel berekenbaar. De situatie is hier kritiek voor Europa en de NAVO. Ze moeten zich zo snel mogelijk wapenen tegen de naderende storm.

Een groot probleem voor Europa zijn de Verenigde Staten, die zowel intern als extern verzwakt worden, vooral door Donald Trump - de egocentrische, isolationistische machtszoeker en narcist. De oorlog in Oekraïne en de NAVO interesseren Trump niet. De relatie van Trump met China is echter heel anders, met Xi Jinping die China ziet als het Rijk van het Midden, het centrum van de wereld, en die beweert de wereldleider te zijn op alle niveaus, d.w.z. die de VS hier wil verdringen. Trump zou veel gewelddadiger kunnen reageren op een invasie van Taiwan (China dringt momenteel steeds harder aan op een snelle gewelddadige oplossing en lokt gevaarlijke militaire incidenten uit) dan Joe Biden zou doen.

 

Maar Wereldoorlog 3 hoeft niet per se te komen. De hoop sterft het laatst.

 

"De Noordse ijsbeer"

Sommige NO-vrienden interpreteren dit als een verwijzing naar het Stalin-Nazi-tijdperk en anderen naar het huidige Poetin-Rusland, waarbij Poetin - wiens kenmerk juist tirannieke grootmoedigheid is, die geen angst kent en de westerse ideologie haat - een nieuwe wereldorde wil vestigen. Ja, we moeten onszelf veranderen in leeuwen, leeuwen van wijsheid en leeuwen van ware innerlijke kracht.

Interview met militair econoom Markus Keupp op ZDF op 11.04.2024:

 

"... dat deze catastrofe zal plaatsvinden, met andere woorden dat Rusland zal zegevieren in Oekraïne, met alle gevolgen van dien. Rusland staat aan de Poolse grens en het Westen kan zich voorbereiden op iets dat veel erger en brutaler zal zijn dan deze oorlog. Dat is de wereldhistorische kwestie waarover nu wordt onderhandeld en we zijn er allemaal getuige van en de uitkomst van deze kwestie is open. Het is dus de vraag of het Westen genoeg ruggengraat en vastberadenheid kan ontwikkelen en kan inzien wat hier echt op het spel staat.

 

Een overwinning van Rusland op Oekraïne zou duidelijk een enorme druk uitoefenen om de oorlog uit te breiden. Poetin zou profiteren van het momentum van een overwinning in Oekraïne en een tweede militaire aanval op Europa inzetten.

 

"Klimaatverandering en het uitsterven van soorten"

Degenen die de door de mens veroorzaakte klimaatverandering blijven ontkennen zijn niet meer te helpen. De staat van de omslagpunten laat zien dat we al een planetaire noodsituatie hebben. De basismechanismen achter de omslagpunten zijn al jaren bekend. Maar het feit dat ze veel sneller worden geactiveerd dan verwacht is een nieuw inzicht, net als het feit dat ze met elkaar verbonden zijn in een cascade. Aangenomen wordt dat een opwarming van de aarde met slechts twee graden - die voor het einde van dit decennium zal worden bereikt - de cascade in gang kan zetten, waardoor de systemen op aarde als dominostenen omvallen.

 

Iedereen zou de veelheid aan serieuze cijfers/metingen moeten herkennen. Tegen 2023 zullen er wereldwijd tweederde minder dieren zijn dan in 1970, terwijl het aantal insecten in dezelfde periode met meer dan 75 procent is gekelderd - alleen al in Duitsland. Het uitsterven van soorten versnelt de opwarming van de aarde en vice versa.

 

"Hoeksteen - tegenstellingen"

Denk alsjeblieft altijd aan de "hoeksteen". Jezus wil niet dat we "blindelings" volgen, maar dat we oplettend zijn en niet struikelen over "tegenspraken".

Een typisch voorbeeld van een tegenspraak in het Lorber-werk hier in de´ Jeugd van Jezus´ is de verwarring in het aantal kinderen van Cyrenius, waarin enerzijds sprake is van drie meisjes en vijf jongens en dan weer van vijf meisjes en drie jongens, waarbij dan in de verdere context duidelijk wordt dat het om vijf meisjes en drie jongens gaat.

 

Jezus maakt deze "fouten/tegenstrijdigheden" heel bewust om de volgende redenen: "Om ons te behoeden voor een blinde letterlijkheid. Materiële numerieke fouten zijn volkomen onbeduidend vergeleken met de ziels-, geestelijke, hemelse en goddelijke waarheden van het werk van Jezus door Lorber. Alleen de wereldse geest van de wereldwijze eist dat het werk van Jezus door JL een perfect wiskundig leerboek moet zijn, vooral in materiële en uiterlijke termen! Jezus gaf de mensheid echter geen wiskundig leerboek door JL, maar een puur geestelijk leerboek dat bedoeld is om onze nog slapende Zuivere Geest wakker te maken! Daarom schreef Jezus dit geestelijke leerboek door JL in de vorm van de leermethode van de engelen met vele schijnbare tegenstrijdigheden en ook enkele kleine, uiterlijk-materiële fouten!"

 

Om dezelfde reden stond Jezus bijvoorbeeld toe dat de vier evangelisten in het Nieuwe Testament vier verschillende, soms tegenstrijdige verslagen van Zijn opstanding doorgaven.

 

[HiG.03_42.03.28,02] ´Maar wat betreft het aantal vrouwen klopt geen enkele verklaring, want het waren er zeven; alleen Lukas blijft neutraal met de toevoeging: En de anderen. En in Johannes zegt Magdalena tegen Petrus: 'Wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd´. Maar wat betreft de oorzaak van dit ongelijke aantal vrouwen, heeft dit zijn reden, ten eerste, in de onwetendheid volgens welke de evangelisten zelf het volledige aantal niet kenden - en ten tweede, opdat de vrouwen een aanstoot zouden worden voor de wereld - en ten derde, opdat niemand de goddelijkheid van Mijn Woord zou kennen uit het aantal vrouwen, maar alleen uit de levende activiteit uit het diepst van zijn hart!´

 

"En zo moeten wij ook de goddelijkheid van de 'Jeugd van Jezus' niet ervaren vanuit het aantal jongens en meisjes dat Cyrenius aan Jozef ter verzorging gaf, maar alleen vanuit de levende liefdesactiviteit vanuit de bodem van ons hart!"

[HiG.03_42.03.28,20] ... ´laat je niet afschrikken door zulke muggenziften, maar word gretig en waarachtig doeners van het woord, en je zult spoedig geen tegenspraak meer tegenkomen.´

 

De uitkomst:

Er is dus "slechts" een "wachten" op de brandbare soorten ether die hier en daar ontbranden en andere grote aardstormen van allerlei soorten en typen.

Iedereen kan elke dag zien hoe de aarde/natuur zich meer en meer "verdedigt" tegen de aanvallen (destructieve woede) van de mens (zie oorzaak en gevolg) - het is allemaal slechts een kwestie van tijd!

 

´s Werelds meest vooraanstaande klimaatonderzoeker, klimaatwetenschapper en oprichter van het Potsdam Institute for Climate Impact Research, Hans-Joachim Schellnhuber, zei het volgende over de klimaatcrisis in een interview met het blad "Stern" op 2 april 2024. 30 jaar geleden had hij niet verwacht dat de situatie zo dramatisch zou worden: "We dachten dat het voortbestaan van onze beschaving op het spel stond, dat de mensheid niet zo koppig en onverschillig kon zijn dat ze geen beslissende tegenmaatregelen zou nemen. Het feit dat mensen bereid zijn om voor het gemak collectief zelfmoord te plegen ging onze verbeelding te boven."

We bevinden ons momenteel in het slechtste tijdperk dat de menselijke geschiedenis ooit heeft meegemaakt en de massa realiseert zich dat helemaal niet.

 

Ja, een probleem is dat het voor ons NO-vrienden moeilijk is om de timing van de fase van permanente achteruitgang in te schatten en ja, het wordt nog steeds erger. Maar volgens Jezus zal deze tijd verkort worden.

We kunnen en mogen vertrouwen op Jezus' uitspraken "zo dichtbij het jaar 2000", die Jezus deed op de leeftijd van ongeveer 30/31 jaar en opmerkelijk vaak herhaalde - als een bijzonder goede, liefdevolle leraar die Zijn leerlingen uiterst nauwgezet voorbereidt op een komende belangrijkste test en wil dat iedereen zo goed mogelijk slaagt voor deze test - VERTROUWEN!

 

IEDEREEN dient zich ervan bewust te zijn dat het hierboven beschreven scenario op ELK MOMENT (!) kan en zal gebeuren!

"Ik kom als een dief in de nacht." Als kinderen van God komt Jezus ons niet halen als een dief in de nacht, maar wachten we op Hem als onze Redder, onze geliefde Vader.

 

UpToDate 2024-2025