De Eindtijd

 

In Jakob Lorber is voorspeld dat de mens het milieu zal vernietigen en dat het lot van de katholieke kerk in de eind­tijd beschoren zal zijn. Daarover zegt Jezus: 'Dit volk vereert Mij in gemetselde kerken met klokgelui, met orgels en aller­lei blaasinstrumenten, met geklingel en getingel, met wierook en brandende kaarsen, in gouden gewaden', 'doch in het hart hoeft men niet te vragen of het dicht bij Mij staat of juist ver van Mij verwijderd is.' (Gesch. uit de hemel, deel 2)

 

En wat komt er uiteindelijk bij dit soort vervlakte religiositeit van het katho­lieke volk tevoorschijn, vraagt de Heer in de Nieuwe Openbaring. [De gevaren van de ceremoniële godsdienst en ceremonieel bidden  - GJE9-209]. Zijn antwoord luidt: 'Zie, de mensen verwijderen zich steeds meer van God, in plaats dat zij in hun hart en in de liefde en in waar, levend geloof en vertrou­wen steeds dichter en dichter bij Hem komen te staan...' '... en God moet uiteindelijk weer door de mond van een nieuwe profeet de mensen toeroepen en met luide stem zeggen: Zie, dit volk eert Mij met zijn lippen en met ijdele, dode wereldlijke ceremoniën, doch het hart van deze mensen is ver van Mij.' (GJE9-209:4) 'Het werk van de schijn en van de ceremoniën zijn voor hen belang­rijker dan de levende God zelf, die tot hun spreekt.' 'Laat dat alles varen, ­behoudt enkel en alleen de liefde.' 

 

Over het lot van de katholieke kerk voorspelt Lorber voor de nabije toekomst: De kerk, zo staat er in de Nieuwe Openbaring, is door heerszucht en macht verminkt (Predikingen vd. Heer, blz.49)  -

 

‘Het licht, het ware rijk Gods kan nimmer van Rome uitgaan.' 'Want wat daar geschiedt, is slechts van zuiver uiterlijke aard.' (HG, deel 2)

'.. .zij veranderden het goddelijke in iets van de wereld, zij gaven de mensen de schors in plaats van de kern van het geestelijke leven.' (Predikingen vd. Heer, blz.65)

 

Jezus zegt verder: ‘Het zal tot allerlei gevechten en kleine oorlogen komen, ter verdeemoediging van alle machthebbers die Mijn licht willen tegenhou­den. Want van nu af aan zal Ik met al die machthebbers geen geduld en mede­dogen meer hebben. Dat kun je wel geloven, omdat Ik het je Zelf verkondig.’ [GJE10-27:8]

 

‘Dit moet allemaal worden toegelaten vanwege de zelfbeschikking en de ware levensvorming van iedere enkeling op zichzelf, zonder welke niemand een echt kind van God kan worden en binnen kan gaan in de eeuwige heerlijkheid van de Vader!’ [GJE3-228:8]  ‘Ik kan de mens zijn vrije wil niet afnemen, omdat hij anders geen mens zou zijn.’ [GJE8-213:22]

 

Het fanatisme en de hedendaagse terreur is 2.000 jaar geleden al aan de discipelen voorzegd: ‘Als Mijn leer echter eenmaal met het zwaard onder de volkeren verbreid zal gaan worden, zal het er weldra heel ellendig uitzien op deze aarde. Het bloed zal in stromen vloeien, en alle zeeën zullen op treurige wijze gekleurd worden. Wees daarom allemaal vreedzame arbeiders in Mijn naam, en vermijd alle getwist en geruzie! Werk alleen door Mijn liefde in jullie harten; want in de liefde ligt de grootste kracht en macht verborgen!’ [GJE10-106:14]

'Allen die de wederoprichting van een rijk Gods op aarde met uiterlijk vertoon verbreiden zullen in hun blinde hoop zeer worden teleurgesteld, want een zoda­nig rijk zal op aarde nimmer in de levende waarheid uit Mij en in Mij worden opgericht.' 'Weliswaar zullen valse profeten dat doen en daarbij Mijn naam voeren, doch Ik zal in een zodanig rijk nimmer wonen en tronen. Zie, zo is het volgens de volledige waarheid met de oprichting van Mijn rijk op deze aarde gesteld.' (GJE10-73: 9,10]

 

‘Nog steeds klampen de mensen zich vast aan ceremoniën en gebrui­ken, - een teken, dat zij in wezen nog zeer materieel zijn, en alleen materiële zaken verlangen en begrijpen.’ [Predikingen, hfdst.18]

 

‘Zij gelijken op de meeste toe­hoorders uit die tijd (Jezus' tijd, Egg.). Zij zoeken Mij overal in de kerken, doch niet op de weg des levens, waar zij door daden dienen te bewijzen wat zij zo dikwijls in de kerken beloven.'(Predikingen vd. Heer, blz.111)

 

De gevolgen van de ontaardingsverschijnselen zijn voorspeld, en thans zijn zij voor iedereen zichtbaar. 

'De reden dat Ik thans zoveel brood des hemels geef als sinds Mijn verblijf op aarde nimmer is geschied is dat juist nu het tijdpunt naderbij komt waarop de wereld een hoogtepunt aan dwa­lingen en afwijkingen van Mijn scheppingswerk zal bereiken.'  - 'Ik wil nu de ongelovigen de ogen openen en de tekstverklaarders van Mijn Bijbel (de dominees en priesters) de eigenlijke betekenis verklaren.' (Predikingen vd. Heer, blz.89) 

 

De Heer doet niemand van ons enige dwang aan, maar nodigt uit tot volledige vrijheid.  We moeten daaruit geen verplichting maken, anders kunnen we Zijn kinderen niet worden, en zal men op zijn weg slechts rotsen, klippen en doornen aantreffen.’ 'De volledige ont­wikkeling van zijn eigen leven heeft ieder mens in zijn eigen handen gekre­gen.' [GJE1-93:8] - 'Het geloof aan een autoritaire macht biedt de ziel veel te weinig licht.' [GJE8-27:13] 

 

De apostel Petrus heeft volgens de verkondigingen van de Nieuwe Openbaring het volgende voorspeld: '... na enkele eeuwen zal men in Rome beweren dat gij deze stoel zelf hebt gesticht.

 

‘Die valse stoel zal weliswaar lang standhouden, veel meer dan duizend jaar, maar zal de leeftijd van tweeduizend jaar niet bereiken! Reken nu maar, wanneer je rekenen kunt!

Wanneer de valse stoel vermolmd geraakt is en geen stevigheid meer zal hebben, zal Ik wederkomen en Mijn rijk met Mij. Dan zullen ook jullie met Mij mee naar de aarde komen en Mijn getuigen zijn tegenover diegenen bij wie wij nog het ware en zuivere geloof zullen vinden.

Maar er zal in die tijd ook een grote zuivering nodig zijn, opdat de mensen Mij weer zullen kennen en alleen in Mij zullen geloven. Maar over wat Ik jullie nu in vertrouwen geopenbaard heb moeten jullie [de discipelen] nu nog zwijgen! De tijd zal wel komen, waarin het luid van alle daken verkondigd zal worden.’ (GJE8-162:2-6)

 

Tegen de huidige vrienden van de Nieuwe Openbaring wordt gezegd: 'Bekommert u niet om de tegenstanders! Hoe meer de tijd verstrijkt en Mijn schapen talrijker worden, des te minder kan deze leer (de Nieuwe Openbaring) onbekend blijven, des te groter zal echter ook de weerstand tegen deze lering en haar aanhangers worden. De strijd moet ontbranden.' - 'Let wel, het zijn miljoenen mensen die naar de juiste deur van het licht geleid moeten worden geleid.'  [Predikingen van de Heer, blz.72] - 'Vreest niet dat zij zullen overwinnen.'  [Predikingen van de Heer, blz.59]

 

'Uit de uiterlijke (reguliere) kerk zal uiteraard nimmer het Rijk Gods voortko­men, dat het eigenlijke, innerlijke, eeuwige geestelijke leven is. Doch deze uiterlijke kerk is volgens Mijn voorziening en voorzorg een bescherming voor de innerlijke kerk, die een ieder gemakkelijk kan vinden wanneer hij haar maar wil vinden. En daarbij is het om het even in welke uiterlijke kerk hij zich bevindt - als zij maar op enige wijze Mijn naam en Mijn woord verkondigt.' (Hemelse Geschenken, deel 2]

 

'Indien Gij afvallig wilt worden (d.w.z. uit de kerk wilt treden), dan zal uw broeders maar weinig zegen deelachtig worden.' (Hemelse Geschenken, deel 1]

(Hierbij de opmerking dat niemand uit een kerk hoeft te treden – men kan natuurlijk gewoon lid blijven van een kerk. De Nieuwe Openbaringen – beter gezegd: HET NIEUWE WOORD benadrukt om de Heer trouw te blijven [en dus ook zichzelf], ongeacht de lidmaatschap van een kerk. Want een kerk is immers geen sekte, maar een losse gemeenschap van gelijkgezinden, geestesvrienden. Dat  doen de volgelingen van de Nieuwe Openbaringen op deze wijze ook.  De Heer: ‘Daarom zou je niet tot een sekte of orde moeten willen behoren, als je wilt leven, maar alleen uit Mijn liefde, en dan zijn er geen belemmeringen meer! [Geschenken uit de Hemel, deel 2 - 23. Mai 1842,] -

 

De tweede brief van Petrus (1:21) dat 'profetie die uitkwam nooit is voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben profeten van Godswege gesproken'.

 

De Nieuwe Openbaring zegt hierover: 'Al het slechte dat thans op de wereld ogenschijnlijk als zodanig te zien is, is niet door Mij geschapen, doch een pro­dukt van het misbruik van de vrije wil door de mensen. Als vrije wezens kun­nen zij doen wat zij willen, doch de gevolgen daarvan hebben zij dan ook aan zichzelf te wijten.' [Predikingen van de Heer, blz.45]

 

De kinderen der wereld zullen het zeer duistere bijgeloof met alle geweld onder­drukken en de groten en machtigen der aarde in meer dan grote verlegenheid brengen, omdat door de wetenschap allerlei soort kennis het gewone en lange tijd met alle geweld blind gehouden volk zal beginnen in te zien dat het alleen maar geknecht is geweest ter wille van de wereldse roem en het com­fortabele leven van die groten en machtigen, die zelf geen geloof hadden.’ [GE9-89:1-3]

 

'... De machthebbers zullen van de mensen gebruik maken alsof het dieren zijn en zij zullen ze in koelen bloede gewetenloos laten afslachten, wanneer dezen zich niet zonder enige tegenspraak aan de wil van de sterke macht onderwerpen. De machtigen zullen de arme mensen met velerlei vormen van druk kwellen en alle vrijere geesten met alle middelen vervolgen en onderdrukken. . .' (GJE1-72:2) 'Van nu af aan (22 n. Chr.) tot die tijd zullen nog duizend en bijna duizend jaar verstrijken.' (GJE1-72:3) [Het is al begonnen in 2020]

 

Maar zie je niet hoe de Noordse ijsbeer [Rusland] zijn tanden scherp op het ijs slijpt? - Hij wil het zeehondenvlees niet meer eten. Hij verlangde naar het vee en de schapen van het zuiden. - Binnenkort zal hij alle hoektanden uit de achterste tanden van het ijs puntig slijpen. Wee dan het dikke vee en de dikke schapen van het zuiden! Ik zeg je dat hun vet erg zal stollen aan de Siberische ijskust! [Geschenken uit de Hemel, deel 2 – 20-12-1846]

 

'Er zullen nog vele steden door vuur en water worden gelouterd.' [Geschenken uit de Hemel, deel 2]

 

'Het ene volk wil groter zijn dan het andere, het ene rijk machtiger dan het andere. De hoogmoed der volkeren is alle perken te buiten gegaan, tot in de hoogste hemel is de stoom van de hel al opgestegen.' 'En ziet, de tijd is aange­broken, voor uw ogen onthuld: een volk trekt ten strijde tegen een ander volk! Wanneer gij vraagt waarom, dan zeg Ik u: uit zuivere hoogmoed.' (Wederk. v. J. blz.6)

 

'Over de aarde komt nu een geestelijke zondvloed, zoals er 4000 jaar geleden ten tijde van Noach een stoffelijke zondvloed is geweest. Gene doodde het vlees, deze echter doodt ziel en lichaam.' (Wederk. v. J., blz.27, hfdst.6)

 

'Als met de natuurlijk toenemende bekwaamheid van de mensen ook hun zelf­zuchtigheid, hebzucht en heerszucht toenemen en daardoor het gemoed van de mensen steeds meer verduistert, dan kunnen de kwade gevolgen daarvan uiteraard niet uitblijven.' (GJE5-108:4)

 

‘Voorts moeten jullie matig zijn in het eten en drinken en niet begerig zijn naar gekunstelde lekkernijen, dan zullen jullie lange tijd de gezond­heid van je lichaam behouden en de dood op hoge leeftijd zal zijn als het aangenaam inslapen van een moe geworden arbeider in de ware wijngaard van God. De ziel zal daarbij zalig en helderziend uit het broos geworden lichamelijke omhulsel wegzweven en onmiddellijk door vele vrienden in de onbeschrijfelijke vreugde van de hemelen binnengeleid worden, en ze zal eindeloos blij en opgewekt zijn, omdat ze eindelijk verlost is van deze wereld en de ellende ervan.’ [GJE8-82:11]

 

‘Als het begerige winstbejag van de mensen zich een­maal teveel aan de bossen zal vergrijpen, zal het ook zwaar zijn voor de men­sen om op deze aarde te leven en te bestaan, en wel het zwaarste, waar het uit­dunnen van de bossen te sterk de overhand krijgt - wat jullie ook kunnen onthouden, om de mensen bijtijds voor zulke lichtzinnige ondernemingen te waarschuwen.’ [GJE9-63:6]

 

De Heer: ‘Jullie zullen dan ook begrijpen dat al die verschillende dieren naast de mens op deze aarde toch ook een plek moeten hebben om te wonen, omdat ze nodig zijn voor de uiteindelijke ontwikkeling van de mens volgens Mijn orde. En daar zijn dan ook hier en daar op aarde dergelijke grote en dichte bossen voor nodig. Daarnaast dienen ze echter nog duizenden andere doeleinden. [GJE8-63:4]

(DE HEER: 'Kijk naar de bergen vol bossen en struiken! Kijk, deze zuigen in de benodigde juiste hoeveelheid alle voor hen geschikte natuurgeesten (elektriciteit, magnetisch fluïdum) op. Ga maar eens alle bergen ontbossen, dan zullen jullie de gevolgen daarvan, die zeer bitter smaken al binnen korte tijd merken! Daardoor zullen grote massa's vrije ruwe natuurgeesten de lucht, die de hele aarde omgeeft, steeds meer gaan bevolken. Omdat deze natuurgeesten geen geschikte behuizing en werkterrein kunnen vinden, zullen ze zich massaal gaan verenigen en door hun onrust en door hun honger en dorst de verschrikkelijkste en alles vernietigende stormen veroorzaken en hele landen zodanig te gronde richten, dat daar honderd of duizend jaar lang niets anders te voorschijn zal komen dan hier en daar een mosplantje, zoals er op de wijde aarde tegenwoordig nog steeds zulke uitgestrekte plaatsen en vlaktes zijn.’ [GJE5-109:1]


De Heer verder: ‘Kijk naar de hoge bergketens die erg dicht bebost zijn. Ga er met tien maal honderdduizend mensen heen, leg vuur aan en verbrand al die bossen, dan zullen de bergen helemaal kaal zijn! Wat zal dat echter tot gevolg hebben? De vele daardoor werkloos en naakt geworden natuurgeesten zullen dan in de vrije lucht beginnen te woeden en te razen. Ontelbare bliksems, wolkbreuken van de verschrikkelijkste aard en voortdurende hagelbuien zullen daarop de gehele wijde omgeving vernietigen. Dat is allemaal een heel natuur­lijk gevolg van het vernielen van die bossen. Zeg eens, of ook daar weer sprake is van Gods toorn en Zijn wraak!’ [GJE4-143:5]

 

‘Tegen het eind van de genoemde tijd zal Ik steeds grotere profeten opwekken, en met hen zullen ook de gerichten zich vermeerderen en uitgebreider worden. Er zullen ook zware aardbevingen komen en ver­woestende stormen, grote prijsstijgingen, oorlogen, hongersnood, epide­mieën en nog veel ander kwaad, en, zoals Ik al voorheen al gezegd heb, er zal geen geloof­ behalve bij heel weinigen -onder de mensen zijn, die in het ijs van hun menselijke hoogmoed helemaal zullen verkillen, en het ene volk zal tegen het andere optrekken.’ [GJE6-150:15]

 

‘Willen de mensen nog een keer een zondvloed, dan hoeven ze de bergen maar ijverig af te graven en te doorboren, dan zullen ze daardoor de sluizen openen voor de onderaardse wateren! Willen ze de gehele aarde in vlammen zien, dan hoeven ze maar ijverig alle bossen te vernietigen, en de natuurgeesten (elektriciteit) zullen dermate toenemen, dat de aarde opeens in een bliksemvuurzee gehuld zal worden! Ben Ik het dan soms, die de aarde door het vuur wil teisteren?! Leer daarom de mensen om wijs te zijn, omdat ze anders zelf het gericht over zich zullen oproepen! Ik weet echter dat het zal gebeuren, en toch kan en mag Ik niet belemmerend daartegen optreden door Mijn almacht, maar slechts door de leer.’ [GJE5-109:7]

 

In het boek ‘Levensgeheim’ beschrijft JL de vernietiging van de bossen en dat dan de stormen en onweersbuien vrij spel hebben. De klimaatomstandigheden heeft de mensheid aan zichzelf te danken en dat is niet te beschouwen als ‘natuurlijke verschijnselen’ op de hele aarde. 

 

De Heer zegt: ‘Alle onheil, epidemieën, allerlei ziekten bij mensen en dieren, slecht weer, magere en onvruchtbare jaren, vernietigende hagel, grote, alles vernietigende overstromingen, orkanen, grote stormen, grote sprinkhanenpla­gen en dergelijke meer, zijn louter gevolgen van de tegen de orde ingaande handelwijze van de mensen!’ [GJE4-144:2]

 

'In Mijn grote huishouding' is alles welberekend, zegt de Heer. Een ingreep door mensen­hand kan zich slechts aan de mens zichzelf wreken, omdat hij zijn berekeningen hoger aanslaat dan de Mijne.' (Levensgeheimen)

 

…‘Ik zal nog een an­dere engel zenden, namelijk de honger- en tegelijkertijd pestengel. Deze le­ringen zullen de mensen beslist andere normen leren kennen dan die welke hen thans bezielen.' (Wederk. V. Chr., hfdst. 6) …’Er zullen oor­logen, grote duurte en hongersnood ontstaan, want de aarde zal onvruchtbaar­der worden.' (GJE3-33:4). Lorber schrijft dat een ‘groot ongeluk’ wordt opgeroepen door het slechte gebruik dat de menden van hun eigen aardbodem maken. [Wederkomst van Christus]

 

In de eindtijd ook 'een bovenmatige duurte' ontstaan: ‘Zo zal ook het ene volk tegen het andere opstaan en het met vuurwapens te lijf gaan. Daardoor zullen de heersers in grote, niet af te lossen schulden raken en hun onderdanen kwellen met onmogelijk hoge belastingen. Daardoor zullen er buitensporige duurte, hongersnood, vele kwaadaardige en besmettelijke ziekten en epidemieën onder de mensen, de dieren, en zelfs de planten ontstaan.

  

‘God de Heer heeft er door Zijn orde al voor altijd voor gezorgd, dat al het slechte en verkeerde zich altijd zelf vernietigt; en hoe meer dit naar alleenheerschappij begint te streven, des te eerder zal het zichzelf vernie­tigen.’ [GJE5-46:7]

 

‘Een werelds mens die dan zijn ziel wil redden, moet zichzelf geweld aandoen en beginnen met zoveel mogelijk alle wereldse zaken te ver­loochenen. Als hij dat met veel vlijt en ijver doet, zal hij zichzelf redden en tot het leven ingaan. Doet hij dat echter niet, dan kan hij op geen andere manier worden geholpen dan door veel werelds lijden, opdat hij de wereld met haar heerlijkheid leert verachten, zich tot God bekeert en zo begint Zijn geest in zich te zoeken en zich meer en meer met Hem te verenigen. Ik zeg je: Het geluk van de wereld is de dood van de ziel!’[GJE2-132:13]

'Pas dan wanneer de wereld tot het inzicht komt dat er behalve Mij geen heil te verwachten is, zal de vrede de aarde kussen.' (Hem. Gesch. deel 1]

 

'Oorlogen zullen ontketend worden, gro­te duurte en hongersnood zullen de mensheid teisteren.'. Spoedig na deze tijd', staat er dan, 'zal het er op de aarde voor het leven van de mensen zeer slecht gaan uitzien.' (GJE3-33:4)

 

‘De leer die Ik jullie nu geef is Gods woord en blijft eeuwig, en daarom zullen de mensen waar we het nu over hebben ook alleen deze leer van Mij krijgen, die jullie van Mij hebben ontvangen; maar in die tijd zal die hun niet in verhulde vorm, maar volledig onthuld naar zijn hemelse en geestelijke betekenis worden gegeven, en daaruit zal het nieuwe Jeruzalem bestaan dat uit de hemelen op deze aarde zal neerdalen. In het licht daarvan zal het de mensen pas duidelijk worden hoezeer hun voorgangers door de valse profeten om de tuin zijn geleid en bedrogen, evenals nu de Joden door de Farizeeën.’ [GJE9-90:2]

 

‘Ook zullen er hevige stormen op het vasteland en op zee zijn, en aardbevingen, en de zee zal op vele plaatsen buiten haar oevers treden, en dan zullen de mensen in grote vrees en angst geraken vanwege de dingen die dan over de aarde zullen komen!’ [GJE8-185:4]

 

'Azië zal door een groot we­reldoordeel worden gelouterd.' Dan zal ook het bericht van Mijn persoonlijke weder­komst gemakkelijk binnen zeer korte tijd over de hele aarde verspreid kun­nen worden, en dus ook naar Azië.

Maar dan is opnieuw de vraag: zal dat bericht bij de blinde en dove hei­denen van dat werelddeel ook geloof vinden?  Ik denk en zeg, dat dat waarschijnlijk pas het geval zal zijn wanneer het door een groot wereldgericht gelouterd zal worden!’ [GJE9-94:11-13]

 

'Zal ik over het oordeel waarover Gij ons heden hebt verteld, iets op het perkament noteren?' vroeg Johannes aan de Heer, waarop deze hem zei: 'Laat dat maar achterwege, want in gene tijd zal Ik zulke dingen bij monde van nieuwe zieners en profeten doen openbaren aan de mensen die van goede wil zijn.' [GJE10-157:1,2]

 

'Ik zal hun al datgene wat thans in Mijn tegenwoor­digheid wordt gesproken door hun hart in de pen spreken.' '... aangezien de mensen in gene tijd [onze tijd] vrijwel allen kunnen lezen en schrijven, zullen zij de nieu­we boeken kunnen lezen en begrijpen. En deze vorm van verspreiding van Mijn nieuw en zuiver weergegeven leer uit de hemelen zal dan vele malen snel­ler en effectiever tot alle mensen op de gehele aarde kunnen worden gebracht dan thans door de boden in Mijn naam van mond tot mond.' (GJE11-94:4,5)

 

'De vindingrijke mensen zullen het met de wapenen zo ver drijven dat al spoedig geen enkel volk meer tegen een ander volk een oorlog zal kunnen beginnen. Want wanneer twee volkeren elkaar met zulke wapenen aanvallen, dan zullen zij ook gemakkelijk en spoedig tot de laatste man te gronde gaan, wat voorzeker geen van beide partijen een werke­lijke overwinning en voordeel brengt. Dat zullen de koningen en legeraan­voerders al spoedig inzien...' (GJE8-185:9)

 

‘Evenals deze nacht nu bestaat in de heidense, blinde en zinloze ceremonie, die men godsdienst noemt, zal die ook in die tijden bestaan, maar door het derde soort vuur uit de hemelen geheel en al verwoest en vernietigd worden!’ [GJE8-186:3]

 

 'De vierde soort vuur zal uit grote natuurlijke aardrevoluties van vele verschil­lende soorten bestaan, en wel met name op die plaatsen op de aarde waar de mensen te grote en pronkzuchtige steden gebouwd hebben, waar de grootste hoogmoed, de liefdeloosheid, slechte zeden, onrechtvaardige rechtspraak, macht, aanzien, traagheid en daarbij anderzijds de grootste armoede alsook allerlei nood en ellende (sloppen], heersen, die ontstaan zijn door het te zeer gegroeide genotzucht van de groten en machtigen.' (GJE8-186:4)

 

'In zulke steden zullen uit overdreven winstbejag ook allerlei fabrieken op zeer grote schaal worden gebouwd, en daarin zullen in plaats van mensenhan­den vuur en water werken te zamen met duizend vernuftige, van erts vervaar­digde machines. Gestookt zal er worden met de oude steenkool, die de men­sen in reusachtige hoeveelheden uit de diepte der aarde omhooghalen. Wan­neer dit handelen en werken door middel van de kracht van het vuur eenmaal zijn hoogtepunt heeft bereikt, dan zal op die plaatsen de lucht van de aarde te zeer met de brandbare ethergassen bezwangerd zijn, die dan al spoedig op ver­schillende plaatsen in brand geraken en deze steden en gebieden alsook vele van haar bewoners in de as zullen leggen; en dat zal dan zeker ook een grote en effectieve loutering zijn. Wat echter het op deze wijze ontketende vuur niet zal bereiken, dat zal alle mogelijke grote aardstromen teweegbrengen waar dat nodig is, want zonder noodzaak zal niets vernietigd worden.' (GJE8-186:56)

 

...’Wat Ik onlangs in Jeruzalem in de tempel met de geldwisselaars en handelaars heb gedaan, dat zal Ik dan in het groot op de gehele aarde doen en zal alle winkels en wisselkra­men laten vernietigen door de vijand die Ik uit de wijde luchtruimten van de aarde zal zenden gelijk een flitsende bliksem met groot geraas en gedonder. Voorwaar, tegen hem zullen alle legers der aarde tevergeefs strijden, doch Mijn weinige vrienden zal de grote onoverwinnelijke vijand geen leed toevoe­gen, en hij zal hen voor een geheel nieuwe kweekplaats verschonen, waaruit nieuwe en betere mensen zullen voortkomen.' (GJE5-108:2,3)

 

'Thans komt de tijd dat Ik de aarde aan de bewoners van de grotere planeten zal tonen en hun het standpunt van diegenen duidelijk zal maken die uitgetrokken zijn om Mij te zoeken en op deze aarde zijn gekomen. Dat zal bij hen beslist grote opwinding teweegbrengen, en deze opwinding zal van Venus tot Urka reiken. Dan zal het geschieden dat de 'krachten des hemels worden opgewekt', en er zal dan van alle zijden een krachtig schallende roep naar de bewoners van deze aarde uitgaan.’ (Wederk. V.Chr., hfdst.7)

 

'Ik heb nog zeer vele kudden, die niet in de schaapskooi van de aarde wonen, doch die op hun eigen wijze op talloze andere aard- en hemellichamen leven. Deze moeten allen naar de schaapskooi van het eeuwige leven worden geleid.' (Geestelijke Zon deel 1, hfdst.61:9)

 

‘Thans, nu we bijna aan het eind van de hele profetie staan en het meeste al voorbij is, wil Ik u stap voor stap deze openbaring verklaren. Daarmee kunt u dan zelf beoordelen, hoe ver allen van de eigenlijke betekenis verwijderd waren, die alleen letterlijk wilden ontdekken, wat uitsluitend door ge­lijkenissen kan worden verklaard.’ [Wederk. v. Chr. hfdst.12]

 

'Gij kunt u niets dwazers voorstellen dan bijvoor­beeld aan de sterrenhemel een zogeheten crucifix te ontwaren.' (Hem. G., deel I)

 

'Zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid' verklaard. 'Daaronder moet worden verstaan 'het levende woord in het hart van de mens of Mijn eeuwige en allesomvattende liefde, en deze is 'van grote macht en heerlijkheid'. En de 'wolken des hemels' zijn de oneindige wijsheid zelf in dit levende woord. Dat is in het kort de betekenis van deze passage.' (Hem. G., deel I – Matth.24:30]

 

'Wanneer alle geestelijke en materiële oorlogen voorbij zijn, dan zullen allen Mij gemakkelijk begrijpen en ook Mijn geboden gewillig navolgen, die met de naastenliefde beginnen en met de liefde tot God eindigen.' -  'Er zal dan ook nog slechts één kerk bestaan en één herder en één kudde.' - 'Deze tijd staat in de Openbaring van Johannes onder de titel 'het duizendjarige rijk' of 'het nieuwe Jeruzalem'. (Wederk. v. Chr. hfdst.12]

 

Aan het 'duizendjarige rijk' gaat echter de eindtijd, het oordeel vooraf. 'Het meeste uit de Openbaring van Johannes als ontwikkelingscrisis is reeds voor­bij, doch het ergste komt nog.' 'Zijt op alles voorbereid! Niet Ik, doch de dier­lijke aard van de mens, hun tomeloze heerszucht en gelddorst zal ook deze toornschalen en bazuinbeelden helpen vullen.'  (Wederk. v. Chr. hfdst.12]

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het 'duizendjarige rijk' dat na de eindtijd zal komen, volgens de uiteenzettingen van de Nieuwe Openbaring niet alleen maar als een periode van duizend jaar moet worden beschouwd, doch als een tijd waarin 'het geestelijke over het materiële heeft gezegevierd'. … Maar ook op dát duizendjarige rijk zal nog een andere pe­riode volgen, waarin de menselijk dierlijke natuur zich haar laatste inspanning zal getroosten en de gevallen grote geest zijn afstammelingen zal willen opeisen. Maar tevergeefs zal zijn streven zijn, en er zal dan ook voor hem de vraag komen, of vooruit of terug, wat zijn verdere be­staan of niet-bestaan zal bepalen! (Wederk. v. Chr. hfdst.8]

 

Dat zal een periode zijn 'waarin de ontwikkeling van de ziel op de eerste plaats staat' en 'de hardheid van de ziel niet meer kan voorkomen en het recht van de sterkste geheel verdwijnt' (GJE9-77) - 'Dit rijk bestaat reeds lang in de geest en de harten van de goede mensen.' (GJE9]

 

‘Wat Ik nu tegen jullie zeg, zeg ik ook tegen allen die jullie over duizend en nog eens duizend jaar, iets meer of iets minder, zullen volgen. Daarna komt er weer een andere laag van de aarde om uitgegist en bewerkt te worden met of zonder mensen; want de aarde is groot en zij bevat veel geesten die in het gericht wachten op v

 

‘In de laatste tijd’ komt er een volledige gevoelloosheid van de jeugd, die uitsluitend voor het lijfelijke wordt opgevoed grote ontsteltenis teweeg zal brengen.’  [Hemelse Gesch., deel 2]

 

'Wanneer gij de wereld steeds euveler en slechter ziet worden, wanneer de mensen steeds ontevredener, steeds mismoediger, steeds wreder en steeds egoïstischer worden, dan is overal de reden dat niemand de eigenlijke weg naar de vrede, de bescheidenheid en de volledige overgave aan Mijn leiding ziet.' 'Dit is het bewijs hoe weinig er in deze harten van godsdienst of van het begrip van een eeuwig, geestelijk leven te vinden is.' (Predikingen van de Heer, hfdst.26)

 

Op de meest elementaire vragen kan de wetenschap geen antwoord geven, het positivisme kan niet doordringen tot het laatste en belangrijkste - het geeste­lijke. 'Alle geleerden van de wereld, ook al zijn zij nog zo groot, kunnen met hun diploma's en doctorshoeden niet te weten komen wat er na de dood met de mens gebeurt. . .' (Bijbelteksten en verb. betekenis]

 

‘Als jullie je echter weer door de verleidingen van de wereld laten gevangen nemen, dan moet je het ook aan jezelf wijten als de hemel zich steeds meer voor je gaat sluiten; en als je in grote nood zult raken en de hemel om hulp zult roepen, dan zul je geen hulp krijgen! Want het is onmogelijk dat Iemand die met wat dan ook aan de wereld hangt, tevens in gezegende  verbinding met de hemel staat’.       [GJE1-167:16]

 

‘Als zij maar schitterende paleizen voor zichzelf kunnen bouwen, op zachte bedden kunnen liggen, en hun buik met de heerlijkste lekkernijen kunnen vullen en hun huid kunnen bekleden met zachte, dure kleren, dan hebben zij genoeg en zijn zij tevreden; want dan hebben zij dat, wat hun zelfzuchtige, lichamelijke leven ook maar verlangen kan tijdens de korte tijd van hun aardse bestaan.’  [GJE4-236:4,5] 

 

'Mijn Heilige Geest', staat er in de Nieuwe Openbaring, 'is in de huidige han­delingen van de wereld nergens te zien, waardoor deze wereld als wees volle­dig alleen staat. Ik laat haar echter nog enige tijd stijgen, totdat zij de juiste hoogte heeft bereikt van waaruit zij kan vallen.' (Wdk. v. Chr.hfdst.4)

 

'Een ieder van u moge toch bedenken dat de aarde onmogelijk een paradijs kan zijn, aangezien zij een proefterrein moet blijven voor iedere geest die in het logge vlees der mensen is gelegd; zonder dit proefterrein kan geen enkele geest een volmaakt eeuwig leven deelachtig worden.' (Hemel en Hel, hfdst.85:10)

 

'Vergeet niet dat dit aardse leven, dat zo vluchtig langs u heen snelt, een proe­ve, een proefleven is.' (Predikingen v.d. H.) 'Bedenkt, gij zijt niet van deze wereld! Gij waart tevoren geest en zult weer geest worden.' (Predikingen v.d. H.) 'Bedenkt, dat in geestelijk opzicht duizend jaar nauwelijks verdienen een zeer kort ogenblik te worden genoemd - wat is bijgevolg de uiterst korte proeflevenstijd van een mens!' (Geschenken uit de hemel, deel 2]

 

'Bij de huidige levensomstandigheden is het wel eenieders plicht voor de aard­se behoeften te zorgen. Doch deze zorg dient niet zover te gaan, dat zij een mens verhindert naar zijn geestelijk doel te streven en zijn medemensen goed te doen.'(Predikingen v.d. H.)'

 

‘De hele wereld is een constant gericht en een voortdurende dood! Wie de wereld liefheeft is niet geschikt en is ondeugdelijk om een echte leerling van Mij te worden; want de liefde tot de wereld heeft geen leven in zich maar alleen het gericht en de dood. Ik heb echter geen dode, maar volkomen vrije, levende leerlingen nodig.’ [GJE6-220:5,6]

 

'. . . Wie eenmaal door de wereld gevangen is genomen, die zal zich niet dan met de grootste moeite uit haar macht kunnen bevrijden.' (Gr VIII 166, 15)

 

‘Niemand kan nu eenmaal, naar in het evangelie staat en in de Nieuwe Openba­ring nogmaals wordt onderstreept, 'de wereld en haar mammon en tegelijker­tijd ook Gods levende rijk dienen, dat is onmogelijk.' (Gr VIII 77, 14)

  

'Mijn stem kan in de menselijke ziel meestal pas dan duide­lijk weerklinken wanneer de ziel door allerlei bittere ervaringen is verinner­lijkt en zich van uiterlijkheden heeft afgewend.' (Gr XI, blz. 151)

'Er zal zich algemene nood, droefenis en ellende voordoen, zoals de aarde nog nimmer groter heeft aanschouwd.' (GrVIII 185, 2) Dan 'zullen de misstanden van het menselijke leven weldra nog menigeen naar uw zijde geleiden.' (LGh, blz. 90)

'Van nu af aan (ten tijde van Jezus) zullen iets minder dan 2000 jaar verstrij­ken, totdat het grote oordeel zal plaatsvinden.' (Gr VI 174, 7)

 

'. . . Ik, de Schepper van het gehele universum, moet aanzien hoe Mijn schepse­len, die door Mij met de hoogste geestelijke vermogens zijn toegerust, juist de verkeerde weg inslaan, in plaats dat zij - hun hoge afkomst indachtig - het geestelijke tegemoet ijlen.' (Pr 220)

'Duizenden verdwaalden ijlen op een dwaalweg in het vroegtijdige graf. Zij verlaten deze wereld onrijp en komen ginds nog onrijper aan. Wat moet ervan hen geworden? Hier konden zij niet blijven, en ginds behaagt het hun al even­min. 0, gij kent niet de kwellingen van zulke zielen, die besluiteloos ronddo­len! Het verloren aardse is voor hen niet meer toegankelijk, en het geestelijke is voor hun meningen en hun wezen niet passend.' (Pr 110)

 

'Daarom is een opwekking van node, des te meer thans in deze tijd, nu de oplossing van de gehele geestelijke bestemmingskwestie van het mensenge­slacht voor de deur staat en de meeste mensen zich zo aan een wereldse, egoïs­tische handelwijze hebben overgegeven, dat door een zachte aanraking met een vinger welhaast niemand meer kan worden opgewekt, doch voor hen die zo diep in het slijk van de wereld weggezonken zijn, meestal gewelddadige middelen moeten worden toegepast om hen eruit te trekken.' (Pr 309)

 

 Beslist zal echter ook de Nieuwe Openbaring voor velen - evenals tot dusverre het evangelie - een steen des aanstoots zijn. 'Laat hen maar praten', zegt de Reer tot Lorber, 'laat hen Mijn oude (het evangelie, Egg.) en ieder nieuw woord (de Nieuwe Openbaring, Egg.) maar als baarlijke nonsens beschou­wen.' (Ri II, blz. 97)

'Mijn leer heeft hen van hun zoete aardse leven beroofd, dat toch hun hoogste goed is.' (Gr II 24,4) 'Mijn leer eist echter dat de mensen zich datgene ontzeg­gen, wat hun op de wereld het prettigste toeschijnt.' (Pr 130)

 

De waarlijk edele en goede mens is genoegzaam, terwijl de euvele, duistere wereldmens met niets tevreden te stellen is.' (Gr II 201, 7)

 

'In het hiernamaals zal er voor hen wel een plaats zijn, waar hun halsstarrig­heid gelijk was wordt gesmolten.' (Hi II, blz. 143)

 

‘In de Nieuwe Openbaring wordt echter anderzijds ook voorspeld, dat bijna tweeduizend jaar na Christus een geestelijke opwekking van de mensen zal plaatsvinden, 'die zich gelijk een vuurzuil van het ene einde van de wereld naar het andere verplaatst' en die 'vele miljoenen' zal treffen (Gr I 72, 3).

 

Volgens de verkondigingen van Jakob Lorber bestaat er geen twijfel over, dat 'de opgang van de geestelijke en eeuwige waarheidszon' (de Nieuwe Openbaring, Egg.) ondanks alle weer­stand niet kan worden verhinderd.' (Gr VIII 46, 4)

'Mijn werk zal zich ongehinderd in het daglicht openbaren als een grote mag­neet, die alles aantrekt.' (Hi I, blz. 99)

Het aantal mensen, dat voelt dat slechts een opvullen van het religieuze va­cuüm het leven een verloren gegane dimensie en een zin terug kan geven, zal dan steeds groter worden.

 

 

*.*.*.*.*

 

Tijdens de leerperiode van Jezus in het voormalige land Palestina, 2.000 jaar geleden, zei Hij, dat er een ‘nieuwe waarheidsleer’ op komst is in een verre toekomst, dat wil zeggen, dat Zijn ‘oude leer’ opnieuw ‘vernieuwd’ zal worden en dat dit ook zeer nodig zal zijn voor latere toekomstige volken. Tegenwoordig behoren wij ook toe aan deze volken en zijn er een onderdeel van.

 

Wat de oude leer betreft zei Jezus: ‘Alleen de Schrift van de joden bevat de volle waarheid, echter niet onthuld, maar verhuld in overeenkomstige beelden, en wel om de zeer wijze reden, dat de heiligheid van de daarin aanwezige waarheid door de eigenlijke, onreine kinderen van deze aarde niet verontreinigd en onthei­ligd wordt.’  [GJE5-225:2]

 

Tegen een commandant zei Jezus in Genezareth: ‘Ik onderwijs de mensen steeds overeenkomstig hun vermogen om de dingen op te nemen en overeenkomstig datgene waar ze al eerder zelf vaak over hebben nagedacht, maar waarin ze ondanks al hun inspanning niet tot enige waarheid konden komen. En zo komt het dus dat Ik overal als het ware met iets nieuws tevoor­schijn kom; toch is het eigenlijk niet iets volkomen vreemds en nieuws, maar iets wat er al is, maar door de mensen nog niet herkend en begrepen is.' [GJE10-74:10]

 

‘Niemand kan twee heren dienen, die elkaar vijandig gezind zijn; want hij moet ófwel voor de ene oftewel voor de andere kiezen en moet daarom ook een vriend of een vijand van de ene of van de andere zijn! Zo kan ook niemand de wereld en haar dode Mammon dienen, en tegelijk ook Gods levende rijk; want dat is onmogelijk.’ [GJE8-77:14 - Matth.6,24-34]

 

Het ‘definitieve vrederijk’ is het komende ‘duizendjarige rijk’, dat niet letterlijk 1.000 jaar inhoudt, maar een voortdurende periode van vrede tot aan het ‘einde; van de ‘aarde’. Maar er zal nog menige toornschalen van boven worden uitgegoten over de mensheid, om hen tot inkeer te brengen.

 

‘Ik wil nu ongelovigen de ogen openen en de Bijbeluitleggers de eigenlijke zin ervan verklaren. Maar op dit moment ligt de hele wereld op z’n kop en begraven in haar materiegenot. [Pred. v. de Heer]. Op de juiste tijd zal Mijn Woord tot alle mensen komen, die in hun harten er naar verlangen. [Hemelse Geschenken, deel 2]. Op de meer dan duizendjarige strijd [nu bijna 2.000 jaar!!!] zal er een tijd van vreugde volgen. Dan zullen de mensen weer beginnen ‘mens’ te zijn, zoals Ik ze schiep en hebben wil, en zullen ze Mijn kinderen heten!’

 

De Heer zegt: ‘Ik wil het getal van de uitvoerders van Mijn Woord heel precies in vizier nemen’,, Als er op de hele aarde nog tien zuivere mensen zijn, dan wil Ik Mijn gericht nog 1.000 jaar verschuiven. [Verb. Bijbelt., hfdst.13]

 

‘Wanneer een dergelijke bedrijvigheid door het geweld van het vuur eenmaal zijn hoogste punt bereikt zal hebben, zal de aardse lucht op zulke plaatsen op aarde ook te sterk verzadigd raken met brandbare ethersoorten, en die zullen weldra hier en daar ontbranden en zulke steden en gebieden samen met hun vele bewoners in puin en as veranderen; en dat zal dan ook een grote en effectieve loutering zijn. Maar wat het op deze manier voortgebrachte vuur niet zal bereiken, dat zullen allerlei soorten grote stormen op aarde bereiken, vanzelfsprekend daar waar het nodig zal zijn; want zonder noodzaak zal er niets verbrand en vernietigd worden.

Daardoor zal de lucht op aarde dan ook bevrijd worden van haar kwade dampen en natuurgeesten, wat een zegenrijke invloed zal hebben op alle andere schepselen op aarde en wat ook de natuurlijke gezondheid van de mensen ten goede zal komen, doordat al die vele kwaadaardige lichame­lijke ziekten zullen ophouden te bestaan en de mensen een gezonde, krachtige en hoge leeftijd zullen en kunnen bereiken.’ [GJE8-186:6,7]

 

‘Willen de mensen nog een keer een zondvloed, dan hoeven ze de bergen maar ijverig af te graven en te doorboren, dan zullen ze daardoor de sluizen openen voor de onderaardse wateren! Willen ze de gehele aarde in vlammen zien, dan hoeven ze maar ijverig alle bossen te vernietigen, en de natuurgeesten (elektriciteit) zullen dermate toenemen, dat de aarde opeens in een bliksemvuurzee gehuld zal worden! Ben Ik het dan soms, die de aarde door het vuur wil teisteren?! Leer daarom de mensen om wijs te zijn, omdat ze anders zelf het gericht over zich zullen oproepen! Ik weet echter dat het zal gebeuren, en toch kan en mag Ik niet belemmerend daartegen optreden door Mijn almacht, maar slechts door de leer.’ [GJE5-109:7]

 

‘Er staat reeds een ster in het oosten, die de baan van Orion zal onderbreken en het vuur van de Grote Hond zal hen allen verteren; en Ik zal in grote hoeveelheden sterren van de hemel op de aarde slingeren, opdat alle booswichten omkomen en Mijn licht overal gloort.’  [Huish. v. God, deel 1:12] [met sterren bedoelt Jezus waarschijnlijk brokstukken van asteroïden die gevaarlijk de aarde schampen met krakend geluid]

 

Het duizendjarige rijk duurt geen 1.000 jaar, maar een tijd waarin het geestelijke het materiële heeft overwonnen. Dat rijk zal komen in de harten van de mensen, die van goede wil zijn!’ [Hemelse G., deel3]

 

Lazarus van Bethanië vroeg Jezus, wat Jesaja 4 en 5 te betekenen hebben! Want dat zou op hun tijd van toepassing zijn, waarop Jezus antwoordde:  'Vriend, zoals het nu is, zal het over ongeveer tweeduizend jaar weer zijn, en de aanloop daartoe zal al veel eerder beginnen! In onze tijd is het jodendom veel erger dan het heidendom -want de heidenen gebruiken hun verstand tenminste nog, terwijl dat bij de joden met voeten wordt getreden; maar in die tijd zal Mijn leer, - dus het christendom-, erger zijn dan nu jodendom en heldendom samen. Er zal dan grote geestelijke nood onder de mensen zijn.’ [GJE6-149:1] Dat zal een verdrukkende tijd zijn.

 

‘Tegen het eind van de genoemde tijd zal Ik steeds grotere profeten opwekken, en met hen zullen ook de gerichten zich vermeerderen en uitgebreider worden. Er zullen ook zware aardbevingen komen en ver­woestende stormen, grote prijsstijgingen, oorlogen, hongersnood, epide­mieën en nog veel ander kwaad, en, zoals Ik al voorheen gezegd heb, er zal geen geloof­ behalve bij heel weinigen onder de mensen zijn, die in het ijs van hun menselijke hoogmoed helemaal zullen verkillen, en het ene volk zal tegen het andere optrekken.’ [GJE6-150:15]

 

‘Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze aarde.’

 

'Zoals het echter met het gericht over Jeruzalem zal gaan, zo zal het ook gaan met een toekomstig, groot gericht over de wereld, wanneer Ik een definitief einde zal maken aan de grote hoer van Babel. Dat zal dan een gericht zijn zoals ten tijde van Noach en ten tijde van Sodom en Gomorra.’  

 

‘Dan zullen er ook grote tekenen op aarde, op zee en aan de hemel plaatsvinden, en Ik zal knechten opwekken die vanuit Mijn woord het komende gericht op velerlei wijze zullen voorspellen. Maar de hoogmoed van de mensen zal er niet naar luisteren, en zo hij er al naar luistert, zal hij hun woorden toch niet geloven, maar hen uitlachen alsof het dwazen zijn. Maar juist dat zal met de grootste zekerheid aangeven dat het grote gericht, dat alle boosdoeners door het vuur zal verteren, onherroepelijk in aantocht is.’

 

‘Zo zullen in diezelfde tijd ook vele jongelingen visioenen hebben, en vele jonge vrouwen zullen voorspellen over de dingen die komen zullen. ­Gezegend degenen die zich daardoor verbeteren en zich waarachtig zullen bekeren!’

Wie niet zal doen wat de grote hoer van Babel wil, zal het heel moeilijk krijgen.’

 

‘Al deze dingen moeten eerst gebeuren, ongeveer zevenhonderd jaar voor het gericht, zodat achteraf niemand kan zeggen dat hij niet voldoende gewaarschuwd was. Maar vanaf nu zullen er nog geen volle twee duizend jaar voorbijgaan tot het grote gericht op aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een duidelijk jongste, maar tevens ook laatste gericht op deze aarde zijn.’`[Dit zei Jezus al in 23-24 n. Chr.]

Dat Jezus al vanaf 1300 de mensheid bezocht heeft met allerlei gerichten tot nu toe, kennen we uit de vaderlandse en wereldgeschiedenis. Deze gerichten zullen, naarmate de mensen zich verharden, steeds heftiger en groter worden en zal haar toppunt in onze tijd [2020-2030] bereiken.

 

‘Pas daarna zal het paradijs op aarde komen, en wolf en lam zullen vreedzaam in één stal wonen en met elkaar uit één schotel eten. Als het gericht nadert, zal ook het teken van de Mensenzoon aan de hemel te zien zijn, hetgeen betekent dat de hemel in de mens Mij als de enige Heer van hemel en aarde zal erkennen, en de ziel van de mens zal Mij zal prijzen en de hoogste lof geven.’ [GJE6-174:1-9]

 

Niet de Heer zal de mens richten, maar Zijn Woord [GJE6-174:12] zoals het gericht ooit over Jeruzalem kwam [70 n. Chr.]. Zo zal dat ook zeker binnen nu en 10 jaar onze aarde en haar wereld komen. [Matth.24:37-39, Luk.17:26-30].

 

‘Al deze dingen moeten eerst gebeuren, ongeveer zevenhonderd jaar voor het gericht, zodat achteraf niemand kan zeggen dat hij niet voldoende gewaarschuwd was. Maar vanaf nu [circs 23-24 n. Chr.] zullen er nog geen volle twee duizend jaar voorbijgaan tot het grote gericht op aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een duidelijk jongste, maar tevens ook laatste gericht op deze aarde zijn.’ [GE6-174:7]

 

Johannes schreef het Bijbelboek ‘De Openbaringen’ op honderdjarige leeftijd, want al zijn geschriften bevatten alleen maar innerlijke geestelijke zaken. Wat Johannes geschreven heeft, dat geldt voor de gehele oneindigheid, dus niet alleen voor onze aarde, voor heel het oneindige universum, zegt Jezus. [GJE1-113:10]

 

Vervolgens zegt de Heer: ‘Wat Matthéus schrijft, heeft alleen maar voor deze aarde een bijzondere waarde, maar wat jij [Johannes] schrijft, dat heeft waarde voor de gehele eeuwige oneindigheid! Want in alles wat jij schrijft, verbergt zich het puur goddelijke besturen van eeuwigheid tot eeuwigheid door alle reeds bestaande scheppingen en ook door die, welke in toekomstige eeuwigheden van de nu bestaande daarvoor in de plaats zullen komen! En ook al zou je het in vele duizenden boeken opschrijven, wat Ik jou en jullie allen daarover nog zal onthullen, dan zou de wereld al die boeken met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, en zulke boeken zouden daarom voor de wereld geen nut hebben.’ (zie Joh. 21:25)

 

‘Wie leeft volgens de traditionele leer en gelooft in de Zoon, die wordt toch al in de geest wedergeboren en de geest zal hem in alle diepten der eeuwige waarheid leiden. Nu weet je de reden waarom Ik jou niet alles laat opschrijven; vraag het Mij daarom voortaan niet meer! Want het mag de wereld nooit te duidelijk gezegd worden, opdat ze niet onder een nog zwaarder gericht terecht komt dan ze nu al onder het oude noodzakelijke gericht staat.’

 

‘Ik wil Mijn leer echter zo geven, dat niemand slechts door het evangelie te lezen of door er naar te luisteren de kern van de levende waarheld bereiken kan, maar deze alleen kan bereiken door Mijn leer toe te passen, en door de toepassing zal Mijn licht in iedere mens steeds helderder gaan schijnen!' (Joh.7:17, GJE1-113:10-13]

 

 

UpToDate 2024-2025