Eindgericht tussen 2020 - 2030

 

De Heer spreekt hier via de ‘schrijfknecht Jakob Lorber’ [in 1840] (zoals deze zich noemde!): dan echter, als geloof en liefde onder de mensen niet meer zullen bestaan, zullen hordes barbaren deze landen binnenvallen en alle gedenktekens verwoesten van deze grote tijd, die zich sinds Mozes tot aan Mij over deze landen heeft uitgebreid’.

 

‘Dit zou wel gemakkelijk te verhoeden zijn; maar toch zal het niet verhoed worden. Dit badhuis [opm. ongeveer 2000 jaar geleden!]  zal nog wel bestaan en de haven, en het wordt niet verwoest in de tijd dat Jeruzalem zal vallen; [opmerking: het betreft hier het stadje Philippi Caesarea, twee kilometer westelijk gelegen van de stad Tiberias] maar toch zal het [opm. dat badhuis!] geen vijfhonderd jaar oud worden’.

 

‘Want Ik zeg jullie, met Jeruzalem zal het beginnen; maar de mensen zullen zich niets gelegen laten liggen aan de waarschuwing die aan Jeruzalem zal uitgaan, en ze zullen vervallen in allerlei arglist, wereldsgezindheid, kwaad, trots, leugen, zelf­ en heerszucht­hoererij en echtbreuk’.

 

Dan zal er een volk opstaan in het verre Oosten [opm. waarschijnlijk China!] en deze landen overspoelen als een grote Egyptische sprinkhanenplaag en alles verwoesten: mensen, vee en alle steden, plaatsjes, dorpen en afzonderlijke woonhuizen, en dat volk zal dan de volkeren tot ver in Azië, Afrika en Europa onderwerpen, net zo lang tot er over alle goddelozen een groter en algemener gericht zal komen!’ [bron: GJE5-107-3-5]

 

Tijdperk van de techniek

 

(DE HEER - via de schrijfknecht Jakob Lorber in 1840:) –

 

'Tenslotte zal er een tijd komen dat de mensen erg knap en handig in alle dingen zullen worden, en allerlei machines zullen bouwen die alle menselijke arbeid zullen verrichten als levende, met verstand begaafde mensen en dieren; daardoor zullen echter vele mensenhanden werkeloos worden, en de maag van de arme, werkeloze mensen zal veel honger kennen. De ellende van de mensen zal dan een ongelooflijke hoogte bereiken.

 

Dan zullen er weer mensen door Mij worden opgewekt, deze zullen meer dan tweehonderd jaar lang de waarheid van Mijn naam verkondigen. Degenen die hun woorden ter harte zullen nemen, zal het tot heil strekken, ofschoon hun aantal maar klein zal zijn!

 

En als het aantal zuivere en goede mensen zoals in de tijden van Noach sterk zal afnemen, dan zal de Aarde nogmaals geteisterd worden door een algemeen gericht, waarbij noch de mensen, noch de dieren, noch de planten gespaard worden. Dan zullen de mensen niets meer hebben aan hun vuur­ en dood spuwende wapens, niets aan hun vestingen en hun ijzeren wegen, waarop ze met de snelheid van een afgeschoten pijl zullen voortsnellen; want uit de lucht zal een vijand komen en allen vernietigen die steeds kwaad hebben gedaan. Dat zal werkelijk een tijd zijn van ware zuivering, zoals destijds in de tempel.

 

Wat Ik onlangs in Jeruzalem in de tempel met de geldwisselaars en duivenhandelaren heb gedaan, dat zal Ik dan op grote schaal doen op de gehele aarde. Ik zal alle handelshuizen en geldwisselplaatsen vernietigen door de vijand, die Ik vanuit het verre luchtruim naar de aarde zal zenden als een bliksemschicht met veel geraas en gekraak. Waarlijk, daartegen zullen alle legers van de aarde tevergeefs vechten; maar Mijn weinige vrienden zal de grote, onoverwinnelijke vijand geen leed aandoen, hij zal ze sparen voor een geheel nieuwe kweekplaats, waaruit nieuwe en betere mensen zullen voortkomen!

 

Begrijp dit goed! Denk vooral niet dat Ik dat allemaal zo wil hebben en dat het daarom al allemaal zo bepaald zou zijn! Dat alles zij verre van MIJ en jullie! Maar het zal zijn als vóór de tijd van Noach: de mensen zullen van hun omvangrijke wereldse kennis en hun verworven kundigheden een steeds slechter gebruik maken en geheel uit vrije wil allerlei gerichten uit de diepten van Mijn schepping over zichzelf en tenslotte over de gehele aarde afroepen...

Maar wanneer met de op natuurlijke wijze toenemende kundigheid van de mensen ook hun zelfzucht, hebzucht en heerszucht zal toenemen en gelijktijdig de verduistering van de gemoederen der mensen, dan kunnen de slechte gevolgen daarvan natuurlijk niet uitblijven! [bron: GJE5-106-1-6]

 

Mensen veroorzaken zelf gericht

 

(DE HEER via de schrijfknecht Jakob Lorber [1840]: 

 

'Kijk naar de bergen. vol bossen en struiken! Kijk, deze zuigen in de benodigde juiste hoeveelheid alle voor hen geschikte natuurgeesten (elektriciteit, magnetisch fluïdum) op. Ga maar eens alle bergen ontbossen, dan zullen jullie de gevolgen daarvan, die zeer bitter smaken al binnen korte tijd merken! Daardoor zullen grote massa's vrije ruwe natuurgeesten de lucht, die de hele Aarde omgeeft, steeds meer gaan bevolken.

 

Omdat deze natuurgeesten geen geschikte behuizing en werkterrein kunnen vinden, zullen ze zich massaal gaan verenigen en door hun onrust en door hun honger en dorst (neiging tot assimileren) de verschrikkelijkste en alles vernietigende stormen veroorzaken en hele landen zodanig te gronde richten, dat daar honderd of duizend jaar lang niets anders te voorschijn zal komen dan hier en daar een mosplantje, zoals er op de wijde Aarde tegenwoordig nog steeds zulke uitgestrekte plaatsen en vlaktes zijn, waar men vele dagen doorheen kan trekken en waar even weinig groeit als op de woeste en doodse kalksteen aan de oevers van de Dode Zee in Beneden Palestina, waarheen de Jordaan stroomt.

 

Willen de mensen nog een keer een zondvloed, dan hoeven ze de bergen maar ijverig af te graven en te doorboren, dan zullen ze daardoor de sluizen openen voor de onderaardse wateren! Willen ze de gehele Aarde in vlammen zien, dan hoeven ze maar ijverig alle bossen te vernietigen, en de natuurgeesten (elektriciteit) zullen dermate toenemen, dat de Aarde opeens in een bliksemvuurzee gehuld zal worden! Ben Ik het dan soms, die de Aarde door het vuur wil teisteren?! Leer daarom de mensen om wijs te zijn, omdat ze anders zelf het gericht over zich zullen oproepen! Ik weet echter dat het zal gebeuren, en toch kan en mag Ik niet belemmerend daartegen optreden door Mijn almacht, maar slechts door Mijn leer." [bron: GJE5-110-1,7]

 

Gericht, dat de mens zelf veroorzaakt

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

 (DE HEER): 'Kijk naar de bergen vol bossen en struiken! Kijk, deze zuigen in de benodigde en juiste hoeveelheid alle voor hen geschikte natuurgeesten (elektriciteit, magnetisch fluïdum) op. Ga maar eens alle bergen ontbossen, dan zullen jullie de gevolgen daarvan, die zeer bitter smaken al binnen korte tijd merken! Daardoor zullen grote massa's vrije ruwe natuurgeesten de lucht, die de hele Aarde omgeeft, steeds meer gaan bevolken. Omdat deze natuurgeesten geen geschikte behuizing en werkterrein kunnen vinden, zullen ze zich massaal gaan verenigen en door hun onrust en door hun honger en dorst (neiging tot assimileren) de verschrikkelijkste en alles vernietigende stormen veroorzaken en hele landen zodanig te gronde richten, dat daar honderd of duizend jaar lang niets anders te voorschijn zal komen dan hier en daar een mosplantje, zoals er op de wijde Aarde tegenwoordig nog steeds zulke uitgestrekte plaatsen en vlaktes zijn, waar men vele dagen doorheen kan trekken en waar even weinig groeit als op de woeste en doodse kalksteen aan de oevers van de Dode Zee in Beneden Palestina, waarheen de Jordaan stroomt.

 

Ja, is dat daarom soms Mijn wil? O neen! Want omdat het noodzakelijk is dat de mensen vrij willen en ook vrij moeten handelen om ook in de geest mens te worden, wil Ik Zelf helemaal niets - al maken de mensen het nog zo bont -, maar Ik laat enkel toe dat de mensen ongestoord datgene bereiken waar ze zich zo voor ingespannen hebben, alsof al hun levensgeluk daarvan afhing. Of de gevolgen dan goed of slecht zijn, dat maakt voor Mij geen verschil! Zelf scheppen, -zelf hebben! Ook al weet Ik wat er daarna verder zal gebeuren, dan kan en mag Ik toch niet tussenbeide komen met Mijn almacht; want als Ik dat doe, dan houdt de mens op een mens te zijn. Dan is hij alleen maar een tot leven gebrachte machine en verder niets en kan voor zichzelf en voor Mij eeuwig geen waarde hebben. Want dan lijkt hij op een schrijver die uit zichzelf nog geen lettergreep kan schrijven, en wanneer hij dan toch moet schrijven, zijn hand van A tot Z moet laten leiden door iemand die wel de schrijfkunst machtig is; en als hij op deze wijze een artikel heeft geschreven, begrijpt hij dit zelf toch nog niet. Ook al heeft hij op deze manier honderdduizend brieven geschreven, dan is hij zelf toch evenmin een schrijver als de pen waanneer hij heeft geschreven. Ook de mens van deze Aarde zou evenmin een mens zijn, als zijn vrije wil niet constant onaangetast zou blijven, en zo ook zijn handelen daarnaar.

 

De wil kan wel door allerlei lering en wetten gereguleerd worden; maar noch een leer noch een wet is voor de vrije wil een belemmering om datgene uit te voeren wat hij wil. Als de wil van de mens een leer of een wet als richtsnoer voor zijn handelingen wil aannemen, dan zal hij zichzelf daar zonder enige innerlijke dwang naar richten; wil hij dit echter niet ­dan kan geen enkele macht van de wereld en van de hemelen hem daartoe dwingen - en mag dit ook niet! Want zoals gezegd, zonder de vrije wil is de mens geen mens meer, maar een pure door de natuur levend gemaakte machine, net zoals de machines, die de mensen in de loop der tijd zullen uitvinden en die hetzelfde kunstige werk zullen verrichten, waartoe­ nu nog nauwelijks iemand in staat is. Maar niettemin zal zo'n machine geen mens zijn, noch wat vorm betreft en nog minder wat betreft het vrij kunnen werken van het inwendige; want dat heeft geen vrije wil en kan daarom ook eeuwig geen zelfstandige handeling uit zichzelf verrichten. Wat de wil van de mens erin heeft gelegd, zal de machine ook verrichten, en nooit of te nimmer iets anders.

 

De mens echter kan uit zichzelf alles wat hij maar wil, en niemand kan hem dat beletten. En zo kan de mens met de Aarde die zijn lichaam draagt en voedt, doen wat hij wil, en moet dan meestal door de gevolgen ervan leren of zijn wil goed of slecht was. En om die reden heeft ieder mens een verstand en het daaruit voortkomende oordeel. Hij kan daarom door lering, door wetten van buiten af en door allerlei ervaring wijs worden gemaakt en kan dan voor het goede, juiste en ware kiezen en zichzelf in zijn handelen daarnaar richten; maar dan is hij daarbij toch niet aan dwang onderworpen, want hij kiest immers zelf vrij wat hij als goed, juist en waar erkent.

 

Dat mensen echter meestal om tijdelijke, aardse redenen vaak alles wat zij als goed, juist en waar erkend hebben toch met voeten treden en in hun handelen juist het omgekeerde blijken te doen, kunnen wij nu al dag in dag uit maar al te duidelijk aan honderden mensen zien, en daaruit blijkt dan weer dat de vrijheid van de menselijke wil door niets bedreigd of beperkt kan worden. En zo is het ook goed mogelijk dat de mensen in de loop der tijden grote dingen kunnen uitvinden, en op die manier ook zo kunnen gaan inwerken op de natuur van de Aarde, dat het uiteindelijk gewoon niet anders kan dan dat deze lek wordt. De gevolgen daarvan zullen natuurlijk niet aangenaam zijn en lijken op een zekere straf voor de verkeerd gebruikte wil, maar ze zijn op geen enkele manier door Mij gewild, maar door de wil van de mensen veroorzaakt.

 

Willen de mensen nog een keer een zondvloed, dan hoeven ze de bergen maar ijverig af te graven en te doorboren, dan zullen ze daardoor de sluizen openen voor de onderaardse wateren! Willen ze de gehele Aarde in vlammen zien, dan hoeven ze maar ijverig alle bossen te vernietigen, en de natuurgeesten (elektriciteit) zullen dermate toenemen, dat de Aarde opeens in een bliksemvuurzee gehuld zal worden! Ben Ik het dan soms, die de Aarde door het vuur wil teisteren?!

 

Leer daarom de mensen om wijs te zijn, omdat ze anders zelf het gericht over zich zullen oproepen! Ik weet echter dat het zal gebeuren, en toch kan en mag Ik niet belemmerend daartegen optreden door Mijn almacht, maar slechts door de leer. ­Begrijpen jullie dat?"  bron: GJE 109-111, (Matth. hfdst.16)

 

 

Teistering van de Aarde op komst!

 

De Heer - via de schrijfknecht Jakob Lorber [1840] - zei ca. 2000 jaar geleden tegen de vicekeizer Cyrenius:

 

‘IK zeg: 'Vriend, ook al zul je in die tijd niet zo grofstoffelijk voortleven als je nu leeft, denkt en spreekt, toch zul je als geest, in een veel helderder bewustzijn van jezelf, krachtiger en machtiger voor eeuwig voortleven, en je zult oog­ en oorgetuige zijn van alles wat er zal gebeuren en door Mij noodgedwongen wordt toegelaten; en dan zul je het zeker allemaal juist vinden, en je zult zelf nog heel wat bijdragen aan de tuchtiging van de mensen, en je zult samen met miljoenen andere geesten Mij vele malen verzoeken de aarde een nieuwe inrichting en vorm te geven! Maar Ik zal jullie dan altijd tot geduld en liefde manen.

 

En als het op de Aarde dan ooit echt flink tekeer begint te gaan, dan zul jij in Mijn rijk grote vreugde hebben en zeggen: 'Nou, eindelijk laat de Heer vanwege de ten hemel schreiende ongerechtigheid der mensen ook op de materiële Aarde weer eens Zijn tuchtroede voelen!' En je moet ook niet vergeten, dat Ik het nooit heb laten ontbreken aan mannen die van Mijn geest vervuld zijn, ook niet onder de onwetendste heidenen! Er gingen nooit vijftig jaar voorbij, -of er waren weer mannen die de mensen de juiste weg wezen! Thans kwam Ikzelf als mens op deze Aarde [opm. 2000 jaar geleden!], die voor het grootste is bestemd; na Mij zullen er steeds tot aan het eind van de wereld mannen gestuurd worden naar de kinderen van de wereld en deze zullen ook steeds velen bekeren tot het ware licht.

 

Er zal van deze leer die Ik nu aan jullie heb gegeven, geen letter verloren gaan en toch zal dat voor de grote wereld in zijn algemeenheid niet zo belangrijk zijn; want deze zal, zolang er materie bestaat en noodzakelijk moet bestaan, zich met het puur geestelijke element in een voortdurende strijd bevinden. Maar daar hoeft niemand bang voor te zijn; want altijd zullen er vele geroepenen zijn, maar daaronder ook altijd weinig uitver­korenen! Voor degenen die zich naar deze uitverkorenen zullen voegen, zal de Aarde nog altijd een veilig plaatsje hebben; maar degenen die in hun hart te doof en te blind zijn, zullen van tijd tot tijd steeds weer als onkruid van de zuivere tarwe gescheiden worden.

 

De Aarde zal daarom evenzo voortbestaan als zij na Noach’s tijd heeft gedaan, en ze zal Mijn kinderen die meer verlicht zijn, dragen; alleen het al te erg toegenomen vuil zal van de aarde verwijderd worden en in een andere reinigingsplaats terecht komen, waar het in Mijn eeuwig grote rijk waarlijk niet aan ontbreekt en ook eeuwig nooit aan zal ontbreken. Maar zulke wezens worden nooit Mijn kinderen, want daarvoor is nodig dat men Mij goed kent en boven alles liefheeft”. [bron: GJE5-110-2-6]

 

  foto van Joachim Herbst.

 

De Aarde zal binnenkort gereinigd worden

 

De tijd, dat de Aarde plotseling ‘gereinigd’ zal worden, komt steeds naderbij. We weten immers nu, in welk jaar de Heer dit ca. 2000 geleden heeft gesproken – [25-28 n. Chr.]. We weten ook dat dit ‘gebeuren’ - na Zijn voorzegging in 27 n. Chr. binnen de 2000 jaar zal geschieden. Dat kan vandaag zijn, het kan ook overmorgen, volgende week of volgend jaar zijn, maar zeker vóór 2030!!!  En we leven nu in 2018, dus binnen een limiet van 12 jaar.

 

We staan aan de voet van een zeer belangrijke ontwikkeling, dat het 1000ejarige vrederijk eraan komt. Maar voor dit zo ‘ver’ is, zal de Aarde een groot gericht moeten ondergaan, dat is de ‘grote reiniging’, die vooraf plaats zal moeten vinden. Voorzegd in Matth. 24 en vele citaten uit de Geschriften van Lorber via de Heer, die daarover getuigen.

 

Er is dreiging van de Natiemachten: ze grommen, doen hun muil [mond] open en tonen hun militaire parades [onoverwinnelijk gedrag van China, N. Korea en Rusland!]. Ook deze heersers zijn slechts pionnen in de wereld en het zal geschieden naar de vrije wil van de mens. De Heer zegt in Lorber: ‘De mensen laten het gericht over zichzelf komen, en weten zich geen halt toe te roepen aan het verziekte materialisme, en de wetten van God worden niet meer nagekomen. Tussen al die miljarden mensen leeft het ‘goede kruid’ naast het ‘onkruid’. Zij moeten elkaar toch dienen’. Volgens Lorbers boeken heeft kruid en onkruid zeker een groot nut.

 

Het is verbazingwekkend, dat de Nieuwe Openbaringen niet gepredikt wordt in de kerken en dat er zo weinig over wordt gepraat. De Paus, de kerkelijke verenigingen en de reguliere ‘religieuze’ wereldraad: ze hebben het allemaal natuurlijk wel geweten over de existentie van de Jakob Lorber’ geschriften sinds 1840, alweer bijna 2 eeuwen later; ze doen alsof hun neuzen bloeden. Past niet in hun stramien. Anders hebben zij niet meer de ‘macht’. De Bijbel wordt beetje voor beetje ‘ontsluierd’. Onmondige mensen mondig maken kan niet, denken zij. Blijkbaar net als bij de Farizeeërs 2000 jaar geleden: ook zij ignoreerden Jezus en wisten dingen veel beter.

 

‘Wie echter volgens Jezus zelf het ‘gericht’ naar zich toetrekt, dus het gericht ‘uitdaagt’, die krijgt het naar wens, want God richt niet, maar ieder mens richt zichzelf.

 

Het komende gericht vóór 2030 is niet in een bepaalde tijd te bepalen maar het komt wel! Het is in overeenstemming met de wil van de Heer en met Zijn Wijsheid. Het zou immers onverdraaglijk zijn de tijd te weten en dat zou invloed hebben op je handelen en denken. Het zal ook het jongste, een laatste gericht op Aarde zijn. Vanaf die tijd zal het een paradijs op Aarde zijn en een wolf en een lam zullen weer vreedzaam in een stal wonen en met elkaar uit dezelfde voederbak eten. [GJE6-174:7,8]

 

In 4183 zegt Jezus: ‘in nog geen 2000 jaar komt het gericht!’ Een kleine berekening: 4183+2000 = 6183. Anderzijds zegt de Heer in de ‘Huishouding van God’ tegen Lucifer: ‘Ik geef je nog 7 x 930 jaar’ om naar Mij wel of niet terug te keren! 9 x 930 = 6510-6183 = 327 jaar, d.w.z. dat het definitieve gericht voor Lucifer en zijn aanhang bepalend is in het jaar 2018+327 = ca. 2345.

 

Hoe valt dat echter te rijmen met het 1000e jarige vredesrijk? Wanneer bijv. in 2022+1000=3022, dan zou dat 1000e rijk nog ca. 700 jaar duren? Misschien kan iemand uit het lezerspubliek daarover wat meer informatie geven. Echter… een duizendjarig vrederijk hoeft m.i. niet specifiek 1000 jaar te duren! G.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, januari 2018 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

Tekstvak: De ster in het oosten - Het gericht van deze wereld

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,01] Schrijf alleen, schrijf; want Ik weet al, wat je wilt! - Lees na in het boek „Daniel“, het 3e hoofdstuk, 14e tot 20e vers! – Daar zul je reeds vinden, wat het Rijk der Aarde betreft, dat tegenwoordig bijna helemaal doof is geworden voor de stemmen der armen, en de naar het lichaam en geest bijna stervende hongerige broeders!

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,02] Ik zeg je echter nu zonder „Daniel“: Het land in de zee zal ondergaan en de trotse koningin der golven zal worden verstrooid als kaf, ook als ze zich nooit zal openstellen voor de tranen der weeklagenden! – Kijk naar Amerika! Daar is het al begonnen met de „tellende dag! – Hier echter is het al aangebroken!

[Hemelse Gaven.02 _42.07.30,03] De nood zal eerst de volkeren leren, dat de Aarde een gemeenschappelijk goed is van alle mensen, niet echter slechts voor diegenen die een laaghartig satanswoekeraar is, die zich datzelfde door gevormde kletspraat en nu helemaal al door besmeurde aller-armzaligst papierknipsel hebben bemachtigd. –

Het is al zondermeer een schande, dat de mensen voor de poorten [deuren] van hun huizen ze met sloten en grendels bevestigen, zodat ze niet beroofd kunnen worden door hen, waarmee de hel al bestraat is! Vervloekt echter zei, wie daar in hels eigenbelang aan zijn vermeende grond de grenzen trekt! Waarlijk, waarlijk! Ik de Heer van het leven en van de dood, zeg je: ‘wie altijd zo zelfzuchtig en karig is tegen zijn broeder, die zal Ik eens aan de grenzen en aan de grensstenen laten knagen, zolang deze Zon van elke wereldheelal zal doen oplichten! Iemand met een versteend hart zal dit worden voorgespiegeld! Wanneer door zijn tranen hem dit week maakt, eerst dan zal hij bij Mij een zwak erbarmen vinden!

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,04] Heb jij maar geduld! Want dit zijn slechts zachte vermanende beginselen van datgene, wat daar zal komen over de rijke en grote kinderen van de Satan! – Zie, dat gericht zit hen al tot aan de nek!


[Hemelse Gaven.02_42.07.30,05] Waarlijk, dit geslacht moet zijn (mensen-)naam verliezen! Het gedrocht wil Ik tot krokodillen en draken in de poelen van de eeuwige dood omvormen! En de hel van de verste afgronden moet aan hen een talloze groei krijgen! Waarlijk zeg Ik je: van deze natielanden ontvangen dagelijks tienduizend aan gene zijde het welverdiende loon nu al; maar het moet al beter worden!...

[GJE.10_029,06] Maar in Amerika zal die geschiedenis niet al te lang meer duren. In Zuid Amerika, waar het Babylon nog veel erger vertegenwoordigd is dan waar ook nu op Aarde, zal weldra een groot strafgericht losgelaten worden; want het Babylon moet overal in een nieuw Jeruzalem omgevormd worden, en de zwijnen van de heidense Gadarenen moeten in het graf van hun nacht ten onder gaan.

[GJE.10_029,07] Ik denk dat Ik je als een merkteken voor deze tijd nu meer dan genoeg heb gezegd, en iedereen die ook maar enigszins kan tellen, zal gemakkelijk inzien hoe de zaken er voor staan en waarom ze er zo voor staan  en binnenkort hun beslag moeten krijgen.

[GJE.10_029,08] Naar het jaar, de dag en het uur moet je Mij dus niet vragen, omdat al die dingen al voor ieder zichtbaar zijn en iedereen het zeer nabije einde van de nacht toch vast en zeker moet zien aankomen, als hij aan de horizon de helder door de zon verlichte wolkjes ziet.

[GJE.10_029,09] Laat de mensen die op een of andere wijze macht bezitten maar eens proberen om in het voorjaar het gras en alle kruiden, struiken en bomen te verbieden om opnieuw uit te groeien, nieuwe scheuten te maken, groen te worden en te bloeien en dat allemaal proberen te verhinderen, de wind te bevelen en de vrije bliksem de weg voor te schrijven, dan zullen ze er weldra van overtuigd raken hoe groot hun machteloosheid als gevolg van hun onnozel- heid is.

[GJE.10_029,10] Wat Ik eenmaal zeg en wil gebeurt even vast en zeker als de zon iedere ochtend moet opgaan en 's avonds moet ondergaan. Meer hoef Ik je eigenlijk niet te zeggen, hoewel Ik nog een vraag met betrekking tot Frankrijk in je gemoed zie, die erover gaat hoe dit rijk, dat nu in aards opzicht zeer machtig is, zich zal gedragen in relatie tot de huidige, algemene stroming van licht. Ik  zeg je: tegen Mijn wil zal het moeilijk en onmogelijk in kunnen gaan!

 

 

Note: Amerika is een deel van het moderne huis Israël. De zegeningen en vloeken van Deut. 28 zijn nog steeds van kracht. De tien stammen trokken later noordwestelijk verder over Europa tot de Britse eilanden en vandaar zo naar Amerika. Feitelijk werd Amerika evenzo veroverd als Israel in de tijd van Jozua. Ze zijn bloedverwanten met de fysieke natie Israël. De regering van de Verenigde Staten heeft namelijk de fysieke natie betaald en het land Israël sinds 1948 in het leven gehouden. De ene broeder houdt de andere broeder in het leven ofschoon ze dat niet geweten hebben. Dit is datzelfde volk, dat uit het land Egypte werd geleid…

 

De Eufraat vormt met haar lengte van 2165 kilometer een barrière voor legers uit het oosten. . China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel mogelijk opkomen als een formidabele eindtijdmacht. China, de “Grote Draak” zal de opmars leiden naar het heilige Land. Volgens de Bijbel zal het leger van China en aanhang twee honderd miljoen soldaten tellen. Het legendarische “gele gevaar” waar men al jaren over spreekt, zal een afschuwelijke realiteit worden. Openbaring 9:16 zegt dat wanneer dit enorm grote leger begint te marcheren, dit dan ook één derde van de wereldbevolking het leven zal kosten. China bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten, waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. Johannes beschrijft de koppen der paarden van dit leger als leeuwenkoppen, terwijl vuur, rook  en zwavel uit hun bek komt. De beschrijvingen lijken te verwijzen naar een atoomoorlog…???

 

Amerika wordt vergeleken met Ezechiël 38 en 39 en China met Gog en Magog, inclusief Mongolië. Jesaja 5:8 waarschuwt ervoor, dat enkelen op kosten van velen het


gehele land bezitten. Openbaring 13 in de Bijbel spreekt over de twee beesten. Een politiek systeem met werelddictatoren en een onjuist religiesysteem. De  Wereldbanken zijn allen failliet.

Een ineenstorting van beurzen zal niet lang op zich laten wachten. En dat wel 100 keer erger dan die van 1929! De Heer zal terugkomen en – zoals Hij eens in de tempel te Jeruzalem de stoelen en de tafels der geldwisselaars omgooide en met een zweep door de tempelruimte sloeg, zo zal de Heer in het groot dit op de gehele Aarde doen…

Openbaring 16:12: En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang van de zon komen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLUgEXI9RYI