Over het „duizendjarige vrederijk“

[ingekorte versie]

              ingezonden door Klaus Opitz Dld

 

Jezus, heeft over het ‚grote aangekondigde gericht‘*) ons veel voorspeld, dat door de mensen zelf veroorzaakt wordt.

Jezus heeft ons ook in vele teksten laten zien, dat er na het gericht een ‘duizendjarig rijk van vrede’ komen zal. Zijn leer zal worden aangenomen en Hij zal een ‘herder over Zijn kudde’ zijn.

 

*)zie: ‘Jakob Lorber International Bulletin’, oktober 2017, Thema: ‘het jongste of grote gericht’.

 

1. Over de persoonlijke wederkomst van Jezus

2. Over het begin van het ‚duizendjarige rijk’

3. Over het getal ‚1000‘

4. Een herder en een kudde

5. Over de toekomstige kerk

6. Een volkomen vrije kerk

                                                           image003

 

1.     Betreffende de persoonlijke wederkomst van Jezus

 

…’Maar in dit land (Palestina), waar Ik nu al als een misdadiger van het ene dorp naar het andere door de Joden van de tempel achtervolgd word en dat in die tijd door duistere heidenen vertrapt wordt, zal Ik persoonlijk niet weer het eerst optreden, onderrichten en de zwakken troosten. Maar in de landen van een ander werelddeel (Amerika), die nu [ten tijde van Jezus] door heidenen bewoond worden, zal Ik een nieuw rijk stichten - een rijk van vrede, van eendracht, van liefde en van voortdu­rend levend geloof; vrees voor de dood van het lichaam zal niet meer bestaan onder de mensen die in Mijn licht wandelen en steeds in verbinding zullen staan met de engelen van de hemel en met hen zullen omgaan.' (GEJ.09_094,09)

 

Jezus zal in een stoffelijk hulplichaam optreden zoals eens eerst Rafael, of in Noord- of in Zuid-Amerika persoonlijk zichtbaar als een man [van ca. 33 jaren], d.w.z. de zwakken onderwijzen en troosten en een nieuw rijk stichten, en weliswaar bij de plaatsen, waar Zijn persoonlijk, stoffelijk zichtbaar optreden voor de gehele Aarde het aller-werkzaamst zal zijn. En dit persoonlijk optreden van Jezus zal door alle media [televisie; internet] over de gehele Aardeoppervlakte worden verbreid! Daarna volgt Zijn persoonlijk optreden ook in West-Europa! (Wilfried Schlätz, WS-B3187))

 

2.      Het begin van het „duizendjarige Rijk“

 

"...Maar vraag niet veel naar het begin van het `duizendjarige rijk op Aarde`! Want zo’n rijk zou immers een Godsrijk met uiterlijke pracht en praal zijn! – Er kan nooit een [waar] Godsrijk in de materie bestaan, maar alleen in de geest. – En zo komt het `duizendjarige Godsrijkniet ergens uiterlijk zichtbaar, maar heel stil en zonder pralend vertoon in de harten van de mensen die van goede wil zijn.

 

Vraag ook niet: wanneer en hoe? – Want de komst van het ‚duizendjarige Godsrijkis van alle tijden en steeds dezelfde als volkomen wedergeboorte van de menselijke geest.

 

De `geboeide draak` zijn de beteugelde lusten van het vlees. -  En de korte, eenmalige en ‚laatste vrijlating‘ ervan is de uiteindelijke aflegging van het vlees, hetgeen voor menige geest dan toch nog altijd datgene is, wat het verlaten is van een woning waarvan iemand zich langere tijd bediend heeft.

 

De materie (opbouwmateriaal) voor een algemeen Godsrijk op Aarde in de harten van de mensen heb je nu al in veelvoud in je handen. [verslag van het Nieuwe Woord] Zorg dat die spoedig in de handen van velen terechtkomt, dan zul je daarin het ware ‚duizendjarige Godsrijk op Aarde’ aanschouwen! Amen.’

[Hemelse gaven, deel 2, blz. 528]

 

3. Over het getal „1000“

 

…„Het getal 1000 stelt met zijn één Mij in de menselijke persoonlijkheid voor, en de drie op de één volgende nullen stellen Mij in de volheid van Mijn goddelijke Drievuldigheid voor. En dus is de uitdrukking `duizend jaar` in die zin te verstaan, dat het getal 1000 Mijzelf in de volheid van Mijn Goddelijkheid in overeenstemming voorstelt. (Jezus - Jehova - Zebaoth Immanuel). Het woord `jaar` stelt de tijd voor, waarin Ik tot aan het eind aan de top van de heerschappij zal blijven en voor een deel Zelf en voor een deel door veel van Mijn nieuw opgewekte knechten de volkeren van deze Aarde zal geleiden en leiden. Zij [de mensen in zo’n gezegende periode] zullen ook wel hun vrijheidslevensproef moeten doormaken, zoals nu, en zullen met de materie veel te kampen hebben. Maar na doorstane strijd zullen ze met het kleed van de onsterfelijkheid bekleed worden, en jullie staan dus in de grote overgangstijd. [Hemelse Gaven, deel 3, bladzijde 278]

 

4. Een herder en een kudde

…’Zoals de Joden eens slechts één Jeruzalem kenden, net zó zal er dan ook slechts één kerk zijn. Er zal één herder en één kudde zijn! De godsdienstsekten zullen verdwijnen, de God, Schepper en Heer, die eens als mens op aarde wandelde, zal als zodanig herkend worden als Hij was, is en eeuwig zijn zal, als uw leider en vader van allen.

 

De gemeenschap van de geestelijke wereld zal nog daarmee verhoogd worden, dat Ik Zelf in persoon tot Mijn kinderen zichtbaar zal komen, om hen te troosten en daadwerkelijk te bewijzen, dat alles wat Ik eens zei, wat Mijn apostelen schreven, en wat Johannes in zijn openbaring zei, vervuld zal worden.

 

Wanneer alle geestelijke en materiële oorlogen opgehouden zijn, dan zullen allen Mij gemakkelijk verstaan en ook Mijn geboden gewillig onderhouden, die beginnen met naastenliefde en eindigen met de liefde tot God.

 

Een heel mensengeslacht, door banden van liefde verbonden, zal elkaar helpend onder de armen grijpen, waar niet de heer, niet de knecht, maar de band van broeder - en zuster­liefde hele volken heeft samen geketend, waar territoriale grenzen verdwenen zijn en machthebbers en pausen er niet meer op uit zijn om, de een de fysieke, de ander de geeste­lijke krachten aan zich dienstbaar te maken.

 

Ook in hun binnenste door een rationele godsdienst geleid, zullen zij naar de influisteringen van andere geesten en zelfs naar Mijn stem eerder luisteren en er geloof aan hechten. Zo is dan zelfs de omgang met de geestelijke wereld een bindmiddel geworden, dat de dood met zijn verschrik­kingen op deze wereld verbant en u de andere wereld zó voorstelt, als zij werkelijk is’.

(Uit: Jakob Lorber, „De wederkomst van Christus“: „verklaring van de Openbaringen van Johannes’, ontvangen in 1875 door Gottfried Mayerhofer)

 

5. Over de toekomstige kerken

 

…„Al tijdens Mijn aardse bezoek zei Ik: ‚Ik ben een Geest, en wie Mij aanbidden wil, moet Mij in geest en in waarheid aanbidden!’ Wat leerde Ik Mijn apostelen toen? Ging het om een bepaalde religiegemeenschap? Eiste Ik van hen kerken of dergelijke gebouwen op, waar alleen maar de Mijnen herdacht moesten worden en waar dat zo gebeurd was, de mensen zoals nu met hun kerkgangen en hun machineachtige dingen dan geesteloze na-apers van gebeden zouden zijn en met Mij dan geloven hiermee klaar geworden te zijn, om hun wereldse bezigheden en genoegens weer achterna te kunnen lopen.

 

Hoe ik in iedere tijd de mensen enkel leerde, Mij als ook hun naasten lief te hebben, en dan krachtens het bewustzijn steeds de goede daden innerlijk te hebben de kerk, God en de zielenvrede, zoals Ik ook nog niet zo lang geleden in de complete Predikingen*) het bijna op elke bladzijde verklaarde, dat Ik een Geest ben, en de uitoefening van Mijn leer alleen maar geestelijk opvat en vervolgens moet dat in het praktische leven worden overgedragen, en dat zal ook de kerk van de toekomst zijn.

*) Gottfried Mayerhofer, „Predikingen van de Heer“

 

Geen organisatie, geen godsdienstcultus zal de mensen noch stimuleren noch dwingen, om Mijn leer te volgen, maar de tempel of het heiligdom, waar Ik aangebeden wordt en waar Ik Mijn verblijfplaats zal hebben, zoals steeds geweest, alleen het menselijk hart zelf te zijn!

 

Als daar niet de vlam van Mijn liefde steeds brandt, dan helpen alle heilige eeuwige lampen niet in de kerken, moskeen of synagogen! Daar moet georganiseerd worden, dit heiligdom moet gereinigd worden, opdat Ik daar inwoning kan doen; en wie dan Mij in het hart draagt, voor die is Mijn natuur, Mijn gehele zichtbare schepping vanaf de grootste centrale Zonnen begonnen tot de kleinste mosplantjes of micro-organismen [kleine microbeestjes], een tempel, waar hij overal met geestelijke ogen alleen Mij en slechts Mij weer kan vinden, begrijpen en leren liefhebben!

 

Het enige, wat in de toekomst wel mogelijk en ook noodzakelijk zal zijn is, dat de beter getalenteerde de zwakkere onderwijst, leidt en kan ondersteunen, en dat voor dit doel er samenkomsten zullen plaatsvinden, waardoor de middelen van wederzijdse uitwisselingen, ideeën en gedachten voor allen een gemeenschappelijke klok zal worden en deze met ervaring na zal komen, zoals Ik de wereld eens Mijn bovenstaande twee liefdesgeboden heb gegeven!

 

Dit is de hele organisatie van een zogenaamde kerk [naar Mijn aard], want zijn de mensen eenmaal zover gekomen, dat rang- en afkomst hebben opgehouden, dat alle mensen zich elkaar wederzijds respecteren en als broeders en zusters eren, wat wil je dan nog meer? Of streeft niet elke ware religie daar naar toe, om dit te bereiken?

 

Ik hoop, Mijn kind, je zult nu wel begrijpen, wat Ik zeggen wil, als Ik in de toekomst je in het vooruitzicht stel, dat er maar `een Herder en een kudde‘ zal zijn! Dus neem Mijn leer met kinderlijk gemoed op, zoals eens Mijn leerlingen, die Ik ook niets anders zegde, dan: `Gaat in de wijde wereld en predikt mijn Evangelie!` Daarom ontvingen jullie dit voor iedere zondag van het jaar, zodat jullie eerst Mijn Bijbel en hun teksten op de juiste wijze leren begrijpen, en ten tweede, zodat er bij samenkomsten Mijn Evangelie en Mijn woorden dan zo zijn uitgelegd en begrepen, zoals Ik dat zelf zei en wat Ik met datzelfde bedoelde.

 

‘Dit is de geestelijke volgorde, naar welke Ik mensenzielen tot geesten voor Mijn rijk wil en kan opvoeden.’

(Uit: Gottfried Mayerhofer: „Geistige und natürliche Diät-Winke“, „Lebensgarten“)

 

6. Een volkomen vrije kerk

 

[8] ‘Ik geef jullie nu een volkomen vrije kerk, waarbij geen omheining nodig is dan voor ieder mens het heel persoonlijke hart waarin de geest en de waarheid woont, en alleen daar wil God door de echte vereerders gekend en aanbeden worden!

 

[9] Omdat Ik jullie het eerst Mijn geest gaf, moeten jullie niet denken dat je een haar beter bent dan welk ander mens ook, en die gave mag ook geen reden voor een speciale functie zijn, zoals bij de heidenen en de tweemaal zo duistere Joden en Farizeeën, maar jullie hebben slechts één Heer; jullie zijn als broeders en zusters allen evenveel waard, en daarin mag onder jullie nooit een onderscheid zijn!

 

[10] Ook mogen er geen voorschriften onder jullie zijn, en je moet je ook niet aan bepaalde dagen en tijden houden alsof er betere en slechtere zouden zijn, of alsof God bepaalde dagen vastgesteld zou hebben waarop Hij jullie gebeden aan zou horen en jullie offers aan zou nemen. Ik zeg jullie: Bij God zijn alle dagen gelijk, en onder al die dagen is dat de beste dag, waarop je echt iets goeds voor je naaste gedaan hebt! En zo zal in de toekomst de ware en God alleen welgevallige sabbatdag alleen maar bepaald worden door jullie goede daad!

 

[11] Op de dag dat je goed doet, op die dag zal het ook de ware sabbat zijn die God meetelt; maar de gebruikelijke Joodse sabbat is een gruwel in Gods ogen!

[12] En als je al een zogenaamd Godshuis bouwen wilt, bouw dan zieken ­en bejaardentehuizen voor jullie arme broeders en zusters; geef hen daarin alles wat ze nodig hebben, dan zul je op die manier de echte godsdienst uitoefenen waaraan de Vader in de hemel veel genoegen zal beleven.

[13] Aan die echte en enig ware godsdienst zal men kunnen zien, dat jullie werkelijk Mijn leerlingen zijn.

[14] Ga dus nu naar huis en werk op deze wijze, dan zal jullie arbeid gezegend zijn. [GJE1-202:7 e.v.]

 

‘…Kijk, zo zal het ten slotte ook het geval zijn met de mensen van de Aarde: ook zij zullen te zij­ner tijd allen in de geest erken­nen, dat er slechts een God is, een Heer, een Vader en dat er slechts een volmaakte wijze van leven is: in Hem![Jeugd van Jezus, hfdst. 199:18]

De complete tekst is te vinden onder www.JESUS2030.de aan de linker zijkant: "Über die Zukunft (1)undÜber die Zukunft (2)“ - Klaus Opitz

 

UpToDate 2023-2024