Franz Schumi en Bertha Dudde

                        De oudste truc van de wereld, hij werkt kennelijk nog steeds: Doe je voor als iemand anders! Met het oog op gezondheid en 'veiligheid' in het vaandel, een proces uitrollen, dat uiteindelijk uitmondt, in het monddood maken van burger en pers..!

    door Wilfried Schlätz toegezonden!

 

                                 [Redactioneel iets ingekort!]

 

Frans Schumi heeft, dat het Godscentrum van Jezus Zelf voor onvoorstelbare lange tijd verdoemd wordt, als een mens zich vrijwillig voor eveneens een lange onvoorstelbare tijd verdoemd door zijn vrijwillige hoogmoed.

 

1. Nagemaakte valse Vaderwoorden over Franz Schumi (FS):

"Ik heb de mensen wel één voor allemaal van de erfzonde verlost en alle daaruit ontstane zonden tot Mijn kruisdood. De zonden echter, die de  mens in zijn huidige leven begaat, daar moet hij zelf voor boeten. Mijn verdienste helpen hem niets, zolang hij in de zonde leeft, en hij gaat evenwel naar de hel, dan als Ik voor hem nooit geleden had; als hij echter vroom leeft, dan reinigt hij zichzelf door zijn vrome leven”. [uit een gedeelte met het opschrift: "onjuiste interpretatie van de verdienste van Christi"]

 

2. Stellingname:

 

2.1.  Franz Schumi (FS) kende uiterlijk alle Werken van Jezus via Jakob Lorber (JL). Maar FS heeft deze Werken nooit juist begrepen, maar ontwikkelde met zijn hoofdelijke verstand enerzijds een verkeerde theologie over het wezen van Jezus[1][2], dan wel ook een onjuiste theologie van de verlossing, zoals in het volgende wordt getoond. FS wilde beslist een profeet zoals JL zijn. Om die reden bekleedde hij zijn onware theologieën in nagemaakte woorden van Jezus,  waarbij hij alle persoonlijke voornaamwoorden: Ik, Mij of Me met grote beginletters schreef en zo deed, alsof  dit de echte Jezus was, en verkeerde theologische gedachten had gezegd. Franz Schumi maakte een einde aan zijn  aardse leven door zelfmoord. [Red.: anderen beweren, dat hij vermoord was door de katholieke kerk, omdat hij voor hen een bedreiging vormde !]

 

2.2. Voor Golgatha bestond er geen brug van de materie naar de hemel: 

 

2.3. Jezus via Jakob Lorber (JL):

Maar nu pas zie ik, nog wel wat veraf, het brede einde van de laan. Nu is er geen spoor meer van een zee, overal zie ik weelderig begroeid, wondermooi land, tuin na tuin. Overal staan de prachtigste huizen en paleizen! Ach, dat is me toch een onbeschrijflijke pracht! [GEJ.04_053,03]

Mijn vriend zegt dat dit nog lang geen hemel is, maar dat dat het paradijs is. In de hemel is nog geen sterveling gekomen, want daarheen is tot op heden nog geen brug gebouwd. Alle goede mensen die vanaf het begin der schepping op Aarde hebben geleefd, verblijven hier met Adam, Noach, Abraham, Isaac en Jacob. Die hoge bergen daar begrenzen dit buitengewone, wonderbaarlijk heerlijke land. Wie die bergen zou beklimmen, zou wel de hemel zien met Gods grote engelenscharen, maar zolang er over de grote bodemloze kloof niet voor eeuwig een vaste brug zal zijn gebouwd, kan daar niemand binnenkomen. [GEJ.04_053,04]

 

Frans Schumi situeert  de dwaling van het valse Woord en vergist zich daarom, als hij schrijft:

„want dan zou Ik Zelf als God de eigenlijke  eeuwig verdoemde zijn, omdat Ik in alle goede en boze mensen woon’.

 

Punt 1.

Hier heeft FS een vals Vaderwoord of Jezuswoord geconstrueerd, diens inhoud niet met de Jezuswoorden via JL overeenkomt.  Want in de eerste plaats bestaat er een zelfverdoemenis van de mens door zijn vrijwillige hoogmoed.

En op de tweede plaats door zulk een vrijwillige zelfverdoemenis, die het Godscentrum niet tegelijkertijd meeverdoemd! Want door zo’n vrijwillige zelfverdoemenis maken wij  onze levensspiegel vrijwillig hol en steeds kleiner en overplakken deze met een zwarte kleur, zodat het kleine, levendige en volkomen identieke evenbeeld van Jezus in ons innerlijkste steeds kleiner en zwakker wordt.

Maar dit schaadt de eeuwige Oerzon van het Godscentrum evenzo weinig, als het onze natuurlijke Zon schaadt, dan wanneer wij een holle spiegel met een zwarte kleur beplakken, waardoor deze geen brandpunt meer  kan vormen.

 

Punt 2.

Jezus had GEEN HALFBROERS, maar alleen pleegbroeders, omdat Maria slechts één enige Zoon ontving: het aardse lichaam van Jezus en omdat de pleegvader Jozef dit aardelichaam van Jezus niet met Maria heeft verwekt. Deze PLEEGBROERS van Jezus stamden uit het eerste huwelijk van Jozef, die intussen een 70-jarige weduwnaar was, toen Maria aan hem als pupil werd toevertrouwd en die hij nooit heeft aangeraakt. 

 

Omdat FS het hier heeft over HALFBROERS van Jezus, die uit het eerste huwelijk van Jozef stammen, daarmee  FS, dat Jozef het aardse lichaam van Jezus met Maria verwekt heeft. Want alleen dan al waren deze HALFBROERS via Jozef met het aardse lichaam van Jezus fysiek verwant geweest. 

En dan maakt FS uit deze vergissing dan foutieve Woorden van de Vader of Woorden van Jezus, doordat hij deze dwaling ten onrechte in de mond legt: 

„dat Maria en Mijn halfbroers, zonen van Jozef uit het eerste huwelijk, Mij kwamen bezoeken, toen Ik in de omgeving van Nazareth kwam en daar leerde“.

 

Hier heeft FS een onjuist Vaderwoord of Jezuswoord geconstrueerd, en dat zijn inhoud niet met de Woorden van Jezus via JL overeenstemt, want hier  moet Jezus Zelf Zijn PLEEGBROER als: „Mijn halfbroer“ genoemd hebben. Zulk een menselijke vergissing kan men FS vergeven, als het hier maar om zijn eigen mening als mens ging, die zich had vergist.

Maar wanneer Jezus hier Zelf als de oneindige volkomene en oneindigende Wijze, de enigste en de al-enige Heer God een foutieve benaming gebruikt en daardoor de maagdelijke geboorte van zijn aardse lichaam bestrijdt, dan ligt er bij FS een verkeerd Vaderwoord ter beschikking!

 

Punt 3.

Ook de zinswending: „liet Ik Mij nader, om ze tot Mij’ naar binnen te roepen, dat klinkt al te menselijk en niet goddelijk.

 

Deze mening van FS beweert dus nadrukkelijk, dat Jezus alleen maar een geschapen materielichaam had en zomede geen waarlijk mens was, omdat hij noch een geschapen natuurziel noch een geschapen mensengeest moet hebben gehad en daardoor vooral geen geschapen menselijk Ik-bewustzijn! Deze dwalende FS-mening beweert verder nadrukkelijk, dat Jezus alleen maar puur God was en al een pure goddelijke geest moet zijn geweest! Maar er werd aangetoond, dat Jezus zowel de al-enige waarste God was van de ongeschapen eeuwige Oermens en tegelijk ook als een waarste geschapen mens.

 

FS beweert verder, dat het materiële lichaam van Jezus uit Maria al helemaal was vergoddelijkt! Het geschapene zoals het geschapen aardse lichaam van Jezus, kan nooit een ongeschapene vergoddelijking worden, maar ze kan hoogstens tot een hogere geschapene worden verklaard of vergeestelijkt.

Het afgelegde fysieke lichaam van Jezus op een paasochtend werd zo tot een geschapen lagere-substantiële voleindigende natuurziel van Jezus met een volkomen zielenkleed eraan toegevoegd…

 

Bij BD [red. Bertha Dudde] daarentegen is Jezus nog maar een waar geschapen mens zoals een aartsengel, die de val van Lucifer niet had meegemaakt, en die als KIND van God tot de Aarde naar beneden kwam en dan weer als KIND van God naar de vormloze en gestalteloze VADER omhoog steeg. Datzelfde heeft ook de aartsengel  Rafael gedaan, toen hij macht kreeg, als hij naar de Aarde naar beneden ging, om bij de hogepriester Henoch te zijn.

 

Datzelfde heeft de aartsengel Michael gedaan, toen hij naar de Aarde afdaalde, om daar als de profeet Elia te werken. Want BD beweert, dat God alleen maar een vormloze, gestalteloze oneindige kracht is, die geen menselijk-Oermens is = het menselijk-gevormde Godscentrum. Om van de BD-Jezus nog überhaupt iets te redden, moest BD uit Jezus een hoogste aartsengel maken’, hetzelfde doen ook de Jehova’s getuigen, die uit Jezus de aartsengel Michael gemaakt hebben!

 

Jezus via Jakob Lorber (JL):

 

[GEJ.04_053,09] Maar tussen hier en daar gaapt een kloof, groter dan de ruimte tussen de Aarde en de Zon! Daarover zal nu een brug gebouwd worden! Bij God zal dat ongetwijfeld allemaal wel mogelijk zijn!

 

Eerst door de menswording van het Godscentrum: JEHOVA (= van het liefdecentrum van de oneindige Godheid) en als JEZUS en vooral door de eindeloze zelfverdeemoediging van het liefdecentrum op Golgatha, heeft het liefdecentrum: JEZUS-JEHOVA deze brug opgericht, doordat het liefdecentrum: JEZUS-JEHOVA ons allemaal met Zijn oneindige Heiligheid voor altijd heeft verzoend.

 

Geen enkel nog zo rechtvaardige mens heeft deze brug kunnen bouwen,   zodat geen  enkel mens of geest de hemel ooit had bereikt. Om die reden moesten immers ook alle rechtvaardigen vanaf ADAM tot JEZUS in het paradijs op deze bruggenbouw van de diepste materie tot de hoogste hemel, zo lang wachten, tot op Golgatha deze brug eindelijk werd gebouwd!

 

Maar Jezus neemt geen mens en geen geest aan met het geweld van Zijn almacht en hen met geweld over deze door Hem gebouwde brug brengt! Jezus laat het  volledig over aan onze absoluut vrije wil, of wij vrijwillig deze brug willen overschrijden of niet!  Enkel en alleen slechts door vrijwillige DEEMOED en ware LIEFDE tot Jezus, overschrijden wij deze brug volledig!

 

FS [Franz Schumi] maakt onderscheid in zijn hypothese tussen een verlossing van de erfzonde en van alle zonden vóór Golgatha en tussen een verlossing van de zonden Golgatha en beweert zo, dat Jezus de mensheid al van de erfzonde verlost heeft vóór Golgatha.

 

FS heeft geen idee van het wezen der zonde, die enkel en alleen bestaat in een vrijwillige hoogmoed van een mens of een geest:

 

In de keuze tussen hoogmoed en deemoed ligt onze vrijheid. Vandaar is de deemoed het enigste, wat wij van onszelf uit God kunnen schenken! Als God ons met Zijn almacht deemoedig zou maken, dan zouden wij robots worden:

 

[HGt.02_011,12] De Deemoed is het enigste, dat jullie Mij kunnen geven, zonder het eigenlijke vooraf te hebben ontvangen via Mij.

 

FS had geen idee van het wezen der verlossing,  omdat hij tussen zonden van voor en na Golgatha onderscheidde. Maar de hoogmoed van Lucifer en zijn ondergeesten, voerden tot het ontstaan van de materiewerelden, en dat is vrij precies dezelfde hoogmoed, waaraan ADAM en EVA zich aan bezondigden, d.w.z. de eerste ongezegende verwekking van Kajin liet begaan, en dat is wederom weer precies dezelfde hoogmoed, die wij mensen van tegenwoordig ons bezondigen tegen de geboden van God.

 

Jezus-Jehova kan geen mens en geen geest van deze enige  hoogmoed verlossen, doordat Hij de mens en met Zijn almacht naar het goede en naar de deemoed dwingt, omdat daardoor alleen maar robotten kunnen ontstaan.

 

De verlossingsdaad van JEZUS-JEHOVA op Golgatha geldt dus voor alle vrijwillige hoogmoedigen, te beginnen door de vrijwillige val van Lucifer en die van de oergeesten via de vrijwillige val van ADAM en EVA tot en met onze vrijwillige hoogmoed!  Daarom heeft FS het geheel onjuist, wanneer hij tussen zonden, d.w.z. de vrijwillige hoogmoed, dit vóór of Golgatha daarover een verschil maakt! [zie ook Hemelse Geschenken, 3e deel, bladzijde 75-80, waar de echte Jezus via JL uitvoerig deze bruggenbouw = de oneindige zelfverdeemoediging van het liefdecentrum en zodoende de verzoening tussen ons en de Heiligheid van God bewerkt].

 

Conclusie:

Volgens Frans Schumi: Jezus ist weliswaar de ware God, maar geen waar geschapene Mens.

Volgens Bertha Dudde: Jezus is weliswaar een waar geschapen aartsengel-mens, maar niet God Zelf. [bron: www.Jesus-2030.de]

 

[Redactionele opmerking, zogezegd: we hebben hier te maken met twee twijfelachtige profeten en deze twee wisten blijkbaar niets af van hun gedeeltelijke dwalingsleer, en dat is het bedroevendste en misleidendste!] 

 

                  Respons op profeten!

                        H.N. from Austria]

 

‘Tot nu toe heeft God steeds het mannelijk principe voor ontvangst van Zijn grote berichtgevingen en wilsuiting gemaakt en benut. Waarom nu, in de tijd van de ‘gelijkstelling’ van man en vrouw, werelds gesproken, plotseling de wisseling naar een vrouwelijk principe??? Moet de wereld nu een ‘vrouw’ volgen?  Satana in het kleed der wijsheid?  De wijsheid van de tegenpool? De wijsheid van Lucifer is voor ons kleine mensen ter overdenking, om daartegen naar buiten toe te kunnen argumenteren uit onze zwakke menselijke kennis. 

 

Maar de Heer heeft ons herkenningstekenen gegeven ter onderscheiding van echte en valse profeten.. Een paar maanden geleden, beste Gerard, heb jij woorden van verschillende bemiddelaars over de komende tijd van de pijnlijke reiniging der Aarde opgesomd. O.a. ook Bertha Dudde, bij haar lezen wij zonder pardon: IK ZAL DE AARDE VERBRANDEN. Bij Lorber zegt ‚dezelfde‘ God:  ZONDER NOOD [Noodzakelijkheid] ZAL NIETS TE GRONDE GERICHT WORDEN. Welke van de beide profeten vertegenwoordigt onze liefdevolste Vader en Schepper?  De Mijnen kennen Mijn stem – wie kan hieraan nog twijfelen! WELKE profeet voert de mensen naar de Vader, en welke profeet verkondigt gericht naar gericht? 

 

(Ik bewonder je moed, om in het JLB zo publiekelijk toe te geven, dat bij Jakob Lorber jouw ogen vol tranen schieten! Bij mij vloeien ook de tranen, ja zelfs nu, als ik aan de woorden van Jezus denk…)

 

 

UpToDate 2024-2025