Het recht van verzet

                                                     (ingekorte versie)                                             

                                                  door Klaus Opitz  (D)

 

1. Een zeer goede en correcte vraag

2. Dieven, rovers en moordenaars vangen en in de gevangenis opsluiten!

3. Doodstraf?

4. Wees gehoorzaam aan de autoriteiten

5. Wie gevallen is, til die op

 

1. Een heel goede en juiste vraag

 

Jezus:'Je hebt een heel goede en juiste vraag gesteld…[8]

Het is op zichzelf heel duidelijk dat men een door en door slecht mens door een te vriendschappelijke houding niet nog meer gelegenheid moet bieden om zijn boosaardigheid te laten groeien en steeds slechter te worden dan hij voorheen was. [9]

In dat geval zou het volhouden van een toegeeflijke houding niets anders zijn dan een ware ondersteuning van de te sterk groeiende boosaardigheid van de vijand; maar daarvoor heb Ik in deze wereld te allen tijde strenge rech­ters aangesteld en hun het recht verleend om de mensen die te slecht en boosaardig zijn geworden, te tuchtigen en te straffen al naargelang ze dat ver­diend hebben, en Ik heb jullie daarom ook het gebod gegeven, dat jullie onderworpen moeten zijn aan de wereldse overheid, of die nu zachtmoedig of streng is. *) [10]

 *) Zie hiervoor onder 4., Wees de overheid gehoorzaam

 

Wie dus zo'n erge vijand heeft, moet naar een wereldse rechter gaan en het bij hem aangeven, dan zal die bij degene die door en door slecht is gewor­den zijn boosaardigheid uitdrijven. [11]

Als dat niet lukt met alleen lichamelijke tuchtiging, dan lukt het tenslot­te wel met het zwaard.

En zo is dat ook met die oorveeg. Als je die krijgt van een minder boosaardig mens, die daartoe verleid werd door een plotselinge opwelling van zijn gemoed, verweer je dan niet, opdat hij milder gestemd wordt door het feit dat je hem geen oorveeg teruggeeft, dan zullen jullie daarna zonder wereldse rechter gemakkelijk weer goede vrienden worden. [12]

Als iemand in volle woede met een moorddadige oorveeg op je afkomt, dan heb je ook het volste recht om je teweer te stellen; kijk, als het niet zo was, zou Ik jullie niet gezegd hebben dat jullie ook het stof van je voeten moeten afschudden over die mensen in een plaats, die jullie niet alleen niet opnemen, maar jullie bovendien nog bespotten en met allerlei vervolging bedreigen. [13]

O, wees er zeker van dat Ik met Mijn prediking over de naastenliefde de macht en het gezag van het zwaard niet in het minst heb opgeheven, maar wel verzacht, zolang de vijandigheid onder de mensen niet die graad heeft bereikt die men met het volste recht hels kan noemen! [14]

Bij de ouden die volgens de wet van Mozes leefden en bij de meeste oude richters werd gezegd: 'Leven voor een leven, oog om oog, tand om tand!', maar het moet bij jullie niet zo zijn dat je dergelijke wetten al te let­terlijk neemt, en dat je je vijanden niet vaker dan zeven keer moet vergeven ­waarover Ik jullie al herhaalde malen een verklaring heb gegeven, die jullie ook goed hebben begrepen! [15]

Maar, zoals gezegd, daarmee heb Ik de wet van Mozes, de richters en de profeten niet opgeheven, maar alleen verzacht; want zij namen de wet al te letterlijk en straften met dezelfde strengheid ook diegene, die vaak meer toe­vallig dan als gevolg van zijn kwade wil zijn medemens een of andere schade had berokkend. [16] (GJE.10_215,08 e.v.)

2. Dieven, rovers en moordenaars vangen en ze in de kooi doen

 

Het spreekt vanzelf, dat men de dieven, rovers en moordenaars moet pakken en opsluiten; want zij zijn net als de wilde verscheurende beesten, die als spiegelbeelden van de hel in holen van de aarde leven en dag en nacht op de loer liggen om te roven. Het is zelfs een plicht van de engelen in de hemel om daarop een rechtvaardige jacht te maken; maar niemand mag ze vernietigen, men moet ze in de gevangenis onderbrengen en daar kalmeren en temmen! Alleen in geval van gewelddadige weerstand moeten ze gekortwiekt en bij hardnekkige weerstand ook lichamelijk gedood worden! Want dan is een dode hel beter dan een hel, waarin leven is. [5]

Maar wie ooit een opgesloten dief, rover of moordenaar nog verder berecht of doodt, die zal Ik eenmaal met toornige ogen aanzien. Want hoe zwaarder de mensen hun boosdoeners berechten en straffen, des te onmenselijker, voorzichtiger, stiekemer en hardnekkiger zullen de zich nog in vrijheid bevindende boosdoeners worden; en als ze dan 's nachts in een huis inbreken, zullen ze niet alleen alles nemen wat ze vinden, maar ze zullen ook allen vermoorden en alles vernietigen, wat hen misschien zou kunnen verraden. [6]

Als je echter het strenge recht wegneemt en alle mensen de wijze raad geeft, dat ze degene, die van iemand een rok vraagt, ook de mantel erbij moeten geven, dan zullen de dieven weliswaar nog wel komen en het een en ander van jullie eisen, maar roven en moorden zullen ze niet! [7]

Als echter de mensen uit ware liefde tot hun broeders en zusters door hun liefde tot Mij de vergankelijke goederen van deze aarde niet meer zullen bijeen garen en zullen leven zoals Ik, dan zullen er al gauw geen dieven en nog minder rovers en moordenaars zijn! [8]

Wie meent, dat de boosdoeners door strenge wetten en steeds zwaardere veroordelingen ooit nog eens uitgeroeid zullen worden, die vergist zich heel erg! In de hel is nog nooit een tekort geweest. Wat heb je er aan, als je één duivel doodt, en de hel stuurt er meteen tien voor in de plaats, die stuk voor stuk tienmaal erger zijn dan de eerste?! Als de boze bij zijn komst tegenover een andere boze komt te staan, dan wordt hij woedend en verandert in een complete satan; als hij echter bij zijn komst slechts liefde, zachtmoedigheid en geduld vindt, dan Iaat hij zijn boosheid varen en gaat verder’.  [9] - (GJE.01_075,05 e.v.)

 

                                            Afbeeldingsresultaat voor foto doodstraf

3. Doodstraf?

 

Jezus: 'Vriend, als je Mijn leer zo uitlegt en begrijpt, ben je nog erg kortzichtig! Jonaël heeft je toch ook al gezegd dat een gevecht met een slechte vijand op bevel van God, of een niet te voorkomen geval van noodweer, door Mij zo geregeld is, dat mensen die in die gevechten gedood worden, ofwel hun zielen, direct onder een streng oordeel vallen en noch hun rechtvaardige overwinnaar, noch ergens op de Aarde met terugwerkende kracht schade kunnen berokkenen. Als dit nu een onwrikbare waarheid is, waaruit je duidelijk kunt zien wat de kern van deze zaak is; hoe kun je dan zo twijfelachtig over Mijn leer praten?! [1]

Wie heeft je dan verteld dat men echte misdadigers, die vaak erger zijn dan alle wilde beesten, niet moet gevangen nemen en op de een of andere wijze in verzekerde bewaring moet brengen?! Integendeel, de echte naastenliefde gebiedt je dit; want net zo zeker dat je, als een hyena een mens aanvalt, het beest met een scherp wapen zou doden, net zo zeker zul je een eerlijk mens te hulp komen, als die buiten op straat of in huis door een roofmoordenaar werd aangevallen. [2]

Omdat echter zulke menselijke hyena 's, als ze zich erg vermeerderen, niet alleen voor eenzame wandelaars, maar op het laatst ook voor hele woongemeenschappen gevaarlijk kunnen worden, daarom is het zelfs een noodzakelijke plicht van de machthebbende overheid, jacht te maken op zulke gevaarlijke mensen en ze in kerkers op te sluiten. [3]

Maar de doodstraf mag alleen over diegene uitgesproken worden, bij wie over een periode van tien jaar, elk middel om op welke wijze dan ook zijn leven te beteren, zonder gevolg blijft. Als de misdadiger op het schavot beterschap belooft, dan moet men hem nog een jaar erbij geven! Heeft in die tijd echter geen beterschap plaats gevonden, dan moet de doodstraf voltrokken worden; want van een beterschap van zo'n mens op aarde is dan niets meer te verwachten, en het is beter hem van de aarde te verwijderen! [4]

Als de rechtmatig machthebbende overheid echter met toestemming van het volk zo'n welverdiende doodstraf veranderen wil in een levenslange gevangenisstraf, en door wil gaan met te trachten de misdadiger te verbeteren, dan is ,ze daarin vrij, en. Ik zal ze daarvoor nooit ter verantwoording roepen. [5]

Zulke vijanden van de volgens Mijn leer levende mensen, hebben na hun dood geen macht om te reageren. Dat kunnen alleen maar die geesten, die, behorend aan mensen die het betere wilden op deze wereld, door tirannieke, bovenmatig hoogmoedige, zelf­ en heerszuchtige en derhalve ook totaalonrechtmatige heersers op de gruwelijkste wijze gedood zijn! [6]

 

Als onmenselijke rechters zich met hun onrechtvaardige vonnissen vijanden maken, zullen de geesten van deze vijanden zich op de onrecht­vaardige rechters wreken; want zij hebben van Mij toestemming om met terugwerkende kracht te reageren; maar de echt boze geesten mogen dat nooit! -Nu geloof Ik wel dat je geen twijfels meer zult hebben!?'  (GJE.01_081,01-7)

 

4. Wees gehoorzaam aan de autoriteiten, die over jullie macht heeft

 

De tekst waar we het gisteren met jullie over hadden, waar men elke autoriteit volgens de overeenkomst daarmee moet gehoorzamen, en om het even of ze nu goed of kwaad zei, omdat zij geen macht hadden, als hen geen macht van bovenaf was gegeven.

 

– deze tekst klopt weliswaar op zichzelf, maar een bijstelling, die Ik bij een gelegenheid heb ingesteld, zoals bij de apostel Paulus, is overgebleven. De bijstelling luidt: Zolang het bezit van de geest der waarheid uit Mij de autoriteiten vanuit binnen heerst.

 

Als jullie zullen herkennen, dat dit niet meer het geval is, dan is het ook de tijd, om zulken van bovenaf van niet meer geďnspireerde autoriteiten op de meest gevoeligste punt de rug toe te keren; want was dat niet het geval, dan moest Ik ook allen ernstig gezegd hebben: wees alle duivels onderdanig en gehoorzaam! – Dat zullen jullie van Mij toch wel niet verwachten, doordat Ik toch nadrukkelijk gezegd heb, dat jullie alles onderzoeken en slechts het goede en ware behouden moet.

 

Bij de tekst is het echter tenminste zo, zoals Ik al heb gemerkt, dat deze slecht vertaald is, en dit in plaats van goed of boos: mild of streng zou betekenen. En nu jullie dat weten, dan zullen jullie hiermee toch wel inzien, dat Ik niet gezegd, jullie moeten de duivels gehoorzamen. Als jullie dit op de juiste manier in acht nemen, dat zo’n banale dwaasheid nimmer uit Mijn mond is gegaan en nooit zal komen. 

 

Als er onder jullie nog iemand  is, die ergens in de Schrift iets vindt, dat niet met het zuivere verstand in overeenstemming is, die komt dan met zo’n tekst op de proppen, en er moet hem daarover licht gegeven worden. Amen.‘ (Hemelse Gaven.03_64.03.17.b,01 (bladzijde.327))

 

5. Wie gevallen is, die til je op

 

5.1.

Ik zeg: 'Beur de gevallene op en breng hem op de goede weg en leid hem, opdat hij zijn zonde inziet en er berouw over heeft! Dat is jullie taak!  Ik ben niet gekomen om deze wereld te oordelen en te gronde te richten, maar om het verlorene te zoeken en het gevallene weer op te richten! Als dit nu duidelijk is voor jullie, ga dan heen en handel er naar!'  (GJE.01_203,07 e.v.)

5.2.

Maar Ik zeg tegen jullie allen: Wat er ook voor zondaars en zondaressen hulp zoekend bij jullie aankloppen, jullie mogen hen nooit de deur wijzen, maar jullie moeten hen helpen alsof zij nooit gezondigd hadden. En als je hen geholpen hebt, moet je er daarna ook alles aan doen om voor de toekomst de zondaren liefdevol en wijs te helpen, maar dan wel met een wijsheid, die steeds maar uit de liefde voortkomt!(GJE.02_209,07)

 

5.3.

‘Liefde met ernst en wijsheid is een eeuwige wet; wie daarnaar handelt doet geen misstap, en de vruchten daarvan zullen goed en heerlijk smaken" (GJE.02_055,06)

 

UpToDate 2023-2024