https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fwww.kanker.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Finline-images%2FAngst.png&sp=1655320445T2935c09cd2656d4b6197aba90bec8b4425e12a258d19c95b28c6a416a0bd6bea

 

ONZE DNA

 

God is het centrum van je wezen. Nemen we de eerste vier verzen van de evangelist Johannes: Johannes 1:1-4: In den beginne was het WOORD en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven en het Leven was het Licht der mensen.’ God is het Woord en dat Woord is vlees geworden.’

 

Ook wij mensen zijn vlees geworden. We hebben een lichaam, een hand: De duim [1] tegenover de vier vingers [4]. Handen staan voor ‘handelingen’, ‘daden’.

 

Wie heeft het recht om de schepping van de Heer in de mens ‘om te vormen’? NIEMAND! Ook niet de wetenschap. Toch gebeurt dit regelmatig bij planten, dieren en nu ook bij de mens!

 

Ieder mens is door God persoonlijk ‘gecodeerd’ en vrij, dus niet voorgeprogrammeerd om te leven. Als we een wondje krijgen kan er sprake zijn van verlies van wat eiwit en maar weer gecompenseerd. Datzelfde gebeuren komt ook voor in de geestesgesteldheid.

 

Jezus zei het ongeveer met deze woorden in de NO: ‘Als je niets gegeten hebt en je wilt een redevoering geven, dan zul je er weinig van maken, omdat het je aan de bouwstenen ontbrak!’

                                       https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Frad-blog.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Fgenen-en-dna.png%3Ffit%3D316%252C290%26ssl%3D1&sp=1655320920Tb678573c7957e326b8365cb9266c2e334418f93a0827ddf478cf768c8bc8c77d

In onze DNA hebben we de natuurlijke vormen van een ‘gen’ dat onze toekomstige GENeraties doet bepalen. Dit natuurlijke ‘gen’ of DNA mag nooit overschreven worden. Lorber vertelt ons in het boek ‘Aarde en Maan’ over een indirecte verbinding [of link] tot datgene, wat grondig moet overwogen worden:

 

‘Omdat juist deze woededuivel zo gevaarlijk is als hij zich in het mensenvlees bevindt, is het vaak nodig kinderen te laten sterven, ja niet zelden ook hele generaties door pest en andere rampzalige ziek­ten lichamelijk te doden, voordat het deze duivel mogelijk wordt om de ziel volledig in zijn wezen op te nemen. Het is dan ook van het grootste gewicht voor elk mens die zijn eigen ziel moet bewaren en ­als hij vader of moeder is - ook de zielen van zijn kinderen, dat men de juiste leefregels kent en die opvolgt, waardoor niet alleen de ziel gered kan worden, maar ook het lichaam van de mens een zo hoog mogelij­ke leeftijd kan bereiken voor het eeuwig welzijn van zijn ziel; dat kan echter niet gebeuren als de mensen deze leefregels grotendeels niet kennen en als ze deze al kennen, ze toch niet opvolgen.’ [Aarde en Maan, hfdst.62:1]

 

[Het is nota bene niet alleen het voedsel, maar het zijn ook de gedragregels voor de gezondheid dat van alles kan inhouden. Ook onnodige medicijnen en inspuitingen respectievelijk de geestelijke hygiëne, voor de specifieke zielsdeeltjes die gevoed moeten worden en natuurlijk zal er ook de ouderlijke opvoeding erbij betrokken moeten worden.]

 

‘Hoe moet een mens zich dan van zijn geboorte af gedragen of hoe moet hij opgevoed worden, opdat hij op rijpere leeftijd die psychische en lichamelijke dieetordening in acht kan nemen, waar­door het hem mogelijk wordt een rustige hoge ouderdom te bereiken en juist door deze hoge leeftijd zijn ziel een waar, vast eeuwig voortbe­staan te verzekeren?’ [Aarde en Maan, hfdst. 62:2]

 

De Heer zegt in de NO: ‘Maar, en dat is een groot maar, daarvoor heb je wel een geheel nieuwe generatie nodig! De onverbeterlijke mensentroep moet van de aarde verdelgd worden, anders wordt het in der eeuwigheid nooit anders op deze aarde! De luxe en de gemakzucht hebben een te hoge trap bereikt, de machthebber weet hoe hij zich de arme, zwakke en onmachtige mens ten nutte kan maken, en daarom hebben maar weinig mensen geluk, en verschrikkelijk veel mensen moeten gebrek lijden! Daardoor komt het dat de arme drommel tenslotte twijfelt aan de voorzienigheid van God, terwijl de rijke en machtige van louter geluk en welvaart God vergeet, en het gevolg is dat beiden tenslotte in handen van de duivel moeten vallen!’ [GJE2-172:2]

                                https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftwinklemagazine.nl%2F2015%2F12%2Fde-sandwich-generatie%2Fsandwich-generatie.png&sp=1655321095Tcb64d67d5ff3d918a93229342cdea0cf4b526ee032ea959416498e9985e331aa

Ja, hoe ver is de mensheid geestelijk gevorderd?  Qua techniek ongelooflijk. Dit wordt bevestigd in de NO:

 

Maar als op deze wijze na ongeveer twaalf tot vijftien eeuwen een hoogtepunt is bereikt, wordt de menselijke aard van binnen uit toch traag en blijft stil staan, hetgeen God op deze aarde ook heeft toegelaten. Daardoor zullen er steeds alle denkbare ontwikkelingsfasen te vinden zijn, opdat de meer actieve re mensen daaruit zullen concluderen dat, zonder de van tijd tot tijd verschijnende openbaringen, de mensheid uit zichzelf duizenden jaren op dezelfde plaats blijft staan en geen stap vooruit komt, wat jullie allen in de praktijk kunnen zien bij de huidige Indiërs en Achter-Indiërs.’

 

‘De Heer laat dat toe opdat de mensen die daar te eniger tijd komen, zichzelf ervan kunnen overtuigen dat het precies zo is als ik jullie heb voorspeld. Maar die mensen zullen jullie uiteindelijk zelf, door middel van jullie nakomelingen, op moeten voeden. Want voor volken die op een lage trap van de geestelijke ontwikkeling staan, wekt de Heer nooit een eigen grote profeet op. Hij laat hen, dat wil zeggen de onontwikkelde volken, door de voornaamste volken van deze aarde, die eigenlijk alleen maar door de openbaringen het eerst zijn ontwikkeld, in zekere zin verder opvoeden, waarvoor de Heer Zijn zeer wijze redenen heeft.’

 

‘Maar de mensen die op een hemellichaam het dichtst bij God staan, moeten zich van zo'n hoge roeping altijd wel diep en dankbaar bewust zijn en zich daarvoor onvermoeibaar inspannen, anders is het hun eigen schuld als hun nakomelingen later ver zullen zinken onder het niveau van de Achter-Indiërs, die wij Chinezen noemen, en uiteindelijk, gelijk de dieren, volkomen dom worden!’ [GJE3-3:20,21]

                                         https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fwww.vcbio.science.ru.nl%2Fimages%2F%24mdnasinglechain_zoom.gif&sp=1655320542Ta564216b4bc4ef85adfc32846f619af27da922f6afa504184482984e063c6317

WAT IS DNA

Het DNA is als het ware een unieke blauwdruk van je zielsmatige gesteldheid, dat zich in het lichaam op allerlei manieren uit in bijvoorbeeld, bloed, slijm, speeksel en weefsel.  Het is hetzelfde als bij een vingerafdruk [vingerlijnen] of de lijnen, tekens en kleuren in de ogen, want alles van de ziel spiegelt zich weer in het lichaam. Het is nog NOOIT in de menselijke geschiedenis voorgekomen dat onze DNA [D=4, N=50 en A=1] kan veranderd worden.

 

Het Hebr. woord voor moeder is AMaH 1-40-5, dat zijn de maten van de moeder, zij is de maatstaf.  De naam van God als Heer, zoals wij dat in het Hebreeuws zeggen is: Adonaj 1-4-50-10. Herken hierin de code 4-50-1 [DNA] op een bepaald niveau. DNA is iets heiligs.  

 

De erfmassa [DNA, chromosomen, genen] of hoe je dat ook allemaal noemt, is allemaal in de mens aanwezig, ja de hele mensheid.  Zelfs het Bijbelse verhaal van het hof van EDEN [vanaf Adam en zijn gehele nageslacht tot heden!], dat heeft met onze DNA te maken. In de oorspronkelijke tijd van de oervaderen was het menselijk DNA nog helemaal gaaf. Nu probeert men het menselijk DNA genetisch te manipuleren. Bij dieren doen ze dat al. De farmacie heeft het mogelijk gemaakt om onze DNA te modificeren en veel mensen worden – zonder dat te beseffen -  nu al experimenteel als ‘testpersoon’ gebruikt.

 

Als kinderen gevaccineerd moeten worden met het genetisch gemanipuleerde "mRNA-genvaccin" dat vloeistoffen bevat, waaraan remvloeistof, kwik en aluminium zijn toegevoegd, wat zal er dan met hen gebeuren in termen van hun toekomstige vruchtbaarheid en geheugen?  

 

Globaal wordt gedacht  een echt ‘vaccin’ te krijgen, terwijl het juist iets anders is. Het zijn inspuitingen waarvan de bijwerkingen nagenoeg nog niet zijn of worden gedocumenteerd.  Er zitten toevoegingen, in met  belastbare chemische hulpstoffen,  bijvoorbeeld remvloeistofolie en nog veel meer onbekende gevaarlijke en gezondheidsschadende stoffen.  De samenstelling wordt nagenoeg geheim gehouden. Om tot de ontwikkeling van een echt vaccin te komen kan zo’n onderzoek gemiddeld rond 8-10 jaar duren.

 

Men zegt dat een virus geen levend organisme heeft, want zij zou niet haar eigen brandstof hebben en geen metabolisme om energie op te wekken en ze zou zich ook niet kunnen voortplanten! [muteren]  

 

We zouden het volgens Lorber ‘infusiediertjes’ willen noemen. Natuurlijk heeft een virus een atomaire ‘ziel’ dus een onbewuste natuurlijke intelligentie. Op deze wijze kun je een virus vanuit geestelijke zijde bekijken. Het zijn levende deeltjes, die je nooit met het blote oog kunt bekijken. Denk bijv. ook aan de fruitvliegjes die uit het niet verschijnen, en zich kunnen materialiseren. Daarvoor moet toch wel een ‘geestkracht’ aanwezig zijn.  

 

DNA is een afkorting van: Desoxyribo-nucleic-acid = desoxyribonucleďnezuur. Elke groep van drie treden van de DNA-trap bevat de genetische code voor één van de 26 verschillende aminozuren. Dat zijn bouwstenen van de eiwitten van het lichaam.

Het RNA (= ribonucleic acid, ribonucleďnezuur) is een complexe structuur die bestaat uit twee in elkaar gedraaide strengen.

 

De volgende woorden, geďnterpreteerd vanuit het Latijn, geven de volgende UITZONDERLIJKE betekenissen.

 

DESOXY       =          GOD

Ribon             =          RABBI          =          MEESTER

NUCLEIC     =          CENTER, CENTRUM

ACID.             =          FIRE  =          VUUR

 

Als je het Latijnse woordenboek erop naslaat, dan zie je dat  Deoxy-Ribo-Nucleďnezuur’, opgesplitst in ‘Desoxy’ dat GOD betekent, ‘Nucli’ = CENTRUM en ‘Acid’ = VUUR. ‘Ribon’ betekent RABI of Rabbi, of meester. MNRA betekent feitelijk ‘boodschapper van al je cellen!’

 

Wat is überhaupt bloed? Uit bloed kun je het DNA laten bepalen! Bloed in het Hebreeuws betekent: דם = DaM?  Het DNA wordt doorgegeven van generatie op generatie. Herken daarin de stam GEN. 

 

Vader in het Hebreeuws is AB: אב= 1-2 = 3 [uitspraak av]. Moeder is AM: אם=1-40=41 [suitspraak eem]. Samen hebben de numerieke waarde 44.

 

Het is dan geen toeval dat de Hebreeuwse letterwaarde van bloed (DaM) 4-40 ook 44 is.

 

‘Bloedje’ betekent ‘onschuldig kind’. Het komt voort uit de constructie van ‘jouw (eigen) vlees en bloed’. Een kind komt uit de bloedgeslachtslijn van vader en moeder. Het heeft de Hebreeuwse getalswaarde 4-40=44. Het komt ook voort uit het woord DoMeH, dat ‘gelijken op God’ betekent.

 

Juist ADaM, de eerste scheppingmens op aarde is als bloedwezen de verbinding met de eenheid [A=1], want het is gelinkt aan ‘bloed’ [DaM]. Wij ‘gelijken’ door het bloed op God. Het rode verschijnt als bloed in de gelijkenis van God. Daarom zegt de Heer: ‘Vergiet geen bloed in elk opzicht! [Iemand dus vermoorden of verwonden!] Denk niet dat je alleen ‘bloed’ kunt vergieten met een mes, dat kan ook door ‘beledigen of ‘kwaad spreken’, ook dat is al ‘bloedvergieten’. 

 

Vader                           = ABBA  =  אבא      = 1-2-1         = 3

Moeder            = AM                =    מא        = 1-40           = 41 =  [Ma, ‘Am’ of ‘eem’ in het Hebr.

Kind                 = JeLeD  =  דיל       = 10-30-4     = 44

 

                                   https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fwww.spierenvoorspieren.nl%2Ffriksbeheer%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2Fgroep-DEF.jpg&sp=1655322919Tb1c8bc34b8409462f742ddcef6cb09a0f6d6e659545cb1fa26cd099daa2aa3f2

 

‘Bloedjes van kinderen’ betekent, dat kinderen lijken op de familie, op vader en moeder. Kind in het Hebreeuws betekent, zoals beschreven: ‘Jeled’ en dat heeft dezelfde getalswaarde 44 uit 10-30-4.  

 

Elk mens stamt af van ADaM = 1-4-40; het betekent, stoffelijk gezien ‘uit de Aarde’: Adamah = 1-4-40-5, met een vrl. uitgangsvorm [5]. De aarde is een vrouwelijk wezen. Synonieme woorden zijn: ‘matras’,  materias’ of  mother’.

 

                        https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fnancyswereldopzijnkop.files.wordpress.com%2F2015%2F08%2Fchromosomen.jpg&sp=1655320647Tf3c2bd6d9bf41186b18cab12bf624c0550edf13edf43d61de8cf1145dca8fe2b

 

De mens heeft 46 chromosomen. Alle herinneringen liggen in onze genen, in de erfelijke massa verborgen. De wetenschap realiseert zich steeds meer dat de erfelijke informatie (DNA) niet alleen buitengewoon en complex georganiseerd is, maar dat het ook van een hoogst intelligente bron afkomstig zou moeten zijn. Uit berekeningen blijkt dat de verhoudingen in het DNA molecuul aan de verhoudingen van de guldensnede voldoen. Het blijkt dat de verhouding van de doorsnede van het DNA (21 nanometers) tot de lengte van één DNA eenheid (34 nanometers) met de guldensnede correleert, want 34 gedeeld door 21 geeft de waarde van de guldensnede 1,6190, afgerond op 1,62.

                                                             Wereldberoemde Mona Lisa, die aan de hand van de gulden snede is geschilderd

In verband met de 162 doen we een stap naar de Bijbel in het boek Efeze met het visuele getal 612. ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.’ [Efeze 6:12]

             https://www.geestkunde.net/images/gulden-snede.gif

We betrekken het ‘paradijs’ erbij. De ‘tuin van Eden’ in het Hebreeuws  betekent: ‘GEN ADEN’. Het ‘Gen’ als ‘tuin’ heeft het ‘genetisch’ vooraf bepaalde al in zich en we kunnen ons lichaam volgens de Bijbel als een ‘tempel en een ‘tuin’ bestempelen. We zien het terug in de letters of benamingen zoals EDEN: DNA.

                                   https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fmedia.s-bol.com%2FJ66XqEKBLQQg%2F550x439.jpg&sp=1655323059T6bddd885d57a3c6474ff73173f7108b84f91006d5c3cf450c80686d4ec9f63b4

 

Het woord ‘paradijs’ heeft 3 verborgen woorden in zich:

·         Paradijs = genoeglijke, zalige toestand

·         Para[h] = vruchtbaar [Phar] פרה [80-200]

·         Radijs = Radix, radicis of ROOTS, waar we onze wortels van ontlenen.

Paradisus [Latijn] is ontleend aan het oudperzische pairi-daeza’ met de betekenis van ommuring, ommuurde tuin: עֵדֶן = 70-4-50.

 

(zie ook de interessante link: https://www.youtube.com/watch?v=4hmtao7ZvBg )

 

De mens erft dus de genen [DNA] van zijn ouders, grootouders en overgrootouders; We komen dat tegen in de gewoontes  in de gezichtstrekken, die spiegelbeelden van de zielsneigingen zijn. [animorum] De fysiognomie van de voorouders zijn altijd terug te vinden in de kleinkinderen;

 

Wanneer de goede neigingen aan de familieleden toebehoren, dan kunnen dat evenwel ook kwade neigingen zijn. Waar komt de gelijkenis van vader en moeder met hun kinderen vandaan? De ziel van elk wezen is van de vader, en die ziel wordt slechts met een lichaam van de moeder bekleed. De zielatomen stammen dus ook af van de vader. [Jakob Lorber beschrijft dit].

 

‘Dat een gekleurde man met een blanke vrouw of Europese vrouw huwt en daaruit een kind als kleurling wordt geboren, lijkt logisch. In het zaad ligt de ziel verankert; want door het zaad ontstaat de bezwangering, en deze is het, die door de moeder met een lichaam wordt bekleed. Het zaad is de eerste vorm van de aandrijving, die in de vader ligt; het is de vorm van zijn heersende liefde met volgende herleidingen, die de innerlijke neigingen van zijn liefde zijn.’ 

 

Swedenborg schrijft: ‘In dit uiterlijke leven wordt ieder kind geboren, en daarom komt het zo, dat het beminnelijk is, hoe echter in de knapentijd – of in de jongelingsperiode hij opgroeit. De heersende liefde van zijn vader overheerst in het kind, en wanneer deze neiging boos was, en niet gematigd en gebroken door zekere middelen van de opvoeders, dan zal deze liefde zijn zoals die van de vader. [Swedenborg in 277 de Goddelijke voorziening, de mens  14e deel]

 

Lorber schrijft via de Heer:  ‘Zo’n deling van de ziel vond ook plaats bij de schepping van het eerste mensenpaar, toen uit één ziel twee ontstonden. Want er wordt niet gezegd dat de Schepper ook Eva een levende adem in haar neusgaten blies, maar Eva kwam met lijf en ziel uit Adam voort; en in deze tweede ziel werd ook een onsterfelijke geest gelegd en zo kwamen uit één mens en uit één ziel twee en waren toch één vlees en één ziel. Zo' n deling van de ziel kan men ook bij kinderen en ouders gemakkelijk herkennen; want dat de ziel van de kinderen ook gedeeltelijk uit de ziel van de ouders is genomen, bewijst de fysiognomische gelijkenis van de kinderen met de ouders. Wat daarin vreemdsoortig is, blijft vreemdsoortig en lijkt fysiognomisch niet op de verwekkers. Wat echter van deze afkomstig is, dat is duidelijk te zien aan de gelijkenis met de ouders en de ouders herkennen hun kinderen hierdoor. Uit deze aangehaalde voorbeelden laat zich de deelbaarheid van de ziel gemak­kelijk herkennen en begrijpen.’ [Maan en Aarde 53:4]

 

Tenslotte, wat heeft DNA met onze ziel te maken? Wanneer komt de ziel in het embryo? Is dat tijdens of na het bevruchtingsproces?

 

Lorber geeft in de NO een duidelijk antwoord: ‘De ziel treedt met een zekere drang [dwang] gedurende de handeling van de conceptie. Door deze verwekkingactie – als alles goed gaat – wordt de bevruchting geactiveerd. Het duurt overigens wel een maand of twee tot de ziel van het embryo zich volledig heeft geďnstalleerd.’ [GJE2-216:4  en GJE4-120:15]

 

Onnatuurlijke seksualiteit [met beschermende middelen ter voorkoming van bijvoorbeeld aids], zal leiden tot nog veel ergere ziektes bij de mensen. [GJE2-154;11] Dat is tegen de Goddelijke orde en haar wetten, ook tegen het natuurlijke leven.

 

In een andere samenhang zegt Lorber iets over de indaling van zielen uit het gebied van de natuurgeesten:

 ‘Als de mensheid de dieren, planten en vooral de bossen uitroeit, dan ontbreekt het de natuurgeesten aan de mogelijkheid om ‘uit te rijpen’ voor de overgang naar hogere trappen; Dit is het werk van satan en een reden voor vele ongeneeslijke en dodelijke ziekten.’ [Hemelse Geschenken, deel 2-307:4]

 

[Opmerking: in het prachtige en zeer duidelijke boek Aarde en Maan worden de trappen van de geestelijke ontwikkelingen van de natuurgeesten helder uiteengezet].

 

‘We mogen de natuur niet verhinderen in haar ontwikkeling. Anders zoeken de daarmee verbonden natuurgeesten andere wegen en verenigen zij zich allen tot een op een mens gelijkend wezen, dat op aarde leeft en zij nemen er bezit van; ook gaan zij in planten, dieren en mensen en doordringen hen om zich verder te ontwikkelen of te rijpen’. [HG, deel 2-307:5].

 

Dat wij de natuur dienen te respecteren, heb ikzelf eens in een doordringende en aangrijpende droom ervaren. Ik liep alleen in een enorm groot natuurbos, tientallen kilometers lang en breed. Plotseling stond ik voor een enorme dikke boom, die daar  opvallend stond. Deze sprak tot mij en zei: ‘Waarom praten jullie mensenwezens zo luid in de bossen? Als jullie meer acht zouden geven en luisteren naar de stilte van de bomen en haar zacht geruis dan zouden jullie alle bomen daarmee een grote dienst bewijzen! Het luide gepraat doet ons niet goed en wij ervaren dat als hinderlijk,  zelfs pijnlijk! Fluister toch meer met elkaar, dat zou ons niet storen!... Toen ik die stem van deze reuzenboom diep in mijn binnenste ervoer, omarmde ik haar met het grootst mogelijke respect en tederheid en zij gaf mij toen heel veel kracht…

 

Natuurgeesten hebben de voorkeur contact te zoeken met mensen, omdat ze geloven om via hun geestelijke kanalen bevrijdt te worden. Sprak Adam ook niet tot de natuurgeesten, de dieren, de planten en alle elementen, die hem gehoorzaamden?

 

Er bestaat nog steeds een volk in Midden-Afrika in een groot dalgebied, omgeven door hoge bergen en onbereikbaar voor elk menselijk wezen op aarde, waar de mensen die nog puur zijn en kunnen spreken met de natuurgeesten en dieren, daar nog vreedzaam leven. Zij lopen over het water en wilde dieren gehoorzamen hen.

 

Natuurgeesten kunnen bezit nemen van mensen, beschrijft Lorber: ‘In de gewone mensenwereld noemen we zulke zaken, dat geen raad weet met deze natuurgeesten ‘bezetenheid’, want het kunnen immers geesten zijn van overledenen, die hun weg naar het licht niet hebben kunnen vinden’. Dit wordt door God toegelaten, vooral bij diegenen die zich niet aan de Goddelijke wetten houden en daarmee vaak hun leven moeten bekopen volgens HG2-308:6. Zulke mensen verhinderen de natuurlijke conceptie en worden dan later vaak ongeneeslijk ziek.  [HG2-308:6-8]

 

Als er in Europa zulke dingen gebeuren, zoals abortus, milieuverontreiniging, bijvoorbeeld chemisch afval in de aarde opslaan, fruit en groente chemisch  bespuiten, de lucht en het water verontreinigen, en veel industrie bevorderen, meer asfalteren, de spoorbouwwerken nog meer uitbreiden, de vele auto’s en vliegtuigen met hun elektrische smog, die dat ook allemaal veroorzaken, dat maakt de lucht onrein.

De daarmee samenhangende natuurgeesten pakken zich dan met ontelbare luchtgeesten samen en veroorzaken storingen in de lucht, zoals storm, zwaarhangende wolken, die de mensen depressief maken, terwijl zij [de mensen] volgens Lorber er zelf de oorzaak van zijn. Dit kan niet ongestraft blijven en er zal eens een KENTERING  komen. De Heer zal hiervoor een halt toeroepen: tot hier en niet verder! Die grote OMMEKEER zal zeker spoedig plaatsvinden nog vóór 2030.

 

‘Dan zal gezien worden dat er met God niet gespot kan worden. Het Goddelijke plan met onze aarde is een andere dan die van Zijn tegenstrever. De mens kan door gebed en goede werken, en ook door het opheffen van het verhinderen van geboortes, een vermindering bereiken met het tuchtigen van zulke gevallen. [HG2-308:13]

 

In Hemelse Geschenken, deel 2-308:7-9 lezen we van Jezus via Lorber:  ‘Zal echter nu ook in het nog iets betere Europa, de industrie vanwege enige Staten, van deze verwekking van kroost eveneens bijvoorbeeld door de seksuele daad afdrijfmiddelen te gebruiken [conceptiepil] of zelfs meer kinderen te verwekken en te verbieden zoals in China, dan zal dat daarom vernietigend gevolgen hebben, waaruit de overgebleven mensen moeten erkennen, dat Ik de aarde niet geschapen heb vanwege de industrie, enz., maar slechts voor de verlossing van de in haar gevangen oergeesten.

 

Want de zielsdelen van de eens gevallen engel ontwikkelde zich mee in de evolutie uit de materie via de weg in het planten- en dierenrijk en deze komen geleidelijk een trapje hoger tot de ontwikkeling van een mensenziel en kan daarmee uiteindelijk weer de volledige wilsvrijheid ontvangen.’

 

‘Er zijn nu al zoveel verminderingen van huwelijken en ze zullen allen hiervoor de juiste beloning krijgen, vooral in de grote industriesteden, ’  zegt de Heer. [2-308:12]