Dansen en acrobatie

naar a.l.v. Bernadette T uit Nederland

 

Nog even een vraagje over: "wie de danser en de acrobaat prijst, die is een vorst van de moordenaar.... etc. " Dit begrijp ik niet helemaal. Wat wordt er bedoeld met "danser en acrobaat"?

 

ANTWOORD

 

Om de vraag te beantwoorden over ‘de danser en de acrobaat en deze te prijzen’, moeten we wat meer in de Jakob-Lorber-Geschriften duiken. O.a. het volgende als voorbeeld en kort samengevat:

 

[Huishouding van God.03_352,05] ‘Maar de mensen van de diepte [d.w.z. op het platteland onder de bergen!] hebben geen vrees! Dat is [inherent aan de tegenwoordige mensheid, waar ook ter wereld!] Zij verlichten hun steden met fakkels en grote olielampen [tegenwoordig de overmatige belichting der steden en dorpen!] en ze zijn daarbij vrolijk; ze vrijen nog en laten zich vrijen en onderhouden met de waard de dans en het spel, terwijl Ik, hun Schepper, hen betreur en ze niet kan helpen, om ze niet eeuwig in hun geest te vernietigen!’

 

http://www.goethe-verlag.com/book2/_alleima/x07.jpg

 

[Aarde en Maan.01_059,05] Dus zulke [opzwepende] vurige dranken [sterke drank!] is de eerste weg, waarop deze ‚vleesduivels‘ in het lichaam van de mensen komen.

(6) De tweede weg, net zo gevaarlijk als de eerste, zijn de openbare dansgelegenheden. Men kan aannemen dat daar of op een bal zich ook altijd tien keer zoveel onzichtbare, vleeszuchtige, onzuivere zielen bevinden dan als er gasten op een dergelijk bal aanwezig zijn. Op een zodanige manier ko­men ze het gemakkelijkst in het vlees [lichaam], dat daar erg opgewonden van wordt en daardoor uitstekend in staat is dergelijk onreine zielengespuis op te nemen. Om deze reden voelen mensen na zo' n bal voor alles wat hoger en verhevener is, gewoonweg een tegenzin dat in steden, vooral bij studenten, gemakkelijk door iedereen kan worden gezien, omdat niet zelden heel vlijtige studenten na een bal, in plaats van dat ze aan hun boeken denken, voortdurend de witte hals, boezem, arm en ogen van degene met wie ze dansten voor ogen hebben en ze zich met bijna niets anders meer bezighouden dan met degene, die op het bal een zo grote lust bij hen had opgewekt.

                                  

(7) Veel studenten bekommeren zich dan helemaal niet meer om hun studie. Menigeen bestudeert daarna in plaats van de wetenschap het brood, om maar zo snel mogelijk met zijn lieflijke danspartner een paar te worden - er mag van komen wat het wil. En wordt zo' n paar dan ook inderdaad een echtpaar, dan is dat een echtpaar,  dat op een we­zenlijk echtpaar net zoveel lijkt als de dag op de nacht.

 

(8) De eerste tijd wordt door zo'n echtpaar alleen maar in zinnelijke lust doorgebracht, zodat binnen korte tijd bijna alle specifica, die voor de verwekkingkracht bestemd zijn, tot onder nul verbruikt worden. Dan treedt gewoonlijk weldra een geweldige verslapping van het vlees en vooral van de genitaliën op. In zulke gevallen probeert de vleesdui­vel die in zulke mensen woont, in zoverre een stap terug te doen, door­dat hij de ziel, vooral door de nieren, influistert - zoals een huis­arts dat doet - ander vlees te zoeken. Daardoor krijgen man en vrouw afkeer van elkaar. [scheidingen!!!]

Zij begint zo langzamerhand naar jonge huisvrienden om te kijken, hij echter gaat 's avonds gewoonlijk een luchtje scheppen en als hij meer vermogend is, maakt hij reizen om verandering van lucht te hebben. En zo gaat alles verder, tot ze tenslotte zo genoeg van elkaar krijgen, dat ze zich laten scheiden of ze laten elkaar zonder echtelijke scheiding zitten. Maar in huizen van be­tere families wordt een overeenkomst getroffen, dat elkeen wat betreft zijn zinnelijke lust te doen en laten kan wat hij wil. Dergelijke verschijn­selen, die tegenwoordig aan de orde van de dag zijn, zijn louter producten van bals en dansgelegenheden en zijn de gevolgen van het bezeten zijn door bovengenoemde boze vleesduivels.

(9) Dit bezeten zijn uit zich weliswaar aanvankelijk niet met dezelfde hevigheid als bij degenen, die door opzwepende dranken dergelijke onreine geesten in zich hebben opgenomen. De geesten uit de ophitsende dranken [vaak sterke drank!] worden gemakkelijk door een krachtig gebed van de ziel door zijn geest verwijderd, waarop dan weer de normale toestand van het vlees kan intreden. Maar de bezetenheid langs de weg van de openbare dansgelegenheden is niet zo gemakke­lijk te herstellen en er zal daarvoor veel vasten, bidden en zelfverloo­chening nodig zijn, waardoor de ziel zich meer en meer met haar geest verenigt, die het boze tuig dan door middel van haar grijpt en het uit het huis van de ziel verwijdert.

 

(10) Maar waar vind je zulke dansers of danseressen die dat zouden doen? Gewoonlijk eten ze al tijdens en na de dans nog meer dan daarvoor en willen zich daardoor weer op krachten brengen, wat zoveel wil zeggen als de vleesduivel levenslang pension en onderdak met ziel en bloed garanderen.

 

(11) Velen die dansen gaan ook wat hun lichaam betreft in korte tijd te gronde als ze teveel van dergelijke gasten in zich hebben opgenomen; want als deze verdorven indringers in het vlees geen plaats vinden in de nieren en in de geslachtsdelen, dan gaan ze ook in de milt wonen of in de lever of de longen. Waar echter zo'n emigrant uit de hel zijn intrek neemt, daar doodt hij als het ware het vlees en de gevolgen daarvan zijn verhardingen van milt en lever en in de longen tuberculose en tering, maar als twee of meerderen zich op de longen hebben geworpen, kan ook de zogenaamde vliegende tering optreden.

 

(12) Ik zeg jullie, en je kunt het rustig aannemen: De meeste ziekten bij de mensen zijn afkomstig van hun helse inwoners, die ze zelf een toegang in hun vlees verschaften.

 

(13) Dat zijn dus echte kinderen van de wereld en velen beginnen in hun jeugd al de school van de hel te doorlopen. Opdat ze echter niet zullen merken dat ze in hun vlees vreemde gasten van het slechtste soort herbergen, proberen deze geesten niet alleen het vlees van hun gastheren zo zinnelijk mogelijk te maken, maar ze werken ook in op de ziel, zodat deze zich in allerlei wereldse dingen thuis begint te voelen.

 

(14) Deze wereldse dingen zijn: mode; het verlokkende vlees moet volgens de mode omkleed zijn, de haren gekruld, de huid met welriekende specerijen ingewreven en bij de mannelijke individuen mag de helse sigaar niet ontbreken en menige jonge modegek verrookt, als hij maar een beetje geld bezit, niet zelden in één dag zoveel, dat hiervoor tien armen ruimschoots genoeg brood zouden kunnen kopen.

 

(15) Weten jullie echter ook wat deze rookmode betekent? De boze inwoners doen moeite om de ziel al tijdens haar leven aan de helse damp en stank te gewennen, zodat zij na het uitreden uit haar lichaam, hun stinkend gezelschap niet dadelijk opmerkt en het ook niet zo gauw zal voelen, wanneer dit schone gezelschap haar geheel onverwacht in de hel binnenvoert.

 

(16) Er is al wel gezegd, dat elke ziel na haar dood eerst in het gezelschap van de engelen komt, waar haar slecht gezelschap dadelijk terug moet wijken. Dit gebeurt ook wel in dit geval; maar zo'n ziel blijft niet aldoor in het gezelschap van de engelen, maar wordt door dezen in zo'n toestand verplaatst, waar het voor haar mogelijk is zich aan te vullen, of beter gezegd, ze wordt op zo' n plaats gebracht waar ze door een bepaalde vrije bezigheid de specifica, die ze tot haar completering nodig heeft, omdat ze deze op de wereld verkwistte, weer terug kan krijgen.

 

(17) Op zo'n plaats kan dan zo'n ziel door het vroegere boze vleesgezelschap onbemerkt benaderd worden. Hoewel deze helse wezens voor een maar enigermate zuivere ziel stinken als de pest en de ziel die de tegenwoordigheid gemakkelijk bemerkt, is in dit geval het reukvermogen van de ziel vaak zo bedorven, dat ze een dergelijke benadering niet merkt. Want van zien is toch al geen sprake, omdat de ziel ten eerste veel te weinig licht heeft en het zien van de ziel toch ook van binnenuit gaat en ze daarom alleen maar kan zien wat in haar is en niet wat buiten haar is.

[HiG.01_40.07.07,05] Daarom moeten jullie, Mijn liefhebbenden, niet handelen, zoals de kinderen van de hel doen, maar jullie gave wordt door niemand gezien dan door Mij, door de armen en door jullie. En ieder geve rijkelijk naar de verhouding van zijn vermogen!

[HiG.01_40.07.07,06] Want waarlijk, waarlijk zeg Ik jullie: jullie zullen vanwege een penning een Aarde en vanwege een slok levend water een ZON krijgen en zullen daarbij zelf vorsten zijn! -  Als jullie dat echter doen uit pure liefde tot Mij, dan, vrienden, zeg Ik jullie niets anders dan dat: in de eerste plaats zal niemand de dood ooit zien, noch voelen en dat al gedurende zijn aardse leven. Want een zoet sterven zal al helemaal een groot wakker worden in de armen van zijn heiligste Vader. En op de tweede plaats, zal het dan betekenen: ‚een vriend voor eeuwig van God te zijn’ – dat vrienden – bedenk dus, Wie jullie Zijn vrienden noemt! – dat kunnen jullie niet begrijpen!

 

We adviseren je het boek ‘Aarde en Maan’ van Jakob Lorber te lezen, verkrijgbaar bij de boekhandel of bij de Jakob Lorber Stichting in Nederland. Natuurlijk bestaat er een verschil tussen ‘dansen’ en ‘dansen’. G.

 

UpToDate 2024-2025