Over de christelijke kerken

                       door Klaus Opitz [Dld]

 

Katholieken, Lutheranen of andere confessies, welke is de juiste? 

Een kleine selectie van passages uit de Nieuwe Openbaringen

 

1....‘Wie echter op de juiste wijze wil leven, kan dat in elke (christelijke) kerk;    want de voornaamste regel is: onderzoek alles en behoud het goede!...

Ik zeg tegen niemand: word katholiek of protestant of wordt een Griek (Orthodoxe), maar: wat iemand is, dat moet hij blijven – als hij dat wil. Laat hij zijn wat hij wil, maar laat hij een werkzame Christen zijn, en dat in geest en waarheid; want iedereen kan, als hij dat wil, het zuivere Woord van God bezitten.  

 

Ik ben niet zoals een patriarch en ook niet als een paus en niet als een superintendent en niet als een bisschop - maar Ik ben als een zeer goede en rechtvaardige Vader voor al Mijn kinderen en ben verheugd als ze werken en wedijveren in de liefde. Maar Ik houd er niet van, dat ze elkaar voor dwazen uitmaken en dat ieder van hen de wijste en onfeilbaarste wil zijn - met zuiver redeneren en daarbij niets doet.

 

Mijn rijk is een rijk van de hoogste werkzaamheid, maar geen rijk van niets doende eigenwijze luiaards. Want Ik zei niet tegen de apostelen: "Blijf thuis, denk en pieker en peins over Mijn leer!" Maar: "Ga de wereld in!" (Aarde en Maan.01-073,13-17)

 

2. Aan de liefde herken ik de Mijnen maar niet aan de sekte!

Die Mij liefheeft en Mijn woord houdt, die heeft de liefde van de Vader in zich, zoals Ik de Vader in Mij heb en die is één met Mij, zoals Ik één ben met de Vader! Daarom ben Ik niet alleen; want zoals de Vader in Mij is, zo ben Ik in een ieder en een ieder die Mij liefheeft en volgt is ook in Mij.

De sekte maakt dan geen verschil en degene die uit wereld­se overwegingen de ene sekte boven de andere voortrekt, zij ver­vloekt! Want in geen enkele sekte is waarheid en leven; alles be­rust op geloofsdwang en op overredingskracht, wat al geen haar beter is.

 

Vraag: Waar blijft dan de vrije mens? Wanneer heb Ik ooit iemand tot geloof gedwongen?

 

Ik liet een ieder vrij. Wie aan Mijn werken en aan zijn eigen innerlijke overtuiging niet genoeg had, die werd door geen ander middel gedwongen. Want Ik heb Mijn leer niet voor het geloof, maar slechts voor de daad gegeven. [Bijbelteksten en verb. betekenis, hfdst. 33:12 e.v.]

 

3. ‘In de toekomst zullen er weliswaar heel veel scholen opgericht worden, waaruit een ontelbaar aantal valse leraren en profeten zullen voortkomen, echter maar zeer weinig ware profeten overeenkomstig Gods wil.

Waarlijk Ik zeg jullie: in de toekomst wordt alleen diegene een ziener en profeet, die in Mij zal geloven, Mij boven alles en zijn naaste als zichzelf zal liefhebben en Mijn leer metterdaad zal volgen! Daarom zal ook niet iedereen die gelovig 'Heer, Heer!' tot Mij zal roepen, Mijn rijk binnengaan, maar alleen degene die Mijn wil zal doen, die duidelijk in Mijn leer is uitgesproken.’ (GEJ.09_057,04 e.v.)

 

4. „Nadat de katholieke priesterschap, weliswaar uitgaande van de Bijbel en het Nieuwe Testament,  hun gezamenlijke ceremonies en hun gehele geloofskern hadden gecreëerd, maar alleen hun fanatieke doelen aanmatigden, daarom wilden de protestanten als het enige ware, en de door God ingegeven woorden en door de apostelen afstammende woorden [Evangelie] weer in het oude recht brengen.

 

Wat de protestanten daardoor wisten te verkrijgen, had ook zeer veel lovenswaardigs op zich; ze gaven de mensen de denkvrijheid terug,  verklaarden de Bijbel, in hoeverre hetzelfde ook in het praktisch leven hun invloeden kan en moest hebben; alleen vervielen ook zij dan weer, te weten in dezelfde fout van de katholieken, namelijk,  dat zij de Bijbel letterlijk naar de letter aannamen, werden intolerant tegen iedereen, die het ook niet wilden aannemen, omdat zij meer dan de katholieken op de bast van de boom des levens knagen.

 

Hier ontbreken beide; de laatste zetten de Bijbel bijna helemaal aan de kant en leren aan hun vervaardigde leerboeken; die anderen willen niets van andere boeken weten, en geloven: aan een directe deelname of vasthouden aan de dode letters, waarin de gehele zaligheid ligt en zo zijn beiden van Mij verwijderd, omdat beiden de buitenkant voor de binnenkant houden.

 

Dit is waarom Ik zieners als nieuwe profeten eens gewekt heb en weliswaar volgens een ander nut, dewelke mijn Woord  onvervalst aan de mensen moeten weergeven;  en zodat er geen vervalsing vanuit menselijke zijde intreed, dicteer Ik daarom nu Mijn schrijvers Zelf, zodat Ik door de mensen geloofd en gevolgd wil worden. [Nieuwe Openbaringen]

 

            Kerk, Gebouwen, Christelijke, Geestelijken, Spits

 
Laat daarom het katholicisme en protestantisme maar hun geestelijke crisis doormaken; bij de protestanten zal de ommekeer gemakkelijker dan bij de katholieken zijn; het zal daar tenslotte zwaar worden,  waar kleingeestigheid de boventoon voert.

 

Ik zal het juiste alvast maar inleiden, om Mijn verloren schapen weer onder één Herder te verzamelen, of dat nu protestanten of katholieken zijn; wie Mijn directe Woord, dat zeker eenvoudig genoeg is, in zijn hart opneemt, zal zeker niet meer tegen de acceptatie daarvan protesteren.

 

Zo hebben jullie dus deze vraag nu besproken en eerstvolgend zal Ik jullie nog andere dingen in het heldere licht plaatsen, zodat jullie in je oordeel vrij en overeenkomstig Mijn kinderen het ware van het valse mogen onderscheiden! Amen!‘ (Uit: „Lebensgarten“. Mayerhofer: „Ist die katholische oder protestantische Kirche Mir oder Meiner eigentlichen Kirche näher?“ = staat de katholieke of protestantse kerk Mij of Mijn eigenlijke kerk meer nader?")  

 

5. Jezus tot aan genezijde gewekte voormalige kloosterling:

‘Van nu af aan zal het de Roomse kerk heel anders vergaan. Haar wereldlijke macht wordt sterk aangetast en het zal alom geoorloofd zijn openlijk de stem tegen haar te verheffen. Zal zij ook van zulke openba­ringen nog niet de vruchten plukken, dan zal de draak geoordeeld worden vanwege het al te lang misbruiken van Mijn lankmoedigheid.’ [Hemel en Hel, deel 1-126:20 e.v.]

 

6. De apostel Petrus aan genezijde in gesprek met de vroegere bisschop Martinus: 

Kijk, al was Luther ook niet geheel en al een man waarvan men zeggen kan: 'Het was een man naar Gods hart!', toch was hij heel wat beter dan velen uit jouw kerk die de enige rechtvaardigen en volmaaksten willen zijn, terwijl zij in wezen de onvolmaaksten en allerlaatsten zijn! Maar hij alleen had de moed om midden in de ergste nacht van Babel aan de mensheid het zuivere Woord van God terug te geven en haar daardoor op de juiste weg van de Heer te brengen!

 

Al waren op deze weg ook wel enige duistere plaatsen te vinden – wat natuurlijke gevolgen waren van de nog sterke invloed van Babel (Rome) -, toch was zijn leer volgens het zuivere Woord van de Heer, vergeleken met de oude dwaalleer van Rome, als een middagzon ten opzichte van het zwakke schijnsel van het moeraslicht in een stikdonkere nacht!

 

Wanneer Luther dat in Naam van de Heer heeft gedaan, zeg mij dan, welke reden jij wel hebt om deze waardige man af te wijzen en zo te verachten?' [Hemel en Hel 1-5:3 e.v.]

 

7. „…Je denkt weliswaar, dat de Lutheranen, evenals ook alle andere confessies dit [nieuwe] Woord [Nieuwe Openbaringen] van Mij zeker alom met de grootste begeerte zouden aannemen?!  – Ik weet wel het beste hoeveel er zijn die ernaar dorsten! – Maar Ik zeg eens voor al: Onder vele miljoenen geven enkele duizenden geen doorslag! 

 

Voor de beteren is nu overal voor gezorgd. Daarom hebben de weinige uitverkorenen dit Woord vóór de tijd minder nodig dan de ontzettend grote en uiterst domme wereldse koppigheid!  - Op de juiste tijd zal het wel tot allen komen die ernaar zullen verlangen in hun hart!“ (Hemelse Geschenken, deel 2, bladzijde 490 e.v)

 

8. „…Hoe komt het nu dan dat jullie met Jakobus en Johannes uitroepen: Heer, laat bliksem en zwavel regenen op haar zieke hoofd! (de Roomse kerk)!?

 

Luister, daaruit blijkt nog heel weinig ware liefde! Denken jullie dan, dat vernietiging de weg tot beterschap is!? Zo dachten dan ook alle sektestichters.   Maar zij hebben zich eveneens zeer vergist, en de gevolgen waren: broedertwist, oorlog, moord en gruwelen van allerlei aard!

 

Was zo’n verbetering gezegend? Of kan er één sekte zeggen: ‚Mijn leer is niet met het bloed van de broeders bezegeld!?’…

 

Want dat zeg Ik waarlijk: Luther, Calvijn, Melanchthon en nog meer anderen wegen niet op tegen een Johannes van het Kruis noch tegen een Johannes van God noch een Franciscus, noch een Thomas van Kempen, noch een Tauler, noch een Theresia en nog vele duizenden andere.

 

Ja, daar zouden de beroemdste protestanten nog heel veel hebben kunnen leren!  Zelfs Swedenborg is in Rome veel te weten gekomen wat hem de poort naar het innerlijk leven pas zeer aanzienlijk heeft helpen openen; want hij was iemand die zich uit alles het wezenlijke wist te verschaffen en er werkelijk zijn voordeel mee deed. 

 

Zie, daarom gaat de wijze naar de oude rommelkamer en vindt daar vaak grote schatten bedekt onder het stof van de ceremonie.  Het stof veegt hij weg en legt het zuivere goud in zijn schatkamer. Doen jullie evenzo!“ – (Hemelse Geschenken, deel 1 - bladzijde 64 e.v. ]

 

9. „Het is dus ook een ijdele vraag, welke uiterlijk, zichtbare kerken onder de velen, die Mijn Naam gebruiken, de juisten zijn.

 

Het antwoord daarop luidt en kan eeuwig nooit anders luiden dan: helemaal geen!

 

De kerk in je hart, dat Ik gemaakt heb, alleen die is de enige juiste en tegen de voor eeuwig gewaarborgd; al het andere heeft de wereld uitgebroed,  en behoort aan haar en geldt Mij eeuwig voor niets!’ [Hemelse Gaven3_47.05.25,11 e.v.]

 

10. „Een kerk is alleen kerk als ze Mijn wil onderwijst en het leven predikt uit de Liefde, die aan het kruis voor de hele aarde, ja voor de hele schepping bloedde. Maar een kerk die alleen zichzelf zegent en al het andere vervloekt, is als een gierigaard die allen de dood toewenst, om de bezittingen van allen in handen te kunnen krijgen. Eerder zal echter een kameel door het oog van een naald draven dan zo’n ‘gierigaard’ de hemel in.’ [Hemelse Geschenken, deel 1, bladzijde 291] 

 

11. ‘Want waar niet Christus wordt ver­kondigd in Zijn ware geest en in Zijn waarheid, daar heerst een vals profetendom in plaats van een ware kerk.’ (Maan en Aarde.01_073.01)

 

12. ‘…Wie Mijn leer aan deze zijde geheel zal aannemen, gaat reeds in zijn lichaam over deze brug; wie echter op de aarde Mijn leer lauw en onvolledig of helemaal niet aanneemt, die zal in die andere wereld [aan gene zijde] een diepe duisternis om zich heen vinden, waardoor het heel moeilijk voor hem zal zijn om deze brug [de leer van Jezus] te vinden!’ (GEJ.01_081,11)

UpToDate 2023-2024