Bijbelse tijdlijn

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken

De Bijbelse tijdlijn is een chronologisch overzicht van gebeurtenissen uit de Bijbel. Zij is uitsluitend gebaseerd op de letterlijke tekst uit de Bijbel.

Het chronologisch overzicht begint bij de schepping van Adam, Genesis 1:26-31. Over de lengte van de periode hiervoor wordt verschillend gedacht, zowel over de periode tussen de eerste twee verzen, alsook over de lengte van de scheppingsdagen; dit valt echter buiten de opzet van deze tijdlijn.

De jaartallen zijn overigens niet absoluut; immers, wanneer er gesproken wordt over het elfde jaar van de regering van... dan kan dat betekenen dat het tiende regeringsjubileum gisteren heeft plaatsgevonden. Omgekeerd, wanneer iemand 120 jaar oud is en een zoon krijgt, dan zou het kunnen zijn dat hij de volgende dag 121 jaar oud werd. Er zit dus enige ruimte in de genoemde jaartallen. Daarnaast speelt zich nog het probleem van het jaar nul af. Een jaartelling begint in principe nooit bij 0, maar bij 1; omdat er in deze tijdlijn gerekend wordt met de leeftijden van de mensen, waarbij er juist wel een jaar 0 bestaat (een baby wordt pas 1 nadat een heel jaar verstreken is) wordt er hier voor gekozen om toch met 0 te beginnen.

Voor de datering wordt gebruik gemaakt van de aanduidingen v.Chr. (voor Christus) en A.H. (Anno Hominus, vanaf het begin van de mensheid).

Inhoud

*  1 Voor de zondvloed

*  2 Van de zondvloed tot Abram

*  3 Van Abram tot Jozefs dood

*  4 Vanaf de uittocht uit Egypte tot de intocht in Kanašn

*  5 De tijd van Jozua en de Richteren

*  6 De heerschappij der koningen (van Saul tot Salomo)

*  7 De heerschappij der koningen (scheuring van het rijk)

*  8 De heerschappij der koningen (vervolg tot de wegvoering van IsraŽl)

*  9 Het koninkrijk Juda, vanaf de inneming van Samaria tot aan de wegvoering naar Babel

*  10 De Babylonische gevangenschap en de terugkeer tot op Jezus van Nazareth

††† Voor de zondvloed

A.H.

v.Chr.

Schepping van Adam

0

4046

Geboorte van Seth

130

3916

Geboorte van Enos

235

3811

Geboorte van Kenan

325

3721

Geboorte van Mahalalel

395

3651

Geboorte van Jered

460

3586

Geboorte van Henoch

622

3424

Geboorte van Methusalah

687

3359

Geboorte van Lamech

874

3172

Dood van Adam

930

3116

Wegname van Henoch

987

3059

Dood van Seth

1042

3004

Geboorte van Noach

1056

2990

Dood van Enos

1140

2906

Dood van Kenan

1235

2811

Dood van Mahalalel

1290

2756

Dood van Jered

1422

2624

Geboorte van Sem, Jafeth en Cham

1556

2490

Dood van Lamech

1651

2395

Dood van Methusalah

1656

2390

De zondvloed

1656

2390

Bron: Genesis 5.

Van de zondvloed tot Abram

A.H.

v.Chr.

De zondvloed

1656

2390

Geboorte van Arpachsad

1658

2388

Geboorte van Selah

1693

2353

Geboorte van Heber

1723

2323

Geboorte van Peleg

1757

2289

Geboorte van Rehu

1787

2259

Geboorte van Serug

1819

2227

Geboorte van Nahor

1849

2197

Geboorte van Terach

1878

2168

Geboorte van Abram

2008

2038

Bron: Genesis 5:32, 7:6, 11:10-26

Van Abram tot Jozefs dood

A.H.

v.Chr.

Geboorte van Abram

2008

2038

Abram komt in Kanašn

2083

1963

Huwelijk van Abram en Hagar

2093

1953

Geboorte van IsmaŽl

2094

1952

Belofte van Izašk; verandering van Abram in Abraham

2107

1939

Verwoesting van Sodom en andere steden

2107

1939

Geboorte van Izašk

2108

1938

Izašk gespeend

2113

1933

Overlijden van Sara

2145

1901

Huwelijk van Izašk en Rebekka

2148

1898

Geboorte van Jakob en Ezau

2168

1878

Overlijden van Abraham

2183

1863

Huwelijk van Ezau

2208

1838

Jacob gaat naar Paddan-Aram

2245

1801

Huwelijk van Jacob en beide dochters van Laban

2252

1794

Geboorte van Jozef

2259

1787

Jacob gaat terug naar Kanašn

2265

1781

Overlijden van Izašk

2288

1758

Jozef wordt aan farao voorgesteld

2289

1757

Einde van de zeven jaren van overvloed

2296

1750

Jacob gaat naar Egypte

2298

1748

Overlijden van Jakob

2315

1731

Overlijden van Jozef

2369

1677

Bron: Genesis 12, 16, 17, 21, 25, 26, 31, 35, 41, 45, 47, 50

Vanaf de uittocht uit Egypte tot de intocht in Kanašn

A.H.

v.Chr.

Overlijden van Jozef

2369

1677

Geboorte van Mozes

2433

1613

Geboorte van Kaleb

2473

1573

Terugkeer van Mozes, uittocht uit Egypte

2513

1533

Aankomst in de woestijn

2513

1533

Het manna wordt gegeven

2513

1533

Aankomst bij de SinaÔ

2513

1533

De wetten gegeven

2513

1533

Oprichting van de tabernakel

2514

1532

Overlijden van Mirjam

2552

1494

Overlijden van Ašron

2552

1494

Overlijden van Mozes

2552

1494

Bron: Genesis 50:26, Exodus 2, 7, Numeri 13, 20, 33, Jozua 14

De tijd van Jozua en de Richteren

A.H.

v.Chr.

Intocht in het land Kanašn

2553

1493

Verdeling van het land Kanašn

2559

1487

Begin van de verdrukking door Kuschan RischataÔm

2573

1473

Einde van de verdrukking door Kuschan RischataÔm

2581

1465

Einde van de rustperiode onder OthniŽl

2621

1425

Einde van de verdrukking onder Eglon, de koning van Moab

2639

1407

Einde van de rustperiode, nadat Eglon door Ehud verslagen werd

2719

1327

Einde van de verdrukking onder Jabin, koning der Kanašnieten

2739

1307

Einde van de rustperiode, nadat Jabin door Barak verslagen werd

2779

1267

Einde van de verdrukking door de Midianieten

2786

1260

Einde van de rustperiode, na de bevrijding door Gideon

2826

1220

Einde van het bewind van Abimelech, zoon van Gideon

2829

1217

Einde van de rustperiode onder Tola, een man van Issaschar

2852

1194

Einde van de rustperiode onder JaÔr, de Gileadiet

2874

1172

Einde van de verdrukking onder de Filistijnen en Ammonieten

2892

1154

Einde van de rustperiode, na de bevrijding door Jefta, de Gileadiet

2898

1148

Einde van de rustperiode onder Ebzan, van Bethlehem

2905

1141

Einde van de rustperiode onder Elon, de Zebuloniet

2915

1131

Einde van de rustperiode onder Abdon, de Pirathoniet

2923

1123

Einde van de verdrukking onder de Filistijnen (periode Simson tot Eli inbegrepen)

2963

1083

Einde van de periode van Eli tot SamuŽl

3003

1043

Einde van de periode van SamuŽl tot Saul

3023

1023

Bron: Jozua 13, Richteren 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 1 SamuŽl 4, 7

 

De heerschappij der koningen (van Saul tot Salomo)

A.H.

v.Chr.

Begin van de regering van Saul

3023

1023

Begin van de regering van David

3063

983

Begin van de regering van Salomo

3103

943

Salomo overlijdt

3143

903

Splitsing van het Rijk in Juda en IsraŽl

3143

903

Bron: 1 Koningen 2, 11, 2 Koningen 9, Handelingen 13

De heerschappij der koningen (scheuring van het rijk)

Juda

A.H.

v.Chr.

IsraŽl

A.H.

v.Chr.

Rechabeam wordt koning

3143

903

Jerobeam wordt koning

3143

903

Tempelroof door Sizak, koning van Egypte

3147

893

Rehabeam sterft

3159

887

Abiam, zijn zoon, volgt hem op

3160

886

Asa, zijn zoon, volgt hem op

3162

884

Asa sterft; Josafat volgt hem op

3203

843

Nadab, zijn zoon, volgt hem op

3164

882

BaŽsa wordt koning

3165

881

Ela, zijn zoon, regeert

3188

858

Zimri doodt Esa; Omri en Tibni regeren tegelijkertijd

3189

857

Dood van Tibni; Omri regeert verder

3193

853

Achab, zijn zoon, volgt hem op

3200

846

Joram, zijn zoon, regeert voor Josafat

3220

826

Dood van Achab, zijn zoon Ahazia volgt hem op

3220

826

Joram regeert met Josafat als "co-rex" (naast de koning)

3225

821

Elia roept vuur uit de hemel;
Ahazia sterft; Joram, zoon van Achab, volgt hem op

3221

825

Josafat sterft, Joram regeert alleen

3229

817

Ahazia regeert tegelijk met zijn vader Joram

3231

815

Ahazia 1 jaar alleen koning

3232

814

Ahazia door Jehu gedood

3232

814

Joram door Jehu gedood

3232

814

Athalia, zijn moeder, volgt hem op

3232

814

Jehu volgt hem op

3232

814

Bron: 1 Koningen 2, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 2 Koningen 1, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 2 Kronieken 17, Handelingen 13

De heerschappij der koningen (vervolg tot de wegvoering van IsraŽl)

Juda

A.H.

v.Chr.

Begin van de regering van Athalia
dochter van Acham en Izťbel)

3232

814

Joas, de zoon van Ahazia, volgt zijn grootmoeder op

3239

807

Amazia volgt zijn vader op

3279

767

Amazia sterft

3308

738

Azaria (Uzzia) wordt koning

3319

727

Jotham volgt zijn vader Azaria (Uzzia) op

3371

675

Achaz volgt zijn vader Jotham op

3386

660

Azaria (Uzzia) sterft

3387

659

Hizkia (d.i. Jehizkia) regeert naast zijn vader

3401

645

Hizkia (Jehizkia) alleen koning

3403

643

IsraŽl

A.H.

v.Chr.

Begin regering van Jehu

3232

814

Joahaz, zijn zoon, volgt hem op

3261

785

Joas koning, naast zijn vader Joahaz

3275

771

Joahaz sterft, Joas alleen koning

3278

768

Jerobeam II, zoon van Joas, wordt koning

3293

753

Zacharia, zoon van Jerobeam II, koning

3356

690

Sallum volgt Zacharia op

3357

689

ManŠthan volgt Sallum op

3367

679

PekŠhia, zijn zoon, volgt hem op

3368

678

Pekah doodt PekŠhia en regeert in zijn plaats

3370

676

Hosea doodt Pekah

3390

656

Hosea koning

3398

648

Salmanťser, koning van AssyriŽ, belegert Samaria

3404

642

Samaria wordt ingenomen. Einde van het koninkrijk IsraŽl.

3406

640

Bron: 1 Koningen 2, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 2 Koningen 1, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 2 Kronieken 17, Handelingen 13

Het koninkrijk Juda, vanaf de inneming van Samaria tot aan de wegvoering naar Babel

A.H.

v.Chr.

Samaria wordt ingenomen.

3406

640

De AssyriŽrs vallen Juda binnen en belegeren Jeruzalem.

3415

631

De wonderbare genezing van Hizkia.

3415

631

Hizkia sterft. Manasse, zijn zoon, wordt koning.

3429

617

Manasse sterft. Amon, zijn zoon, wordt koning.

3484

562

Amon wordt door zijn knechten gedood. Josia, zijn zoon, 8 jaar oud, wordt koning.

3486

560

Josia sneuvelt te Megiddo. Zijn zoon Joahaz volgt hem op, slechts voor 3 maanden, op.

3517

529

Farao Necho brengt Joahaz naar Egypte en stelt Eljakim,
de broer van Joahaz, aan als koning. Diens naam wordt veranderd in Jojakim

3517

529

In het 3e jaar van Jojakim begon de regering van Nebukadnezar als mederegent.
Dit is het jaar van de gevangenname van DaniŽl en het begin van de door Jeremia voorzegde 70 jaar gevangenschap.

3520

526

Jojakim sterft en wordt, slechts voor drie maanden, opgevolgd door zijn zoon Jojachin.

3528

518

Een broer van Joahaz, een oom van Jojakim, wordt door Nebukadnezar aangesteld als koning.
Diens naam wordt gewijzigd van Mattanja in Sedekia.

3528

518

Nebukadnezar verbrandt de tempel. Einde van het Rijk van Juda.

3539

507

Bron: 2 Koningen 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1 Kronieken 3, 2 Kronieken 30, 34, 35, 36, 52, Ezra 4, Jesaja 7, 20, Jeremia 1, 25, 28, 32, 39, 52, EzechiŽl 1, 8, 9, 10, 20, 26, 30, 31, 32, 40, DaniŽl 1, 2, 9

 

De Babylonische gevangenschap en de terugkeer tot op Jezus van Nazareth

A.H.

v.Chr.

Wegvoering van Sedekia naar Babel

3539

507

Evil Merodach herstelt Jojachin in ere

3564

482

Cyrus (Kores

) is alleenheerser.
Hij laat de gevangen Joden vrij en geeft hen toestemming naar Jeruzalem te gaan.
Einde van de 70 jaar ballingschap.

3589

457

Vanaf de aankomst in Jeruzalem de tijd om de straten te herbouwen (7 jaarweken),
het jaar van vrijlating hiermee te verrekenen

3637

409

Vanaf het eerste jaar van Kores tot op Jezus van Nazareth verstreken 69 jaarweken = 483 jaren.
Uitgaand van het eerste optreden op dertigjarige leeftijd geeft geboortejaar:

4041

5

De doop van Jezus van Nazareth, in het 15e jaar van keizer Tiberius

4071

25 A.D.

Hierbij 3 1/2 jaar tot de kruisiging, opstanding, hemelvaart en pinksteren

4075

29 A.D.

Bron: 2 Koningen 25, Ezra 1, 3, Jeremia 52, EzechiŽl 40, DaniŽl 5, 6, 7, 8, 9, 11, Lukas 3

UpToDate 2022

 

 

web counter