Het juiste bidden

 

 Gebed, Toewijding, Dacht Dat, Christus

    (ingekort)

door Klaus Opitz Dld

 

In de tekst, die hierna volgt zijn er altijd weer uitspraken die nadere opheldering vereisen, bijvoorbeeld wanneer Jezus aan zijn schrijver Gottfried Mayerhofer het volgende dicteert:… "waarin Ik de biddende graag verleen wat in geestelijk opzicht voor hem of voor zijn naaste het beste is." (is het verzoek om gezondheid daarbij inbegrepen?), [Predikingen, hfdst. 24:20 e.v.] of „hoeveel gevallen zou Ik je kunnen opnoemen, waar zoal niet om gebeden wordt! De één wil geld, de andere gezondheid, de derde het welslagen van zijn ondernemingen‘… of „vraag en bidt; maar verlang niets onmogelijks, niets wat werelds is!In een aanvulling op de hoofdtekst moet daarom aangetoond worden, onder welke voorwaarden het verzoek om genezing in geval van een ziekte wordt bedoeld of uitgesloten wordt. 

 

Het juiste bidden

Gottfried Mayerhofer: „Het juiste vragen“, uit „Predikingen van de Heer“, hfdst. 24

 

…„Kijk naar de wereld, hoeveel onzin wordt daar van Mij verlangd! Hoeveel ingebeelde voorsprekers en voorspreeksters worden aangeroepen, die bij Mij ten gunste van de biddende[n] moeten voorspreken. Wanneer de mensen ook maar een beetje zouden nadenken over hun eigen manier van doen, dan zouden zij zich voor hun eigen kortzichtigheid moeten schamen en blozen, hoe zij God de Scheper en Heer van de oneindigheid, voor nietszeggende dingen in het bekrompen profane leven naar beneden zouden willen halen. Zij bedenken niet, dat het meeste kwaad en de meeste ongelukken niet door Mij, maar door het gedrag van de mensen zelf komen.

 

Wanneer Ik de mensen laat doen wat zij willen en zij zich ziektes en ongelukken op de hals halen, waaruit zij vervolgens geestelijk nut kunnen trekken, waarom zou Ik dat verhinderen, wat juist het beste voor de mensen is en tot hun geestelijk heil dient? Ik kan toch alleen de geestelijke vooruitgang en niet het wereldse goede leventje van iedere enkeling als hoofddoel van zijn aardse leven voor ogen hebben!

Hoe zou Ik Mijn kinderen dat kunnen laten toekomen, wat juist schadelijk voor hen zou zijn?

 

Kortzichtige, lichtgelovige mensen! U komt Mij vaak voor als kinderen, die met alle geweld hun handen in het vuur willen steken, omdat zij nog niet ervaren hebben dat vuur niet alleen licht geeft, maar ook brand.

 

Hoeveel gevallen zou Ik u kunnen opnoemen, waar al niet om gebeden wordt!  De één wil geld, de ander gezondheid, de derde het welslagen van zijn ondernemingen, de vierde jammert, omdat de dood een leegte in zijn familie bracht, de vijfde zou zijn kinderen in luxe en welzijn zo naar de hel willen zien lopen enz, enz.: maar niemand bedenkt, dat bij het verhoren van hun gebeden het geestelijk wel en wee van de toebedeelden vaak nog erger, nog slechter zou worden.

 

Zij bedenken niet dat juist lijden en ongeluk de hoekstenen zijn waaraan de wankelende mensen zich stoten, wanneer zij profane zaken huldigen en de geestelijke vooruitgang aan de kant zouden willen zetten.

 

Jullie, vaders en moeders van gezinnen, u wilt voor uw kinderen al het goede hebben, gezondheid, rijkdom, een lang leven en een goede positie in de wereld. Nu, wat u wilt als nietige creaturen in Mijn schepping, zal toch door Mij, denk Ik ook geoorloofd zijn! Het zal Mij toch ook wel toegestaan zijn Mijn kinderen zo op te voeden, dat zij van al het goede en mooie dat Ik in Mijn schepping, en nog wel voor hen alleen, opgestapeld heb, in volle mate kunnen genieten en dat zij geestelijk gezond, rijk aan liefde en in Mijn nabijheid over grote dingen gesteld kunnen worden.

 

Zie, Ik wil niets anders dan wat u zelf wilt; alleen bestaat er dat onderscheid, dat u mensen, andere scholen moet doorlopen om Mijn kinderen te worden, dan dat u uw kinderen wilt laten bezoeken. Hier lopen onze standpunten dus uiteen.

Daarbij moet Ik nog opmerken, dat u zich slechts om een korte tijdspanne bekommert waarin het uw kinderen naar uw begrippen goed moet gaan, terwijl Ik zorg draag dat het eeuwige, toekomstige leven van Mijn pupillen vol zaligheden en nimmer vermoede genietingen zal worden.

Jullie merken hieruit op, dat Ik Mij op dit punt vaak als de onverbiddelijke moet voordoen en uw dwaze vragen in het zand moet schrijven, opdat zij bij de eerstvolgende windvlaag weer verwaaien, terwijl Mijn veror­deningen in onvergankelijke, eeuwige stenen als wetten geschreven staan. Denk daarom goed na over uw gebeden en verlang niet van Mij de ondergang van Mijn kinderen! Ik heb ze voor het eeuwige leven, voor het geestes - en engelleven geschapen en niet voor een luxueus leven in het vuil van de wereld om Mij misschien eens een bevlekte ziel over te dragen.

 

Wanneer u dus bidt en Mijn hulp aanroept, bedenk dan dat Ik al vooruit weet om wat u tot Mij bidt en dat u Mij niets nieuws kunt vertellen! Bedenk dat de mensen, wanneer het niet Mijn wil geweest zou zijn om hen door hun eigen fouten wijzer te laten worden, niet in deze bittere omstandigheden terecht gekomen zouden zijn. Bedenk, dat uw enige troost uw vertrouwen in Mij is! Ook Ik had vertrouwen, toen Ik in de hof van Gethsemané onder de drang van Mijn grootste lijden dat Ik daar als mens moest ondervinden, bad: "Vader, neem deze bittere beker van Mij weg!" En toch werd de beker niet van Mij genomen, maar Ik moest hem ledigen tot aan de laatste druppel. Bedenk, dat Ik daar sprak: "Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede, O Vader!"

 

Wat Ik eens uitriep, waarop Ik Mij vrijwillig aan Mijn lot overgaf, dat moge ook uw enige troost en leidster zijn tijdens uw aardse levensloop!

Ja bid! Bid in Mijn naam, smeek vurig tot Mij! Het smeken geeft u troost, geeft u vrede, en u hebt uw plicht en wat u verschuldigd was tegenover Mij gedaan. Laat het verhoren of het niet verhoren van uw gebeden echter aan Mij over! Ik zie beter en verder en kan niet alles verhoren, wat blinde en onmondige kinderen wensen. U geeft uw kinderen immers ook niet alles wat zij willen, en waarom? Omdat u als volwassen mensen duidelijker ziet en verstandiger bent. En wat kleine kinderen met betrekking tot u zijn, dat bent u met betrekking tot Mij, en zelfs veel minder.

 

Vertrouw daarom op Mij! Ik weet te geven en te nemen, wanneer de tijd daar rijp voor is. Mijn wegen zijn ondoorgrondelijk, en vaak juist daar waar bij u tranen van verdriet in overvloed vloeien, vieren Mijn geesten en engelen een vreugdefeest.*) *) omdat de vertrouwende dichter bij Jezus kwam.

 

Het was het vertrouwen in Mijn altijd liefdevolle bedoelingen, dat Ik ooit Mijn leerlingen aanraadde. Datzelfde vertrouwen zou Ik ook bij jullie willen opwekken; want zonder dat kunnen jullie geen stap voorwaarts maken, zonder dat moeten jullie wel aan je lot wanhopen en tot het loochenen van God komen. Vertrouwen is de draad die jullie veilig uit het labyrint van het leven voert aan de hand van een liefhebbende Vader, die vaak juist daar waar Hij jullie het verst verwijderd leek, het dichtst bij was.

Vraag en bid; maar verlang niets onmogelijks, niets wat werelds is! Geest bent u en geest ben Ik! Ik kan alleen oordelen als een geestelijk wezen, en ook u moet er een gewoonte van maken om reeds tijdens uw leven hier aan het geestelijke in u de voorkeur te geven boven het wereldlijk- materiële.

 

Dan geldt ook voor jullie, wat Ik eens tegen Mijn discipelen zei: "Wat gij in Mijn naam vraagt, dat zal jullie gegeven worden!" Daarvan kunnen jullie verzekerd zijn, temeer omdat Ikzelf het je nu hier bij herhaling beloof! Amen. Predikingen, hfdst. 24

 

 

Nawoord

 

In dit korte nawoord moet worden aangetoond in welke mate de verhoring over het vragen voor een ziektegeval is bedoeld, als in de aangehaalde teksten daarover steeds weer wordt gesproken, en dat we niet naar wereldse zaken, maar naar geestelijke dingen moeten vragen.

 

1. "Zeg tegen de zieken, dat zij over hun ziekte niet bedroefd moeten zijn, maar dat zij zich vol ernst tot Mij moeten wenden en Mij volledig moeten vertrouwen. Ik zal ze troosten en er zal een stroom van kostelijke balsem in hun hart uitgegoten worden en de bron van het eeuwige leven die zich in hen openbaart, zal nooit opdrogen; zij zullen genezen en verkwikt worden als het gras na een onweersbui. [De Huishouding van God, deel 1, hfdst.1:3]

 

2. "Wanneer een mens zich realiseert dat zijn ziektetoestand afhangt van de verkeerde manier van leven, waar hij zondigt tegen Mijn natuurwetten, dan kan hij niet van mij verlangen, dat Ik de eenmaal vastgestelde wetten vanwege hem zal wijzigen.

 

Hij moet van een God een ander idee hebben, dan van een mens; want een mens kan dwalen, zich vergissen, en om die reden kan hij afwijken van zijn voorgeschreven wetten, deze omzeilen of zelfs helemaal afschaffen, maar dat kan Ik als God, als allerhoogste Wezen echter niet; bij Mij is alles volkomen, vanaf het bestaan der existentiële dingen tot in de eeuwigheid. Ik kan hoogstens zo handelen, zodat een verhoogde levensactiviteit tot snellere resultaten leidt, maar Ik kan niet handelen tegen de basisprincipes, die Ik heb vastgesteld.

 

…Daarom aan jullie allemaal, die Mij om hulp roepen en eerst dan het meest, wanneer de mensen jullie niet meer kunnen helpen, bedenk dan wel Mijn woorden:   :

In de eerste plaats moeten jullie je zelf helpen, jullie lichaam van vreemde stoffen te reinigen, zodat de ziel daarmee ook op datzelfde kan inwerken, en zij zich niet passief opstelt en rustig moet toezien, hoe vreemde invloeden het haar toevertrouwde kleed [lichaam] voortijdig verstoort en deze dan als een vroeggeboorte halfrijp of helemaal onrijp laat aankomen, waar ze alleen als volwassene uit het aardse bestaan kan voortschrijden als een uitgerijpte vrucht op een levensboom. 

 

Bedenk, dat Mijn zegen alleen daar zegen heeft, waar de bodem daarvoor tot de opname bereid is. 

Begin dus in de eerste plaats daaraan te werken, om de afvalstoffen grondig te verwijderen, die jullie in jullie lichamen misschien al jarenlang hebben opgehoopt, en dan, wanneer dit opgeruimd is, zal Mijn zegen zijn juiste werking hebben…’ (Gottfried Mayerhofer, "genezing door middel van magnetisme.  volgens: "Geistiges Leben" 4/2015, blz. 28)

 

3. 'Maar aan Mijn hulp zal het jullie niet ontbreken. Wat jullie zelf kunnen doen met de jullie toegemeten kracht, moet je ook zelf doen; maar wat daarbovenuit gaat, dat zal Ik dan wel zorgen. Want waarlijk, Ik zeg jullie: Wat je de Vader in Mijn naam en binnen Mijn orde, die jullie bekend is, zult vragen, dat zal je ook gegeven worden naar de mate waarin het voor jullie ziel nuttig is. (GJE.06_021,9)

4.Maar als je helemaal gezond wil worden, vertrouw Mij dan geheel en al, en meer dan oudere mensen en dokters, anders kan Ik je niet helpen. Ik kan vanuit Mijn grote genade het wel toelaten, dat je half gebrekkig genezen zult worden door de artsen; maar helemaal gezond en wel, dat zal waarschijnlijk er heel moeilijk of nooit van komen!

 

Kon je maar weten, hoe graag Ik zo menig mens zou willen helpen, als hij maar tot Me zou komen met vol vertrouwen, geloof en liefde;  maar nu komt de beste nauwelijks met een kwart geloof, met een zesde vertrouwen en een achtste deel liefde; kijk, onder zulke omstandigheden is er voor Mij dan ook weinig te doen onder dit soort van zieken.’ (uit: Jakob Lorber, Genezing en Gezondheidszorg, pagina 220)

 

5. "Mijn woord en het levende geloof zijn altijd de beste remedie voor het lichaam en er is geen betere apotheek. (Hemelse Gaven 3_48.09.03,06)

 

6. "... Trouwens, het beste medicijn is te allen tijde in Mij vertrouwen te stellen, zodat Ik zal helpen wanneer het daarvoor de tijd is, op welke manier dan ook." (Uit: Gottfried Mayerhofer, "De kracht van het gebed", "Lebensgarten")

 

7. "Ik Zelf kan (weliswaar) daar niet genezen, waar Ik de ziekte juist als geneesmiddel voor de ziel heb toegelaten!’ (uit: Gottfried Mayerhofer, "De kracht van het gebed" - "Festgarten")


De volledige tekst „Die rechte Bitte“ is te bekijken in www.JESUS2030.de, bij de linker zijkolom onder Gebet / Meditation / Gesundheit (2)“

 

================================================================

 

Het houden van honden

door Helmut op de Filippijnen - De  ‘wolf’  Hasjima van G.H.  

Wat een gelukkig gevoel. Als een geschenk van God. Het dier geeft mij van ganser harte alle liefde waarin het staat tot de Schepper. Op dezelfde manier beantwoord ik deze liefde met heel mijn hart. Als hij over een paar jaar sterft, moet ik mezelf troosten met het feit, dat ik op een dag, wanneer ik de lieveling opnieuw ontmoet in het koninkrijk van God, dezelfde liefde zal oogsten. Deze keer echter niet langer in de pels en poten, maar als een persoon zoals ik en beseffend dat we al van elkaar in de wereld hadden gehouden, ik al een stap hoger, hij dan nog steeds als een voormenselijke ziel.

Maar nu ook geperfectioneerd, en we zien van het bovenaardse eeuwige heden terug naar de aardse momenten waarin wij als mensen en dieren warm gehecht waren, en hij - nu als mens, mij bedankt voor de liefde die hij had ontvangen en dus een goed begin in zijn leven als een nieuw mens kreeg.

We kunnen er zeker van uitgaan, dat ook wij tegenover een andere broeder of zuster staan en beseffen, dat zelfs een mens ons heeft liefgehad toen wij geen mens waren.

Alle tranen worden weggevaagd, zegt de Heer. Uit deze tijdelijke rouw zal voor ons een prachtige dageraad ontstaan, want met tranen van hart worden de muren van de hemel gebouwd, zegt Jezus zegt in de NO. Wederkerige ‘liefde en trouw’, ook wanneer het alleen maar van een hond komt, dat is door God gewild. Dus weg met de misverstanden, en ook in de schepselen de alomvattende liefde van de Schepper herkennen.

Overal in Lorber wordt toch gezegd, dat liefde op haar beurt weer liefde doet ontwaken, en bij God is geen liefde te klein of te onbeduidend om niet erkend en beantwoord te worden. De hond geeft zijn meester 100% van dat wat God hem instinctief heeft gegeven.

We zouden en moeten dit ook erkennen en De gever van alle goede eigenschappen zeker danken met onze liefde.

Bij Jakob Lorber: ‘Kijk, een hond die zijn baas goed kent en hem zeer toegedaan is wordt ook de nabijheid van zijn baas gewaar, loopt op hem toe en betuigd hem door allerlei sprongen, gelaatsuitdrukkingen en liefkozingen dat hij zijn baas lief­heeft en hem goed kent.’… [GJE10-226:6].

Dit erkent het vlees van de hond niet, maar de ziel van de hond, die zich al op een hoger niveau van intelligentie bevindt. Vers 8,9,10: 'Wat drijft hem tot u, dan zijn instinctieve liefde en trouw aan zijn Heer.

De Heer heeft niets tegen honden. Het zijn ook Zijn schepsels. Over honden zegt de Heer: 'Waarom bewaren jullie honden in overmaat?' Dat betekent grote aantallen boven het normaal gebruikelijke! 'Overmatig veel' is in alle opzichten fout, dat zegt het woord al zelf:  deze mensen hadden te veel honden [in de Lorbertekst] die de armen er ook van weerhielden een aalmoes te vragen. Belet jouw hond iemand door alleen maar te blaffen? Waarschijnlijk niet! Ook staat de Heer vervolgens toch nog toe een hond te hebben; ... Wie dus al een hond erop na wil houden [!] die maakt hem vast aan een ketting, zodat bedelaars niet bang hoeven te zijn.

[Opm. Red.: Het Hebreeuwse woord voor hond is KaLeB en betekent letterlijk: 'Als het hart', want Leb betekent hart, samen met de voorzetselletter K = 'als'. Wanneer er een hartverbinding is, dan is er een eeuwige trouw. Er is geen dier op Aarde, dat zo trouw en volgzaam is dan de hond.]

================================================================

 

Bestaat de hel?

Bewegende roltrappen trappen, hel hemel teken Stockfoto - 25334352

In de christelijke verkondiging is de hel behoorlijk uit de mode geraakt. Jezus waarschuwde in Zijn prediking voor de hel, en in het Lorberwerk wordt het bestaan van de hel verder ook bevestigd. Ja, met kwellingen en vuur en alles erop en eraan, omdat de ziel in staat is om pijn te voelen, zelfs meer dan in het aardse leven. Geen leuke boodschap, maar wel waar. Het is echter geruststellend dat de hel zelf alleen maar eeuwig is - de gevangene hoeft daar alleen maar zolang te blijven tot hij uit zichzelf daar zijn wezen verbetert.  

De Bijbel hierover: ‘Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde’. [Psalm 63:10]

HEER! Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in den kuil niet ben nedergedaald’. [Psalm 30:4]

Jozef vroeg de Heer: ‘Maar dat ik bij mijn vaderen mag liggen; hierom zult gij mij uit Egypte voeren, en mij in hun graf begraven. En Hij zei: Ik zal doen naar uw woord!’ Gen. 47:30

De existentie van het dodenrijk is tijdelijk, zoals blijkt uit de scherpe scheiding tussen het rijk van de dood en de hel.

Jakob Lorber beschrijft in de GJE.05_071,08 dat dit dus ook de gehele Aarde is en kortom alles wat je   met je materiële zintuigen kunt waarnemen, dit een ware sheoula [hel] is. De ziel zou een geest moeten worden, en zolang zij dit niet is, heeft ze die weg te gaan. Gaat zij de weg naar de ‘avond’, dan loopt zij haar dood tegemoet.

In de Nieuwe Openbaringen wordt hierover veel geschreven: ‘In die zin is ook de hele aarde en kortom alles wat je met je materiële zintuigen ook maar kunt waarnemen, een ware 'SHE OUL A '. Dit betekent voor de ziel, die een geest is of liever gezegd moet worden, de dood; want wie is opgehouden datgene te zijn wat hij was, is ook als datgene wat hij was, volledig dood.

Een ziel is dan na het afvallen van het vlees ook dood als zij om de zojuist genoemde redenen alles, wat haar van een menselijk wezen eigen was, bijna totaal heeft verloren, en er hoogstens een dierskelet van haar overgebleven is. Er zullen weer voor jou ondenkbare tijden moeten verstrijken eer zo'n ziel, die geheel in materie is opgegaan, een mensachtig wezen wordt, en hoe lang zal het duren, tot uit zo'n ziel weer een volledig mens groeit! [GEJ5-71:8,9]

De Heer verder: ‚Ik heb je nu hopelijk helder en duidelijk genoeg verklaard, wat eigenlijk Satan überhaupt betekent en wat de hel is en de eigenlijke eeuwige dood…’GEJ5-71-17

IK zeg: 'Luister dan! 'SHE', of 'SHEI' of ook 'SHEA' betekent: 'hij dorst'; 'OUL' of ook 'VOUL': 'de in zichzelf verlaten mens', men zou kunnen zeggen: dierlijke mens' [Os] ; en dan' A': 'naar de consistentie van datgene, wat de innerlijke wijsheid en kennis uitmaakt'.

Dat men onder de letter A zoiets moet verstaan, laat de vorm zien van de oude Egyptische piramiden, die een nabootsing op grote schaal zijn van de hersenpiramiden, en die de bestemming hadden om de mensen als wijsheidsscholen te dienen, waarvan de naam en de inrichting van binnen vandaag de dag nog getuigenis afleggen. Want 'PIRA Ml DAl' betekent immers 'Geef mij wijsheid!' En de inrichting van binnen was ook zo dat de mens hierin, helemaal van de buitenwereld afgesloten, zijn innerlijk moest beginnen te beschouwen en zijn innerlijk levenslicht moest vinden. ­Daarom was het in de lange inwendige gangen van zo'n piramide ook altijd aardedonker en oerduister, en het werd niet eerder licht, voordat de mens met zijn innerlijk levenslicht alles begon te verlichten. [GEJ.05_072,02,3]

Dit is voor jou wel een beetje vreemd om te horen, maar toch is het allemaal zo! Want als in het gemoed van een mens het innerlijk oog geopend wordt, bestaat er voor hem op aarde geen nacht en geen duisternis meer. Een als het ware tastbaar bewijs hiervoor leveren alle zeer sensitieve en in extase verkerende mensen. Deze zien met volkomen gesloten ogen heel veel meer dan duizend anderen met de allerbeste, gezondste en scherpste ogen; want zij kijken door de meest vaste en ondoorzichtige materie heen en kunnen gemakkelijk door de hele aarde heen kijken, en zelfs de sterren zijn niet zo ver weg dat de in extase verkerende (magneti­sche) mensen ze niet geheel en al zouden kunnen doorzien. [GEJ.05_072,04]

Maar hoe mensen in de zalige toestand van extase kunnen komen -en dat tenslotte wanneer en hoe vaak ze maar willen -, dat werd hun nu juist in de piramiden geleerd en werd vooral zeer intensief beoefend. Omdat de piramiden daarvoor dienden, gaf men ze ook de zeer juiste en veelzeggende naam SHE OUL A. De oude Hebreeërs kortten het af tot SHEOL " de Grieken tot SCHOLE, de Romeinen tot SCHOLA en de Perzen en Indiërs tot SCHEHOL. [GEJ.05_072,05,6]

En omdat de oude wijzen, door hetgeen zij in geestvervoering zagen, heel goed wisten in wat voor betreurenswaardige toestand zeer materiële zielen, die de wereld en zichzelf bovenmatig liefhebben, aan gene zijde na het afvallen van het lichaam geraken, noemden zij deze betreurenswaardige toestand ook SHE OUL A, hel!

Dat een dergelijke toestand, in vergelijking met die van een ware wijze die leeft binnen Gods orde, met het begrip 'dood' werd aangeduid, komt zeker met de waarheid overeen. En omdat dat eeuwig en noodzakelijker­wijs een steeds eendere en blijvende eigenschap is van alles wat 'wereld' en 'materie' heet, zal het ook duidelijk zijn waarom men zoiets de 'eeuwige dood' heeft genoemd! [GEJ.05_072,07,8]

Zolang dan een ziel hier of aan gene zijde in zo'n toestand verkeert, bevindt ze zich natuurlijk ook in een toestand van eeuwige dood, en om zich daarvan los te maken is beslist een uiterst moeilijke levensopgave! Menige ziel kan er wel zo'n lange tijd voor nodig hebben als de levensduur van een wereld tot ze uit zichzelf weer zover komt dat ze iets is!' [GEJ.05_072,09]

De Heer tot Helena: ‚Wil hij [de mens] beslist in de hel, dan geniet hij die in al zijn volheid.  Hij die zelf iets slechts wil, zal nooit onrecht worden aangedaan. Wie in de hel wil volharden, die blijve daar! Ik zal niemand tegen zijn wil in de haren uit zijn hoofd trekken. Als hem die gebeurtenis dan toch een keer te ruw wordt, dan zal hij er zijn eigen uitweg vinden. Maar als de hel hem gelukkig maakt, en als hij de eeuwige nacht liever boven het rustgevende licht verkiest, dan kiest hij toch datgene wat hem plezier geeft! [Bisschop Martinus, deel 2-164:11]

https://previews.123rf.com/images/jorgenmac/jorgenmac1504/jorgenmac150400012/39335988-grote-illustratie-van-retro-stijl-zakenman-met-een-selectie-van-bedrijf-moraal-gerelateerde-opties-m.jpg

 

===============================================================

                                               Pyramiden

 

                                                     door Helmut uit  Austria

 

In het Lorberwerk legt Jezus uit, dat de oude Egyptenaren de binnenkant van de mens konden zien en daarom de piramides als een kopie van de menselijke hersenen bouwden – welke ook een piramidevorm hebben -  Want 'pyramidi' betekent 'geef me wijsheid'.

De Lobbervrienden bevonden zich nu in een dilemma: deze heel kleine hersencellen in het hoofd zijn namelijk driehoekspiramides, terwijl de oude wijzen in Egypte vierhoekige piramides oprichtten. Waarom deze fout? Wat is er aan de hand?

 

Een Lorberexpertin genaamd Edit Mkeleitis [niet op het webnet vindbaar - Red.] had toen jaren geleden de inspiratie ontvangen, dat de Egyptenaren daar een geheel andere menselijke dimensie hadden ingebouwd. Daarmee waren de Lorberaanhangers gerustgesteld, en de 'fouten' werden ontruimd.

 

Of deze verklaring ook andere Lorbervrienden tevreden had gesteld, kan niet worden bevestigd. Maar het ziet eruit als een verlegenheidverklaring. Bij het lezen over de hersentheorie, die Jezus aan Zijn discipelen gaf, ontvouwde deze kwestie zich heel gemakkelijk, zonder ‘een verlichting’ nodig te hebben. Want Jezus verklaart namelijk, dat deze hersenpiramiden op alle VIER vlaktes worden beschreven en beschikbaar zijn voor de ziel om er naar te kijken.

 

Dus op de drie oppervlakten en ook op de grondvlakte. De Egyptenaren konden hun piramides echter niet zwevend in de lucht bouwen zoals de miljarden hersenpiramides in het menselijk brein, daarom moest dit vierde vlaktegebied, dat verborgen op de grond was, zou al zijn vierhoekige piramides bouwen om eveneens vier piramides te bouwen met vier beschrijfbare oppervlakken. We hebben alle reden om ons te verheugen, te mogen leven en te zeggen tegen de Schepper: 'Goede Vader'. We hebben toch een vader die de enige Liefde Zelf is. Hij houdt meer van ons dan wij van onszelf, dat is zeker!

 

                        grote versie

 

 

 

December 36

 

FF3D7FE0

KERSTFEEST

                                                               door Wilfried Schlätz

Ik en de vader zijn EEN. Hij die Mij ziet, ziet de VADER. Maar de Vader die in Mij woont, Die doet de werken. Ik heb alle gezag in de Hemel en op de Aarde gekregen.  In Jezus Christus woont de gehele volheid van de Godheid lichamelijk.’ [Joh. 1:30, Joh. 14:9,10, Matth. 28:18 en 1 Kol.2:9]

‚Het Wezen van God kan in alle waarheid alleen met het hart worden begrepen en nooit met het verstand‘. [Huishouding van God 2/139:20-22]. De Heer laat ons eveneens en op wonderbaarlijke wijze in het echter zo buitengewoon diepzinnig boekwerkje ‘de Vlieg’ het allerkleinste zien.

Het aardse lichaam van Jezus was Maria's eerste en enigste zoon. Het kwam niet tot stand door een aardse, vleselijke verwekking, maar de conceptie was een zuivere scheppingsdaad van God.

Alleen het eerste mensenpaar ontving een lichaam uit de hand van Gods wil, -alle andere mensen echter uit een moederli­chaam. En dus is dit lichaam van Mij ook uit een aardse moeder, ook al is het dan niet door een aardse vader op de gewone manier verwekt, maar alleen door de almachtige wil van de geest van God, wat bij volkomen reine en godgewijde mensen heel goed mogelijk is. Aan het begin der tijden, bij de nog geheel onbedorven, eenvoudige en God zeer toegewijde mensen, was dat helemaal niet zo zeldzaam, en in deze tijden gebeurt het zo nu en dan ook nog. Dat zulke mensen, die langs een zuiver geestelijke weg verwekt zijn, dan ook geestelijker zijn dan mensen die via de normale weg verwekt worden, is duidelijk;’[GJE.06_090,08 e.v.]

Oorspronkelijk moest Adam in zichzelf een brug bouwen waardoor het mogelijk is om van de materie naar het geestelijke te gaan. Adam had alleen zelfoverwinning en gehoorzaamheid nodig, dus was deze brug gemaakt, en zowel in Adam als ook in alle mensen, die toch allemaal van hem afstammen, had het geestelijk leven bloeiend kunnen ontwaken.

Nu viel Adam, en daarmee geschiedde een terugtrekking in de materie, die aan de gepolariseerde geest was tegengesteld. Als Adam niet ongehoorzaam was geweest, dan zou er ook geen van zijn nakomelingen dat zijn geweest, omdat hij in zichzelf een kiem had vernietigd, die niet langer kon worden doorgeërfd. Maar Adam bevruchtte deze kiem, en in zijn nakomelingschap namen de bomen van de zonde toe, die het licht van de geestelijke Zon door zijn starre overkapping nauwelijks kon laten doorschijnen. 

De ziel van Jezus was in staat om deze boom van zonde te doorbreken en niet alleen om het bladerdak te doorstoten, maar de mens Jezus gaf Zich vrijwillig uit liefde om dit gebod aan de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid niet zonder de wil van de vader te doen, en Hij werd daardoor het stralende voorbeeld voor de navolging.

In de mens Jezus werden de voorwaarden vervuld die nodig waren om de vroegere staat van gelukzaligheid terug te brengen voor alle schepselen. Maar het feit dat deze weg die rechtstreeks naar God leidt en geopend is, en dat deze weg door de Zoon des Mensen, Jezus, die daardoor de Zoon van God werd, vervuld werd, daarin ligt de redding. [GJE-11-75]

Als Jezus aardse lichaam materieel en vleselijk zou zijn verwekt, dan zou Hij de ongehoorzaamheid van Adam hebben geërfd en zou het Hem onmogelijk geweest zijn, de weg van de absolute gehoorzaamheid te gaan en ons en alle mensen te verlossen van de dwang tot ongehoorzaamheid.

Door zijn geestelijke verwekking werd zijn ziel op dezelfde, neutrale uitgangbasis geplaatst waarop Adam eens vóór zijn val heeft gestaan. En omdat de ziel van Jezus door hun totale en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid tegenover God de brug van de materie naar de geest is ingeslagen, waar Adam door zijn ongehoorzaamheid faalde, kan nu ieder mens daarom gebruikmaken van deze brug om naar God terug te keren door steeds meer zijn eigen wil aan de wil van God ondergeschikt te maken en zich te verdeemoedigen. Jezus heeft door zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, die ook werd mogelijk gemaakt door zijn geestelijke verwekking, ons bevrijdt van de dwang naar ongehoorzaamheid, zodat we nu altijd, ondanks onze vleselijke voortplanting, de gebouwde brug door Jezus gebruiken en naar God terug te keren, voor zover wij dat maar willen. 

Het is werkelijk een materiële en historische feit, dat op de geboortedag van Jezus zich een aantal engelen gedurende een korte tijd met een aards lichaam mochten bekleden om aan de herders in het veld lijfelijk de vreugdeboodschap van de geboorte van de Verlosser over te brengen, en de herders naar stalgrot bij Bethlehem [niet Nazareth!] te leiden en de Heer God in het Kindje te aanbidden. Ook werden veel zielgerijpte mensen in die nacht de geestelijke ogen van korte duur geopend, zodat ze de grote veelheid van hemelse heerscharen bij hun lofzangen konden zien.  

Maar met betrekking tot mijn zogenaamde broeders en zusters [Matt. 13:55,56], deze waren wel kinderen van Jozef uit zijn eerste huwelijk; maar niet de kinderen van Maria, wiens eerste maar enige kind Ik was.

Wat de zusters betreft, deze waren niet de dochters van Jozef, maar hun arme aanverwanten, en daarom werden zij ook zusters genoemd, zij leefden en handelden volgens de wil van Jozef als Maria. Drie van deze broers voedden Mij, namelijk Jakobus, Simon en Johannes; maar twee bleven thuis en bedreven het handwerk van Jozef verder en verzorgden Maria tot daartoe, toen Ik ze haar aan Johannes overdroeg voor verdere zorg.‘

Met verwijzing naar het GJE, blz. 242 [redactie: = ook Hemelse Geschenken 3_64.03.18, 15-17]

[Red. maar het kon ook zo zijn geweest dat de Heer God in Jezus de ogen van de herders op het veld deed openen zoals eens bij Elisa in 2 Koningen 6:17: ‚En Elísa bad en zei: HEER, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de HEER opende de ogen van de jongen, dat hij zag; en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elísa.]

================================================================

 

           66D82C82

Verlorengeraakte boeken

In het Oude Testament vinden we o.a. fragmenten van verlorengeraake boeken in de Bijbel [in de oudheid!] zoals bijv. het ‘boek der oorlogen van Jehova’ [Numeri 21:14 of het ‘boek des oprechten’ in Jozua 1`0:13 en 2 Samuel 1:18.  Dit waren gezangen, ter verheerlijking van Jehova, of gewijd aan de dapperheid van krijgshelden. Ook het ‘lied op de nederlaag van de Moabieten’ in Numeri 21:27. Vervolgens ‘het bronnenlied’ in Num. 21:17, 18 en ‘het lied van Mirjam’ in Exodus 15:21. Al deze boekdelen staan in de Bijbel niet vermeld, hoewel daarover wel gewag van wordt gemaakt.  Niet te vergeten ‘het zwaardlied’ van Lamech in Genesis 4:23,24. Ook ‘her lied van Debora in Richteren 9:8. Al deze geschriften hebben dus weliswaar geëxisteerd, maar zijn om de een of andere reden nooit opgenomen in het OT.

================================================================

 

             Gerelateerde afbeelding

Reise in die Unsterblichkeit

REIS IN DE ONSTERFELIJKHEID

 

Er bestaat een Duitstalig boek [in twee delen zelfs] als doorgeefbericht, dat het Engelse medium LEES aan het begin van de vorige eeuw van een buitenaards wezen ontving. Hij beschrijft het levensverloop van een aards overledene in bovenaardse staten [sferen] - en dat is vergelijkbaar met de boekwerken Hemel en Hel, waarin Robert Blum zijn leven en sterven in de bovenaardse sferen beschildert! - evenals bisschop Martinus via Jakob Lorber - tot aan de poort van de hemel. Het is voor ons Jakob-Lorber-vrienden enorm interessant en leerzaam om te zien hoe deze persoon wordt geleid door geestelijke helpers – afhankelijk van hun geestelijke staten. In de Jakob-Lorber-Boeken worden Robert Blum en bisschop Martinus rechtstreeks naar de bovenste hemel geleid, terwijl in het boek ‚reis in de onsterfelijkheid‘ de auteur de hemel van de wijsheid erg benadrukt. Al met al een wonderlijk prachtige verhelderende weergave. Echt een aanrader! We hebben voor de lezer uit het eerste deel slechts een paar citaten opgenomen en deze ook in het Nederlands en Engels vertaald. In deze weergave krijg je een indruk, hoe het eveneens met de die sferen is gesteld en proef je duidelijk de staten in het geestelijk rijk.

·        De kleur van het gewaad [dat je draagt] is een nauwkeurige indicatie van je geestelijke toestand en dat geldt voor ieder aangekomen mens in het geestelijke Rijk.

·        Het idee te moeten verschijnen voor een rechterstoel is een misvatting. Men heeft de Heilige Schrift op een bepaalde plek te letterlijk geïnterpreteerd, waar het echter meer ging om een gelijkenis;

·         Het werkelijke oordeelvonnis voor het gericht van God geschiedt altijd eerlijk en onfeilbaar. Er wordt geen bewijsmateriaal vereist, behalve dan wat de verweerder van zichzelf aanbiedt. 

·        Voor de Heer bestaat er geen vergissing, want wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten! Het gericht van God kan zich niet vergissen, want geen enkel mens zal geroepen worden om te getuigen voor zijn medemens.

·        Alles wat op de Aarde  kunstmatig werd aangenomen – ongeacht welk doel, zo zal al het onjuiste, alle schijn van hem afvallen. Dat is de taak van de nevel om alles op te lossen, behalve het geestelijke. Door dit afvallen worden alle zegels van het aardse leven verbroken; dat wat verborgen was zal naar voren komen; de boeken van ieders leven worden opengelegd.’

·        De fundamentele fout van de mens ligt in de opvatting dat zijn ziel op Aarde al een definitieve keuze moet maken voor zijn eeuwigheid, in plaats van het leven op aarde te beschouwen als de eerste fase van zijn oneindige ontwikkeling. [red. volgens Jakob Lorber en Swedenborg is het wel dringend aan te bevelen deze keuze nu al op deze Aarde te maken!

·        Of alle mensen na aankomst in het geestelijk Rijk slapen? Dat is niet noodzakelijk; de slaap scheidt twee zielsmatige ontwikkelingstoestanden zoals wij op Aarde dag en nacht van elkaar scheiden…

·        Op welke wijze herkennen de geestelijke helpers daadwerkelijk de vele aangekomenen, die aan hen toevertrouwd zijn? Aan de kleur van hun kledij [gewaden] – kleuren zijn in de geestelijke wereld een onfeilbare graadmeter!

 

 

===============================================================

 

                           C64B0CD6

Het derde Testament - Mexico onder de loep

De Heer zal terugkomen volgens de Nieuwe Openbaringen en in het bijzonder naar een land dat aan beide kanten helemaal omgeven is door de zee. Dat zal toch niet Mexico zijn, dacht ik. Ook omdat in de jaren vijftig in Mexico er ‘doorgeefwoorden’ waren gegeven aan een zekere Rojas  [16-8-1812]. Zijn vader was een afstammeling van de Sefardische (Spaanse] Joden. Rojas heeft 3 jaar voor priester geleerd – dus onderwezen in de Godsdienstleer – maar moest dit om financiële reden afbreken. Hij zou kennis gehad kunnen hebben met de al in de omloop vertaalde geschriften van Swedenborg en misschien ook nog terloops van Jakob Lorber. In zijn boeken wordt geen enkele keer melding gemaakt van de NIEUWE OPENBARINGEN. De eerste indruk toen ik het eerste deel las was echter een belerende en monotone indruk.

Toen Jezus op de berg ARBEL [de echte Thabor] met Zijn discipelen op deze berg waren sprak Hij tegen ELIA, dat DEZE aan het einde van de tijden naar deze Aarde nog een keer in het lichaam naar de mensen gezonden zal worden en zijn geestelijke broeder MOZES zal hem onzichtbaar begeleiden in de geest. [GJE 5-235:9 en volgende hoofdstukken]. Voor ons mensen is deze zeer lange ongekende tijd niet voorstelbaar. Deze Elia – voorheen ook in de persoon Sehel en Johannes de Doper – zal ooit als aartsengel nog een belangrijke functie te vervullen hebben en deze laatste keer zal zijn aardse lichaam NIET STERVEN.

Roque noemde zichzelf de voorloper van Elia. In GJE6-150:14 spreekt de Heer: ‘Van nu af aan zullen bijna 2000 jaar lang talloos vele zieners en profeten worden opgewekt, omdat ook een nog groter aantal valse profeten en zelfs zeer hoogmoedige, heerszuchtige en alle liefde missende, valse Christussen zullen opstaan. Maar ook de gerichten zullen steeds doorgaan, en er zal zelden een heerser zijn die niet met zijn volk vanwege de duisternis een streng gericht zal moeten ondergaan…

In het GJE11-30:1 zegt Jezus tegen Johannes de Doper, die nu door de Heer op de berg Arbel [Thabor] als Michael, de aartsengel werd geroepen: 'Jij was Mijn voorloper in deze grote tijd van Mijn Komen tot de mensen, en je zult het ook weer zijn wanneer die grote tijd aanbreekt waar Ik over heb gesproken. Maar de mensen zullen je dan niet herkennen, ondanks dat jij zult weten wie je eigenlijk bent; want die laatste beproeving in het vlees die je te wachten staat zal het fundament worden voor het gebouw van het aanbrekende rijk van vrede!

Mexico is voor het grootste gedeelte katholiek en het is niet verwonderlijk dat een Mexicaans medium de bewering van de rooms-katholieke kerk nastreeft, dat Petrus in Rome was en Jezus daar ontmoet had, en dat dit op zodanige wijze wordt bevestigd. [In feite zouden het er tien geweest moeten zijn die dezelfde boodschap in de vele Mexicaanse kerken op zondag hebben ontvangen!] En hiermee doet men de woorden van Jezus over Petrus in het huidige Bagdad [als voormalig Babylon] af als een opzettelijk struikelblok.

Rojes Roque was in zijn boeken NIET op de hoogte van het feit, dat Petrus in Bagdad was. Roque schrijft dus foutief dat Petrus in Rome werd opgehangen en hij had meer van zulke uitspraken, die dwars ingaan, over wat de Nieuwe Openbaringen beschrijft.  Bijvoorbeeld dat de mens 7 x moet incarneren, alvorens hij het hemelrijk betreden kan. Hij stelt het ‘eeuwige Evangelie’ – beschreven in de Bijbelse Openbaringen van Johannes, in zijn boek op de achtergrond en pretendeert de zijne als het juiste Evangelie, die op veel fronten vele tegenstellingen opwervelt in vergelijking met de zuivere leer van de Jakob-Lorberwerken.

Zo wordt de mens door een dwaling afgeleid van het ware Evangelie. Wat zou de betekenis kunnen zijn van zo’n valse belofte?

  ===============================================================

 

 

                     C17C2588

   Maria van Jozef

In de Openbaring van Jezus door Jacob Lorber zei gezegd, dat de Heer Jezus zijn discipelen vermaant om de voortbrengster van Zijn lichaam geen goddelijke eerbied te betonen; zij is weliswaar de beste van alle vrouwen en niemand zal na haar ooit zo zijn zoals zij, toch nog zal Maria met al haar voorkeuren slechts een mens blijven.

En verder voorspelt Hij dat mensen in latere tijden meer tempels zullen bouwen ter ere van haar en dit is wat Jezus ervan vindt, een erg verkeerde insteek. Om alleen via Maria de eeuwige gelukzaligheid te verkrijgen! Ja, Maria is wel het meest waardig om vereerd te worden, maar aanbiddelijk is alleen de Vader in Jezus!  [Bron: o.a. Bisschop Martinus BM.01_060,12] 

===============================================================

   Wasser aus alter Zeit (Illustration): Eis aus molekularen Wolken gelangt in planetenformende Scheiben um junge Sterne

Waterstofbom  Zon – Water op de Zon

                                   een beschouwing door Helmut Nadlinger uit Oostenrijk

Hoe kan de 'waterstofbom-zon' op zijn bodemwater bevatten? Het water van de Zon is veel lichter dan die op andere planeten. Daarom is het ook niet geschikt goed voor de scheepvaart en ook niet om erin te zwemmen. Amerikaanse onderzoekers hebben water in de Zon ontdekt. Het water zweeft als wolken boven de zonnevlekken. Hun temperaturen liggen 2900 graden C. en ver beneden het peil van de overige rest van de Zon, waar temperaturen van 6700 graden doorgaans de overhand hebben.

Met de hulp van een speciale telescoop in Arizona waren er zeer dichte, onregelmatige gevormde wolken ontdekt, zei een chemicus van een onderzoeksteam. 

In het Jakob-Lorber-boek ‘de Natuurlijke Zon’ betekent het o.a.: Een obstakel zijn de verschillende grote watercircuits, die het vastere Aardedeel in zekere zin wel ongeveer zeven keer scheiden van de pool naar de evenaar [equator]. Zo’n watercircuit heeft een breedte van meerdere duizenden mijlen [1 Duitse mijl is ca. 7 kilometer] en naar het midden toe tot een diepte van 10 tot 20 mijlen.

Conclusie: sindsdien heb ik er nog nooit meer van gehoord. Waarschijnlijk kan niet zijn wat er niet moet zijn ... Bron: 'de Natuurlijke Zon' in het Lorberboek- Kennis: Water op de Zon, d.d. 1-6-1995 ORF 1 [Oostenrijkse Radio-Televisie]

Opmerking van de redactie: in Hemelse Geschenken, deel 3, - bladzijde iG.03_64.04.08,03 en verdere teksten wordt beschreven, dat onze Aarde een kind van de Zon en de Oerzon is. De Aarde heeft dezelfde oersubstanties en het is ook aanneembaar, dat de Aarde dezelfde oersamenstelling heeft zoals ook die van de Zon en van het water!

De Astrofysica beweerd: 'Een groot deel van het water moet ouder zijn dan de Zon. Echter, in de buurt van de jonge Zon, was het te heet, alsof de watermoleculen in de omliggende stof zich hadden kunnen oplossen, waaruit ook de Aarde werd gevormd. Tot wel de helft van het aanwezige water op Aarde is zeker ouder dan de Zon. Het water op de Aarde zou dus ouder zijn dan de Zon. Hoe is het water van de Aarde ontstaan? Astrofysici presenteren een gewaagde reeks van indicatoren. Dienovereenkomstig zijn de HO-moleculen veel ouder dan het zonnestelsel. Dit betekent ook dat water in het universum vaker voorkomt dan gedacht.'

 

[Bron]: Astrophysik: https://www.sueddeutsche.de/wissen/astrophysik-wasser-auf-der-erde-soll-aelter-als-die-sonne-sein-1.2146225 oder http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/grossteil-des-wassers-auf-der-erde-ist-aelter-als-die-sonne-a-993982.html

 

================================================================

                2E10C5EA

                                                                          WAT KIEST LOT?

Lots nakomelingen

Jakob Lorber is volgens de heilige en de nieuwe Openbaringen familie [nakomeling] van Lot uit Sodom en Gomarra.

‘Alle toenmalige (ten tijde van Jezus] heidenen met uitzondering van de Moren [Nefer] en de Sehinieten [de Chinezen] in het uiterste Morgenland [het verre Oosten], zijn dat nog de overgebleven nakomelingen van Lot.  Dus in zekere zin ook wij! Lorber zou ook een  direkte afstammeling zijn van David. Hij mocht via deze voorbereide afstammingslijn de Almacht van Gods gesproken woord verdragen.   

================================================================

 

 

                                   

 

                                   Afbeeldingsresultaat voor FOTO LÄNGENMASS

                   Lengtematen

In de Jakob-Lorber-Geschriften, maar ook in de Bijbel - wordt regelmatig gewag gemaakt van afstanden, lengtes en maten. Ik heb me daarin wat verdiept en wil graag voor de Lorberlezers het volgende bekendmaken, en het is meer gedacht als prikkelaanzet, dit verder zelf nog meer uit te diepen.  Want hier en daar rijzen toch nog wat vragen op.

De el was in het Oude Testament de normale eenheid. Gelezen in Exodus 25:23, Exod. 27:9, en vers 11-15. Ook in 1 Kon.  6 en 7  en in Ezechiel 40-43 worden de lengtematen besproken. Dit was niet alleen bekend in Israel, ook in Egypte en Babylonië. De el had de lengte van een normale arm, dus van de elle-boog – tot de top van de lengte vinger [middelvinger]. De el werd weer onderverdeeld in twee span, en elke span had de breedte van 3 handen [Exod. 25:2]. Elke breedte van een hand had weer de omvangbreedte van 4 vingers [Jer. 52:12]

Ten tijde van Mozes was de el 48,5 cm en in de tijd van Ezechiël liep deze maat op tot 52,5 cm. Een vadem had de lengte van 4 el. In Hand. 27:28 – in de tijd van Paulus – werd de diepte van het water gemeten. De Romeinen richtten elke 24 minuten een mijlsteen of een mijlpaal op [Matth. 5:41] en 24 minuten betekenden destijds 1000 voetstappen of 1/5 geografische mijl.  [Ca. 1200 meter]

In de tijd van Jezus werd de zandweg afgemeten naar Griekse stadiën; elk stadie was 3 minuten of 125 voetstappen. Dus in dit verband is 1/8 Romeinse mijl of 1/40 geografische mijl.

EMMÄUS lag 60 stadiën van Jeruzalem af, d.w.z. 180 minuten [of 11 kilometer]  of 3 uur daarvan verwijderd. Hier kan iets niet kloppen. Dan zou Bethanië meer bij Jericho moeten liggen. Maar uit de Nieuwe Openbaringen weten we, dat Emmaüs toch dicht bij Jeruzalem lag. [GJE7-63:1, GJE7-70:15 EN GJE7-130:15]. Emmäus was geen dorp, maar een klein stadje. Het had muren [GJE7-132:22], Het lag op een heuvel, en er was nog een hogere heuvel, dat 30 manshoogten daarboven uitstak [GJE77-143:12]

Het eerstvolgende dorp oostelijk gelegen van Emmäus,  was Bethphage, een voorplaatsje van het grote Bethanïe van Lazarus. [Hemelse Geschenken 3-64-3-29-3]

================================================================

               4FCAEBBE

               Leerprocessen

Dat de goeden in het hiernamaals beter worden en de slechteriken erger worden, dat is niet zeker. Dit hangt altijd af van de wil van het individu. Ook het 'goede' kan vast komen te zitten in haar ontwikkeling of ingehaald worden door de wilskracht, zowel de slechte als de zwakkere.

Een kind dat op zoek is naar zijn vader is altijd op de goede weg, ook al is het niet altijd de kortste. De liefde van de Schepper heeft ons God de Vader in Jezus gemaakt. De vader ontmoet het kind altijd halverwege, ook al heeft het kind dat nog niet opgemerkt!

================================================================

         Afbeeldingsresultaat voor FOTO BESTATTUNGSART

De methoden van het begraven

Heeft de stijl van het begraven invloed op het lichaam dat aan gene zijde weer opstaat met het ware geestelijk lichaam? Het is duidelijk dat uit sommige Bijbelse passages staat beschreven, dat we een nieuwe belichaming zullen ontvangen. [1 Kor. 15:44, en 1 Tess. 4:13-18] Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam zal daarvoor in de plaats komen. Als er een natuurlijk lichaam bestaat, dan zeker ook een geestelijk lichaam volgens 1 Kor. 15:44.

Of weten jullie niet dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is, dat in jullie is en dat je van God hebt ontvangen en dat dit niet van jezelf is? Want jullie zijn duur gekocht; prijs God daarom met jullie lichaam. [1 Kor. 6: 19-20]. Paulus waarschuwt de gelovigen in 1 Kor. 3:17: "Als iemand de tempel van God bederft, zal God hem vernietigen!" [Red. Opmerking: dit wordt gesproken door een ZIELENLICHAAM!].

Van het verbranden van lijken spreekt de Bijbel nooit in positieve zin. Het hele lichaam begraven heeft in de Bijbel, evenals bij Jakob Lorber, de voorkeur. Met een begrafenis in de Aarde kunnen we er vrij zeker van zijn dat we de wil van God niet tegenspreken. De crematie is altijd al heidense gewoonte geweest en werd halverwege de 19e eeuw opnieuw geïntroduceerd door tegenstanders in Europa van het geloof aan een opstanding. Het grafonderhoud is tegenwoordig een puur economische [financiële] kwestie en moet zeker niet beslissend zijn om te kiezen voor een crematie.

================================================================

         Infoservice Alzheimer und Demenz

Dementie

In zijn boek, ’Aan Gene Zijde‘, beschrijft Leopold Engel, dat mensen die onder dementie lijden, hun geestelijk lijden naar het hiernamaals meebrengen! Persoonlijk geloof ik dat de onmiddellijke situatie van de overledene maar een tijdelijke is, omdat door dit genoemde lijden er niet volledig langer kon gecommuniceerd worden met de ‘etherische’ piramidale hersensynapsen en het hart. Volgens Jakob Lorber komt het denken vanuit het hart – en niet vanuit het brein! Dat is toch wel een groot verschil. De verklaring van Leopold Engel is er een, waarmee hij wat anders bedoelde, zo wij het ook anders begrepen hebben.

Het is toch een genade van God als de mens zijn hele identiteit meebrengt zoals hij is. Slechts langzaam in de buitenaardse school van het leven, kan het mensenwezen andere kennis op doen en er meer licht worden gegeven, zodat elke invloed vanaf de buitenkant de ziel innerlijke pijn kan veroorzaken. Het brein was immers het raakvlak tussen de ziel en de buitenwereld.

BIJ HET ZIEKE BREIN trekt de ziel zich min of meer terug uit dit defecte schakelpunt en begraaft zij zichzelf. Hier mogen we de liefde van de Schepper niet buiten acht laten. Hij voert wijselijk het beste uit, wat de ziel het meest nodig heeft.

Het is wel menselijk om de wegen van God hier en daar te bevitten of kleingeestig te bekritiseren. Gods wijsheid en liefde gaat over alles, dus ook hier.

Ter herinnering aan de nagedachtenis van de Heer in Jakob Lorber, zegt Hij in verschillende passages waarom de mens sneller wat vergeet als hij wat ouder is geworden.

‚Wat wint de geest daardoor echter, als de mens met pure dode hulsen en schaduwen  zijn geheugen en zijn verstand daarmee aanvult? Niets; maar hij verliest daarbij nog en zal in een chaos van de buitenste schors, door hulsen en allerlei schaduwen omgeven zijn, zodat hij niet gemakkelijk ooit tot een vrijheid en nog minder tot het ontvangen kan komen van het levendige licht van zijn ogen.‘ [Ste.01_011,17]

‚Zoals zijn organen in de zintuigen zijn toegerust met de hoogste gevoeligheid, zijn ook de hersenen in zeer hoge mate gevoelig en vol activiteit. En daarin zit meer intelligentie dan in alle overige dieren, zelfs de grote olifanten niet uitgezonderd. Om die reden bezit ook menige vogelsoort vergeleken met alle overige dieren een bijzonder sterk geheugen, wat jullie ook overtuigend kunnen afleiden uit het feit dat sommige vogels zelfs geregeld menselijke zangwijzen alsook woorden en vaak ook hele zinnen kunnen nabootsen, wat bij geen ander nog zo slim dier mogelijk is. Daaruit kunnen jullie ook gevoeglijk concluderen dat dit geslacht dichter bij jullie staat dan het andere dat zich net als jullie moeizaam met zijn voeten over de Aarde verplaatst.‘ [Hemelse Geschenken, deel 1 vers 6, - blz. 68.

‚Echter let wel, zo’n eenvoudige taal als Ik in de index gebruikt heb, zal Ik dan niet gebruiken, omdat gisteren de een of ander bij zichzelf kon denken dat ook Mijn knecht [red. Jakob Lorber] wellicht in staat was om zoiets te zeggen, terwijl hij toch enkel en alleen maar een arme drommel is, omdat hij niets anders weet dan wat hij van Mij ontvangt.‘ [Hemelse Geschenken, deel1 vers 2, - blz. 112]

‚Dat weet hij en hij zegt ook niets uit zichzelf en kan het ook niet, omdat hij veel minder dan ieder van jullie ook maar ergens iets van weet. Juist daarom is hij voor Mij ook een tamelijk bruikbaar werktuig, omdat er in zijn hoofd bijna niets is, maar van tijd tot tijd des te meer in zijn hart, dat Ik alleen maar gebruiken kan omdat daarin geen geheugen is, maar wel een herinnering van de liefde in en tot Mij en in die herinnering de aanschouwing van datgene wat Ik wil en zeg. – Deze toestand van de mens is de juiste. – De toestand van de ‚knappe koppen‘ is echter een geheel verkeerde en niets anders dan de ijdelste dromerij van zieke, onnatuurlijke gebruikte hersenen.[Hemelse Geschenken deel 1,vers 3, - blz. 112]

IK zeg: "Ja, beste vriend Cyrenius, als je geheugen je af en toe reeds op bepaalde punten in de steek begint te laten, kan Ik daar niets aan doen; want wat je nu zou willen weten, heb Ik jullie allang heel uitvoerig uitgelegd! Je bent het alleen maar vergeten; Ik zal je geheugen wat opfrissen, dan zal alles je wel duidelijk worden!" [GEJ.04_160,05] 

‘Op welke wijze het ontstaan wat het natuurlijke proces betreft, begrepen moet worden, heb Ik jullie voor zover dat voorlopig voor jullie noodzakelijk is, deze nacht al laten zien. En Mathaël, die heel vertrouwd is met de kennis der analogieën, heeft jullie een dag geleden ook verteld hoe de geschriften van Mozes opgevat moeten worden; en Ik moet jou, vriend Cyrenius, nogmaals zeggen dat je werkelijk erg kort van memorie bent! Wel heb Ik voorheen je geheugen nieuw leven ingeblazen en kun je je daarin nu, als je echt wilt, een beetje vrijer bewegen; maar om jouw twijfel aan de Mozaïsche mensenschep­ping terecht te wijzen wil Ik je er nog zoveel bij vertellen, dat jij en ook nog vele anderen daaruit kunnen concluderen waar het hier bij deze zaak nu eigenlijk om gaat.’ [GEJ.04_162,02]

‘Jullie moeten Mijn woorden beter ter harte nemen, dan vergeet je deze niet zo gauw, want alles wat je eenmaal echt ter harte hebt genomen, blijft beslist ook vast in je herinnering zitten en als je het nodig hebt, Iaat je geheugen je niet in steek. Maar als je datgene wat Ik gezegd heb alleen maar in je geheugen wilt opnemen, zul je het voor het merendeel binnen een jaar minstens honderd keer vergeten; want op latere leeftijd is het geheugen niet meer zo soepel als in de jeugd. En de jeugd vergeet al gemakkelijk wat zij geleerd heeft, laat staan de ouderen. Maar wat je eenmaal ter harte genomen hebt, is in het leven overgegaan en blijft voor eeuwig!’ [GEJ.04_178,15]

‘Iedere beweging die wij maken, wordt hier zowel enkelvoudig als duizend­maal duizend keer weergegeven en toch blijft een voorgaande of blijven ook duizend voorgaande houdingen die in de inwendige kamertjes van de piramide getekend staan, steeds voor het oog van de ziel zichtbaar, voortdurend door het geestelijke licht van de ziel verlicht; en dat veroorzaakt dat, wat men ten dele, geheugen' en ten dele 'herinnering' noemt, omdat het in het inwendige van de hersenpiramiden bewaard wordt. Dit bewaarde wordt echter door veelvuldige weerkaatsing zodanig vermenigvuldigd, dat men een en hetzelfde voorwerp dan ontelbare malen met zich mee kan dragen.’ [GEJ.04_234,04]

Weer zei THOMAS: 'Heer, versterk ons geheugen, dan zullen wij ook zeker alles onthouden, en nadenken over wat wij allemaal uit Uw mond vernemen!’ [GEJ.06_145,08]

‘Daarop zei IK: 'Dat heb Ik toch al gedaan voor zover het mogelijk was; maar verder dan jullie natuur verdraagt, gaat dat niet. Zodra echter de geest over jullie zal komen, zal deze jullie zonder meer in alle wijsheid binnen­leiden, en jullie zullen dan in het vervolg je aardse geheugen niet meer nodig hebben. Maar vanwege de vorming van de ziel is de mens ook een aards geheugen gegeven, dat bij een werkelijk vaste wil sterk genoeg is om een ontelbare hoeveelheid woorden, waarheden en handelingen te onthouden; alleen als de mens totaalonverschillig aan allerlei dingen en gebeurtenissen voorbijgaat, blijven die ook niet in zijn geheugen hangen, daarvan heb Ik jullie de reden bij Caesarea Philippi helder en duidelijk laten zien. Denk daarover na, dan zullen jullie die wel vinden!'   [GEJ.06_145,09]

IK zei: 'Zeg liever: 'Heer, sterk ons lichaam en onze wil!', want de sterkte van het geheugen hangt altijd af van de sterkte van de wil. Jullie ziel is weliswaar zeer gewillig, maar jullie vlees is zwak, en daardoor ook jullie geheugen, dat pas later sterker zal worden wanneer Ik de Heilige Geest over jullie zal zenden. -Maar let dan nu goed op, en wel met gespannen aandacht!’ [GEJ.06_229,13]

 

UpToDate 2023-2024