De bevolking van de aarde

 

De wereld kent op dit moment 195 ‘reguliere’ volken, maar er zullen ongetwijfeld nog een aantal volkeren ‘onder de radar leven’, zoals we bijvoorbeeld weten van een volk in Midden-Oost-Afrika, dat in een ontoegankelijk dal leeft, omsloten door hoge bergketens.

In Daniel 4:32 vinden we de sleutel, wat de Bijbel bedoelt met tijd, tijden en een halve tijd. Daniël zei tegen koning Nebukadnezar: ‘‘En men zal u van de mensen verstoten, en uw woning zal bij de beesten van het veld zijn; men zal u gras te smaken geven zoals de ossen, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan totdat je bekent, dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft, en dat Hij ze geeft, aan wie Hij dat wil.’ Deze tekst houdt in, dat deze koning tijdelijk geen ZEVEN JAAR heerschap zal hebben, dat wil zeggen, dat hij ZEVEN TIJDEN onthouden wordt van zijn regeerperiode, en dat hij daarna weer verlost zal worden van zijn innerlijk dierlijk gedrag.

 

2 Petr.3:3 hangt nauw samen met Matth.24: ‘Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen.’ [In het laatste der dagen betekent, dat deze periode reeds  aangebroken is en 2000 jaar geleden werd voorzegd!] Hebr.10:37 Want: ‘Nog een zeer weinige tijd en Hij, Die te komen staat zal komen, en niet vertoeven.’

 

2 Petr.3: 16: ‘Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook in de andere Schriften, tot hun eigen verderf.’

 

2 Tim.3: ‘En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasterlijk, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar en onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterbaks, onmatig, wreed, zonder liefde, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebberig van de wellust dan een liefhebber van God.

Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht van datzelfde verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen. Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en vrouwen gevangen nemen, die met zonden beladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden.

Vrouwen, die altijd leren [studeren], en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. Doch de boosaardige mensen en de bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in wat gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt; en dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, wat in Christus Jezus is. Al de Schrift is van God ingegeven, en nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens van God volmaakt zij, tot alle goede werken volmaakt is toegerust.

 

We dienen dus op de tekenen der tijden te letten. We komen steeds dichterbij bij de komst van Jezus, onze VADER en Heer. Hemel en aarde zullen weer eens teruggebracht worden naar het oorspronkelijke, zoals we kunnen lezen in Genesis 3.

 

UpToDate 2024-2025