Bethabara aan de Jordaan

 

Jezus hield zich op in de woestijn, vlakbij Bethabara, en was bijna aan het eind van Zijn veertig dagen vastenperiode. Bethabara lag bij Kapernaum vlak tussen Zebulon en Naftali, aan de Galilese zee. In deze periode getuigde en doopte Johannes over Hem aan de Jordaan. Beiden waren dertig jaar ervoor, door een engel aangekondigd, dat zij geboren zouden worden met een speciaal doel. Nu was dit doel reeds in werking getreden. Johannes getuigde over Hem, dat Hij het Licht was dat de mensheid zou verlichten en Zijn Licht kan nooit doven. Ook sprak Johannes over hem, dat hij niet waard was om Zijn schoenveters te knopen. Johannes doopte eerst bij Bethabara, waar hij leefde en later in Enon, in de buurt van Salim, waar wel veel water was. In die tijd was er ook soms weinig water in de Jordaan.

 

Johannes wist niet dat hij de aartsengel Michael, die met Lucifer streed en won en ook om het lichaam van Mozes streed. Hij was en ook de vroegere Elia. Dat verklaart, waarom hij het een en ander ontkende. Nu kwam Jezus naar hem toe en liet Zich door Hem dopen en de eerste aankomende discipelen herkenden in Hem een meester en volgen Hem. Jezus hield zich op in de woestijn, vlakbij Bethabara, en was bijna aan het eind van Zijn veertig dagen vastenperiode. Bethabara lag bij Kapernaum vlak tussen Zebulon en Naftali, aan de Galilese zee. In deze periode getuigde en doopte Johannes over Hem aan de Jordaan. Beiden waren dertig jaar ervoor, door een engel aangekondigd, dat zij geboren zouden worden met een speciaal doel. Nu was dit doel reeds in werking getreden.

 

Nu kwam Jezus naar hem toe en liet Zich door Hem dopen en de eerste aankomende discipelen herkenden in Hem een meester en volgen Hem. Maar NathŠnaŽl ging staan en zei tegen de gasten: 'Beste vrienden en broeders! Nog maar een paar maanden geleden was ik visser in de omgeving van Bethabara aan de rivier de Jordaan, niet ver van diens uitmonding in zee. En de Heer begaf Zich (van Kapernaum uit het huis van de overste Cornelius, de broer van Cyrenius) naar het huis van Simon Petrus, dat in de buurt van Bethabara lag, waar Johannes vroeger verbleef. - Een paar landwegen gaans hiervandaan is een herberg. Mijn vissers≠knechten hebben aan zee nog volop werk.

 

Op dat bericht gaat de menigte snel naar Bethabara. Maar langs de weg tussen de beide plaatsen (opm. Bethabara en Kapernaum) aan de Galilese zee. Maar Ik zeg: 'Laten we nu eerst het morgenmaal gebruiken, en gaan we daarna meteen naar een huis van een bekende van Mij een paar honderd meter achter Kapťrnaum, zodat het hier in Nazareth wat rustiger wordt!Ē (opmerking: zou Bethabara dan een kleine kilometer achter Kapernaum gelegen hebben?) Tijdens de gesprekken van de FarizeeŽn en schriftgeleerden met leerlingen, brengen zijmet een man of acht een aan jicht lijdende man op een bed, om hem door Mij te laten helpen! Het huis (van de overste Cornelius?) was echter dermate omringd door mensen, dat het voor die acht mannen niet mogelijk was om de zieke in het huis bij Mij te brengen. Ze waren echter bang dat Ik al gauw zou vertrekken en, omdat het huis aan de zee lag, en aan de zeezijde door een kleine uitgangsdeur naar zee zou gaan en ergens heenzou varen. Voor de Moravische nederzetting in Noord-Carolina, zie Bethabara Historic District. Deze ingang neemt tekst van de International Standard Bible Encyclopedia enige modernisering.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Sapsaphas_Madaba.jpg/250px-Sapsaphas_Madaba.jpg

Een deel van de Madaba Kaart tonen Bethabara, Βέθαβαρά το τού άγίου Ιωάννου τού βαπτίσματος: Bethabara, de plaats van de St. Johannes doop.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Baptism_Site.jpg/220px-Baptism_Site.jpg

http://bits.wikimedia.org/static-1.23wmf1/skins/common/images/magnify-clip.png

De opgegraven overblijfselen van de doop site in "Bethany Beyond the Jordan", bevindt zich in het hedendaagse JordaniŽ . Bethabara ( / b ɛ θ ś b ər ə / Beth- ab -ər-ə ; בית עברה; bēth'ăbhārāh; Βηθαβαρά, Bethabara, "huis van de doorwaadbare plaats, de plaats van de kruising"), in het huidige JordaniŽ : Volgens aan de King James Version (na Textus Receptus van het Nieuwe Testament [ 1 ] de plaats waar Johannes de Doper doopte (Johannes 1:28 ). Het Nieuwe Testament in het Grieks volgende Codex (Sinaiticus , Vaticanus , Alexandrinus , Ephraemi ) leest "Bethany." Het onderscheidt zich van het Bethany van Lazarus en zijn zusters als de Jordaan . Diezelfde Bethabara getuigd van in zowel de 6e eeuw na Christus (Madaba Kaart) [ 4 ] en in de Joodse Talmoed. [ 5 ] Verschillende suggesties zijn gedaan om de metingen uit te leggen. GA Smith (HGHL) suggereert dat Bethany ( huis van het schip ) en Bethabara ( huis van de doorwaadbare plaats ) namen zijn voor dezelfde plaats. Bethabara is ook geÔdentificeerd met Bethbarah, die echter, was waarschijnlijk niet op de rivier de Jordaan , maar onder de streams stroomt in het ( Richteren 7:24 ).

 

Het is interessant op te merken dat de Griekse Septuagint Codex Vaticanus (LXXB) leest, Baithabara voor Hebreeuwse Masoretische tekst Beth-'ărābhāh , een van de steden van Benjamin ( Jozua 18:22 ). Een andere oplossing wordt gezocht in het idee van een verbastering van de oorspronkelijke naam in BethaniŽ en Bethabara, de naam die de medeklinkers n, b en r na Beth. In Jozua 13:27 ( Septuaginta , Codex Vaticanus) vinden we, Baithanabra voor Beth-nimra (Masoretische tekst), en Sir George Grove in Woordenboek van de Bijbel (artt. "Bethabara" en "Beth-nimra") identificeert Bethabara en Beth-Nimra . 

 

De ligging van de laatste was een paar mijl boven Jericho (zie Beth-nimra ), en direct toegankelijk naar Jeruzalem en in geheel Judea  (vergelijk MattheŁs 03:05 ;Marcus 01:05 ). Deze visie heeft veel in haar voordeel. Dan opnieuw, zoals G. Frederick Wright opmerkt: "De traditionele plaats is bij de doorwaadbare plaats ten oosten van Jericho, maar als volgens Johannes 1:29 , Johannes 01:35 , Johannes 01:43 was het slechts een dagreis van Kana van Galilea , terwijl volgens Johannes 10 : 40 ; Johannes 11:03 , Johannes 11:06 en Johannes 11:17 , het twee of drie dagen van Bethany was, dan moet het juist zijn via de rivier in de richting van Galilea. 

 

Conder ontdekte een bekende ford buurt Beisan genoemd Abarah , nabij de monding van het dal van JizreŽl . Dit is 20 mijl van Cana en 60 mijl van BethaniŽ, en alle voorwaarden van de plaats aansluiten bij de geschiedenis."De kleine woestenij van Bethabara aan de overzijde van de Jordaan - Joh. 1: 27-28 - Ook deze tekst is een vervolg op de voorgaande en is meer geschied≠kundig dan geestelijk, want hiermee begint in eerste instantie de bekende en op een bepaalde manier nog geheel stoffelijke opname van de apostelen. Het vindt plaats in dezelfde omgeving waar Johannes verbleef, en wel in Bethabara, een zeer armelijk, door arme vissers bewoond gehucht, en dat is dan ook de reden waarom de beide leerlingen al zo snel naar het onderkomen vragen, en eigenlijk van Mij willen weten in welke hut Ik woon.

 

Omdat Ik Mij, vůůr de doop, veertig dagen in deze omgeving had opgehouden en Mijn menselijke wezen door vasten en andere oefeningen op het komende geven van onderricht had voorbereid, is het geschied≠kundig logisch, dat Ik daarom in dit gehucht ergens een onderkomen moest hebben dat in dezelfde woeste en zeer onherbergzame omgeving lag die Ik voor Mijn doel het geschiktste achtte. De beide leerlingen wisten wel dat Ik al enige tijd in deze omgeving woonde, want ze konden Mij al wel ettelijke malen daar gezien hebben, zonder echter te vermoeden wie Ik was.

 

Daarom vroegen ze ook niet direct naar Mijn eigenlijke geboorteplaats, maar slechts naar het onder≠komen in het plaatsje Bethabara, dat voor het merendeel uit schamele vissershutten bestond, die uit leem en biezen opgetrokken waren en vaak nauwelijks zo hoog waren, dat een man er rechtop in kon staan. In zo'n hut woonde Ik ook; Ik had deze hut met Mijn eigen handen tamelijk ver in de woestijn gebouwd. Uit die tijd dateren nog heden de kluizenaarswoningen, die in bijna alle christelijke landen voorkomen. Het was, van de plaats waar Johannes predikte, niet ver naar dat onderkomen; ook nog op een van de onherbergzaamste plaatsen van deze woestijn stond!

 

De nacht is helder en het is niet ver naar Zijn hut (vanaf Bethabara waar ook Petrus was). Langs de weg, die nog enige tijd langs de oevers van de Jordaan slingerde, troffen wij Philippus aan, eveneens geboortig uit BethsaÔda (zoals ook Andreas en Petrus, de twee broers). Johannes de doper verliet een paar maanden geleden Bethabara . en predikte en doopte aan de grote Jordaan in de buurt van Jeruzalem. (vermoedelijk Jericho?) - Hij doopte eerst aan de kleine Jordaan en leerde ook in Klein Bethabara. Daar was hij veilig. Daarna ging hij waarschijnlijk al gauw naar de grote Jordaan en de grote woestenij van Bethabara. Bethabara, woestijn overzijde Jordaan.

 

Op deze voorliggende vraag moet gezegd worden, dat met de uit≠drukking Ėwoestijn- niet zozeer de kleine woestenij van Bethabara aan de overzijde van de Jordaan gelegen, bedoeld werd, maar veel eerder de geestelijke woestijn in de harten van de mensen. De woestijn van Bethabara, waar Johannes inderdaad leefde, predikte en doopte, was voor dit doel slechts daarom gekozen, opdat de mensen konden zien hoe het er in hun eigen hart uit zag, namelijk net zo woest, leeg, zonder edele vruchten, maar vol dorens en distels, allerlei onkruid en vol adders en ander verwerpelijk kruipend gedierte.

 

En in die menselijke woestijn treedt Johannes op als een ontwaakt geweten, wat hij zuiver geestelijk gezien ook is, en predikt boetedoening ter vergeving van de zonden en bereidt zo voor de Heer de weg naar de harten van de tot een woestijn geworden mensen. Er waren circa honderd mensen in het huis van Jezus bij Maria in Nazareth.Men zocht Jezus en er werd gezegd, dat de Leer≠meester Zich niet in KapernaŁm, maar in de buurt van Bethabara bevindt. Maar langs de weg tussen KapernaŁm en Nazareth, dus langs de weg tussen de beide plaatsen aan het meer van Galilea, ontdekken de leiders van de menigte een andere grote groep mensen bij een huis; ze gaan erheen en vragen wat er aan de hand is. En men zegt, dat Ik in het huis ben.

 

Jezus begaf zich naar het huis van Simon Petrus, dat in de buurt van Bethabara lag, waar Johannes vroeger werkte. Toen Ik echter in het eenvoudige, maar ruime huis van Petrus kwam, lag daar zijn schoondochter, een goed en meestal zeer werklustig en flink meisje van ongeveer twintig jaar, met hoge koorts in bed en ze was zeer angstig en had veel pijn. (Matth.8:14,15) - MARKUS 29 - Bethabara, een kleine woestijnvlakte of woestenij, gelegen aan de overzijde van de Jordaan, rechts boven van het meer van Galilea. Een zeer armelijk en door arme vissers bewoond gehucht of plaatsje.

 

Een streek waar het zeer onherbergzaam is. Dit plaatsje bestond 2000 jaar geleden voor het merendeel uit schamele vissershutten, opgetrokken uit leem en biezen. Men kon er amper rechtop in staan. Bethabara had destijds visrijke oevers aan de Jordaan. De stoffelijke opname van de eerste discipelen (Andreas en....) vindt plaats in dezelfde omgeving waar Johannes verbleef, en wel in Bethabara, een zeer armelijk, door arme vissers bewoond gehucht. Het is geschied≠kundig logisch, dat Ik daarom in dit gehucht ergens een onderkomen moest hebben dat in dezelfde woeste en zeer onherbergzame omgeving lag die Ik voor Mijn doel het geschiktste achtte.

 

Het plaatsje Bethabara, dat voor het merendeel uit schamele vissershutten bestond, die uit leem en biezen opgetrokken waren en vaak nauwelijks zo hoog waren, dat een man er rechtop in kon staan. Uit die tijd dateren nog heden de kluizenaarswoningen, die in bijna alle christelijke landen voorkomen. Het was, van de plaats waar Johannes predikte, niet ver naar dat onderkomen; Jezus bewoonde het armelijkste hutje, wat daarbij ook nog op een van de onherbergzaamste plaatsen van deze woestijn stond! Bethabara aan de rivier de Jordaan Ė niet ver van de uitmonding in de zee Ė Johannes de doper was in gesprek tegen een ieder- hij was onverbiddelijk en hij had een vlijmscherpe tong Ė behalve bij Jezus.

 

Die plek was gekozen omdat het in de harten van de mensen een geestelijke woestijn was Ė een gehucht, bewoond door arme vissers Ė een woeste zeer onherbergzaam omgeving Ė het rivierwater was in die tijd troebel, onrein en ook vol van stinkende wormen. Hier stond Johannes de doper onder een wilg aan de Jordaan. Heer, dat is woordelijk de treurige geschiedenis van Johannes die doopte aan de rivier de Jordaan niet ver van de woestenij bij Bethabara, waar deze rivier in zee valt, er doorheen stroomt en zich vervolgens naar de Dode zee richt.

 

Toen Ik -zoals reeds vermeld - van de aangekomen leerlingen van Johannes gehoord had wat voor Mij al eerder vaststond - want anders zou Ik niet al 's morgens het hele grote gezelschap op het juiste moment van Mij weggestuurd hebben -, verliet Ik terstond Nazareth en ging met de twaalf leerlingen naar de zee bij Sibarah en stapte daar in een schip en voer naar de streek boven Bethabara. Op het schip vertelden de leerlingen Mij hoe zij die de dag verder nog onderwezen en wat zij gedaan hadden, en Ik prees hen daarvoor. Velen waren er uit Kana in Galilťa en Kana in Samaria, velen uit JesaÔra, velen uit Kis en Sibarah, uit Kapťrnaum, Chorazin, Caesarea, Genezareth en Bethabara.

 

Zij hadden nog in vele andere plaatsen over Mij gesproken, zodat uit al die markten en stadjes een grote massa volk ten dele over zee en voor een deel te voet in de woestenij bij Mij kwam, natuurlijk met allerlei zieken en gebrekkigen. Zoals gezegd, was de dag nog maar nauwelijks aangebroken, toen tegen de duizend Mij volgende pelgrims Mijn verblijfplaats vonden en omringden. De verblijfplaats die Ik in de woestenij had uitgekozen was een ruime grot zonder geheime uitgangen. Deze grot lag tamelijk hoog en het geboomte stond er dicht omheen. Voor de grot was ook een heel ruim vrij plateau, waarop voor enige duizenden mensen meer dan genoeg plaats was, en op dit plateau hadden zich dan ook de mensen met hun zieken een plaats gezocht.

 

IK zei tegen de leerlingen: "Daarvoor hoeven de mensen niet naar de markten te gaan; geven jullie hen maar te eten! (Matth. 14:16) Om te drinken hebben ze slechts water nodig, en daarvoor zijn hier rijke bronnen genoeg." Toen ging Ik helemaal alleen op een dichtbij zijnde kale berg en bad daar om Mijn vleselijke mens nog sterker te verenigen met de Vader. Ik bleef daar op die bergtop helemaal alleen (Matth. 14:23) en kon zelfs met de lichamelijke ogen bij de heldere maneschijn heel goed waarnemen hoe het schip van de leerlingen, dat al midden op zee was, want de zee was hier niet zo breed, erg te lijden had van de golven, die door een tamelijk sterke tegenwind tegen het schip sloegen. (Matth. 14:24) -

 

ANDR…AS zegt: "Voor zover ik weet ligt er nu geen schip aan de woeste kust; daarom vraag ik mij af: Hoe zal Hij ons volgen? Als Hij over land wil gaan, kost het Hem ruim veertien uur om onderlangs over Sibarah en Kis daar te komen waar wij willen landen; wil Hij echter langs de bovenzijde van de zee daar komen, dan kost Hem dat twee volle dagreizen, want onze zee is daar het breedst, met diepe inhammen en uitgestrekte moerassige stukken." Mijn God, als Hij, aan wie hemel en aarde gehoorzamen, van ons af zou willen, dan kostte Hem dat toch slechts een ademtocht en dan stonden wij aan het andere eind van de wereld, net zoals Hij ongeveer drie weken of hoogstens een maand geleden in het hooggebergte van Kis, dat we hiervandaan nog goed kunnen zien, (OPM. VANUIT RICHTING BETHABARA MIDDEN IN HET NOORDEN VAN HET MEER VAN GALILEA GEZIEN) ook slechts een ademtocht nodig had en daar maakten wij een bliksemsnelle reis door de lucht en waren in een ogenblik bij Hem op de berg! bron: GJE1-101 [2,4], 1-115 [2,15], 1-115,116 [1], 1-5 [7], 1-8 [1-10], 1-9 [3], 2-106, 2-128, 1-99, 2-82 [8], 2-95 [1,5,6,11,19], 2-06 [3] en 2-96 [6] - 1-51 [9] en 1-99 [6]

 

www.zelfbeschouwing.info††

 

UpToDate 2022

 

 

web counter