Augustus regeringsjaren

 

Drie kerkvaders beweren, dat Jezus in het jaar 2. v. Chr. geboren moet zijn. Dat zijn niet zomaar stellingen. De eertijdse kerkleiders hadden echter nog frisse en betrouwbare Romeinse geschiedenis als informatiebron. Irenaeus, een kerkleider in de vroege tijd der christelijke kerken verklaart, dat de Heer rond het 41e regeringsjaar van keizer Augustus geboren is.

 

Ook Tertullianus zegt, dat Jezus in 2 v. Chr. geboren is. Hij was een Romeins advocaat, een van de betere opgeleide en voortreffelijke kerkvaders in die tijd. Hij leefde enkele eeuwen voor Dionysius. Zelfs Eusebius (264-340 n. Chr.), bisschop van Caesarea, de vader der kerkgeschiedenis (264-340 n. Chr.), schrijft dat Jezus in het 42e jaar van de regering van Augustus moet geboren zijn en dit was ook in het 28e jaar na de onderwerping van Egypte en de dood van Antonius en Cleopatra.

 

Het 41e jaar zou in 2 v. Chr. eindigen en het 42e jaar 1. v. Chr. Clemens van Alexandrië (250 n. Chr.) zegt dat Jezus in het 15e jaar voor de dood van keizer Augustus is geboren, dat is 2 j. v. Chr. Toen Jezus 20 jaar was, was hij al 5 jaar dood – maar Cyrenius had nog grote macht. Het geboortejaar van Jezus viel samen met die van het 25e jarige ambtsjubileum van Augustus. Dit was dus 25 jaar na zijn benoeming van keizer in 27 v. Chr.  De berekeningen daaromtrent volgen straks. Dan vierde Augustus zijn jubileum in 2 v. Chr.  Tegelijk werd ook het 750e jaar van Rome herdacht, dat in de maand augustus werd herdacht.

 

Het kindje Jezus was toen al waarschijnlijk een ruim half jaar oud. Lukas 2:8 verhaalt de geboorte van Jezus in de nacht en engelen kondigden herders deze blijde boodschap in het veld met de schapen. Waarom zou het toen geen winter kunnen zijn? Vaak neemt men de stelling: dat Jezus niet in de winter geboren kan zijn, omdat er dan geen herders hun schapen kunnen weidden. Maar ook in het koude Europa zien wij hier ´s winters nog schapen op zoek naar gras – zelfs onder de sneeuw. Of Jezus ook geboren werd op het moment van het grote feest der bazuinen, is niet bekend. De geboortedag en het geboortejaar van Jezus zijn bekend middels de werken van Jakob Lorber. We komen daar ook nog op terug.

 

Lukas 2:1 verhaalt dat keizer Augustus gebood, dat de hele wereld moest ingeschreven worden. Octavianus, (later Augustus) werd geboren op 23 september in het jaar 63. v. Chr. Hij was de aangenomen zoon van de eerste keizer Julius Caesar, die op 15 maart 44 v. Chr. gedood werd. Augustus was toen nog maar 18 jaar. Met 19 begon zijn politieke carrière in Rome. Hij werd de consul van Rome en op 16 januari 27. v. Chr. werd hij uitgeroepen tot keizer van Rome. Hij stierf op 19 augustus 14 n. Chr. Hij zou dan 77-1 jaar geworden zijn. Op 5 februari 2 v. Chr. ontving hij de titel vader des vaderlands (Pater Patriae). Augustus schreef zelf: toen de Romeinse senaat deze aankondiging deed, geboden zij voor het hele Romeinse Rijk en verder, dat iedereen die onder de autoriteit van Rome stond, zich moesten registreren en een eed afleggen.

 

In 7 v. Chr. leek er een gouden eeuw gekomen te zijn voor Rome. Augustus werd beschouwd als Romeinse vredevorst. In 14 n. Chr. + 1 = 15 n. Chr.  Dan is dat 1+1 = 2 jaar v. Chr.  in het 41e jaar van Augustus regering. Hij leefde nog 15 jaar na de geboorte van Jezus, schrijft Tertullianus. Hij zou gestorven zijn op 19-8-14 n. Chr. Historici hebben dit opgetekend, omdat dit een bijzondere gebeurtenis was. Trouwens waardoor het een van de best vastgestelde data in de Romeinse geschiedenis is. Toen hij 28 jaar na de dood van Cleopatra had geregeerd, werd Jezus geboren. Daarna leefde Augustus nog 15 jaar. Als Augustus 76 jaar geworden is, dan was Jezus geboren in de tijd van 76-15 = op zijn 61e jaar. Geboren in 63 v. Chr. – 61 is 2 j. v. Chr. Toen Augustus zijn regering in 43 v. Chr. begon, het 41e jaar van zijn regering en zou toen Jezus geboren zijn, 28 jaar na de dood van Cleopatra.

 

Volgens Tertullianus moet Jezus ongeveer 15 jaar voor 14. n. Chr. geboren zijn, oftewel 2 v. Chr. Dit was 15 jaar voordat Augustus stierf. Ook Irenaeus – een andere kerkleider, verklaart dat Jezus in 2 v. Chr. geboren is. Lukas 2:2 vertelt dat deze inschrijving plaats vond toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. Bekende stadhouders in die tijd waren: Titius 7 v. Chr. en eerder; Varus 7 of 6 v. Chr. tot 4 v. Chr.; Saturninus 4 v. Chr. tot 2 v. Chr.; Varus 2 v. Chr. tot 1 n. Chr.; G. Caesar 1 n. Chr. tot 4 n. Chr. - Volgens de Romeinse geschiedenis was Cyrenius of Quirinius in 7 n. Chr. bevelhebber over Syrië en voerde hij in datzelfde jaar een volkstelling uit met belastinginning als doelstelling. Want hij was op dit gebied van inschrijving en belasting de specialist van de keizer.

 

Volgens Jakob Lorber is Quirinius zelfs veel eerder vicekeizer geweest onder zijn broer Augustus. Tijdens de geboorte van Jezus had hij de titel van procureur. Als bevelhebber had hij de macht om een stadhouder te benoemen. Er bestond in zijn tijd nog geen vast gebruik voor stadhouders om hun provinciale zetel van autoriteit in te nemen. Quirinus had een hoge rang. Dr. Martin schrijft dat Quirinius in 2 v. Chr. in Syrië was vanwege zijn registratie, zodat de Romeinse Senaat de goedkeuring verkreeg hem als pater patriae te benoemen. De naam Maleachie betekent bode zoals ook Johannes de doper eerst een bode was. Zacharias ontving dan na een zeer lange tijd een bode uit de hemel dat hij een zoon zou krijgen die in de geest en kracht van Elia zou bedienen (zie ook Mal.3:1) – eventueel Dan. 2:48. Astrologisch is niet na te gaan, wanneer Jezus geboren is. Al de astrologische berekeningen zijn speculaties.

 

Volgens heidense bronnen echter is de planeet Jupiter de planeet van geven en Saturnus van nemen, dus plus en min als polarisatie. Jupiter werd beschouwd als de planeet van de Messias, in het Hebreeuws Tsedek wat rechtvaardige betekend. Vaak wordt het als Zadok geschreven, dat ook in verbinding staat met de ordening van Melchi (=koning)-Zadok (Melchizedek), de rechtvaardige koning en hogepriester (Hebr.5:10) Jesaja 1:26 noemt Jeruzalem de stad van de Sedeq, of te wel de stad van de rechtvaardigheid. Men heeft het nog wel over een ster die astronomisch Regulus heet, gelegen aan de voeten van de dierenriem Leeuw en analoog aan de stam van Juda. Deze ster heeft te maken met de wetgever, waar in Genesis 49:9-10 aan gerefereerd wordt. Want Juda is een leeuwenwelp. De scepter zal van Juda niet wijken noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat SILO komt en Dezelve zullen de volken gehoorzaam zijn.

 

De ster Regulus heeft echter niets te maken met de drie wijzen uit het Oosten uit Babylon en Perzië. De profeet Micha maakt melding over het koningskind, dat komen zal. Zie ook Matth.2:4-6. In het NT wordt de ene keer over het Kind geschreven (Lukas 2:16), een andere keer over het Kindje (Matth. 2:9)- In het Grieks respectievelijk als brephos (kindje) en paidon (kind). Toen Jezus op de 8e dag besneden werd, beschrijft Lukas Hem als een kind. De herders vonden het Kindje in een stal, maar Matth.2:11 beschrijft huis. Het is erg breed gedragen dat Jezus in 7 of 4 v. Chr. geboren is, want deze opvatting is hoofdzakelijk gebaseerd op een voetnoot in Josephus over Herodes. Bovendien rekende men vroeger met diverse dagkalenders, te lastig om je daar doorheen te worstelen en dus erg onbetrouwbaar. Herodes zou volgens Flavius in 4 v. Chr. gestorven zijn. Let wel: maakte hij gebruik van de Joodse of Romeinse telling? Want hij was immers Jood! Hij heeft merkwaardig genoeg vrijwel niets over Jezus geschreven. Josephus als Farizeeër moest ook niets hebben van de aanhangers van Jezus en ook niet van de voor-en nageschiedenis. Bovendien is gebleken dat hij het niet altijd nauw nam met de data.

 

Vlak voor de dood van Herodus op 13 maart 4 v. Chr. was er een maansverduistering. Flavius vermeldt wel heel veel over Herodes, dat deze stierf op 70 jarige leeftijd, maar volgens andere historische schrijvers 1 v. Chr. Herodus wordt door zijn vader in 47 v. Chr. in Galilea als koning aangesteld en toen was hij 25 jaar. 45 jaar later is hij 70 jaar en de berekening is dan: -47 plus 45 = -2 v. Chr. Jezus verbleef bijna 3 jaar in Egypte en kwam aan in februari. Een paar maanden na het sterven van Herodes (maart) zijn ze weer teruggegaan en mogelijk in april of mei teruggekomen naar Nazareth (zie jeugd van Jezus – Jakob Lorber). Flavius schrijft dat Herodes twee of drie maanden voor Pasen stierf. Dit klopt wel, omdat Pasen in die periode drie maanden later was!!!! (Jakob Lorber – GJE1). Er was een maansverduistering van 9 januari 1 v. Chr.  en één op 13 maart 4 v. Chr. Vlak nadien zou hij overleden zijn. Dan klopt zijn 70 jaar niet meer en zou hij bijna 68 jaar zijn.

 

Er wordt geschreven dat Herodes eind januari of rond 23 januari stierf rond 1 v. Chr. Als Jezus 2 j. v. Chr. geboren is op 7 januari (4151 na Adam), dan zou hij, om Zijn goddelijke functie op 30 jarige leeftijd te beginnen (waarschijnlijk omstreeks mei-juni), dit op 29 j. n. Chr. zijn geweest, toen Hij met Zijn dienstwerk begon, zoals Numeri 4:2,3 voorschrijft. Johannes de doper begon zijn bediening in het 15e jaar van keizer Tiberius. Hij was 6 maanden ouder dan Jezus. Augustus begon op 19-8-43 v. Chr. (toen was hij 20 jaar oud met zijn carrière en stierf hij 56 jaar later, dus met 76, 77 jaar. Het 15e regeringsjaar van Tiberius was van augustus en 28 n. Chr. en strekte zich uit tot in augustus 29 n. Chr.  Johannes de doper en Jezus begonnen in dat jaar met hun missie in de lente.

 

Zou Jezus op de verzoendag zijn gedoopt? Leviticus 16 (vs 21) instrueert hoe er gekozen moest worden tussen twee bokken. De doop van Jezus vertegenwoordigt de dood. Romeinen 6:4. Na Zijn doop zegt Mattheus: toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Het dienstwerk van Jezus duurde 3 ½ jaar. Om Pasen te vervullen werd hij op Pasen gekruisigd, op het moment toen heel het volk hun paaslammeren slachtten. De wet eiste dat het volk hun lammeren tegen het vallen van de avond moesten slachten (Exod.12:6) – tussen de twee avonden. De eerste (middag)avond was 12.00 uur op het moment dat de zon begint te zakken en de andere avond, waarop de zon werkelijk onderging. De wet schreef dus voor dat de lammeren ergens in de namiddag geslacht moesten worden. Ook Josephus schrijft dat dit zo gebruikelijk was. De slachtoffers werden geslacht vanaf het 9e tot het elfde uur (dwz.15.00-17.00 uur). Het moest gedaan worden voordat de zon onderging. Zie ook Exodus 12:22. Pasen werd altijd bij volle maan gevierd en het betrof de 14e dag van de maand.

 

Teksten zoals Hosea 6:1-3, Psalm 90:4 en 2 Petr. 3:8 lijkt een profetische dag te definiëren als zijnde 1000 jaar. We leven nu in de derde dag, het begin ervan en wel in het 3e millennium. Hoe kunnen we de 70 weken van Daniel verklaren? Velen hebben het kloppend gemaakt, gemanipuleerd. 70 weken x 7 = 490 jaar. Het besluit kwam van koning Arthasasta dat in 458 v. Chr. begon en eindigde in 33 n. Chr. met de kruisiging van Jezus. Daniel 9:24-27. De zeventig rustjaren zijn er bepaald over het volk en de heilige stad, om de overtreding te beëindigen. Vanaf de tijd dat het Woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op de Messias, de Vorst, zullen er 7 weken of 7 rustjaren ( een week is 7 jaar – dus 7 x 7 of 49 jaar) verstrijken en 62 weken (62x7=434).

 

Na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Hij zal voor velen het verbond versterken gedurende een week en halverwege die week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Denk in dit verband aan Mattheus 18:21-22 over het vergeven van 70 x 7. De 7 weken van 458 v. Chr. tot 409. v. Chr.; De 62 weken 409 v. Chr. – 26 n. Chr.; Een week 26 n. Chr. – 33. N. Chr. Maar halverwege de laatste week zou het ophouden. Dat is tussen 26 en 33, en dus met 29,5 jaar – in de voorzomer, toen Jezus Zichzelf door Johannes liet dopen. Daniel 9:24-27 en Lev.16 beschrijven het een en ander. Jezus werd na de periode van 62 weken – dus na 26 n. Chr. uitgeroeid. Hoe is dat te verstaan? Er waren twee stadia: doop en kruisiging. En dat gebeurde tijdens de laatste jaarweek door de Farizeeën. Hebr. 9:12-14: Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in de heiligdommen en daardoor heeft Hij een eeuwige verlossing teweeggebracht.

 

Een vast punt in de chronologie in het sabbatjaar is oktober 37 tot oktober 36 v. Chr. In 3 v. Chr. (elders 2 v. Chr.) geeft Augustus opdracht tot een verklaring van trouw aan de keizer in verband met zijn 25 jarig jubileum (Stichting van Rome 751 = 3 v. Chr.? en zou Johannes zijn geboren (7 juli). Een half jaar erna (7 jan. 2 v. Chr.) en in  die tijd zou Jezus geboren zijn (in een Sabbatjaar!) en in  (752) in februari neemt hij de titel aan van vader des vaderlands. Herodes sterft op 28 januari – 34 jaar na de dood van Antigonus en 37 jaar, nadat de Romeinen hem tot koning hadden aangesteld. Om de 14 jaar vond er een inschrijving plaats in het Romeinse rijk t.g.v. de belastingen en volkstelling. Zo ook een census (Lukas 2:1) – de beschrijving van elk mens op Aarde. Josefus zwijgt opmerkelijk hierover, zoals ook over het Kindje. Want Jezus begon ongeveer 30 jaar (Hij was waarschijnlijk 29 jaar en 9 maanden) en begon in het jaar 27 n. Chr. en stierf in de zomer 31 n. Chr. (3 ½ jaar). In 12 n. Chr. krijgt Tiberius samen met Augustus medebesturing en hij wordt in 14 n. Chr. gekroond en in september 29 n. Chr. begint het 15e jaar definitief van Tiberius. Tussen 7 en 1 v. Chr. waren er meerdere gouverneurs over Syrië; Cyrenius wordt niet genoemd, wel in een latere tijd, hoewel de Bijbel daarover wel informatie geeft. Titius 7 v. Christus; Q. Varus 6-4 v. Chr.; S. Saterninus 4-2 v. Chr.; Q. Varus 2-1 v. Chr. En wel voor de 2e keer. Quirinius werd door Augustus als legaat aangesteld in de tijd, dat Archelaus rond 7 n. Chr. werd afgezet.

 

In de Bijbel wordt Cyrenius stadhouder genoemd van Syrië. Thertullianus schrijft dat S. Saterninus stadhouder was van Syrië, toen Christus geboren werd. Over de inschrijving van de volkstelling, staat er in het Grieks: deze beschrijving geschiedde eer Cyrenius stadhouder van Syrië was. Oude bronnen geven aan dat Jezus 3970 na de schepping van Adam geboren is. Dat is 181 jaar verschil met de bronnen van Jakob Lorber. Als we gemakshalve even uitgaan van 3970 (anders moeten we veel bijstellen, want er bestaat ook een Juliaanse tijdrekening.) W.Perkins berekent de geboorte van Jezus in het 41e jaar van Augustus. Jezus zou bij de doop van Johannes ruim 30 jaar geweest zijn. Maansverduisteringen: 10 januari 1 v. Chr. 12 ½ week voor Pasen; 23 maart, 5 v. Chr., 1 maand voor Pasen; 13 maart 4 v. Chr.; Tetrarch: Lukas 3:1,19 – Philippus stierf in het 20e jaar van Tiberius – Josephus berekent de kroning van Tiberius (eertijds een Romeins generaal, die eind 11 n. Chr. terugkwam van Germanië), 14 jaar na Christus, nadat hij 37 jaar geregeerd had. In de tijd van Philippus doopte Johannes de doper. Pontius Pilatus wordt stadhouder over Juda in het jaar 25 n. Chr. In het jaar 26-27, het 15e jaar van Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, begon Johannes de doper actief te worden. In het 19e jaar van Tiberius was er een zonsverduistering (3 ½ jaar later aan het einde van Jezus missie? – in het jaar 30?)

 

Tiberius heeft 22 jaar geregeerd en 5 mnd. Hij sterft op 16 maart. In september 4001 begint het 4001e jaar van de wereld (komt niet met Lorber overeen). Een oud tijdperk is afgesloten. Het was 1500 jaar geleden dat de uittocht plaatsvond uit Egypte. Er zijn dan 30 jubeljaren van 50 jaar verlopen. Het sabbatjaar begint van september 27 n. Chr. tot september 28 n. Chr. Juda wordt bij de provincie Syrië ingelijfd en komt onder een procurator (stadhouder), residentie houdend in Cesarea. Cyrenius was door zijn broer Augustus tot legaat aangesteld over Syrië en Koponius om over Juda te regeren. Dit landschap werd met Syrië verenigd en Cyrenius deed de opschrijving. Evangelisten: Mathheus geeft de feiten vanaf hoofdstuk 4:23 t/m hfdst.13 niet in de tijdsvolgorde weer. Zijn hoofddoel is aan te tonen dat Christus de profetie vervuld heeft. Markus citeert veelvuldig uit Mattheus.

 

Het schijnt dat Petrus het Evangelie dicteert aan Markus, die zijn zoon was (1. Petr.5:13). Markus begint met Petrus en haalt Petrus ervaringen breedvoerig aan. Petrus karakter en stopwoord schijnt er in door te klinken, zoals terstond. Lukas maakt een heel eigenaardige tussenzin in hfdst.3:19,20, over de gevangenschap van Johannes. Hij schrijft systematisch. Johannes heeft het laatst geschreven en schijnt de misstanden die er waren zowel over de volgorde en andere zaken recht te zetten. Eusebius beweert stellig (uit het stadsarchief) dat de bekering van de stad Edessa in Mesopotamie plaats vond via Thaddeus in het 340e jaar van de Seleucidische tijdrekening, dat is 311-340 =29 of 30 n. Chr. Want de Seleucische tijdrekening begon na het 1e jaar van de van de 117e olympiade, die dateerde 776 minus 4 x 116 (464) =312-1 als 30 n. Chr., dus direct na de kruisiging van Jezus. Om de 7 jaar is er een sabbatjaar! Jezus zou zijn gedoopt in het begin van een jubeljaar (50) – 40 jubeljaren = 2000 jaar = 20 x 50. Zie ook: www.bereastudies.nl - bron: GJE1-233, 2-83 [12], 2-87,93,118,172 en de jeugd van Jezus, hfdst.12, 46, 187

 

Nabeschouwing: het een en ander zal nog nader worden gerubriceerd, waardoor een duidelijke lijn zichtbaar zal zijn, dat Jezus om en nabij 2 v. Chr. of 7 v. Chr. geboren is; maar de feitelijke christelijke telling is pas twee jaar later begonnen.

www.zelfbeschouwing.info