Adam is Godgelijkend

 

Volgens de Huishouding van God werd de eerste Engelmens Adam in de geestelijke wereld ooit de kleine waakvlam [God] ontrouw. Daarover vertoornde God zich zeer en Hij wierp Adam in de onmetelijke diepte der diepten. Dit tuimelen kwam hem voor als in oneindigende tijden; hij viel en viel en viel steeds dieper in de ongekende diepte van een niet te omschrijven oneindige afstand.

Hij [Adam] voelde zelfs de hitte, d.w.z. het vuur van God in zijn gezicht en het berouwde hem, van wat hij gedaan had, maar wat zou hem nog kunnen redden? Maar zie, op hetzelfde moment, toen hij dit dacht – zag hij naast zich een geestelijke mensengestalte naast hem, dat op hem leek en Deze sprak hem liefdevol aan..

 

God huilde toen de geestenval der Engelen plaatsvond en uit Zijn tranen ontstonden er massale zeeën, planeten, zonnen, manen en sterren. En uit Zijn laatste traan ontstond de Aarde, onze huidige Aardewereldbol en God wees Adam deze Aarde aan als toekomstige woonplaats. Maar voordat Adam op deze planeet mocht leven, moest ook hij de natuurlijke wetten ondergaan om zijn ziel berouwvol te zuiveren in alle fysische processen…

 

En in het scheppingsverhaal werd deze mens Adam [dus miljoenen jaren later…] gevormd uit het leem van de aarde. De ziel van Adam, die dus al deze processen door de natuur moest volgen, was er nu klaar voor en stond te wachten om ‘mens’ te worden. En God Zelf blies de Goddelijke vonk in het maaksel uit de aarde en bracht de ziel van Adam in deze scheppingsmens. En hij werd levend door de kracht van de Schepper.

 

Adam werd niet geboren als kind*, maar volgens de Talmoed op 18-20 jarige leeftijd.  [* JeLeD = 10-30-4 = 44 en DaM uit ADaM = 4-40 betekent bloed – ‘bloedjes van kinderen’, die ook ontstonden met Kajin en Abel.]

 

·         ‘onschuldige kinderen, bloedverwante wezens, waaruit ook Kajin en Abel zijn ontstaan!’

 

De naam voor het Hebreeuwse woord voor Aarde heet ADAMaH. [1-4-40-5] De geest van Adam  is Satana en deze geest [let wel: geen ziel!] werd lang geleden dus al verbannen in het diepste van onze Aarde, in de kern van deze wereldbol. Uit deze Aarde besloot God hem [Adam] te formeren [met leem uit de Aarde, dat een samenstelling is uit mineralen]. Dit geschiedde nog maar 6000 jaar geleden, terwijl vooraf de Aarde zich al miljoenen jaren had ontwikkeld, voor wat het 600 jaar geleden en nu is.

 

Alle verbannen engelgeesten van Satana hadden en hebben de mogelijkheid zich via deze kleine nietigste Aarde weer opnieuw te belichamen. De mensheid stamt dus af van de Adamieten. Daardoor kunnen er  steeds meer Luciferische geesten vrijkomen in de ontwikkeling van het mens-zijn, om zo het Kindschap van God te bereiken.

 

De ontelbare oergeesten belichamen zich nu nog steeds sinds 4151 v. Chr. en met 2019 erbij speelde zich dit af nog maar 6169 jaar geleden. Vóór deze tijd leefden er dierlijke mensen met geen besef van een God, die deze Aarde miljoenen jaren eerst moesten voorbereiden, voordat de ECHTE MENSHEID daarop kon leven. Het kan echter nog heel lang duren voordat de laatste geest zich transformeert tot een werkelijke mensengeest, waardoor tenslotte Satan zelf aan het kortste eind zal moeten trekken en hem de bepalende keuze zal worden gesteld om terug te keren tot zijn hemelse Vader of om zijn definitieve lot vrijwillig te ondergaan. 

 

Adam, de eerste mens betekent ‘zoon van erbarmen en genade’. Deze Adam was in plaats van de eerste gevallen geesten gekomen. Het werd hem niet te kennen gegeven, wie hij was – en zie, toen hij zich verveelde, niet wetende wie hij was en het ook niet kon vinden, wat op hem gelijkend was, kwam hij door de genade van de Godheid in een diepe slaap, en doorzag toen zijn tweede ik. De Heer schiep daaruit een vrouw, die Eva werd genoemd; de voorbeeldende verlossing der zelfzucht en de daaruit ontstane wedergeboorte. HH1-3.3.5 [7-9] Uit de ziel van Adam werd Eva gedurende drie dagen gevormd. 1.6.2.4  GJE162-4:6

 

Adam & Eva

God schiep met Adam en Eva 4151 v. Chr. een nieuw ras met nieuwe genen [Aziatisch ronde schedel!] – van dit Goddelijk paar, stamt de mensheid af. En dan zijn er direct van andere sterrenbewoners, die zich lieten incarneren, er velen stammen uit de Aarde zelf. Adam is geworden als één van ons, zodat hij kon herkennen – evenals wij – het goede en het boze – Vanaf Adam voert zijn geslachtslijn via 10 oude geslachten tot Noach [Gen. 10]

 

Adam Kadman betekent als Adam = mens en ka = uit de kracht,  daimon = van de geest; Adam [Ik zwijg]. Dus mens, zoon van erbarming en genade. Volgens de Huishouding was God – de Vader - tijdens het leven van Adam twee keer persoonlijk op Aarde.

1.    In het begin van Zijn scheppingen

2.    Tien jaar voor zijn sterven [Adam werd 930 jaar oud!]

3.    In de tussentijd gaf een engel in de naam van de Heer het echtpaar instructies

De plaats van het hof van Eden – was een dal en een tuin en het werd paradijs genoemd. Het land dat later overvloeide van melk en honing. De plaats, welke in de grote tijd der tijden grote daden van de eeuwige liefde ‘Bethlehem’ werd genoemd en ook eeuwig zo zal heten. HG-1-8:1-3 - In deze tuin verscheen Satan in de vorm van een slang aan Adam en Eva.  Satan kan zich in elke vorm manifesteren.  [GJE7-34:13-14]

 

De pas geschapen mens Adam [waarschijnlijk op een leeftijd van 18 jaar]  noemt men ook wel de Homo uit Humus [=grond, leem] zoals het Woord Adam uit Adama [=Aarde] komt. Deze Adam was in plaats van de eerste gevallen geesten gekomen. Het werd hem niet te kennen gegeven, wie hij was – en zie, toen hij zich verveelde, niet wetende wie hij was en het ook niet kon vinden, wat op hem gelijkend was, kwam hij door de genade van de Godheid in een diepe slaap, en doorzag toen zijn tweede ik. De Heer schiep daaruit een vrouw, die Eva werd genoemd; de voorbeeldende verlossing der zelfzucht en de daaruit ontstane wedergeboorte. HH1-3.3.5 [7-9] Uit de ziel van Adam werd Eva gedurende 3 dagen gevormd. GJE162-4:6

                       

 

UpToDate 2023